Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
KA AC 26
230 V ~ 1040 W
KA AC 27
230 V ~ 1740 W
SPLIT- AIRCONDITIONER (WANDMODEL)
GEBRUIKSAANWIJZING
Ref: 060210_NL
Wij danken u voor de aankoop van een van onze airconditioners. Lees deze GEBRUIKSAANWIJZING
aandachtig voor u de airconditioner in bedrijf stelt en berg deze handleiding daarna zorgvuldig op.
U kunt contact opnemen met onze serviceafdeling voor een snelle, vakkundige installatie van dit product. Dit
product mag uitsluitend door koeltechnisch geschoold personeel worden geïnstalleerd. Wij kunnen in
geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele reparaties en/of kosten ontstaan door installaties verricht door
ongeschoold personeel.
De buitenunit moet te allen tijde verticaal vervoerd worden.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SPLIT- AIRCONDITIONER (WANDMODEL)

  GEBRUIKSAANWIJZING
  Ref: 060210_NL

  KA AC 26
  230 V ~ 1040 W

  KA AC 27
  230 V ~ 1740 W


  Wij danken u voor de aankoop van een van onze airconditioners. Lees deze GEBRUIKSAANWIJZING
  aandachtig voor u de airconditioner in bedrijf stelt en berg deze handleiding daarna zorgvuldig op.  U kunt contact opnemen met onze serviceafdeling voor een snelle, vakkundige installatie van dit product. Dit
  product mag uitsluitend door koeltechnisch geschoold personeel worden geïnstalleerd. Wij kunnen in
  geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele reparaties en/of kosten ontstaan door installaties verricht door
  ongeschoold personeel.  De buitenunit moet te allen tijde verticaal vervoerd worden. • Page 2

  INHOUD
  Inhoud............................................................................................................................

  1

  Veiligheidsvoorschriften ........................................................................................................

  2

  Onderdelen ...........................................................................................................................

  4

  Gebruik
  Afstandsbediening voorbereiden .......................................................................................

  6

  Werkingsprincipe ............................................................................................................

  7

  Onderhoud .............................................................................................................................

  11

  Storingzoeken .......................................................................................................................

  13

  Technische gegevens ............................................................................................................

  15

  Installatie ...............................................................................................................................

  16 • Page 3

  Lees de onderstaande voorschriften aandachtig voor u dit apparaat gebruikt.
  De onderstaande symbolen duiden op belangrijke veiligheidsvoorschriften die onvoorwaardelijk moeten worden
  opgevolgd.

  Dit apparaat moet geaard worden

  Strikt verboden

  Stekker uit het stopcontact trekken

  Absoluut noodzakelijk

  OPGELET
  Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
  te trekken. Wilt u de airconditioner spanningsloos maken,
  trek dan de stekker in de hand en trek het uit het
  stopcontact. Dit voorkomt dat het snoer breekt en er brand
  ontstaat.

  Blijf niet te lang in de koude luchtstroom. Langdurige
  blootstelling is schadelijk voor de gezondheid.

  Sluit het apparaat in geen geval op het net aan met
  kroonsteentjes of lasverbindingen met isolatieband en
  gebruik geen verlengsnoeren. Gebruik in geen geval
  driewegstekkers of tafelcontactdozen. Losse verbindingen,
  defecte isolatie of overstroom kunnen brand veroorzaken.

  De stekker mag niet uit het stopcontact worden getrokken
  terwijl het apparaat in bedrijf is aangezien dit vonken en brand
  kan veroorzaken. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer
  het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt (stof kan
  brand veroorzaken).

  Gebruik nooit een beschadigd snoer en gebruik geen
  verlengsnoeren. De elektrische installatie moet strikt
  volgens de voorschriften worden uitgevoerd en mag onder
  geen beding door de gebruiker worden gewijzigd.

  Elk apparaat moet op een eigen wandcontactdoos worden
  aangesloten. Elk apparaat moet over een gezekerde
  automaat op het net worden aangesloten. • Page 4

  OPGELET
  Reinig de binnenunit uitsluitend met een zachte, droge doek.
  Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen, insecticiden
  of brandbare vloeistoffen aangezien deze de omkasting
  beschadigen.

  Het apparaat moet volgens de plaatselijke voorschriften op het
  net worden aangesloten. Het apparaat mag niet in een washok
  worden geïnstalleerd. Het apparaat moet op een hoogte van
  2,3 m boven de vloer worden geïnstalleerd. Het apparaat moet
  zodanig worden geïnstalleerd dat de stekker goed toegankelijk
  is. Zorg ervoor dat de op de achterkant van de airconditioner
  aangegeven spanningssoort gelijk is aan de bij u geleverde
  netspanning.

