Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!
SPLIT- AIRCONDITIONER (WANDMODEL)
KA AC 9
KA AC 10
230V~
GEBRUIKSAANWIJZING
Ref: 041001_NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor u de airconditioner in bedrijf stelt
en berg deze handleiding daarna zorgvuldig op.
U kunt contact opnemen met onze serviceafdeling voor een snelle, vakkundige installatie
van dit product. Dit product mag uitsluitend door koeltechnisch geschoold personeel
worden geïnstalleerd. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele
reparaties en/of kosten ontstaan door installaties verricht door ongeschoold personeel.
De buitenunit moet te allen tijde verticaal vervoerd worden.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  SPLIT- AIRCONDITIONER (WANDMODEL)
  KA AC 9
  KA AC 10
  230V~
  GEBRUIKSAANWIJZING
  Ref: 041001_NL

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor u de airconditioner in bedrijf stelt
  en berg deze handleiding daarna zorgvuldig op.


  U kunt contact opnemen met onze serviceafdeling voor een snelle, vakkundige installatie
  van dit product. Dit product mag uitsluitend door koeltechnisch geschoold personeel
  worden geïnstalleerd. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele
  reparaties en/of kosten ontstaan door installaties verricht door ongeschoold personeel.  De buitenunit moet te allen tijde verticaal vervoerd worden. • Page 2

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  INHOUDSTAFEL

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN........................…........

  1

  ONDERDELEN.......................................………………....

  3

  GEBRUIK...................................……….................…......

  4

  REINIGING EN ONDERHOUD........................……….....

  7

  PROBLEEMOPLOSSING................................…....….....

  8

  INSTALLATIE..................................................….............

  9 • Page 3

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Lees de onderstaande voorschriften aandachtig voor u dit apparaat gebruikt.
  De onderstaande symbolen duiden op belangrijke veiligheidsvoorschriften die onvoorwaardelijk moeten
  worden opgevolgd.
  Dit apparaat moet geaard worden

  Strikt verboden

  Stekker uit het stopcontact trekken

  Absoluut noodzakelijk

  OPGELET
  Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het
  stopcontact te trekken. Wilt u de airconditioner
  spanningsloos maken, trek dan de stekker in de hand
  en trek het uit het stopcontact. Dit voorkomt dat het
  snoer breekt en er brand ontstaat.

  Blijf niet te lang in de koude luchtstroom. Langdurige
  blootstelling is schadelijk voor de gezondheid.

  Sluit het apparaat in geen geval op het net aan met
  kroonsteentjes of lasverbindingen met isolatieband en
  gebruik geen verlengsnoeren. Gebruik in geen geval
  driewegstekkers of tafelcontactdozen. Losse
  verbindingen, defecte isolatie of overstroom kunnen
  brand veroorzaken.

  De stekker mag niet uit het stopcontact worden
  getrokken terwijl het apparaat in bedrijf is aangezien dit
  vonken en brand kan veroorzaken. Haal de stekker uit
  het stopcontact wanneer het apparaat voor langere tijd
  niet gebruikt wordt (stof kan brand veroorzaken).

  Gebruik nooit een beschadigd snoer en gebruik geen
  verlengsnoeren. De elektrische installatie moet strikt
  volgens de voorschriften worden uitgevoerd en mag
  onder geen beding door de gebruiker worden
  gewijzigd.

  Elk apparaat moet op een eigen wandcontactdoos
  worden aangesloten. Elk apparaat moet over een
  gezekerde automaat op het net worden aangesloten.

  1 • Page 4

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  OPGELET
  Reinig de binnenunit uitsluitend met een zachte,
  droge doek. Gebruik in geen geval chemische
  oplosmiddelen, insecticiden of brandbare
  vloeistoffen aangezien deze de behuizing
  beschadigen.

