Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
Description English
The camera is a device to take photos and record videos.
1. On/o button
Press the button for 3 seconds to switch on or o the device.
Note: The device switches o automatically when the preset idle time has been reached
or the battery is low.
2. Mode switch Set the switch to select photo mode, video mode or replay mode.
3. Shutter
OK button
Photo mode: Press the button to take a photo.
Video mode: Press the button to start and stop recording video.
Playback mode: Press the button to play back photos and videos.
Menu mode: Press the button to conrm the selection.
4. Up button
Photo mode / Video mode: Press the button to zoom in.
Video mode: Press the button to pause and resume video recording and playback.
Menu mode: Press the button to move up in the menu.
5. Down button
Photo mode / Video mode: Press the button to zoom out.
Menu mode: Press the button to move down in the menu.
6. Menu button
Playback mode: Press the button to stop photo and video playback.
Menu mode: Press the button to access or exit the menu.
7. Operation indicator
The indicator comes on when the device is connected to the computer.
The indicator ashes once when you take a photo.
8. Charging indicator The indicator comes on when the device is being charged.
9. Display
10. Lens The lens is used to record video.
11. Memory card slot
(microSD / TransFlash)
Insert a memory card into the memory card slot (storage).
12. USB port
(Micro USB)
Use the USB port and the USB cable to connect the device to the computer
(charging / data transfer).
Note: For charging, make sure that the device is switched o. For data transfer, make
sure that the device is switched on.
13. USB cable
Use
Photo mode
1. Insert a memory card into the memory card slot.
2. Switch on the device.
3. Set the photo mode.
4. Take the photo. The photo le is saved to the memory card.
Video mode
1. Insert a memory card into the memory card slot.
2. Switch on the device.
3. Set the video mode.
4. Record the video. The video le is saved to the memory card.
Maximum time: 29 minutes per sequence.
Playback mode
1. Insert a memory card into the memory card slot.
2. Switch on the device.
3. Set the playback mode.
4. Play back photos and videos.
Deleting les
1. Select the le.
2. Press the menu button to access the menu.
3. Select “Delete. Press the OK button.
4. Select One” to delete one le or select All” to delete all les. Press the OK button.
5. Select “Yes”. Press the OK button.
6. Press the OK button to exit the menu.
Technical data
External memory microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Photo le format JPEG
Photo le size 1 MB / 3 MB / 5 MB
Photo pixels 2592 x 1944
Video le format AVI
Video le length 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Video resolution and frame rate 1280 x 720 (30 fps)
Aspect ratio 4:3
Digital zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB version USB 2.0
Battery Built-in rechargeable Lithium battery (3.7 V)
Charging duration 2-4 hours
Operating temperature 0 °C - 40 °C
Relative humidity 20% - 80%
Safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an
authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other
purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged
or defective, replace the device immediately.
Do not expose the device to water or moisture.
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace
it with a new device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Beschrijving Nederlands
De camera is een apparaat om fotos te maken en video’s op te nemen.
1. Aan/uit-knop
Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
Opmerking: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de vooraf
ingestelde rusttijd is bereikt of de batterij bijna leeg is.
2. Modusschakelaar
Stel de schakelaar in om de fotomodus, videomodus of terugspeelmodus te
selecteren.
3. Sluiter
OK-knop
Fotomodus: Druk op de knop om een foto te maken.
Videomodus: Druk op de knop om te starten of te stoppen met video opnemen.
Afspeelmodus: Druk op de knop om foto's en video's af te spelen.
Menumodus: Druk op de knop om de keuze te bevestigen.
4. Omhoog-knop
Fotomodus / Videomodus: Druk op de knop om in te zoomen.
Videomodus: Druk op de knop om het opnemen en afspelen van video's te
onderbreken en te hervatten.
Menumodus: Druk op de knop om in het menu omhoog te gaan.
5. Omlaag-knop
Fotomodus / Videomodus: Druk op de knop om uit te zoomen.
Menumodus: Druk op de knop om in het menu omlaag te gaan.
6. Menuknop
Afspeelmodus: Druk op de knop om het afspelen van foto's en video's te stoppen.
Menumodus: Druk op de knop om het menu te openen of te sluiten.
7. Aan/uit-indicator
De indicator gaat branden wanneer het apparaat op de computer is aangesloten.
De indicator knippert één keer wanneer u een foto maakt.
8. Oplaadindicator De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt opgeladen.
9. Display
10. Lens De lens wordt gebruikt om video op te nemen.
11. Geheugenkaartsleuf
(microSD / TransFlash)
Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf (opslag).
12. USB-poort
(Micro-USB)
Gebruik de USB-poort en de USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op de
computer (opladen/gegevens overbrengen).
Opmerking: Als u het apparaat wilt opladen, zorgt u dat het is uitgeschakeld. Als u
gegevens wilt overbrengen, zorgt u dat het apparaat is ingeschakeld.
13. USB-kabel
Gebruik
Fotomodus
1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
2. Schakel het apparaat in.
3. Stel de fotomodus in.
4. Neem de foto. Het fotobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
