Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR
GEBRUIKSAANWIJZING*
v. 1.1
*Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING*
  v. 1.1

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR
  *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen • Page 2

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR
  Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in
  handen waarvan u veel plezier en comfort zult hebben. Om te zorgen dat u optimaal van uw KlikAanKlikUit
  systeem kunt genieten en om foutief gebruik te voorkomen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig
  door te lezen.

  Waar moet u op letten?
  • De ACD-3500 is een ontvanger die draadloos te bedienen is met minimaal 1 en maximaal 6
  KlikAanKlikUit zenders naar keuze.
  • Deze ontvanger dient geplaatst te worden in een wandcontactdoos.
  • Dit product is uitgerust met een kinderbeveiliging. Het aansluiten van stekkers kan daardoor minder
  soepel gaan. Druk in dat geval de stekker stevig door, loodrecht op de stekkerdoos.
  • De ACD-3500 is geschikt voor gloeilampen, halogeenverlichting, spaarlampen, LED en TL-verlichting
  met interne starter. Dit product is niet geschikt voor TL-verlichting met externe starter.
  • Sluit geen verlichting of andere apparaten aan die in totaal meer dan 3500 Watt verbruiken.
  • Om interferentie van het signaal te voorkomen, adviseren wij om ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar
  te plaatsen.
  • Bij stroomuitval blijven de codes in het geheugen behouden. Zodra de stroom weer beschikbaar is
  schakelt de ontvanger automatisch uit. U kunt uw KlikAanKlikUit zender(s) dan gebruiken om de
  ontvanger aan te schakelen.

  1 • Page 3

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR
  Veiligheidsinstructies
  • Waarschuwing: Zelfs als het product uitgeschakeld is, kan er spanning op dit product staan!
  • Het aansluiten van verkeerde apparatuur kan leiden tot defecten, kortsluiting en brand.
  • Dit product is elektronisch gezekerd waarbij de stroom automatisch afgesloten wordt bij kortsluiting,
  overbelasting (meer dan 2 ampère) of het bereiken van meer dan 130 graden Celcius. Dit proces is
  echter onomkeerbaar en valt niet onder de garantie. Het product dient na overbelasting vervangen te
  worden.
  • Probeer dit product niet te repareren of te modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng
  het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.
  • Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor zogenaamde “life support” systemen of overige
  toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.
  • Gebruik de ontvangers niet in een vochtige omgeving.
  • Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.
  Draadloos signaal
  • Dit product werkt op een radiosignaal en gaat door muren, ramen en deuren. Binnenshuis wordt de
  reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is
  de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
  • Dubbel glas wordt steeds vaker voorzien van een dun metaallaagje. Dit type beglazing (“HR-glas”) laat
  het zichtbare licht voor het grootste deel door, maar heeft een negatieve invloed op radiosignalen. Als
  er zich HR-glas bevindt tussen zender en ontvanger, dient u rekening te houden met een afname van
  de draadloze reikwijdte.
  • Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere
  voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
  • Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat
  wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.
  2 • Page 4

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

  A
  B

  C

  A: LED-indicator
  B: Verbindknop
  C: Kinderbeveiliging

  Voorbeeldtoepassing
  (afstandsbediening niet inbegrepen)
  3 • Page 5

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

  [1] Verlichting/apparatuur controleren

  [2] Aansluiten verlichting/apparatuur

  Steek de stekker van de lamp of het apparaat
  eerst in het stopcontact en zet de lamp/het
  apparaat aan. Wanneer u de lamp of het
  apparaat aangezet heeft, trekt u de stekker uit
  het stopcontact.

  Sluit de verlichting of het apparaat aan op de
  stekkerdoos schakelaar.
  Sluit alleen apparaten aan die in totaal
  maximaal 3500 Watt gebruiken.

  4 • Page 6

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

  [4] Activeren “zoekmode”

  [3] Plaatsen stekkerdoos schakelaar

  Druk met een puntig voorwerp kort (1 seconde)
  op de verbindknop. De LED-indicator gaat
  langzaam knipperen zodra u loslaat.

  Plaats de stekkerdoos schakelaar in een
  stopcontact.

  Als u de stekkerdoos schakelaar verplaatst
  naar een ander stopcontact, blijven de
  instellingen van het geheugen behouden.