  Installeer
  geen
  gasgestookte
  verwarmingsof
  kookapparatuur waar de vlam door de airconditioner kan
  worden uitgeblazen en waardoor onverbrand gas vrij kan
  komen.

  Installeer de airconditioner niet in ruimten waar brandbare
  gassen kunnen vrijkomen. Bij het onverhoopt ontstaan van
  vonken in de airconditioner kan dit aanleiding geven tot brand
  of explosie.

  Schakel de airconditioner onmiddellijk uit en trek de stekker
  uit het stopcontact wanneer u een kennelijke storing
  bespeurt (brandlucht e.d.).

  Gebruik dit apparaat alleen voor geadviseerde toepassingen.
  Gebruik het niet voor luchtverversing in opslagruimten van
  precisieapparatuur, voedingsmiddelen, verven en lakken e.d.
  aangezien deze hierdoor kunnen worden beschadigd.

  Bij gebruik van de airconditioner moeten deuren en ramen
  gesloten blijven. Mocht niettemin de lucht in een vertrek
  ververst moeten worden, open dan kort een raam of een deur.

  Gebruik de aitrconditioner niet langdurig in de functie
  COOL/DRY (koelen/ontvochtigen) bij een luchtvochtigheid van
  meer dan 80 % of met geopende deuren en/of ramen. Dit kan
  in het apparaat condensatie veroorzaken die op de vloer kan
  druppen.

  De airconditioner kan en mag door uzelf niet worden geïnstalleerd, gerepareerd of verplaatst. Werkzaamheden aan deze
  apparatuur door onbevoegden kan brand, elektrocutie, waterlekken en zelfs het van de muur vallen van de airconditioner en
  lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Neem contact op met onze technische dienst. • Page 5

  BINNENUNIT

  BUITENUNIT
  Luchtaanzuigopening

  Verbindingsleiding

  Condensleiding

  Uitblaasrooster

  Condenswaterafvoer • Page 6

  AFSTANDSBEDIENING
  Infraroodzender

  DISPLAY

  AUTOMATISCHE
  LUCHTVERDELING
  BLAASRICHTING
  INSTELLEN
  FUNCTIEKEUZE

  UITSCHAKELTIJD

  TEMPERATUUR
  INSTELLEN

  INSCHAKELTIJD

  ANNULATIE VAN DE
  INGESTELDE TIJD

  AAN-/UIT

  TIJD INSTELLEN
  VENTILATORTOERENTAL
  NACHTSCHAKELING

  RESET • Page 7

  Open de afstandbediening aan de
  achterkant en breng de batterijen aan.

  Druk met een puntig voorwerp op de RESET-knop (eveneens
  wanneer de batterijen vervangen zijn).

  OPGELET
  Wanneer de afstandsbediening niet naar behoren werkt moet op de
  RESET-knop worden gedrukt.

  De afstandsbediening heeft een bereik van 6 meter (recht
  tegenover de binnenunit).

  Ga voorzichtig met de afstandsbediening om. Behoed de afstandsbediening
  tegen vallen, schokken en vocht.

  Wanneer u op een van de knoppen van de afstandsbediening drukt, geeft de
  binnenunit één of twee geluidsignalen om aan te duiden dat het signaal
  ontvangen is. Hoort u geen geluidsignaal, dat moet u opnieuw op de knop
  drukken.

  Wanneer de afstandsbediening gedurende
  langere tijd niet wordt gebruikt, moeten u de
  batterijen eruit verwijderen. • Page 8

  Gebruik afstandsbediening
  In- en uitschakelen
  Druk op de knop I/O om de airconditioner in te schakelen en opnieuw op dezelfde knop om het apparaat
  uit te schakelen.

  Temperatuur instellen
  Druk op de knoppen voor het instellen van de temperatuur: eenmaal drukken op “ ” verlaagt de te handhaven
  temperatuur met 1°C en eenmaal drukken op “ ” verhoogt de te handhaven temperatuur met 1°C.
  De temperaturen worden weergegeven op de LCD van de afstandsbediening.

  Snelheid van de ventilator instellen
  Druk op de FAN SPEED-knop om het ventilatortoerental van de binnenunit in stellen:
  (laag)

  (matig)

  (hoog)

  (automatisch).

  Nachtschakeling
  Druk éénmaal op de SLEEP-knop om de functie in te schakelen en opnieuw om de functie uit te schakelen. Met
  deze nachtfunctie zal de temperatuur automatisch worden aangepast en zal het geluidsniveau van het toestel
  lager zijn.
   In koelfunctie (COOL) zal de temperatuur, nadat de nachtfunctie ingeschakeld is, tijdens het eerste uur
  met 1°C stijgen en tijdens het tweede uur met 2°C en zal verder volgens deze temperatuur werken.
   In verwarmingsfunctie (HEAT)zal de temperatuur, nadat de nachtfunctie ingeschakeld is, tijdens het eerste
  uur met 2°C dalen en tijdens het tweede uur nog met 2°C dalen. Vervlogens zal de temperatuur niet meer
  veranderen.