  Het apparaat moet volgens de plaatselijke
  voorschriften op het net worden aangesloten. Het
  apparaat mag niet in een washok worden
  geïnstalleerd. Het apparaat moet op een hoogte van
  2,3 m boven de vloer worden geïnstalleerd. Het
  apparaat moet zodanig worden geïnstalleerd dat de
  stekker goed toegankelijk is. Zorg ervoor dat de op
  de achterkant van de airconditioner aangegeven
  spanningssoort gelijk is aan de bij u geleverde
  netspanning.

  Installeer geen gasgestookte verwarmings- of
  kookapparatuur waar de vlam door de airconditioner
  kan worden uitgeblazen en waardoor onverbrand
  gas vrij kan komen.

  Installeer de airconditioner niet in ruimten waar
  brandbare gassen kunnen vrijkomen. Bij het
  onverhoopt ontstaan van vonken in de airconditioner
  kan dit aanleiding geven tot brand of explosie.

  Schakel de airconditioner onmiddellijk uit en trek de
  stekker uit het stopcontact wanneer u een
  kennelijke storing bespeurt (brandlucht e.d.).

  Gebruik dit apparaat alleen voor geadviseerde
  toepassingen. Gebruik het niet voor luchtverversing in
  opslagruimten van precisieapparatuur,
  voedingsmiddelen, verven en lakken e.d. aangezien
  deze hierdoor kunnen worden beschadigd.

  Bij gebruik van de airconditioner moeten deuren en
  ramen gesloten blijven. Mocht niettemin de lucht in
  een vertrek ververst moeten worden, open dan kort
  een raam of een deur.

  Gebruik de airconditioner niet langdurig in de functie
  koelen/ontvochtigen bij een luchtvochtigheid van
  meer dan 80 % of met geopende deuren en/of ramen.
  Dit kan in het apparaat condensatie veroorzaken die
  op de vloer kan druppen.

  De airconditioner kan en mag door uzelf niet worden geïnstalleerd, gerepareerd of verplaatst.
  Werkzaamheden aan deze apparatuur door onbevoegden kan brand, elektrocutie, waterlekken en zelfs het
  van de muur vallen van de airconditioner en lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Neem contact op met onze
  technische dienst.

  2 • Page 5

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  ONDERDELEN
  Binnenunit

  Buitenunit

  Afstandsbediening
  Fan Speed
  Druk op deze knop om
  de ventilatiesnelheid in
  te stellen. De functies
  worden in deze
  volgorde weergegeven:
  auto – sterk

  matig
  - zwak

  Mode
  Druk op deze knop zodat de
  airconditioner de functie als
  volgt kiest: auto –
  koelen – ontvochtiging –
  ventilatie verwarming

  Temp.+
  Telkens als u op deze
  knop drukt, zal de
  temperatuur met 1°C
  stijgen.

  Timer
  Druk op Timer en Time
  om de aanschakeltijd
  ("on timer") en
  uitschakeltijd ("off
  timer) in te stellen.

  Temp.Telkens als u op deze
  knop drukt, zal de
  temperatuur met 1°C
  dalen.

  Time
  Druk op Time en Timer
  om de klok in te stellen.

  Sleep
  Druk op deze knop om
  de "Sleep"-functie aan
  te schakelen. Het
  symbool " " zal op
  het display verschijnen.
  Druk opnieuw om deze
  functie uit te schakelen.
  Het symbool " " zal
  verdwijnen.

  On/Off
  Druk een keer op de
  knop om het toestel
  aan te schakelen. Druk
  opnieuw om het toestel
  uit te schakelen.

  Auto
  Koelen

  Uitblaasrichting
  Druk op "swing". De
  swing-functie zal
  continu werken in de
  richting boven/beneden
  en" " zal verschijnen.
  Druk opnieuw " " zal
  verdwijnen.

  Ontvochtiging
  Ventilatie
  Verwarming

  Opmerkingen:

  Zorg ervoor dat er geen hindernis is tussen de signaalzender van de afstandsbediening en de
  signaalontvanger van het toestel.

  Richt de signaalzender van de afstandsbediening altijd naar de signaalontvanger toe.

  Bescherm de afstandsbediening tegen warmte, stof enz. .

