679202
16
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
- 14 -
Opbergen
Let op!
Bewaar het scheerapparaat nooit in de opbergtas 8
terwijl het apparaat wordt geladen! Gevaar voor
oververhitting!
Als u het scheerapparaat langere tijd niet gebruikt,
of als u het wilt transporteren, dan plaatst u het in
de opbergtas 8. Let erop, dat het scheerapparaat
schoon en volledig opgedroogd is.
Bewaar het scheerapparaat op een droge en schone
plaats.
Milieurichtlijnen
Deponeer het toestel in geen geval bij
het normale huisvuil. Dit product is
onderworpen aan de Europese richtlijn
2002/96/EC.
Voer het apparaat af via een erkend afvalverwij-
deringsbedrijf of via uw gemeentereinigingsdienst.
Neem de momenteel geldende voorschriften in
acht.
Neem in geval van twijfel contact op met uw
gemeentereinigingsdienst.
Batterijen/accu's afvoeren
Batterijen/accu's mogen niet met het huishoudelijke
afval worden afgevoerd. Iedere verbruiker is wette-
lijke verplicht om batterijen of accu's af te geven bij
een inzamelpunt van de gemeente of wijk of in een
winkel.
Deze verplichting heeft tot doel batterijen/accu's tot
afval te kunnen verwerken op een manier die het
milieu ontlast. Lever batterijen/accu's uitsluiten in
ontladen toestand in.
Voer alle verpakkingsmateriaal op een
milieuvriendelijke manier af.
Garantie en service
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aan-
koopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke
zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering
nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassa-
bon als aankoopbewijs. Mocht u aanspraak willen
maken op de garantie, neem dan telefonisch con-
tact op met uw serviceadres. Alleen op die manier
is een kostenloze verzending van uw product ge-
garandeerd.
De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabrica-
gefouten, niet voor aan slijtage onderhevige delen
of voor beschadigingen van breekbare onderdelen,
bijv. schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend
bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsma-
tige doeleinden.
Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling,
bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door
ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, ver-
valt de garantie. Uw wettelijke rechten worden door
deze garantie niet beperkt.
Kompernass Service Netherland
Tel.: 0900 1240001
e-mail: support.nl@kompernass.com
IB_KH5540_32925_LB1B.qxd 05.06.2009 12:17 Uhr Seite 14
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kompernass KH 5540 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Kompernass KH 5540

Kompernass KH 5540 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info