  Instellen van de uitblaasrichting
  Uitblaasrichting hoog/laag instellen

  1

  Druk op de MANUAL-knop: de luchtklep wordt thans onder een bepaalde hoek versteld. De hoek van de
  uitblaasrichting wordt als volgt versteld:
  (1)

  Opgelet

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (automatisch).

  (Afb.2)

  Bij ontvochtigen (DRY) en koelen (COOL) wordt de lucht gedurende een uur naar beneden
  uitgeblazen (4), (5) en wordt daarna automatisch op horizontaal ingesteld op te vermijden
  dat het toestel drupt. • Page 9

  2

  Druk op de SWING-knop: dit verstelt de klep automatisch tussen hoog en laag. Opnieuw op de knop drukken
  schakelt de functie uit.
  Uitblaasrichting naar links/rechts
  De luchtkleppen die de lucht naar links en naar rechts geleiden moeten met de hand worden nagesteld.
  Stel de uitblaasrichting in voor u de airconditioner inschakelt. Bij instellen terwijl het apparaat in bedrijf is
  loopt u het risico, de vingers te beknellen (Afb. 1).

  Tips
  KOELEN

  Bij ontvochtigen (DRY) en koelen (COOL) verdient het
  aanbeveling het ventilatortoerental op
  uitblaasrichting
  op (1) in te stellen.
  Bij verwarmen (HEAT)
  ventilatortoerental op

  verdient

  het

  (auto) en de

  aanbeveling

  het

  (auto) en de uitblaasrichting op

  (4)/

  (5) in te stellen.
  Uitblaasrichting hoog/laag instellen met de afstandsbediening ;
  luchtklep niet met de hand verstellen aangezien dit letsel kan
  veroorzaken.

  ONTVOCHTIGEN

  VERWARMEN

  (1
  (2
  )
  )
  (4
  )(5
  )
  (Afb.2) • Page 10

  Functie kiezen
  1 Automatisch bedrijf (AUTO)
  Wanneer de airconditioner is ingeschakeld wordt automatisch en aan de hand van de omgevingstemperatuur
  KOELEN, ONTVOCHTIGEN of VERWARMEN gekozen. Wanneer de airconditioner binnen 2 uur na
  uitschakelen wordt ingeschakeld, wordt automatisch de functie gekozen waarin het apparaat zich bevond toen
  het werd uitgeschakeld. Wanneer de functie eenmaal gekozen is, wordt deze gehandhaafd zelfs als de
  temperatuur in het vertrek verandert. Druk op de knoppen MANUAL SWING en SWING om de uitblaasrichting
  op hoog of laag te stellen.

  W a r m te p o m p e n

  K a m e rte m p e r a tu u r ( K T )
  H o g e r d a n 2 6 °C

  M ode
  K o e le n

  2 5 -2 6 °C
  2 3 -2 5 °C
  L a g e r d a n 2 3 °C

  T e h a n d h a v e n te m p e r a tu u r
  2 4 °C
  K T -2

  O n tv o c h tig e n

  K T -2

  V e rw a rm e n

  2 6 °C

  2 Koelen (COOL)
  Druk op de knoppen MANUAL SWING en SWING om de uitblaasrichting op hoog of laag in te stellen. Druk
  op de knop FAN SPEED om het ventilatortoerental van de binnenunit in stellen. Druk op de
  temperatuurknoppen om de te handhaven temperatuur in te stellen.

  3 Ontvochtigen (DRY)
  Druk op de knoppen MANUAL SWING en SWING de uitblaasrichting op hoog of laag in te stellen. Druk op de
  knop FAN SPEED om het ventilatortoerental van de binnenunit in stellen.

  4 Ventilatie (FAN)
  Druk op de knoppen MANUAL SWING en SWING om de uitblaasrichting op hoog of laag in te stellen. Druk op
  de knop FAN SPEED om het ventilatortoerental van de binnenunit in stellen.

  5 Verwarmen (HEAT)
  Druk op de knoppen MANUAL SWING en SWING om de uitblaasrichting op hoog of laag in te stellen. Druk op
  de knop FAN SPEED om het ventilatortoerental van de binnenunit in stellen. Druk op de temperatuurknoppen
  om de te handhaven temperatuur in te stellen.