  3 • Page 6

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  GEBRUIK
  Auto-, koel-, verwarmings-, ontvochtigings- en ventilatiefuncties.

  In autofunctie zal de microcomputer de ideale omgeving nastreven naargelang de
  kamertemperatuur (de temperatuur die bij autofunctie automatisch wordt nagestreefd is 25°C).

  Koelfunctie: indien de ingestelde temperatuur hoger ligt dan de kamertemperatuur, zal de
  koelfunctie stoppen.

  Verwarmingfunctie: indien de ingestelde temperatuur lager ligt dan de kamertemperatuur zal de
  verwarmingsfunctie stoppen.

  Ontvochtigingsfunctie: bij kamertemperatuur zal het toestel op niet-doorlopende wijze volgens
  zwakke ventilatiesnelheid werken.
  Werking:
  1. Druk op "ON/OFF" om het toestel aan te schakelen.
  2. Druk op "mode" om de gewenste gebruiksfunctie te kiezen.
  3. Druk op "temp set" om de temperatuur in te stellen (in autofunctie zal de temperatuur stijgen of
  dalen volgens de automatisch nagestreefde temperatuur).
  4. Druk op "swing" om de uitblaasrichting te kiezen.
  5. Druk op "fan speed" om de gewenste ventilatiesnelheid te kiezen.
  Sleep (nachtfunctie)
  In koelfunctie zal de temperatuur eerst met 1,5°C stijgen. Daarna zal de airconditioner volgens de door
  u ingestelde temperatuur werken.
  In verwarmingsfunctie zal de temperatuur eerst met 1°C dalen. Na twee uur werking in sleep-functie zal
  de temperatuur nog met 0,5°C dalen. Daarna zal de airconditioner volgens de door u ingestelde
  temperatuur werken.
  Werking:
  1. Druk op "ON/OFF" om het toestel aan te schakelen.
  2. Druk op "mode" om de gebruiksfunctie "koelen" of "verwarming" te kiezen.
  3. Druk op "temp set" om de temperatuur in te stellen.
  4. Druk op "swing" om de uitblaasrichting te kiezen.
  5. Druk op "fan speed" om de gewenste ventilatiesnelheid te kiezen.
  6. Druk op "sleep" om de sleep-functie aan te schakelen. Druk opnieuw om de functie uit te schakelen.
  Opmerking: het LCD-display van de afstandsbediening geeft geen veranderingen weer.
  Time
  1. Steek batterijen in de afstandsbediening of hou de "Time"-knop enkele seconden ingedrukt. Het
  symbool" " zal op het display knipperen.
  2. Druk op "TIME"om de klok in te stellen. Telkens als u op "TIME" drukt zal de klok 1 minuut of 1 uur
  toevoegen.
  3. Hou de "TIMER"-knop enkele seconden ingedrukt. " " zal stoppen met knipperen. De regeling
  van de klok is in orde.
  Timer
  Druk op "TIMER". De functies zullen als volgt op het display verschijnen: "ON TIMER"  "OFF TIMER"
  "NO TIMER"  "ON TIMER".
  1. ON TIMER (= aanschakeltijd)
  Druk op "TIMER", "ON TIMER" (de aanschakeltijd) zal knipperen.
  Druk op "TIME" om de aanschakeltijd in te stellen.
  Telkens als u op "TIME" drukt, zullen 10 minuten toegevoegd worden; hou "TIME" enkele seconden
  ingedrukt, 10 minuten of 1 uur zullen toegevoegd worden.
  Laat de "TIME"-knop los, "ON TIMER" (de aanschakeltijd) zal na 4 seconden stoppen met knipperen.
  De regeling van de aanschakeltijd is in orde.
  2. OFF TIMER (= uitschakeltijd)
  Druk op "TIMER", "OFF TIMER" (uitschakeltijd) zal knipperen.
  Volgende stap zie aanschakeltijd.
  3. CANCEL TIMER
  Druk op "TIMER" totdat "ON TIMER" (aanschakeltijd) of "OFF TIMER" (uitschakeltijd) verdwijnt, en
  annuleer de ingestelde tijd.

