Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
1066
DT istr (1066)_01/2018_Rev.1_07/18 15/24
21. HOIATUS:
pinna kuumutamine võib põhjustada soojuse ülekannet rval asuvale pinnale, mis võib olla
kergesti süttiv või koguneb selles kuumutamisel rõhk. Kontrollige alati veendumaks, et ei kuumutata
kavatsematult mingeid osi ega materjale.
22. Ärge üritage lülitada seadet sisse mistahes süüteallikaga (nt välgumihklid, tikud, lahtised leegid jne). Pideva
ebaõnnestumise korral võtke ühendust teeninduskeskusega.
ÜLDISED KASUTAMISE JA KOKKUPANEKU ÕPETUSED
Et vältida ohtlikku leegilahvatust eelsoojenduse ajal, tuleb seadet kasutada kaldega kuni 15 kraadi
esimesed 60 sekundit.
Pärast 60 sekundi möödumist on seade eelsoojendatud ja seda võib kasutada mis tahes kalde all (360°).
1. Kontrollige, et juht-/süütenupp (2) on täielikult suletud.
2. Kontrollige, kas tihend ventiili keermestatud ala sees on olemas ja
heas seisukorras, ning keerake seade täielikult ballooni peale.
3. Tähelepanu: hoidke ballooni püsti selle kinnitamisel
kuumaõhupüstoli külge ja asetage ventiil ballooni ventiili peale.
HOIATUS: keerake ainult käetugevusega. Ärge pinguldage üle või te
vigastate kuumaõhupüstoli tihendeid ja ballooni tihendeid.
Suunake põleti alati eemale oma kehast ja mistahes tuleohtlikest ja
kergesti süttivatest objektidest.
4. Keerake juht-/süütenuppu (2) kergelt vastupäeva (+ suunas).
Vajutage ja vabastage juht-/süütenupp kuumaõhupüstoli
süütamiseks. Te peaksite kuulma valju vuhisevat heli, mis osutab, et
kuumaõhupüstol on süüdatud ja tuline.
Sõltuvalt tingimustest võib olla süütamiseks vaja vajutada juht-
/süütenuppu mitu korda.
VÕIMSUSE REGULEERIMINE
1. Seadme võimsuse suurendamiseks keerake juht-/süütenuppu (2) plussmärgi suunas (vastupäeva).
2. Võimsuse vähendamiseks keerake juht-/süütenuppu
(2) miinusmärgi suunas (päripäeva).
3. Pärast töö lõpetamist keerake juht-/süütenuppu (2)
miinusmärgi suunas (päripäeva) kuni seiskumiseni.
4. Pärast kasutamist jälgige, et juht-/süütenupp on
täielikult suletud (keerake seda lõpuni päripäeva), ja
keerake seade gaasiballooni küljest lahti.
HOIATUS: kui seadet ei kasutata, siis ühendage alati
balloon lahti.
Kuumaõhupüstolil on sisseehitatud kaitse /
vertikaalne tugi (3), mis võimaldab seadme
kasutamist ülessuunatud otsakuga asendis (joonis 2).
BALLOONI ASENDAMINE
1. Balloon tuleb asendada hea ventilatsiooniga kohas, eelistatavalt väljas, eemal lahtistest leekidest,
süüteleekidest ja teistest inimestest.
2. Veenduge, et põleti on välja lülitatud ja jahtunud ning ventiil on suletud. Keerake seade tühjalt
balloonilt maha, kontrollige seadme ja ballooni vahelise tihendi olemasolu ja seisukorda, seejärel
keerake seade uue ballooni peale.
3. Ballooni ei tohi jätta loodusesse vedelema, vaid tuleb viia kindlasse kohta. Ärge ballooni läbi
torgake. Ärge visake tühja ballooni tulle.
HOODLUS
1. Seadme korpuse puhastamiseks kasutage soojas vees leotatud vatitupsu ja seepi. Ärge kunagi
kasutage abrasiivseid tooteid.
2. Põleti puhastamiseks kasutage pehmet harja.
HOIUSTAMINE
Kui seadet ei kasutata, siis tuleb see pärast gaasiballooni lahtiühendamist hoiustada originaalpakendis
kuivas, hea ventilatsiooniga kohas, lastele kättesaamatult.
HOOLDUS – REMONT
Toote jaoks mistahes toe saamiseks võtke ühendust meie kliendiabiosakondadega Parmas (Itaalias):
Via Prampolini, 1/Q, 43044 Lemignano di Collecchio Tel. +39 0521/957111 Fax +39 0521/957195 -
www.kempergroup.it - info@kempergroup.it
15

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemper 1066 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemper 1066 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0.46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info