  1
  TIPS

  Verwarmen (HEAT) : Een gezonde verwarming mag niet al teveel afwijken van de
  buitentemperatuur ! De ingestelde temperatuur mag niet te veel afwijken van de buitentemperatuur.
  Stel de te handhaven temperatuur in tussen 20 en 24°C. Bij een buitentemperatuur van 5°C en
  lager verwarmt de airconditioner vrijwel niet meer. • Page 11

  Geprogrammeerde werking


  Tijdschakelaar aangeschakeld
  1.

  Druk op
  om de tijd in te stellen waarop de airconditioner ingeschakeld moet worden wanneer het toestel
  uitgeschakeld is. "l" van
  flikkert op het display van de afstandsbediening.

  Druk op
  om de tijd in te stellen waarop de airconditioner uitgeschakeld moet worden wanneer het toestel in
  werking is.
  van
  flikkert op het display van de afstandsbediening.
  2. Druk op
  of
  om de klok in te stellen. Elke druk op een van die knoppen zal een uur toevoegen en de tijd zal
  op de afstandsbediening verschijnen.


  3. Druk op
  om de tijd op te slaan. "l" of
  Tijdschakelaar uitgeschakeld

  zal stoppen met flikkeren op het display van de afstandsbediening.

  Indien u het toestel zonder programmering van de tijdschakelaar wilt gebruiken, druk op de
  of
  van het display van de afstandsbediening verdwijnt.

  knop totdat

  OPMERKINGEN
  1. Indien de stroom uitvalt moet u de klok opnieuw instellen, anders kan de tijdschakelaar niet correct werken.
  2. Indien de airconditioner met aan- of uitgeschakelde tijdschakelaar gewerkt heeft, en u de tijd wilt veranderen,
  moet u de eerste toestand annuleren om de nieuwe tijd in te stellen, anders treedt een fout op.
  3. Wanneer de airconditioner volgens de eerder ingestelde tijd werkt, en u opnieuw op
  drukt, zal de
  tijdschakelaar opnieuw van het begin starten en het display zal niet veranderen. Indien u wenst dat het toestel
  volgens de eerder ingestelde tijd werkt, moet u de tijd opnieuw instellen.

  In werking stellen – Controle met de handbedieningsknop

  De handbediening kan gebruikt worden wanneer de batterijen van de
  afstandsbediening leeg zijn of wanneer de afstandsbediening defect is.
  (

  )

  Met elke druk op de knop wordt een andere functie gekozen, en wel in de
  onderstaande volgorde:
  koelen (COOL)
  verwarmen (HEAT)
  uit (STOP)

  De handbediening werkt als volgt:

  Te handhaven temperatuur

  Ventilatortoerental

  Luchtklep

  o

  Hoog

  Automatische luchtverdeling

  24 C • Page 12

  Voor langere tijd niet gebruiken

  Schakel de ventilator voor 3 à 4 uur in om de
  binnenunit volledig te drogen.  Schakel de koelfunctie (COOL) of de
  verwarmingsfunctie in (HEAT) en stel de te
  handhaven temperatuur zo hoog mogelijk in.

  Na langdurige stilstand

  Reinig en breng de filters aan. Reinig de
  binnenunit uitsluitend met een zachte, droge
  doek.  Gebruik voor reinigen nooit benzine,
  benzeen,
  oplosmiddelen,
  VIM,
  afwasmiddelen,
  insecticiden
  e.d.
  aangezien dit de behuizing beschadigt

  VENTILATOR
  INGESCHAKELD

  Wanneer de aironcitioner voor langere tijd niet
  gebruikt zal worden, trek dan de stekker uit het
  stopcontact of schakel het apparaat van het net
  (ook stof kan vonken en dus brand veroorzaken)
  Controleer of de aanzuig- en uitblaasroosters
  van de binnen- en buitenunit niet verstopt of
  afgedekt zijn.

  Neem de batterijen uit de afstandsbediening.
  De aardkabel mag niet losgenomen worden.
  Breng batterijen aan in de afstandsbediening en
  sluit de machines aan op het net • Page 13

  De filters moeten regelmatig gereinigd worden. Open het frontpaneel pas
  wanneer de ventilator volledig tot stilstand gekomen is.

  Filters om de 14 dagen reinigen
  Open het frontpaneel en verwijder de filters.

  Filters om de 14 dagen reinigen

  Spoel de filters uit met schoon water en leg
  ze in een geventileerde ruimte te drogen.

  Maak de filters schoon met een stofzuiger of
  klop ze buiten voorzichtig uit (wanneer ze
  erg vuil zijn, kunnen ze in zeepsop van niet
  meer dan 45°C gereinigd worden).
  Breng de filters aan op de juiste plaats en
  klap het voorpaneel dicht. • Page 14

  Wanneer het probleem aan de hand van de onderstaande tabel niet opgelost kan
  worden wende men zich tot een van onze servicecenters voor assistentie.
  Symptoom

  De airconditioner
  functioneert niet.