Videomodus
1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
2. Schakel het apparaat in.
3. Stel de videomodus in.
4. Neem de video op. Het videobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
Maximale tijd: 29 minuten per reeks.
Afspeelmodus
1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
2. Schakel het apparaat in.
3. Stel de afspeelmodus in.
4. Speel fotos en video’s af.
Bestanden verwijderen
1. Selecteer het bestand.
2. Druk op de menuknop om het menu te openen.
3. Selecteer ‘Delete. Druk op de OK-knop.
4. Selecteer One’ om één bestand te verwijderen of All’ om alle bestanden te
verwijderen. Druk op de OK-knop.
5. Selecteer ‘Yes’. Druk op de OK-knop.
6. Druk op de OK-knop om het menu te verlaten.
Technische gegevens
Extern geheugen microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Fotobestandsformaat JPEG
Grootte van fotobestand 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixels 2592 x 1944
Formaat van videobestand AVI
Lengte van videobestand 1 minuut / 3 minuten / 5 minuten
Videoresolutie en framesnelheid 1280 x 720 (30 fps)
Beeldverhouding 4:3
Digitale zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-versie USB 2.0
Batterij Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij (3,7 V)
Oplaadduur 2-4 uur
Bedrijfstemperatuur 0 °C - 40 °C
Relatieve vochtigheid 20% – 80%
Veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend
technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich
problemen voordoen.
Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor
latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het
apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een
beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang
het dan door een nieuw apparaat.
Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Beschreibung Deutsch
Die Kamera wird zur Aufnahme von Fotos und Videos verwendet.
1. Ein-/Aus-Taste
Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts 3 Sekunden auf die Taste.
Hinweis: Das Gerät schaltet automatisch aus, sobald die voreingestellte Leerlaufzeit
erreicht oder die Batterie schwach ist.
2. Modusschalter
Stellen Sie den Schalter auf den Fotomodus, den Videomodus oder den
Wiedergabemodus.
3. Auslöser
OK-Taste
Fotomodus: Drücken Sie auf die Taste, um ein Foto aufzunehmen.
Videomodus: Drücken Sie die Taste, um die Aufnahme eines Videos zu beginnen
und zu beenden.
Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um Fotos und Videos wiederzugeben.
Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Aufwärtstaste
Fotomodus / Videomodus: Drücken Sie auf die Taste, um hineinzuzoomen.
Videomodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Videoaufzeichnung und die
Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.
Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach oben zu bewegen.
5. Abwärtstaste
Fotomodus / Videomodus: Drücken Sie auf die Taste, um herauszuzoomen.
Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach unten zu bewegen.
6. Menütaste
Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Foto- und Videowiedergabe
anzuhalten.
Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um das Menü aufzurufen oder zu verlassen.
7. Betriebsanzeige
Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät mit dem Computer verbunden wird.
Die Anzeige blinkt ein Mal, wenn Sie ein Foto aufnehmen.
8. Ladeanzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät aufgeladen wird.
9. Display
10. Objektiv Das Objektiv wird zur Aufnahme von Video verwendet.
11. Speicherkartenschlitz
(microSD / TransFlash)
Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein (zum Speichern).
12. USB-Anschluss
(Micro USB)
Verwenden Sie den USB-Anschluss und das USB-Kabel, um das Gerät mit dem
Computer zu verbinden (Laden / Datenübertragung).
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Laden ausgeschaltet ist. Achten Sie
darauf, dass das Gerät bei der Datenübertragung eingeschaltet ist.
13. USB-Kabel
Gebrauch
Fotomodus
1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Stellen Sie den Fotomodus ein.
4. Machen Sie ein Foto. Die Fotodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.
Videomodus
1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Stellen Sie den Videomodus ein.
4. Nehmen Sie das Video auf. Die Videodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.
Maximale Zeit: 29 Minuten pro Sequenz.
Wiedergabemodus
1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Stellen Sie den Wiedergabemodus ein.
4. Geben Sie Fotos oder Videos wieder.
Löschen von Dateien
1. Wählen Sie die Datei.
2. Drücken Sie auf die Menütaste, um das Menü aufzurufen.
3. Wählen Sie “Delete”. Drücken Sie auf die OK-Taste.
4. Wählen Sie “One, um eine Datei zu löschen, oder All”, um alle Dateien zu löschen.
Drücken Sie auf die OK-Taste.
5. Wählen Sie “Yes. Drücken Sie auf die OK-Taste.
6. Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Menü zu verlassen.
Technische Daten
Externer Speicher microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Foto-Dateiformat JPEG
Foto-Dateigröße 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixel 2592 x 1944
Video-Dateiformat AVI
Video-Dateilänge 1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten
Videoauösung und Bildfrequenz 1280 x 720 (30 fps)
Seitenverhältnis 4:3
Digitalzoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-Version USB 2.0
Batterie Eingebaute wiederauadbare Lithium-Batterie (3,7 V)
Ladedauer 2-4 Stunden
Betriebstemperatur 0 °C - 40 °C
Relative Feuchtigkeit 20% – 80%
Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei
erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker
geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von
anderen Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren
Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für
den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät
beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
Reinigung und Pege
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei
arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Descripción Español
La cámara es un dispositivo para tomar fotos y grabar vídeos.
1. Botón de encendido/
apagado
Pulse el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
Nota: El dispositivo se apaga automáticamente cuando se ha alcanza el tiempo de
inactividad predeterminado o la batería está baja.
2. Interruptor de modo
Mueva el interruptor para seleccionar el modo de fotografía, el modo de vídeo o el
modo de reproducción.
3. Obturador
Botón OK
Modo de fotografía: Pulse el botón para tomar una fotografía.
Modo de vídeo: Pulse el botón para iniciar y detener la grabación de un vídeo.
Modo de reproducción: Pulse el botón para reproducir fotografías y vídeos.
Modo de menú: Pulse el botón para conrmar la selección.
4. Botón arriba
Modo de fotografía / Modo de vídeo: Pulse el botón para aumentar.
Modo de vídeo: Pulse el botón para poner en pausa y reanudar la grabación y la
reproducción de vídeo.
Modo de menú: Pulse el botón para subir en el menú.
5. Botón abajo
Modo de fotografía / Modo de vídeo: Pulse el botón para reducir.
Modo de menú: Pulse el botón para bajar en el menú.
6. Botón de menú
Modo de reproducción: Pulse el botón para detener la reproducción de fotografías
y de vídeo.
Modo de menú: Pulse el botón para entrar o salir del menú.
7. Indicador de
funcionamiento
El indicador se enciende cuando el dispositivo se conecta al ordenador.
El indicador parpadea una vez cuando toma una fotografía.
8. Indicador de carga El indicador se enciende cuando el dispositivo se está cargando.
9. Pantalla
10. Lente La lente se utiliza para grabar vídeo.
11. Ranura de tarjeta de
memoria
(microSD / TransFlash)
Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria
(almacenamiento).
12. Puerto USB
(Micro USB)
Utilice el puerto USB y el cable USB para conectar el dispositivo al ordenador
(carga / transferencia de datos).
Nota: Para cargar, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para transferir datos,
asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
13. Cable USB
Uso
Modo de fotografía
1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
2. Encienda el dispositivo.
3. Ajuste el modo de fotografía.
4. Tome la fotografía. El archivo fotográco se guarda en la tarjeta de memoria.
Modo de vídeo
1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
2. Encienda el dispositivo.
3. Ajuste el modo de vídeo.
4. Grabe el vídeo. El archivo de vídeo se guarda en la tarjeta de memoria.
Tiempo máximo: 29 minutos por secuencia.
Modo de reproducción
1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
2. Encienda el dispositivo.
3. Ajuste el modo de reproducción.
4. Reproduzca fotografías y vídeos.
Eliminación de archivos
1. Seleccione el archivo.
2. Pulse el botón de menú para acceder al menú.
3. Seleccione “Delete”. Pulse el botón OK.
4. Seleccione “One” para eliminar un archivo o seleccione All” para eliminar todos los
archivos. Pulse el botón OK.
5. Seleccione Yes. Pulse el botón OK.
6. Pulse el botón OK para salir del menú.
Datos técnicos
Memoria externa microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formato de archivo fotográco JPEG
Tamaño de archivo fotográco 1 MB / 3 MB / 5 MB
Píxeles de fotografía 2592 x 1944
Formato de archivo de vídeo AVI
Duración de archivo de vídeo 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos
Resolución de vídeo y velocidad de fotogramas 1280 x 720 (30 fps)
Ratio de aspecto: 4:3
Zoom digital 1x / 2x / 3x / 4x
Versión de USB USB 2.0
Batería
Batería recargable de litio incorporada
(3,7 V)
Duración de carga 2-4 horas
Temperatura de funcionamiento 0 °C - 40 °C
Humedad relativa 20% - 80%
Seguridad
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un
técnico autorizado cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera
algún problema.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura
necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con
una nalidad distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el
dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente,
sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Description Français
La caméra est un appareil qui sert à prendre des photos et enregistrer des vidéos.
1. Bouton marche/arrêt
Appuyez sur le bouton 3 secondes pour allumer /éteindre l'appareil.
Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration du délai d'inactivité
prédéni ou si la batterie est faible.
2. Interrupteur de mode Sélectionnez le mode photo, vidéo ou lecture avec l'interrupteur.
3. Obturateur
Bouton OK
Mode photo : Appuyez sur le bouton pour prendre une photo.
Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour démarrer et arrêter un enregistrement
vidéo.
Mode lecture : Appuyez sur le bouton pour lire de vidéos et acher des photos.
Mode menu : Appuyez sur le bouton pour conrmer la sélection.
4. Bouton haut
Mode photo / Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour zoomer en avant.
Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour mettre en pause puis reprendre
l'enregistrement et la lecture vidéo.
Mode menu : Appuyez sur le bouton pour monter dans le menu.
5. Bouton bas
Mode photo / Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour zoomer en arrière.
Mode menu : Appuyez sur le bouton pour descendre dans le menu.