  4 • Page 7

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  GEBRUIK
  Opmerkingen:
  Vooraleer u de timer instelt, moet de klok correct ingesteld zijn.
  De timer kan altijd werken, ongeacht of het toestel aan- of uitgeschakeld is.
  Regel de uitschakeltijd wanneer de airconditioner uitgeschakeld is. De airconditioner zal zich dan
  onmiddellijk aanschakelen en zal zich op de door u ingestelde uitschakeltijd uitschakelen.
  Regel de aanschakeltijd wanneer de airconditioner aangeschakeld is. De airconditioner zal zich dan
  onmiddellijk uitschakelen en zal zich op de door u ingestelde aanschakeltijd aanschakelen.
  Ventilatiesnelheid en regeling van de uitblaasrichting
  Ventilatiesnelheid (fan speed)

  Druk op "fan speed" de functies zullen als volgt weergegeven worden: auto  sterk  matig 
  zwak.

  Om een snelle verwarming of koeling te verkrijgen, gelieve een sterke ventilatie te kiezen.

  Om een meer geleidelijke verwarming of koeling te verkrijgen, gelieve een zwakke ventilatie te
  kiezen.

  Uitblaasrichting


  Druk op "swing" om de uitblaasrichting te regelen; er zijn twee mogelijkheden auto en
  blaasrichting volgens een specifieke blaashoek.

  Gebruik de auto-blaasrichting in normale omstandigheden. Voor meer comfort, richt de
  uitblaasrichting naar omhoog in koel- of ontvochtigingsfunctie en naar omlaag in
  verwarmingsfunctie. U kunt de uitblaasrichting ook met de hand aanpassen aan de hand van de
  luchtkleppen.
  Werking
  1. Druk op "ON/OFF" om het toestel aan te schakelen.
  2. Druk op "swing", het toestel zal lucht uitblazen. Druk opnieuw, het toestel zal stoppen met lucht
  uitblazen.
  3. Druk op "fan speed" om de ventilatiesnelheid te kiezen.
  Noodbediening
  Gelieve de noodbediening te gebruiken wanneer de afstandsbediening defect of niet beschikbaar is.

  Druk op de noodknop wanneer de airconditioner uitgeschakeld is. De airconditioner zal zich in
  autofunctie aanschakelen. Swing zal automatisch werken.

  Druk op de noodknop wanneer de airconditioner aangeschakeld is, het toestel zal zich
  uitschakelen.

  Wanneer de airconditioner op "on time" (aanschakeltijd) of "off time" (uitschakeltijd) ingesteld is, zal
  een druk op de noodknop deze functie uitschakelen.

  5 • Page 8

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  GEBRUIK
  Functie van de controlelampjes
  KA AC 9

  Aan/uit-controlelampje (groen): indien dit controlelampje aan is, duidt dit aan
  dat de airconditioner in werking is.
  Timer/Sleep-controlelampje (geel): indien dit controlelampje aan is, duidt dit
  aan dat de timer/sleep-functie in werking is.
  Functiestoornis: het aan/uit-controlelampje zal 5 maal knipperen per 8 seconden;
  Probleem met temperatuursensor van de binnenunit: het aan/uit-controlelampje knippert een keer per 8
  seconden in afwachting dat het toestel aangeschakeld wordt.
  Probleem met de spiraalbuis van de binnenunit: controlelampje knippert 2 keer per 8 seconden in
  afwachting dat het toestel aangeschakeld wordt.
  KA AC 10
  Ontvangpaneel