  Mogelijke oorzaak

  Heeft er zich een netstoring voorgedaan?
  Stekker
  goed
  in
  het
  stopcontact?
  Doorgeslagen zekering of uitgeschakelde
  automaat? Is de spanning hoger dan 253V
  of lager dan 207V ?
  Is de timer goed ingesteld ?

  De afstandsbediening werkt
  niet en de LCD blijft leeg.

  De airconditioner
  schakelt na het
  drukken op de
  ON/OFF-knop niet
  direct in.

  De airconditioner koelt en
  verwarmt onvoldoende.

  Er komt bij inschakelen van
  verwarmen (HEAT) niet direct
  lucht uit de binnenunit.

  In geval van externe storingen of het te veelvuldig
  veranderen van functie kan het voorkomen dat de
  signalen van de afstandsbediening niet worden
  herkend. De stekker uit het stopcontact nemen en er
  weer in steken kan de storing opheffen.
  Wanneer de weergave van de LCD onduidelijk wordt
  of wanneer alle pictogrammen tegelijkertijd worden
  weergegeven betekent dat de batterijen bijna leeg zijn
  en dus vervangen moeten worden.

  De compressor is beveiligd met een
  microprocessorgestuurde antipendeltimer. De
  inschakelvertraging is 3 minuten.

  Is de te handhaven temperatuur goed ingesteld?
  Zijn de filters vervuild ?
  Zijn de aanzuig- en uitblaasroosters van de
  buitenunit verstopt of afgedekt ?
  Is de nachtschakeling overdag
  geprogrammeerd ?
  Is het ventilatortoerental van de binnenunit te
  laag ingesteld?
  Zijn alle ramen en deuren dicht ?

  Voor de ventilator wordt ingeschakeld moet de
  microprocessor het signaal ontvangen dat het
  warm genoeg is. Even geduld. • Page 15

  Symptoom
  Tijdens het verwarmen
  wordt de ventilator van
  de binnenunit ongeveer
  10 minuten lang
  uitgeschakeld.

  De airconditioner maakt
  krakende geluiden.

  Er wordt het geluid van
  stromend water
  vernomen.

  Mogelijke oorzaak

  De warmtewisselaar van de buitenunit wordt
  ontdooid. Ontdooien duurt uiterlijk10 minuten
  (de warmtewisselaar berijpt bij vochtige,
  koude buitenlucht).

  Dit wordt veroorzaakt door het krimpen en
  uitzetten van het frontpaneel wegens
  temperatuurveranderingen.

  Dit wordt veroorzaakt door het uitzettende
  koelmiddel in de airconditioner.
  Dit wordt veroorzaakt door water dat op de
  warmtewisselaar druipt.
  Dit wordt veroorzaakt door het ontdooien van
  de rijp op de warmtewisselaar.

  De binnenunit maakt
  suizende en klikkende
  geluiden.

  Het klikkende geluid is afkomstig van de
  ventilator of de compressor bij in- en
  uitschakelen.
  Dit wordt veroorzaakt door het koelmiddel in
  de airconditioner.

  De uitgeblazen lucht heeft
  een onaangename geur.

  Er komt water uit de
  buitenunit.

  De aangezogen lucht kan geuren van de
  vloerbedekking, de muren, het meubilair of
  recirculatielucht meevoeren.

  Tijdens het koelen wordt de verbindingsleiding
  of de koppeling koud waardoor condens
  ontstaat.
  Tijdens verwarmen of ontdooien ontsnapt er
  dooiwater en waterdamp.
  Tijdens het verwarmen druipt het water van de
  warmtewisselaar. • Page 16

  KA AC 26

  M odel
  B in n e n u n it

  KA AC 27

  B u it e n u n it

  B in n e n u n it

  B u it e n u n it

  Type

  W a r m te p o m p

  W a r m te p o m p

  A a n s lu its p a n n in g

  230V~, 50Hz

  230V~, 50Hz

  2 5 0 0 /2 7 5 0

  3 3 0 0 /4 0 0 0

  9 8 0 ( k o e lin g ) /9 6 0 ( v e r w a r m in g )

  1 3 0 0 ( k o e lin g ) /1 4 5 0 ( v e r w a r m in g )

  4 ,9 ( k o e lin g ) / 4 ,8 ( v e r w a r m in g )

  4 ,9 ( k o e lin g ) / 4 ,8 ( v e r w a r m in g )

  N o m in a le k o e l/v e r w a r m in g s c a p a c ite it ( W )
  N o m in a a l o p g e n o m e n
  v e rm o g e n (W )
  N o m in a le s tr o o m o p n a m e ( A )
  3