6. Bouton menu
Mode lecture : Appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture des vidéos et photos.
Mode menu : Appuyez sur le bouton pour entrer /sortir du menu.
7. Indicateur de
fonctionnement
L'indicateur s'allume lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur.
L'indicateur clignote une fois lorsque vous prenez une photo.
8. Indicateur de charge L'indicateur s'allume lorsque l'appareil est en charge.
9. Écran
10. Objectif L'objectif sert à enregistrer la vidéo.
11. Logement de carte
mémoire
(microSD / TransFlash)
Insérez une carte mémoire dans le logement prévu (stockage).
12. Port USB
(Micro USB)
Utilisez le port USB et le câble USB an de connecter l'appareil à l'ordinateur
(charge /transfert de données).
Remarque: Pour la charge, assurez-vous que l'appareil est éteint. Pour le transfert de
données, assurez-vous que l'appareil est allumé.
13. Câble USB
Usage
Mode photo
1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
2. Allumez l’appareil.
3. Réglez le mode photo.
4. Prenez la photo. Le chier photo est enregistré dans la carte mémoire.
Mode vidéo
1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
2. Allumez l’appareil.
3. Réglez le mode vidéo.
4. Enregistrez la vidéo. Le chier vidéo est enregistré dans la carte mémoire.
Durée maximum : 29 minutes par séquence.
Mode de reproduction
1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
2. Allumez l’appareil.
3. Réglez le mode de lecture.
4. Lecture de photos ou de vidéos.
Suppression de chiers
1. Sélectionnez le chier.
2. Appuyez sur le bouton menu pour accéder au menu.
3. Sélectionnez “Delete. Appuyez sur le bouton OK.
4. Sélectionnez One” pour supprimer un chier ou “All” pour tous les supprimer.
Appuyez sur le bouton OK.
5. Sélectionnez “Yes”. Appuyez sur le bouton OK.
6. Appuyez sur le bouton OK pour sortir du menu.
Caractéristiques techniques
Mémoire externe microSD / TransFlash (≤ 32 Go)
Format de chier photo JPEG
Taille de chier photo 1 Mo / 3 Mo / 5 Mo
Pixels de photo 2592 x 1944
Format de chier vidéo AVI
Longueur de chier vidéo 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Résolution vidéo et fréquence d'images 1280 x 720 (30 fps)
Rapport d'écran 4:3
Zoom numérique 1x / 2x / 3x / 4x
Version USB USB 2.0
Batterie Batterie rechargeable au lithium intégrée (3,7 V)
Durée de charge 2 à 4 heures
Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
Humidité relative 20% - 80%
Sécurité
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement
par un technicien qualié si une réparation simpose.
Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute
référence ultérieure.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à
d’autres ns que celles décrites dans le manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
Si l’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
Nettoyage et entretien
Avertissement !
N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
Descrizione Italiano
La videocamera è un dispositivo progettato per scattare foto e registrare video.
1. Pulsante accensione/
spegnimento
Premere questo pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente al raggiungimento del tempo di
inattività preimpostato o quando la batteria è scarica.
2. Commutatore modalità Utilizzare il commutatore per selezionare la modalità foto, video o riproduzione.
3. Otturatore
Pulsante OK
Modalità foto: Premere il pulsante per scattare una foto.
Modalità video: Premere il pulsante per avviare e arrestare la registrazione di video.
Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per riprodurre foto e video.
Modalità menu: Premere questo pulsante per confermare la selezione.
4. Pulsante su
Modalità foto / Modalità video: Premere questo pulsante per ingrandire.
Modalità video: Premere il pulsante per sospendere e riprendere la registrazione e
la riproduzione del video.
Modalità menu: Premere questo pulsante per spostarsi verso l'alto nel menu
5. Pulsante giù
Modalità foto / Modalità video: Premere questo pulsante per ridurre
l'ingrandimento.
Modalità menu: Premere questo pulsante per spostarsi verso il basso nel menu.
6. Pulsante menu
Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per interrompere la riproduzione di
foto e video.
Modalità menu: Premere questo pulsante per accedere al menu o uscirvi.
7. Spia di funzionamento
L'indicatore si accende quando il dispositivo è collegato al computer.
L'indicatore lampeggia una volta quando si scatta una foto.
8. Indicatore di ricarica L'indicatore si accende quando il dispositivo è in fase di carica.
9. Display
10. Obiettivo L'obiettivo consente di registrare video.
11. Slot memory card
(microSD / TransFlash)
Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot (memorizzazione).
12. Porta USB
(Micro USB)
Utilizzare la porta USB e il cavo USB per collegare il dispositivo al computer (ricarica
/ trasferimento dati).
Nota: Per la ricarica, vericare che il dispositivo sia spento. Per il trasferimento dati,
vericare che il dispositivo sia acceso.
13. Cavo USB
Uso
Modalità foto
1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.
2. Accendere il dispositivo.
3. Impostare la modalità foto.
4. Scattare una foto. Il le della foto viene salvato sulla scheda di memoria.
Modalità video
1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.
2. Accendere il dispositivo.
3. Impostare la modalità video.
4. Registrare il video. Il le del video viene salvato sulla scheda di memoria.
Durata massima: 29 minuti per sequenza.
Modalità di riproduzione
1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.
2. Accendere il dispositivo.
3. Impostare la modalità di riproduzione.
4. Riprodurre foto o video.
