Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
1066
DT istr (1066)_01/2018_Rev.1_07/18 18/24
Takk for at du bruker ett av våre produkter. Vi anbefaler at du leser nøye denne brukermanualen. Den inneholder
viktig informasjon om sikker bruk og vedlikehold av apparatet. Det anbefales også å ta vare på dette dokumentet
for senere bruk om nødvendig.
Beskrivelse
Varmlufts brenner ART. 1066: (Gjengetilkobling EN417 7/16”)
Piezo tenning
Justerbar flamme gjennom trykkregulator
Max ut temperatur: 450°
Ergonomisk Design
Sikkerhetssystem mot utilsiktet oppflamming
Antiflare system
1. Tilkobling for gassboks
2. effektjustering/tenning
3. Beskyttelse/vertikal fot
4. Feste for varmebeskyttelse
5. Varmebeskyttelse
Bruksområde
Varming av krympemuffe
Varme krympefilm
Plast krymping
Bøye plast og kompositt materieale
Legging av dekor film
Fjerning av maling/lakk
Reperasjon av bulk på bil
Tine frossne rør
Spot ice melding
Lær og vinyl reparasjon
Opptenning av kull grill
GENERELL ADVARSEL / VIKTIG
1. Les disse instruksjonene nøye for å bli kjent med enheten før du kobler det til beholderen gass. Ta
vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk.
2. Les nøye informasjon stemplet på gassflaske før du kobler brenner til den.
3. Ikke utsett enheten koblet til gassflaske for temperaturer over 50 °.
4. Denne enheten fungerer bare med direkte trykk butan/propan gjengede gassbokser Kemper 581-
serien, 580-serien og 575-serien. Det kan være farlig å prøve å bruke andre typer gassbokser.
5. Kontroller at ventilen på brenner er lukket før du kobler til gassboks.
6. Pass på at pakning mellom brenner og gassboks er hel før du kobler til gassboks.
7. Bruk aldri brenner med skadet pakning.
8. Brenneren skal alltid brukes I godt ventilerte områder.
Nødvendig luftvolum for en riktig forbrenning
og for å unngå at det danner seg farlige blandinger av uforbrent gass er 2 m
3
/h pr kW.
9. Advarsel: tilgjengelig deler kan bli veldig varme. Holdes utilgjengelig for barn.
10. Apparatet skal holdes bort fra brennbare materialer og 70 cm fra møbler, vegger og tak.
11. Selv om flammen ikke overstiger lengden munnstykket, vær ekstra forsiktig når du bruker varmen
utendørs solfylte eller vindfulle dager. Vinden kan bære varmen tilbake mot deg eller andre
områder som ikke er ment å være oppvarmet.
12. Hvis det er en lekkasje apparatet (lukter gass) ta det ute umiddelbart i et godt ventilert område,
der lekkasjen kan oppdages og stoppet. Hvis du vil kontrollere for lekkasje på apparatet ditt, gjør
det utenfor. Ikke prøver å finne lekkasjer ved hjelp av ild, bruk såpevann. Bruke løsning av såpe og
vann eller. Hvis boblene vises, betyr det at det er en lekkasje og den repareres før bruk. Hvis
du merker en lekkasje, og du kan ikke reparere den, ikke prøv å fikse det en annen måte, men
kontakter kundeservice.
13. Ikke bruk et apparat som lekker, er skadet eller som ikke fungerer riktig.
14. Ikke gjør endringer apparatet. Det er farlig å gjøre endringer enheten, fjerne eller demontere
komponentene eller bruke komponenter som ikke er godkjent av produsenten, alt dette fører til
sletting av garanti og produsentens ansvar.
15. Sett alltid varmepistol en plan overflate når den settes fra deg og er koblet til gassboks for å
redusere risikoen for tilfeldigvis velter.
16. Pass at varme pistolen ikke peker i en retning som kan føre til at et nærliggende objekt antenner.
17. Gå aldri fra varmeren når den er tent.
18. Bruk aldri varmepistolen hvis den ikke er komplett.
19. Hvis det er nødvendig, bruk briller og hansker
20. Advarsel: oppvarming av en overflate kan forårsake at varme gjennomføres til tilstøtende overflate
som kan være brennbar eller økt trykk ved oppvarming. Kontroller alltid at ingen uønskede deler
eller materialer blir oppvarmet.
21. Tenn aldri brenner med andre tenn kilder enn integrert piezo tenner.
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemper 1066 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemper 1066 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0.46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info