  L u c h td e b ie t ( m /u )

  400

  450

  O n tv o c h tig in g s v e r m o g e n ( l/u )

  1 .2

  1 .6

  B e s c h e r m in g s k la s s e

  I

  I

  IP 2 0 ( b in n e n u n it) /

  IP 2 0 ( b in n e n u n it) /

  IP 2 4 ( b u ite n u n it)

  IP 2 4 ( b u ite n u n it)

  D ic h th e id
  K lim a a tty p e

  T1

  T1

  K o e lm id d e lv u llin g ( g )

  830

  1220

  G e lu id s n iv e a u [d B ( A ) ]

  39

  50

  40

  50

  N e tto g e w ic h t ( k g )

  10

  30

  10

  37

  A fm e tin g e n
  (m m ) (L x H x B )

  NB:

  800x290x183

  830X310X500

  800X290X183

  830X310X500

  1.

  Het geluidsniveau wordt gemeten in het laboratorium voor de airconditioner de fabriek verlaat.

  2.

  De nominale koel- en verwarmingscapaciteit worden
  gemeten bij de onderstaande condities:

  K o e le n

  B in n e n u n it

  2 7 °C (D B )

  1 9 °C (N B )

  B u it e n u n it

  3 5 °C (D B )

  2 4 °C (N B )

  V e r w a r m in g

  B in n e n u n it

  2 0 °C (D B )

  1 5 °C (N B )

  B u it e n u n it

  7 °C (D B )

  6 °C (N B )

  3.

  De bovenstaande gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De meest recente (en
  nauwkeurigste) technische gegevens zijn vermeld op het typeplaatje van de airconditioner.

  4.

  Bedrijfstemperaturen :
  M a x . k o e lin g

  M in . k o e lin g

  M a x . v e r w a r m in g

  M in . v e r w a r m in g

  D B /N B b in n e n te m p . ( ° C )

  3 2 /2 3

  2 1 /1 5

  2 7 /- -

  2 0 /- -

  D B /N B b u ite n te m p . ( ° C )

  4 3 /2 6

  2 1 /1 5

  2 4 /1 8

  - 5 /- 6

  5.

  Bij spanningsafwijkingen van 230 V ±10 % werkt de airconditioner abnormaal.

  6.

  De aansluitschema's van de binnen- en buitenunit worden meegeleverd.

  7.

  Beschadigde net- en verbindingskabels mogen uitsluitend door de fabrikant of een erkend servicecenter worden
  vervangen. • Page 17

  Installatieschema

  Gebruik de boringen in de
  wandmontageplaat van de binnenunit
  om de boorpunten af te tekenen

  Opgelet: geen knik of bocht in
  de leiding maken

  De verbindingsleiding kan aan de
  rechterachterkant, de onderkant
  of de linkerachterkant worden
  aangesloten

  Achterkant

  Voorkant

  Rechterkant
  Linkerkant
  Achterkant

  Linkerachterkant

  Onderkant

  Breng thermische isolatie op de
  verbindingsslang aan

  Isolatiedikte 8mm

  Plaats een stuk hout van minimaal 20 mm
  tussen de muur en de verbindingsslang
  of plak de slang af met 7 à 8 lagen tape
  wanneer de muur met gaas o.i.d. bedekt
  is. • Page 18

  Installatievoorschriften
  Opstelling binnenunit
  De gekoelde lucht moet over het gehele
  vertrek verdeeld kunnen worden
  Het maximale hoogteverschil tussen de
  binnen- en de buitenunit is 5 m.
  Bevestig de binnenunit aan een stevige
  muur om vibratie te voorkomen.
  Monteer de binnenunit uit het directe
  zonlicht.
  Condenswater moet gemakkelijk af kunnen
  vloeien.
  Bedenk dat neonlampen de ontvangst van
  het
  afstandsbedieningssignaal
  kunnen
  storen.
  Minimumafstand tussen de airconditioner en
  huishoudelijke apparaten (TV, radio, enz.):
  1 m.

  Opstelling buitenunit
  De
  buitenlucht
  moet
  ongehinderd
  aangezogen en uitgeblazen kunnen
  worden.
  Plaats de buitenunit op een droge en
  schaduwrijke plek waar zo weinig mogelijk
  stof wordt aangezogen.
  Stel de buitenunit zodanig op dat de buren
  geen geluidsoverlast hebben.
  Bevestig de unit stevig op een sokkel o.i.d.
  om geruis en vibratie zo gering mogelijk te
  houden.
  Stel de unit niet op in de buurt van
  gasflessen e.d.
  De unit moet worden verankerd wanneer
  deze niet op de grond wordt opgesteld.
  De unit moet uit de wind worden geplaatst. • Page 19