Eliminazione dei le
1. Selezionare il le.
2. Premere il pulsante menu per accedere al menu.
3. Selezionare “Delete”. Premere il pulsante OK.
4. Selezionare “One” per eliminare un le o All” per eliminare tutti i le. Premere il
pulsante OK.
5. Selezionare Yes. Premere il pulsante OK.
6. Premere il pulsante OK per uscire dal menu.
Dati tecnici
Memoria esterna microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formato le foto JPEG
Dimensione le foto 1 MB / 3 MB / 5 MB
Pixel foto 2592 x 1944
Formato le video AVI
Durata le video 1 minuto / 3 minuti / 5 minuti
Risoluzione video e frequenza fotogrammi 1280 x 720 (30 fps)
Rapporto di immagine 4:3
Zoom digitale 1x / 2x / 3x / 4x
Versione USB USB 2.0
Batteria Batteria al litio ricaricabile integrata (3,7 V)
Durata della ricarica 2-4 ore
Temperatura di funzionamento 0 °C - 40 °C
Umidità relativa 20% - 80%
Sicurezza
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto
solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un
problema.
Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per
riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per
scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è
danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l’interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,
sostituirlo con uno nuovo.
Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
Descrição Português
A câmara é um dispositivo utilizado para tirar fotograas e gravar vídeos.
1. Botão ligar/desligar
Prima o botão durante 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
Nota: O dispositivo desliga-se automaticamente assim que o tempo de inactividade
predenido tenha sido atingido ou que a bateria esteja com pouca carga.
2. Interruptor de modo
Prima o botão para seleccionar o modo de fotograa, o modo de vídeo ou o modo
de repetição da reprodução.
3. Obturador
Botão OK
Modo de fotograa: Prima o botão para tirar uma fotograa.
Modo de vídeo: Prima o botão para iniciar e parar a gravação de vídeo.
Modo de reprodução: Prima o botão para reproduzir fotograas e vídeos.
Modo de menu: Prima o botão para conrmar a selecção.
4. Botão para cima
Modo de fotograa / Modo de vídeo: Prima o botão para ampliar a imagem.
Modo de vídeo: Prima o botão para colocar a gravação e reprodução de vídeos em
pausa e retomá-las.
Modo de menu: Prima o botão para subir no menu.
5. Botão para baixo
Modo de fotograa / Modo de vídeo: Prima o botão para reduzir a imagem.
Modo de menu: Prima o botão para descer no menu.
6. Botão de menu
Modo de reprodução: Prima o botão para parar a reprodução de fotos e vídeos.
Modo de menu: Prima o botão para aceder ao menu ou sair do mesmo.
7. Indicador de
funcionamento
O indicador acende-se quando o dispositivo é ligado ao computador.
O indicador pisca assim que tira uma fotograa.
8. Indicador de
carregamento
O indicador acende-se quando o dispositivo está a ser carregado.
9. Visor
10. Objectiva A objectiva é utilizada para gravar vídeo.
11. Ranhura para cartão
de memória (microSD /
TransFlash)
Insira um cartão de memória na respectiva ranhura (armazenamento).
12. Porta USB
(Micro USB)
Utilize a porta USB e o cabo USB para ligar o dispositivo ao computador
(carregamento/transferência de dados).
Nota: Para o carregamento, certique-se de que o dispositivo está desligado. Para a
transferência de dados, certique-se de que o dispositivo está ligado.
13. Cabo USB
Utilização
Modo de fotograa
1. Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
2. Ligue o dispositivo.
3. Congure o modo de fotograa.
4. Tire a fotograa. O cheiro de fotograa é guardado no cartão de memória.
Modo de vídeo
1. Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
2. Ligue o dispositivo.
3. Congure o modo de vídeo.
4. Grave o vídeo. O cheiro de vídeo é guardado no cartão de memória.
Tempo máximo: 29 minutos por sequência.
Modo de reprodução
1. Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
2. Ligue o dispositivo.
3. Congure o modo de reprodução.
4. Reproduzir fotograas e vídeos.
Apagar cheiros
1. Seleccione o cheiro.
2. Prima o botão de menu para aceder ao menu.
3. Seleccione “Delete”. Prima o botão OK.
4. Seleccione “One” para apagar um cheiro ou seleccione All” para apagar todos os
cheiros. Prima o botão OK.
5. Seleccione Yes. Prima o botão OK.
6. Prima o botão OK para sair do menu.
Dados técnicos
Memória externa microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formato do cheiro de fotograa JPEG
Tamanho do cheiro de fotograa 1 MB / 3 MB / 5 MB
Resolução da fotograa 2592 x 1944
Formato do cheiro de vídeo AVI
Duração do cheiro de vídeo 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos
Resolução e taxa de fotogramas de vídeo 1280 x 720 (30 fps)
Relação de aspecto 4:3
Zoom digital 1x / 2x / 3x / 4x
Versão USB USB 2.0
Bateria Bateria de lítio recarregável incluída (3,7 V)
Duração do carregamento 2-4 horas
Temperatura de funcionamento 0 °C - 40 °C
Humidade relativa 20% - 80%
Segurança
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este
produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um
problema.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para
consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o
dispositivo para outras nalidades além das descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se
o dispositivo estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o
dispositivo.
Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente,
substitua-o por um dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
CSAC200
Camera
MIC
11
4
7
8
6
5
12
2
10
1
3
9
13
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Beschrijving Nederlands

