Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/57
Nächste Seite
15
r
•Sprawdzaniegłębokości:sprawdzićgłębokośćprzyużyciustalowejlinijkiwceluzapewnienia
najdokładniejszegopomiaru,anastępnieobrócićpokrętłoregulacji(2),abyzacisnąćuchwytpomocniczyw
wymaganympołożeniu.
Wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi
•Trzymaćwiertarkęzdwomapierwszymipalcaminawłączniku.
•Tamgdzietomożliwe,korzystaćzuchwytupomocniczegowceluzapewnieniadodatkowejkontroliizapo-
bieganiazmęczeniu.
•Dowierceniawdrewnieużywaćwiertełkrętych,wiertełpiórkowych,świdrówkrętychlubpiłwalcowych.
•Dowierceniawmetaluużywaćwysokoobrotowychstalowychwiertełkrętychlubpiłwalcowych.
•Dowierceniawmurze,np.cegle,pustaku,cemencieitp.,używaćwiertełzkońcówkązwęglikówspiekanych.
•Przykładaćodpowiedninaciskwceluzapewnieniasiłyskrawania,aleniewywieraćnadmiernegonacisku,
abyniedoprowadzićdoutknięciasilnikalubuszkodzeniawiertła.
•Zawszeprzykładaćnaciskwliniiprostejwzdłużwiertła.
•Pewnietrzymaćwiertarkęwcelukontrolowaniajejskrętów.
Ostrzeżenie:Wprzypadkuutknięciasilnika,natychmiastzwolnićwłącznik,wyjąćwiertłozotworuiustalić
przyczynęutknięcia.Nienaciskaćiniezwalniaćwielokrotniewyłącznika,gdyżmożetospowodowaćuszkod-
zeniesilnika.
•Wceluzminimalizowaniaryzykautknięciaiprzebiciamateriału,zmniejszyćnaciskizluzowaćwiertłow
ostatniejfaziewiercenia.
•Niewyłączaćsilnikaurządzeniapodczaswyciąganiawiertłazwierconegootworu.Pozwolitozapobiec
utknięciu.
Wiercenie w metalu
•Wceluzapewnieniamaksymalnejwydajności,należystosowaćwysokoobrotowewiertłastalowedowierce-
niawmetalulubstali.
•Ustawićprzełączniktrybuwpołożeniuwiercenia.
•Użyćpunktakawceluoznaczeniapołożeniaotworunapowierzchniobrabianegoprzedmiotu.
•Rozpocząćwierceniezbardzoniskąprędkością,abyzapobiecześlizgnięciusięwiertłazpunktu
początkowego.
•Utrzymywaćprędkośćinacisk,umożliwiająceskrawaniebezprzegrzewaniabitu.Przykładanienadmiernego
naciskuskutkuje:przegrzaniemwiertła,zużyciemłożysk,zgięciemlubprzepaleniembitów,powstaniem
przesuniętychlubnierównychotworów.
•Wprzypadkuwierceniadużychotworówwmetalu,zalecasięrozpoczęciewierceniamałymbitem,
anastępniedokończeniedużym.Należyrównieżsmarowaćbitolejemwceluzapewnienialepszej
skutecznościwierceniaizwiększeniatrwałościbitu.
Wiercenie w drewnie
•Wceluzapewnieniamaksymalnejwydajności,należystosowaćwysokoobrotowewiertłastalowedowierce-
niawdrewnie.
•Ustawićprzełączniktrybuwpołożeniuwiercenia.
•Zabezpieczyćobrabianyprzedmiot,abynieobracałsięonpodczaswiercenia.
•Rozpocząćwierceniezbardzoniskąprędkością,abyzapobiecześlizgnięciusięwiertłazpunktu
początkowego.Zwiększyćprędkość,gdywiertłowejdziewmateriał.
•Wprzypadkuwierceniaotworówprzelotowych,umieścićbloklubkawałekdrewnazaobrabianymprzed-
miotem,abyuniknąćnierównościlubrozszczepionychkrawędzizdrugiejstronyotworu.
•Nieblokowaćwłącznikawpołożeniuwłączenia,gdykoniecznemożebyćnatychmiastowewyłączeniewier-
tarki.
Wiercenie w murze
•Wceluzapewnieniamaksymalnejwydajności,dowierceniaotworówwcegłach,płytkachceramicznych,
betonieitp.używaćwiertełudarowychdobetonuzakończonychwęglikiemwolframu.
•Ustawićprzełączniktrybuwpołożeniuwierceniaudarowego.
•Wceluzapewnienianajlepszychrezultatówwierceniawcegle,należyprzyłożyćlekkinaciskiwiercićze
średniąprędkością.
•Zwiększyćnaciskiwiercićzwysokąprędkościąwprzypadkutwardychmateriałów,takichjakbeton.
•Wprzypadkuwierceniawpłytkachceramicznych,dokonaćpróbnegowierceniawkawałkumateriałuwcelu
ustalenianajlepszejprędkościinacisku.
71777 76067 manual SK-PL.indd 15 31-12-10 15:36
56

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kinzo 71777 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kinzo 71777 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info