  Weergavepaneel
  Aan/uitcontrolelampje

  Ontvangpunt

  Temperatuurcontrolelampjes

  1. Bij normale werking
  Het aan/uit-controlelampje is aan indien de airconditioner correct werkt. Het knippert indien het toestel in
  ontdooiproces is. Wanneer het toestel in "sleep"-functie is, zullen de temperatuurcontrolelampjes 21,22
  en 23 gaan branden. Wanneer de "sleep"-functie uitgeschakeld is zullen de
  temperatuurcontrolelampjes 21, 22 en 23 eveneens uitgaan.
  Wanneer de aanschakeltijd ("on time") ingesteld is, zullen de temperatuurcontrolelampjes 28, 29 en 30
  branden, wanneer de uitschakeltijd ("off time") bereikt is, zal de airconditioner stoppen en zullen alle
  controlelampjes uitgaan.
  Wanneer een temperatuurcontrolelampje brandt, duidt het de ingestelde temperatuur aan. Wanneer een
  temperatuurcontrolelampje knippert, duidt het de kampertemperatuur aan. Wanneer de ingestelde
  temperatuur gelijk is aan de ingestelde temperatuur, gaat het controlelampje branden.
  2. Aanduiding van de defecten

  Controlelampje

  Defect
  Koelsysteem
  Zender van kamertemperatuur
  Zender van de binnenste spiraalbuis

  Opmerking: "" duidt aan dat het controlelampje brandt; "o" duidt aan dat het controlelampje uit is; ""
  duidt aan dat het controlelampje knippert.

  6 • Page 9

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Wacht steeds totdat het toestel volledig tot stilstand is gekomen en trek het snoer uit het
  stopcontact vooraleer u het toestel reinigt.
  Reiniging van de luchtfilter
  1. Reinig de filter om de twee weken. Indien de filter vuil is, zal de airconditioner
  niet correct werken.

  2. Open het frontpaneel
  van de airconditioner

  3.Verwijder de luchtfilter.

  4. Reinig de luchtfilter met
  een stofzuiger of met water.
  Droog de filter grondig af.

  5. Zet de filter weer op zijn
  plaats en sluit het frontpaneel.

  Reiniging van de binnenunit

  1. Schakel het toestel uit
  vooraleer u de stekker uit
  het stopcontact trekt.

  2. Gebruik geen benzine,
  ontvlambare producten
  of insecticide om het toestel
  te reinigen.

  4. Reinig het oppervlak
  van de airconditioner.

  3. Gebruik een zachte doek.

  5.Indien u van plan bent het toestel lange tijd niet te gebruiken,
  gelieve het 2 uur lang op ventilatie te laten werken om de binnenkant
  te drogen.

  7 • Page 10

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  PROBLEEMOPLOSSING

  PROBLEEM
  Het toestel werkt niet

  OORZAAK/OPLOSSING

  Is er een probleem met de zekering of
  stroomverbreker?

  Is de schakelaar op OFF (uit-stand)?

  Is er een probleem met de regeling van de
  aanschakeltijd (on time)

  Hebt u het toestel zopas op
  verwarmingsfunctie aangeschakeld?

  Is het toestel aan het ontdooien?

  Is de filter vuil? Zie reiniging van de luchtfilter.

  Het is te warm in de kamer wanneer u het
  toestel aanschakelt. Wacht een ogenblikje.

  Is er een probleem met de ingestelde
  temperatuur?

  Zijn de luchtaanzuig- en –uitlaatopeningen
  verstopt?

  Wanneer de temperatuur van de lucht te laag
  is, moet het toestel herhaaldelijk ontdooien en
  verwarmen. Gelieve andere
  verwarmingstoestellen in combinatie met de
  airconditioner te gebruiken.

  Geuren die in de muren, tapijten,
  bedekkingen enz. zitten kunnen vrijkomen.

  Indien u een klokkend geluid hoort: dit geluid
  komt van het koelmiddel dat binnen de unit
  stroomt.

  Wanneer de airconditioner begint te
  ontdooien zou u het geluid van het koelmiddel
  dat terug naar de unit stroomt kunnen horen.

  Condensatie ontstaat wanneer de
  luchtstroom van de airconditioner de lucht
  van de kamer koelt.

  Dit komt door het veiligheidssysteem binnenin
  het toestel. Wacht ongeveer 3 minuten en het
  toestel zal zich aanschakelen.