  Gebrauch

  De camera is een apparaat om foto’s te maken en video’s op te nemen.

  Fotomodus
  1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
  2. Schalten Sie das Gerät ein.
  3. Stellen Sie den Fotomodus ein.
  4. Machen Sie ein Foto. Die Fotodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.
  Videomodus
  1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
  2. Schalten Sie das Gerät ein.
  3. Stellen Sie den Videomodus ein.
  4. Nehmen Sie das Video auf. Die Videodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.
  Maximale Zeit: 29 Minuten pro Sequenz.
  Wiedergabemodus
  1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
  2. Schalten Sie das Gerät ein.
  3. Stellen Sie den Wiedergabemodus ein.
  4. Geben Sie Fotos oder Videos wieder.
  Löschen von Dateien
  1. Wählen Sie die Datei.
  2. Drücken Sie auf die Menütaste, um das Menü aufzurufen.
  3. Wählen Sie “Delete”. Drücken Sie auf die OK-Taste.
  4. Wählen Sie “One”, um eine Datei zu löschen, oder “All”, um alle Dateien zu löschen.
  Drücken Sie auf die OK-Taste.
  5. Wählen Sie “Yes”. Drücken Sie auf die OK-Taste.
  6. Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Menü zu verlassen.

  1. Aan/uit-knop
  2. Modusschakelaar
  3. Sluiter
  OK-knop

  CSAC200
  Camera

  4. Omhoog-knop

  5. Omlaag-knop

  1

  2

  MIC

  6. Menuknop

  3
  8
  7
  4

  10

  • Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
  Opmerking: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de vooraf
  ingestelde rusttijd is bereikt of de batterij bijna leeg is.


  Stel de schakelaar in om de fotomodus, videomodus of terugspeelmodus te
  selecteren.


  Fotomodus: Druk op de knop om een foto te maken.
  Videomodus: Druk op de knop om te starten of te stoppen met video opnemen.
  Afspeelmodus: Druk op de knop om foto's en video's af te spelen.
  Menumodus: Druk op de knop om de keuze te bevestigen.

  Fotomodus / Videomodus: Druk op de knop om in te zoomen.
  Videomodus: Druk op de knop om het opnemen en afspelen van video's te
  onderbreken en te hervatten.
  Menumodus: Druk op de knop om in het menu omhoog te gaan.
  Fotomodus / Videomodus: Druk op de knop om uit te zoomen.
  Menumodus: Druk op de knop om in het menu omlaag te gaan.
  Afspeelmodus: Druk op de knop om het afspelen van foto's en video's te stoppen.
  Menumodus: Druk op de knop om het menu te openen of te sluiten.

  7. Aan/uit-indicator
  De indicator gaat branden wanneer het apparaat op de computer is aangesloten.
  De indicator knippert één keer wanneer u een foto maakt.

  8. Oplaadindicator  De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt opgeladen.

  9. Display

  6
  5

  10. Lens  De lens wordt gebruikt om video op te nemen.

  11. Geheugenkaartsleuf
  (microSD / TransFlash)  Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf (opslag).

  12. USB-poort
  (Micro-USB)
  13. USB-kabel

  9  Gebruik de USB-poort en de USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op de
  computer (opladen/gegevens overbrengen).
  Opmerking: Als u het apparaat wilt opladen, zorgt u dat het is uitgeschakeld. Als u
  gegevens wilt overbrengen, zorgt u dat het apparaat is ingeschakeld.

  Gebruik
  11

  12

  13

  Description English
  The camera is a device to take photos and record videos.
  1. On/off button

  • Press the button for 3 seconds to switch on or off the device.
  Note: The device switches off automatically when the preset idle time has been reached
  or the battery is low.

  2. Mode switch  Set the switch to select photo mode, video mode or replay mode.

  3. Shutter
  OK button


  Photo mode: Press the button to take a photo.
  Video mode: Press the button to start and stop recording video.
  Playback mode: Press the button to play back photos and videos.
  Menu mode: Press the button to confirm the selection.

  4. Up button

  Photo mode / Video mode: Press the button to zoom in.
  Video mode: Press the button to pause and resume video recording and playback.
  Menu mode: Press the button to move up in the menu.

  5. Down button
  Photo mode / Video mode: Press the button to zoom out.
  Menu mode: Press the button to move down in the menu.

  6. Menu button
  Playback mode: Press the button to stop photo and video playback.
  Menu mode: Press the button to access or exit the menu.

  7. Operation indicator
  The indicator comes on when the device is connected to the computer.
  The indicator flashes once when you take a photo.

  8. Charging indicator  The indicator comes on when the device is being charged.

  10. Lens  The lens is used to record video.

  11. Memory card slot
  (microSD / TransFlash)  Insert a memory card into the memory card slot (storage).

  9. Display

  12. USB port
  (Micro USB)  Use the USB port and the USB cable to connect the device to the computer
  (charging / data transfer).
  Note: For charging, make sure that the device is switched off. For data transfer, make
  sure that the device is switched on.

  Fotomodus
  1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
  2. Schakel het apparaat in.
  3. Stel de fotomodus in.
  4. Neem de foto. Het fotobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
  Videomodus
  1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
  2. Schakel het apparaat in.
  3. Stel de videomodus in.
  4. Neem de video op. Het videobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
  Maximale tijd: 29 minuten per reeks.
  Afspeelmodus
  1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
  2. Schakel het apparaat in.
  3. Stel de afspeelmodus in.
  4. Speel foto’s en video’s af.
  Bestanden verwijderen
  1. Selecteer het bestand.
  2. Druk op de menuknop om het menu te openen.
  3. Selecteer ‘Delete’. Druk op de OK-knop.
  4. Selecteer ‘One’ om één bestand te verwijderen of ‘All’ om alle bestanden te
  verwijderen. Druk op de OK-knop.
  5. Selecteer ‘Yes’. Druk op de OK-knop.
  6. Druk op de OK-knop om het menu te verlaten.

