Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
ACD-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR
9
Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen.
Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het
product niet weg bij het huishoudafval.
Indien het product niet werkt
• Controleer of de LED-indicator brandt. Zo niet, dan staat er mogelijk geen stroom op het product of is
de elektronische zekering gesprongen (in het laatste geval dient het product vervangen te worden).
• Controleer of de KlikAanKlikUit zender correct functioneert. Let daarbij op het energiepeil van de
batterijen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal. (zie aanvullende
informatie op pagina 1 en 2).
• Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen en meld de zender(s)
opnieuw aan bij de ontvanger. Zie pagina 7 en 8 van deze handleiding.
Garantie
• Dit product heeft een jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum.
Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
• Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig
te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting,
onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag, of breuk van kunstof delen.
• Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het
originele aankoopbewijs.
Copyright
HetisverbodenomzondertoestemmingvanCOCOInternationalBVdezehandleidingofdelendaarvante
reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.
10

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für KlikaanKlikuit ACD-3500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von KlikaanKlikuit ACD-3500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info