  Zijn de batterijen leeg?

  Is de polariteit (+) en (-) gerespecteerd?

  Indien de temperatuur van de uitgeblazen
  lucht te laag ligt, is het onaangenaam.
  Daarom zal de airconditioner de lucht eerst
  opwarmen en pas uitblazen wanneer de
  temperatuur hoog genoeg is.

  Het toestel is aan het ontdooien, gelieve te
  wachten.

  Ondoeltreffende koeling of verwarming

  De lucht heeft een vieze geur
  De werking is nogal luidruchtig

  Er komt condensatie uit het toestel

  Het toestel schakelt zich niet aan binnen de drie
  minuten nadat u op de aan/uit-knop gedrukt hebt.
  De weergave op het display van de
  afstandsbediening is gebrekkig of onbestaand
  Het toestel blaast niet onmiddellijk warme lucht

  In verwarmingsfunctie stopt het toestel gedurende
  10 minuten.

  8 • Page 11

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  INSTALLATIE
  Installatie en verbinding van de buizen
  1. Plaats voor de installatie van de units

  Opstelling van de binnenunit

  De muur waaraan u het toestel wilt bevestigen
  moet stevig genoeg zijn.
  Het toestel moet zich buiten de warmtestroom
  bevinden.
  De luchtuitlaatopeningen mogen niet verstopt
  zijn.
  De kamer moet voldoende verlucht worden.
  De afvoer van condenswater moet gemakkelijk
  kunnen verlopen.
  Installeer de airconditioner niet aan de ingang
  van een kamer.
  Zorg ervoor dat u de afstand tussen het toestel
  en de muur of andere voorwerpen respecteert
  (zie afbeelding hiernaast).
  Plaats de unit hoger dan uw ogen.

  Opstelling van de buitenunit  Een zonneklep boven de unit mag de warme
  luchtuitlaat van een condensator niet
  belemmeren.
  Zorg ervoor dat u de afstand tussen het toestel
  en de muur of andere voorwerpen respecteert
  (zie afbeelding hiernaast).
  Stel de buitenunit zodanig op dat de buren geen
  geluidsoverlast hebben.
  Plaats de unit niet op een vuile plaats.
  Zorg ervoor dat het toestel zich niet in de buurt
  van gaslekken bevindt.
  Zorg ervoor dat het toestel gemakkelijk
  bereikbaar is voor het onderhoud.

  2. Leidingen tussen de buitenunit en de binnenunit
  (!!Verbindingsleiding niet bijgeleverd)
  Model

  KA AC 9 & AC 10

  Grootte

  Gas
   10

  Vloeistof
  6

  Max.
  lengte
  van de
  buis

  Max. hoogte
  van de buis

  5

  4

  Installatie van de buitenunit
  1.Installatie van de wandmontageplaat.

  Selecteer een plaats waar de muur stevig
  genoeg is om de wandmontageplaat te
  installeren en gebruik hierbij een schietlood en
  een waterpas om te verzekeren dat de plaat
  correct geïnstalleerd wordt.

  Maak de wandmontageplaat vast aan de muur
  met behulp van de schroeven. (expansiebouten
  voor beton).

  9 • Page 12

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  INSTALLATIE
  2. Gat in de muur boren

  Boor een gat van 70mm links of rechts.
  3. Verbindingsleiding insteken

  Steek de verbindingsleiding in de opening.

  Laat de leiding 15 mm uit de muur uitsteken.

  Gebruik mastiek om de opening af te dichten.
  4. Richting van de buizen

  De buizen kunnen in richting 1,2,3,4 of 5 worden
  verbonden.
  5. Verbinding van de buizen
  Buis van binnenunit en afvoerbuis uithalen.

  Verwijder de hechtklemmen van de buizen en
  afvoerbuis en trek ze uit de binnenunit.

  Strek de buizen naar achter.
  Verbinding van de buizen

  Plaats de kegelvormig moeren in het midden van de
  buizen en draai vast met de hand.