  Technische gegevens

  Technische Daten
  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Foto-Dateiformat

  JPEG

  Foto-Dateigröße

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Fotopixel

  2592 x 1944

  Video-Dateiformat

  AVI

  Video-Dateilänge

  1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten

  Videoauflösung und Bildfrequenz

  1280 x 720 (30 fps)

  Seitenverhältnis

  4:3

  Digitalzoom

  1x / 2x / 3x / 4x

  USB-Version

  USB 2.0

  Batterie

  Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie (3,7 V)

  Ladedauer

  2-4 Stunden

  Betriebstemperatur

  0 °C - 40 °C

  Relative Feuchtigkeit

  20% – 80%

  Sicherheit

  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei
  erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker
  geöffnet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von
  anderen Geräten.
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren
  Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für
  den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät
  beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.

  JPEG

  Grootte van fotobestand

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Use

  Fotopixels

  2592 x 1944

  Photo mode
  1. Insert a memory card into the memory card slot.
  2. Switch on the device.
  3. Set the photo mode.
  4. Take the photo. The photo file is saved to the memory card.
  Video mode
  1. Insert a memory card into the memory card slot.
  2. Switch on the device.
  3. Set the video mode.
  4. Record the video. The video file is saved to the memory card.
  Maximum time: 29 minutes per sequence.
  Playback mode
  1. Insert a memory card into the memory card slot.
  2. Switch on the device.
  3. Set the playback mode.
  4. Play back photos and videos.
  Deleting files
  1. Select the file.
  2. Press the menu button to access the menu.
  3. Select “Delete”. Press the OK button.
  4. Select “One” to delete one file or select “All” to delete all files. Press the OK button.
  5. Select “Yes”. Press the OK button.
  6. Press the OK button to exit the menu.

  Formaat van videobestand

  AVI

  Lengte van videobestand

  1 minuut / 3 minuten / 5 minuten

  Videoresolutie en framesnelheid

  1280 x 720 (30 fps)

  Beeldverhouding

  4:3

  Reinigung und Pflege

  Digitale zoom

  1x / 2x / 3x / 4x

  USB-versie

  USB 2.0

  Batterij

  Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij (3,7 V)

  Oplaadduur

  2-4 uur

  Bedrijfstemperatuur

  0 °C - 40 °C

  Relatieve vochtigheid

  20% – 80%

  Technical data

  External memory

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Photo file format

  JPEG

  Photo file size

  1 MB / 3 MB / 5 MB
  Photo pixels

  2592 x 1944

  Reiniging en onderhoud

  Video file format

  AVI

  Video file length

  1 minute / 3 minutes / 5 minutes

  Waarschuwing!

  Video resolution and frame rate

  1280 x 720 (30 fps)

  Aspect ratio

  4:3

  Digital zoom

  1x / 2x / 3x / 4x

  USB version

  USB 2.0

  Battery

  Built-in rechargeable Lithium battery (3.7 V)

  Charging duration

  2-4 hours

  Operating temperature

  0 °C - 40 °C

  Relative humidity

  20% - 80%

  Safety  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an
  authorized technician when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.


  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang
  het dan door een nieuw apparaat.
  Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

  Beschreibung Deutsch
  Die Kamera wird zur Aufnahme von Fotos und Videos verwendet.
  1. Ein-/Aus-Taste
  2. Modusschalter

  3. Auslöser
  OK-Taste

  • Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts 3 Sekunden auf die Taste.
  Hinweis: Das Gerät schaltet automatisch aus, sobald die voreingestellte Leerlaufzeit
  erreicht oder die Batterie schwach ist.


  Stellen Sie den Schalter auf den Fotomodus, den Videomodus oder den
  Wiedergabemodus.
  Fotomodus: Drücken Sie auf die Taste, um ein Foto aufzunehmen.
  Videomodus: Drücken Sie die Taste, um die Aufnahme eines Videos zu beginnen
  und zu beenden.
  Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um Fotos und Videos wiederzugeben.
  Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.


  Fotomodus / Videomodus: Drücken Sie auf die Taste, um hineinzuzoomen.
  Videomodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Videoaufzeichnung und die
  Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.
  Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach oben zu bewegen.
  Fotomodus / Videomodus: Drücken Sie auf die Taste, um herauszuzoomen.
  Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach unten zu bewegen.
  Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Foto- und Videowiedergabe
  anzuhalten.
  Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um das Menü aufzurufen oder zu verlassen.

  7. Betriebsanzeige

  Cleaning and maintenance
  Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät mit dem Computer verbunden wird.
  Die Anzeige blinkt ein Mal, wenn Sie ein Foto aufnehmen.

  8. Ladeanzeige  Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät aufgeladen wird.

  Warning!

  9. Display

  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace
  it with a new device.

  10. Objektiv  Das Objektiv wird zur Aufnahme von Video verwendet.

  11. Speicherkartenschlitz
  (microSD / TransFlash)  Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein (zum Speichern).  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

  13. USB-Kabel  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other
  purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged
  or defective, replace the device immediately.
  Do not expose the device to water or moisture.

  4. Aufwärtstaste

  5. Abwärtstaste
  6. Menütaste

  12. USB-Anschluss
  (Micro USB)


  Verwenden Sie den USB-Anschluss und das USB-Kabel, um das Gerät mit dem
  Computer zu verbinden (Laden / Datenübertragung).
  Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Laden ausgeschaltet ist. Achten Sie
  darauf, dass das Gerät bei der Datenübertragung eingeschaltet ist.

  2592 x 1944

  Duración de archivo de vídeo

  1 minuto / 3 minutos / 5 minutos

  Resolución de vídeo y velocidad de fotogramas

  1280 x 720 (30 fps)

  Ratio de aspecto:

  4:3

  N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
  Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.