  BINNENUNIT
  Wandmontageplaat aanbrengen
  De wandmontageplaat moet aan een stevige muur worden bevestigd.
  etc…).
  Bevestig de koord aan het middelste gat
  Minimaal 24mm
  Minimaal 155 mm vanaf een
  zijmuur
  Minimaal 105 mm vanaf
  een zijmuur

  Wandmontage
  plaatgsgat

  Zelftapper ST4x25

  OPGELET
  NINGEN

  Schietlood

  Bouten aangeduid met volle pijlen moeten stevig worden aangehaald om vibreren van de
  montageplaat te voorkomen.
  Bij gebruik van expansiebouten moeten er twee gaten ( 11×20 of 11×26 ) met een tussenruimte
  van 450mm worden geboord.

  Muur doorboren
  Bevestig de koord aan het middelste gat

  Schietlood

  Middelpunt gat(Ø 65 mm).

  Middelpunt gat(Ø 65 mm).

  Gaten aftekenen en boordiameter 65 gebruiken.

  Bekabeling
  Bevestigingsschroef
  Verbind het elektrische snoer van de
  binnenunit en dat van de buitenunit
  Aansluitstuk van de buitenunit
  aan de hand van het snelle
  aansluitsysteem.

  Aansluitstuk van de binnenunit

  Maak het snoer van de buitenunit
  vast aan de hand van de
  bevestigingsschroef (zie schema)

  Elektrisch snoer van de buitenunit

  Elektrisch snoer van de binnenunit • Page 20

  OPMERKING:
  De draden zijn al aangesloten. Indien u merkt dat de draden
  losgekoppeld zijn, gelieve onderstaande procedure te volgen
  om ze weer aan te sluiten.
  Deksel
  aansluitklemmendoos

  Open het frontpaneel;
  Verwijder de schroef van de aansluitklemmendoos

  Bout

  Verwijder de bevestigingsbout maar houd deze bij de hand.
  Bevestig de kabel.
  Breng

  de

  bevestigingsbout

  en

  het

  deksel

  van

  de

  aansluitklemmendoos aan.

  Schema
  Borgplaat
  Bout
  Verbindingskabel
  Aansluitklemmendo
  os binnenunit

  Druk de ader van de kabel volledig in
  de klem

  Verbindingskabel

  Leidingen


  Persgasleiding

  Vloeistofleiding

  CONDENSAFVOER
  De condensafvoerslang moet onder de de koperen leiding worden
  geplaatst.
  De condensafvoerslang mag niet worden gebogen of geknikt.
  Niet aan de condensafvoerslang trekken.
  Indien de condensafvoerslang door de woning moet worden verlegd
  moet deze geïsoleerd worden.
  De koperen leiding en de condensafvoerslang moeten met vilt omwikkeld
  worden. Plaats isolatiemateriaal tussen de leiding en de muur.

  Condensafvoer
  Isolatiemateriaal

  Vilt

  AANSLUITZIJDE
  Verwijder het gedeelte aangeduid met "1" wanneer de leiding
  aan de rechterkant word aangesloten;
  Verwijder het gedeelte aangeduid met "2" wanneer de leiding
  aan de rechteronderkant word aangesloten;
  Verwijder het gedeelte aangeduid met "3" wanneer de leiding
  aan de linkerkant word aangesloten.

  CONDENSAFVOER DOOR DE BINNENUNIT
  Als de condensafvoerslang aan de linkerkant moet worden
  uitgevoerd moet de slang door de binnenunit worden gevoerd
  om lekken te voorkomen.
  Slang doorvoeren: Wissel de slang en de afvoeraansluiting om.
  De tekening rechts geeft de normale plaatsing te zien.
  Na het omwisselen is ontstoppen niet meer mogelijk zonder
  lekken te veroorzaken.

  Rubber loosdop
  Condensafvoer

  Installatie binnenunit


  Voer de slang door de muur en bevestig de binnenunit
  aan de wandmontageplaat (de rand van de binnenunit
  moet over het gat in de montageplaat passen)

  Wandmontageplaat

  Binnenunite

  Rand binnenunit
  Bodem • Page 21

  MONTAGE CONDENSAFVOERSLANG


  Om het condenswater gemakkelijk af te kunnen voeren moet de condensleiding met afschot worden geïnstalleerd. De
  afbeeldingen 2 t/m 5 tonen hoe het niet moet.

  Afschot

  Stagnerend
  water

  Opschot

  Slangeind onder
  water

  Lucht
  Lek

  Minimaal 50mm
  t.o.v. grond

  Lek

  (Afb.5)
  (Afb.1)

  (Afb.2)

  (Afb.3)

  (Afb.4)
  Condensafvoer
  Indien de aan de binnenunit gemonteerde afvoerslang te kort blijkt
  kan deze verlengd worden met de bij de accessoires
  meegeleverde slang.
  Indien de condensafvoerslang door het huis moet worden verlegd
  moet deze thermisch geïsoleerd worden.