  Draai de moer vervolgens stevig vast met een
  moersleutel.

  Grootte van de buis
  6
  10

  Aanhaalmoment
  1.8kg. m
  4.2kg.m

  6. Bevestiging van de binnenunit

  Plaats de binnenunit op de bovenkant van de
  wandmontageplaat. Zorg ervoor dat de twee haken
  van de binnenunit zich goed vastklemmen aan de
  bovenkant van de wandmontageplaat.

  Doe de binnenunit lichtjes bewegen om te verzekeren
  dat het toestel goed vastgehecht is.
  Installatie van de buitenunit
  1. De muur waaraan u de buitenunit vastmaakt moet stevig
  genoeg zijn. Indien u een drager gebruikt (bijv. een platform)
  voor de buitenunit, plaats de buitenunit gewoonweg op de
  drager.

  Boor een gat voor de expansiebouten in de muur
  volgens de gaten van de drager voor de installatie van
  de airconditioner.

  Maak de 4 expansiebouten vast.

  Plaats de buitenunit op de drager en maak de unit
  goed vast op de drager.
  2. Verbinding van de buis

  Plaats de kegelvormig moeren in het midden van de
  buizen en draai vast met de hand.

  Draai de moer vervolgens stevig vast met een
  moersleutel.
  3. Verbinding van de buitenunit.

  10 • Page 13

  Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.804.1511, please register!

  INSTALLATIE
  Vacuüm trekken, lektest, buizen aan elkaar bevestigen en werkingstest
  1. Vacuüm trekken

  Het vocht dat binnen het koelsysteem blijft zou een functiestoornis kunnen veroorzaken.

  Verwijder de schroefdop van de hogedruk- en lagedrukafsluiter.

  Verwijder de schroefdop van de driewegafsluiter.

  Verbind de dichting van de vacuümpomp met het servicepunt (zorg ervoor dat de drukklep van
  het servicepunt kan worden opgeheven). Schakel de vacuümpomp aan en ontlucht totdat de
  druk lager dan 30pa is en sluit de pomp.

  Draai de tweeweg- en driewegafsluiter tegen de klok in tot het einde.

  Draai de moer van de tweeweg- drieweg- en service-afsluiter stevig vast.
  2. Lektest

  Gebruik een zeepsop of een specifieke tester voor lekken van R407C om eventuele lekken ter
  hoogte van de dichting op te sporen.
  3. Buizen aan elkaar bevestigen

  Doe de buizen en kabels allemaal bij elkaar en wind speciale plakband errond. Plaats de
  afvoerbuis nooit samen met de andere buizen en kabels.

  Wind plakband rond de buizen vanaf de dichting van de buitenunit tot het uiteinde van de buizen
  door telkens de helft van de plakband te bedekken.

  Span de plakband niet te hard aan zodat u de buizen niet verstopt. Dit zou tot functiestoornissen
  kunnen leiden.

  Wanneer u de buizen volledig hebt geïsoleerd, maak een finale dichting om tegen wind en regen
  te beschermen.
  4. Werkingstest
  Vooraleer u de airconditioner aanschakelt, gelieve op de volgende punten te letten:

  Reinig alle onderdelen, vooral de metalen onderdelen.

  Ga na of alle verbindingen correct werden uitgevoerd.

  Open de afsluiters van de buizen.

  Hebt u batterijen in de afstandsbediening gestoken?

  Indien niet, steek twee AAA (LR03)batterijen in het vakje.
  5. Werking

  Druk op "on/off" van de afstandsbediening om het
  toestel aan te schakelen.

  Druk op " mode" om de airconditioner volgens de
  gewenste functie aan te schakelen.

  In koel- of ontvochtigingsfunctie zult u koude lucht
  voelen indien u uw hand voor de aanzuigbuis plaatst
  en zal de afvoerbuis warm zijn. De compressor zal
  een beetje luidruchtiger zijn en koude lucht zal door
  de binnenunit worden uitgeblazen.

  11


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kalorik KA AC 9 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kalorik KA AC 9 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,49 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info