Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/103
Nächste Seite
WELBEDANKT!
Wij willen u hartelijk danken voor de aankoop van deze
KENWOOD FM dubbelbander. KENWOOD komt steeds met
amateurradio-producten op de markt die bij de serieuze hobbyist
bijzonder in de smaak vallen. En deze zendontvanger is hierop
geen uitzondering. Dit keer presenteert KENWOOD een
draagbare zendontvanger met ingebouwde TNC voor eenvoud
in datacommunicatie als nooit tevoren. KENWOOD is ervan
overtuigd dat zowel de spraak- als de datacommunicatie van dit
apparaat u zeer tevreden zullen stellen.
MODELLEN DIE IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
BESCHREVEN WORDEN
Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de volgende
modellen:
TH-D7A: 144/440 MHz FM dubbelbander
(V.S./ Canada)
TH-D7E: 144/430 MHz FM dubbelbander
(Europa)
KENMERKEN
Hieronder volgt een korte beschrijving van de voornaamste
kenmerken van deze zendontvanger.
Ingebouwde TNC die geschikt is voor het AX.25 protocol. Bij
gebruik in combinatie met een draagbare computer geschiedt
packet-communicatie in een handomdraai.
Bijgeleverd programma voor verwerking van dataformaten die
ondersteund worden door het Automatic Packet/ Position
Reporting System (APRS
®
)
.
Kan op een band packet-data ontvangen terwijl tegelijk op de
andere band geluid wordt ontvangen.
Voorzien van 200 geheugenkanalen waarin frequenties en
diverse andere gegevens geprogrammeerd kunnen worden.
Bovendien kunt u de geheugenkanalen een naam geven
bestaande uit 8 alfanumerieke tekens en speciale tekens uit de
ASCII set.
Ingebouwde CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
waarmee u automatisch oproepen van andere zenders kunt
onderdrukken.
Uitgerust met een groot, duidelijk afleesbaar LCD-display
waarop alfanumerieke tekens kunnen worden afgebeeld.
4 cursortoetsen die u in staat stellen de meeste functies met één
hand te programmeren.
Verruimt de toepassingsmogelijkheden van de los verkrijgbare
VC-H1 Interactieve Visuele Communicator; een apparaat
ontworpen voor plug-and-play slow-scan kleurentelevisie
(SSTV).
Biedt de mogelijkheid tot gebruik van het Sky Command
System 2 voor afstandsbediening van een KENWOOD HF
zendontvanger (alleen TH-D7A).
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kenwood TH-D7E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kenwood TH-D7E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,69 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info