  Slang van
  hard-PVC, 15 cm
  dia. inw.

  GAT IN DE MUUR AFDICHTEN EN SLANG BEVESTIGEN  Dicht het gat in de muur af met
  mastiek.
  Bevestig de slang met de
  slangklem

  Hier afkorten
  Afdichten met mastiek
  Vastzetten met de slangklem

  Binnenunit

  Bout

  BUITENUNIT
  Leidingen
  Aansluitklemmendoos buitenunit

  Verbindingskabel
  OPGELET
  De verbindingskabels moeten met kabelbinders aan elkaar worden bevestigd.
  Gebruik de meegeleverde kabels voor de verbindingsleidingen. De kabels mogen
  geen belasting overbrengen op de aansluitklemmen. Slechte verbindingen kunnen
  brand veroorzaken.
  Het deksel van de aansluitklemmendoos moet vastgeschroefd worden. Stof en vocht
  kunnen de aanrakingsveiligheid in gevaar brengen en brand veroorzaken.
  Dit model mag alleen worden aangesloten op een circuit met een maximale impedantie
  van 0,323 Ohm. Wend u tot de elektriciteitsmaatschappij voor nadere inlichtingen. • Page 22

  Aansluiting van de verbindingsslang
  1. Strek de verbindingsslang

  2. Open de vergrendelingsklep
  Vergrendelingsklep

  3. Trek het vergendelingssysteem naar achter, druk op het aansluitstuk
  van de binnenunit.
  Aansluitstuk van de buitenunit

  Aansluitstuk van de binnenunit
  Vergrendelingsklep

  Veiligheidssysteem
  4. Sluit het vergrendelingssysteem • Page 23

  Koelmiddel navullen
  Indien er te weinig koelmiddel in het systeem is, vul op volgende wijze na:


  Sluit op het persgasserviceventiel en de controle-eenheid een
  soepele slang aan. (fig. 1)
  Open het lagedrukventiel en sluit het hogedrukventiel.
  Trek een vacuüm tot onder 12 Pa.
  Sluit het lagedrukventiel en ontkoppel de slang.
  Breng de dopmoeren op de serviceventielen aan.  Sluit het persgasventiel (persgasafsluiter) van de buitenunit,
  koppel de vulslang aan de serviceventiel en open het
  persgasventiel. (fig 2)
  Sluit de vulslang op een koelmiddelcilinder aan, keer de cilinder
  om en vul na met de benodigde hoeveelheid koelvloeistof die
  op het typeplaatje aangeduid is.
  Sluit het persgasventiel, koppel de vulslang af en open het
  persgasventiel.
  Haal alle wartels aan en breng de dopmoeren aan.


  Opgelet

  Het circuit mag uitsluitend met koelvloeistof worden gevuld.

  Condensafvoerleiding


  Monteer de afvoerkoppeling in het gat in de bodem van de
  buitenunit en sluit de slang op de koppeling aan.

  Testen


  Wanneer het vacuum getrokken is en de lektesten zijn uitgevoerd kan de airconditioner getest
  worden. Kijk voordien of alle elektrische aansluitingen goed zijn uitgevoerd.  Testprocedure:  Zelftest, kan enkel met de controleknop, niet met de afstandsbediening
  1. Steek de stekker in het stopcontact en open het
  frontpaneel.
  2. Druk op de controleknop.
  3. Wanneer alle LEDs de een na de ander ontsteken en
  doven werkt de airconditioner naar behoren; bij
  knipperende LEDs is er een storing aanwezig en moet
  de airconditioner nagezien worden. • Page 24

  MILIEUBESCHERMING – RICHTLIJN 2002/96/EG
  Om ons milieu en onze gezondheid te beschermen, moet afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in
  overeenstemming met welbepaalde regels weggegooid worden. Dit vergt zowel de inzet van de leveranciers als
  van de gebruikers. Om deze reden mag uw apparaat, zoals op het typeplaatje of op de verpakking aangegeven
  door het symbool
  , niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. De gebruiker heeft het recht het toestel
  naar een gemeentelijk centrum van gescheiden inzameling te brengen waar het overeenkomstig de richtlijn
  hergebruikt, gerecycleerd of voor andere doeleinden gebruikt zal worden.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kalorik ka ac 27 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kalorik ka ac 27 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,09 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Kalorik ka ac 27

Kalorik ka ac 27 Bedienungsanleitung - Deutsch - 24 seiten

Kalorik ka ac 27 Bedienungsanleitung - Englisch - 24 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info