Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
1066
DT istr (1066)_01/2018_Rev.1_07/18 16/24
Kiitos, että valitsit Kemper-tuotteen. Lue huolellisesti tämä käyttöopas, joka sisältää tärkeitä laitteen
turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita. Säilytä opas mahdollista myöhempää tarvetta varten.
KUVAUS
Kuumailmapistooli, ART.NRO 1066: (kierreliitäntä EN417 7/16”)
Pietsosytytys
Liekin säätö
Puhallusilman enimmäislämpötila: 450 °C
Ergonominen design
Tahattoman syttymisen esto
Leimahtelunesto
1. Kaasupatruunaliitäntä
2. Säätö-/sytytysnuppi
3. Suojus/pystytuki
4. Lämpösuojajousen kiinnitysrengas
5. Lämpösuojajousi
Käyttökohteita
Kutistemuoviletkujen lämmitys
Kutistemateriaalien lämmitys
Kutistuskääreiden lämmitys
Muovi- ja komposiittimateriaalien muotoilu
Koristekalvojen levitys
Materiaalien irrotus kuumentamalla
Autojen korikorjaukset
Jäätyneiden putkien sulatus
Jään sulatus
Nahka- ja vinyylituotteiden korjaukset
Grillihiilien sytytys
YLEISIÄ VAROITUKSIA/TÄRKEITÄ TIETOJA
1. Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteeseen ennen sen liittämistä kaasupatruunaan. Säilytä nämä
ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
2. Lue kaasupatruunaan painetut ohjeet huolellisesti ennen sen liittämistä laitteeseen.
3. Kaasupatruunaan liitettyä laitetta ei saa altistaa yli 50 °C: n lämpötiloille.
4. Tämä laite on tarkoitettu vain kierrekiinnitteiselle kaasupatruunalle, KEMPER 581 -sarjan, 580-sarjan ja 575-
sarjan. Muiden kaasupatruunoiden käyttö voi olla vaarallista.
5. Varmista ennen laitteen käsittelyä, että venttiili on kiinni.
6. Tarkista aina ennen laitteen liittämistä kaasupatruunaan, että laitteen ja patruunan välinen tiiviste on
paikallaan ja hyvässä kunnossa.
7. Jos tiiviste on viallinen, laitetta ei saa käyttää.
8. Laitteen käyttöympäristössä on oltava riittävän tehokas, paikalliset vaatimukset täyttävä ilmanvaihto.
Riittävää palamista ja vaarallisten palamattomien kaasuseosten muodostumisen estämistä varten tarvittava
ilmamäärä on 2 m
3
/h per kW.
9. Varoitus: laite voi kuumentua voimakkaasti. Laite on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja poissa muiden
laitteiden ja lämmönlähteiden läheisyydestä.
10. Laitteen käyttöympäristössä ei saa olla helposti syttyviä materiaaleja, etäisyyden huonekaluihin, seiniin tai
kattoon on oltava väh. 70 cm.
11. Itse kuumennusliekki ei ulotu suuttimen ulkopuolelle, mutta laitetta ulkona aurinkoisina tai tuulisina päivinä
käytettäessä on silti noudatettava erityistä varovaisuutta. Tuuli saattaa kuljettaa lämpöä takaisin kohti
käyttäjää tai alueita, joihin lämpöä ei ole tarkoitus kohdistaa.
12. Jos laitteessa ilmenee vuoto (kaasun hajua), laite on heti vietävä hyvin tuuletettuun avoimeen paikkaan
vuodon tunnistusta ja korjausta varten. Tarkistukset mahdollisten vuotojen varalta on tehtävä ulkotiloissa.
Vuodonetsintä liekkiä käyttäen on kielletty. Tarkoitukseen on käytettävä saippuavettä tai vuodonilmaisinta
(Revelgas 1726). Levitä saippuavesiliuosta tai vuodonilmaisinta laitteen liitoskohtien väliin. Jos näkyviin
ilmestyy kuplia, jossain on vuoto, joka on korjattava ennen laitteen yttöönottoa. Jos vuodon korjaus ei
onnistu, ota yhteys asiakaspalveluun.
13. Vuotavan, vahingoittuneen tai puutteellisesti toimivan laitteen käyttö on kielletty.
14. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia eikä poistaa tai purkaa siitä osia tai
käyttää valmistajan hyväksymättömiä komponentteja. Tällaisissa tapauksissa seurauksena on takuun
raukeaminen ja valmistajavastuun mitätöityminen.
15. Kaasupatruunaan liitetty pistooli on tahattoman kaatumisen välttämiseksi aina pidettävä tasaisella alustalla.
16. Käytön aikana kaasupatruuna tyhjenee, mikä muuttaa laitteen painopistettä: kaatumisvaaran takia laitetta ei
liekki sytytettynä saa jättää seisomaan ilman valvontaa.
17. Sammutuksen jälkeen pistooli on suunnattava siten, että tulipalovaaraa ei ole.
18. Laitetta ei liekki sytytettynä saa koskaan jättää ilman valvontaa.
19. Laitetta ei saa käyttää, jos siitä puuttuu osia.
20. Tarvittaessa on käytettävä suojalaseja ja -käsineitä.
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemper 1066 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemper 1066 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0.46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info