  De zoekmode blijft ca. 15 seconden actief.
  Herhaal stap [4] om de zoekmode, indien nodig,
  nogmaals te activeren.
  5 • Page 7

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

  2x

  [5] Toewijzen zendcode

  [6] Bevestiging van het “aan”-signaal

  Zend met de zender een “aan”-signaal
  naar de stekkerdoos schakelaar (bijv.:
  druk op de gewenste aan-toets van een
  afstandsbediening, zend een aan-signaal met
  een draadloze wandschakelaar of activeer een
  bewegingsmelder). Zodra het “aan”-signaal
  wordt ontvangen stopt de LED-indicator met
  knipperen.

  De ontvanger schakelt ter bevestiging 2x aan
  en uit. Het “aan”-signaal van de zender wordt
  in het geheugen van de ontvanger opgeslagen.
  De stekkerdoos is nu klaar voor gebruik.

  6

  Er kunnen maximaal 6 verschillende zendcodes tegelijkertijd worden opgeslagen. Zie
  pagina 7 en 8 voor het verwijderen van één of
  meerdere zendcodes. • Page 8

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

  Enkele zendcode wissen

  2x

  (1) Druk 1 seconde op de verbindknop. De ‘zoekmode’ zal 15 seconden actief zijn en de LED indicator op
  de ontvanger zal langzaam knipperen.
  (2) Stuur terwijl de ‘zoekmode’ actief is met de KlikAanKlikUit zender het desbetreffende uit-signaal dat u
  wilt afmelden bij de ontvanger. Raadpleeg indien nodig de handleiding van de zender.
  (3) De ontvanger zal 2x aan/uit schakelen om te bevestigen dat de code is verwijderd.
  Herhaal deze procedure om meerdere zenders of zendcodes af te melden.

  7 • Page 9

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

  Volledige geheugen wissen

  8 sec.

  2x

  (1) Houd de verbindknop ca. 8 seconden ingedrukt tot de LED indicator snel gaat knipperen. De ‘wismode’
  is nu gedurende 15 seconden actief.
  (2) Druk terwijl de wismode actief is nogmaals 1 seconde op de verbindknop om te bevestigen dat u het
  geheugen volledig wilt wissen.
  (3) De ontvanger zal 2x aan/uit schakelen om te bevestigen dat het geheugen is gewist.

  8 • Page 10

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR
  Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende
  Europese richtlijnen.
  Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het
  product niet weg bij het huishoudafval.
  Indien het product niet werkt
  • Controleer of de LED-indicator brandt. Zo niet, dan staat er mogelijk geen stroom op het product of is
  de elektronische zekering gesprongen (in het laatste geval dient het product vervangen te worden).
  • Controleer of de KlikAanKlikUit zender correct functioneert. Let daarbij op het energiepeil van de
  batterijen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal. (zie aanvullende
  informatie op pagina 1 en 2).
  • Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen en meld de zender(s)
  opnieuw aan bij de ontvanger. Zie pagina 7 en 8 van deze handleiding.
  Garantie
  • Dit product heeft een jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum.
  Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
  • Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig
  te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting,
  onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag, of breuk van kunstof delen.
  • Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het
  originele aankoopbewijs.
  Copyright
  Het is verboden om zonder toestemming van COCO International BV deze handleiding of delen daarvan te
  reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.
  9 • Page 11

  ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

  EU-verklaring van overeenstemming
  COCO International BV verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit ontvanger, te weten:
  model

  ACD-3500

  in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen en voldoet aan alle technische voorschriften die voor
  de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:
  EN 55015
  (2000+A1: 2001+A2: 2002)
  CISPR 15
  (2000+A2: 2002)
  AS/NZS CISPR 15 (2002)
  EN 61058-1
  (2002)
  IEC 61058-1
  (2000+A1: 2001)
  EN 300 220-1
  (2000)
  EN 300 220-3
  (2000)
  EN 301 489-1
  (2002)
  EN 301 489-3
  (2002)
  VDE 0620-1
  (2005)

  EN 55022
  (1998+A1: 2000+A2: 2003, Class B)
  EN 61000-3-2 (2000, Class A)
  EN 61000-3-3 (1995+A1: 2001)
  EN 61000-4-2 (1995+A1: 1998+A2: 2001)
  EN 61000-4-3 (2002+A1: 2002)
  EN 61000-4-4 (2004)
  EN 61000-4-5 (1995+A1: 2001)
  EN 61000-4-6 (1996+A1: 2001)
  EN 61000-4-11 (2004)
  IEC 1000-2-2 (1990)

  Opgesteld te Dordrecht, d.d. 11 september 2013
  COCO INTERNATIONAL B.V.
  POSTBUS 434
  3300AK DORDRECHT
  NEDERLAND
  www.klikaanklikuit.nl

  M. Hoekstra, directeur
  10


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für KlikaanKlikuit ACD-3500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von KlikaanKlikuit ACD-3500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info