Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
1066
DT istr (1066)_01/2018_Rev.1_07/18 17/24
21. VAROITUS: kuumentaminen voi aiheuttaa lämmön siirtymistä materiaaleissa, minkä seurauksena voi olla
tulipalovaara tai tahatonta paineenmuodostusta. Varmista aina, että lämmitys kohdistuu vain kohteena oleviin
kappaleisiin tai materiaaleihin.
22. Pistoolia ei saa yrittää sytyttää ulkoisilla sytytyslähteillä (esim. sytyttimet, tulitikut, avotuli jne.). Ota
ylitsepääsemättömissä vikatapauksissa yhteys asiakaspalveluumme.
YLEISET KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJEET
Välttääksesi vaarallisen liekin hulmahduksen esilämmityksen aikana, ei laitetta saa käyttää yli 15 asteen
kallistuskulmassa ensimmäisen 60 sekunnin aikana.
60 sekunnin käynnin jälkeen laite on esilämmennyt ja sitä voi käyttää missä
tahansa kulmassa ilman liekin hulmahduksen vaaraa (360°).
1. Tarkista, että säädin (2) on täysin kiinni.
2. Tarkista, että venttiilin kierrealueen tiiviste on paikallaan ja hyvässä
kunnossa ja kierrä pistooli tukevasti kiinni patruunaan.
3. Huomio: pidä kaasupatruuna pystyasennossa, kohdista pistooliventtiili
patruunaventtiiliin päälle ja kierrä osat kiinni toisiinsa.
VAROITUS: kiristys sormitiukkuuteen riittää. Liika kiristäminen voi
vaurioittaa puhaltimen ja patruunan tiivisteitä.
Kohdista poltin aina itsestäsi sekä syttyvistä materiaaleista poispäin.
4. Käännä säädintä (2) hieman vastapäivään «+». Sytytä puhallin
painamalla säädintä ja vapauttamalla se. Kohiseva ääni kertoo, että
liekki on syttynyt ja pistooli käyttövalmis.
Olosuhteista riippuen syttyminen voi vaatia muutamia säätö-
/sytytysnupin painalluksia.
TEHONSÄÄTÖ
1. Kuumennustehoa voidaan suurentaa kääntämällä säädintä (2) merkin «+» (vastapäivään) suuntaan.
2. Kuumennustehoa voidaan pienentää kääntämällä
säädintä (2) merkin «-» (myötäpäivään) suuntaan.
3. Laite voidaan sammuttaa kääntämäl säädin (2)
ääriasentoon merkin «-» (myötäpäivään) suuntaan.
4. Varmista käytön päätyttyä, että säädin on kokonaan
kiinni (ääriasennossa myötäpäivään) ja kierrä
pistooliosa irti kaasupatruunasta.
VAROITUS: patruuna on aina irrotettava, kun laitetta
ei käytetä.
Laitteessa on sisäänrakennettu käsisuoja/pystytuki
(3), joka mahdollistaa laitteen käytön suutin ylöspäin
(kuva 2).
PATRUUNAN VAIHTO
1. Patruunan vaihdon on tapahduttava hyvin tuuletetussa ympäristössä, mieluiten ulkona, poissa
avotulen, tulenlähteiden ja muiden henkilöiden ulottuvilta.
2. Varmista, että pistooli on pois päältä ja kylmä ja että venttiili on kiinni. Irrota pistooliosa tyhjästä
patruunasta, tarkista, että tiiviste on paikallaan ja hyvässä kunnossa ja kierrä laitteeseen uusi
patruuna.
3. Patruuna on hävitettävä asianmukaisesti. Patruunan puhkaisu on kielletty. Tyhjän patruunan
heittäminen avotuleen on kielletty.
HUOLTO
1. Puhdista laitteen runko lämpimään saippuaveteen liotetulla puuvillaliinalla. Hankaavien tuotteiden
käyttö on kielletty.
2. Käytä polttimen puhdistamiseen pehmeää harjaa.
VARASTOINTI
Jos laitetta ei käytetä, irrota kaasupatruuna ja säilytä se alkuperäispakkauksessa kuivassa, hyvin
tuuletetussa paikassa lasten ulottumattomissa.
HUOLTO – KORJAUKSET
Ota tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä yhteys asiakaspalveluosastoomme Via Prampolini, 1/Q,
43044 Lemignano di Collecchio, Italia Puh. +39 0521/957111 Fax +39 0521/957195 -
www.kempergroup.it - info@kempergroup.it
17

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemper 1066 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemper 1066 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0.46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info