  Zoom digital

  1x / 2x / 3x / 4x  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et humide.

  Versión de USB

  USB 2.0

  Batería

  Batería recargable de litio incorporada
  (3,7 V)

  Duración de carga

  2-4 horas

  Temperatura de funcionamiento

  0 °C - 40 °C

  1. Pulsante accensione/
  spegnimento

  • Premere questo pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
  Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente al raggiungimento del tempo di
  inattività preimpostato o quando la batteria è scarica.

  Humedad relativa

  20% - 80%

  2. Commutatore modalità  Utilizzare il commutatore per selezionare la modalità foto, video o riproduzione.

  3. Otturatore
  Pulsante OK


  Modalità foto: Premere il pulsante per scattare una foto.
  Modalità video: Premere il pulsante per avviare e arrestare la registrazione di video.
  Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per riprodurre foto e video.
  Modalità menu: Premere questo pulsante per confermare la selezione.
  Modalità foto / Modalità video: Premere questo pulsante per ingrandire.
  Modalità video: Premere il pulsante per sospendere e riprendere la registrazione e
  la riproduzione del video.
  Modalità menu: Premere questo pulsante per spostarsi verso l'alto nel menu

  Seguridad  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un
  técnico autorizado cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera
  algún problema.  L'indicatore si accende quando il dispositivo è in fase di carica.

  10. Obiettivo  L'obiettivo consente di registrare video.

  Limpieza y mantenimiento

  11. Slot memory card
  (microSD / TransFlash)  Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot (memorizzazione).

  ¡Advertencia!

  12. Porta USB
  (Micro USB)  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente,
  sustitúyalo por uno nuevo.  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

  1. Bouton marche/arrêt

  • Appuyez sur le bouton 3 secondes pour allumer /éteindre l'appareil.
  Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration du délai d'inactivité
  prédéfini ou si la batterie est faible.

  2. Interrupteur de mode  Sélectionnez le mode photo, vidéo ou lecture avec l'interrupteur.
  Mode photo : Appuyez sur le bouton pour prendre une photo.
  Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour démarrer et arrêter un enregistrement
  vidéo.
  Mode lecture : Appuyez sur le bouton pour lire de vidéos et afficher des photos.
  Mode menu : Appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection.

  3. Obturateur
  Bouton OK
  Warnung!

  8. Indicateur de charge  L'indicateur s'allume lorsque l'appareil est en charge.

  9. Écran


  Modo de fotografía: Pulse el botón para tomar una fotografía.
  Modo de vídeo: Pulse el botón para iniciar y detener la grabación de un vídeo.
  Modo de reproducción: Pulse el botón para reproducir fotografías y vídeos.
  Modo de menú: Pulse el botón para confirmar la selección.

  Modo de fotografía / Modo de vídeo: Pulse el botón para aumentar.
  Modo de vídeo: Pulse el botón para poner en pausa y reanudar la grabación y la
  reproducción de vídeo.
  Modo de menú: Pulse el botón para subir en el menú.
  Modo de fotografía / Modo de vídeo: Pulse el botón para reducir.
  Modo de menú: Pulse el botón para bajar en el menú.
  Modo de reproducción: Pulse el botón para detener la reproducción de fotografías
  y de vídeo.
  Modo de menú: Pulse el botón para entrar o salir del menú.

  7. Indicador de
  funcionamiento
  El indicador se enciende cuando el dispositivo se conecta al ordenador.
  El indicador parpadea una vez cuando toma una fotografía.

  8. Indicador de carga  El indicador se enciende cuando el dispositivo se está cargando.  La lente se utiliza para grabar vídeo.  Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria
  (almacenamiento).

  3. Obturador
  Botón OK

  4. Botón arriba

  5. Botón abajo
  6. Botón de menú

  9. Pantalla
  10. Lente
  11. Ranura de tarjeta de
  memoria
  (microSD / TransFlash)
  12. Puerto USB
  (Micro USB)
  13. Cable USB  Utilice el puerto USB y el cable USB para conectar el dispositivo al ordenador
  (carga / transferencia de datos).
  Nota: Para cargar, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para transferir datos,
  asegúrese de que el dispositivo esté encendido.

  Uso
  Modo de fotografía
  1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
  2. Encienda el dispositivo.
  3. Ajuste el modo de fotografía.
  4. Tome la fotografía. El archivo fotográfico se guarda en la tarjeta de memoria.
  Modo de vídeo
  1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
  2. Encienda el dispositivo.
  3. Ajuste el modo de vídeo.
  4. Grabe el vídeo. El archivo de vídeo se guarda en la tarjeta de memoria.
  Tiempo máximo: 29 minutos por secuencia.
  Modo de reproducción
  1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
  2. Encienda el dispositivo.
  3. Ajuste el modo de reproducción.
  4. Reproduzca fotografías y vídeos.
  Eliminación de archivos
  1. Seleccione el archivo.
  2. Pulse el botón de menú para acceder al menú.
  3. Seleccione “Delete”. Pulse el botón OK.
  4. Seleccione “One” para eliminar un archivo o seleccione “All” para eliminar todos los
  archivos. Pulse el botón OK.
  5. Seleccione “Yes”. Pulse el botón OK.
  6. Pulse el botón OK para salir del menú.

  4. Bouton haut
  10. Objectif  L'objectif sert à enregistrer la vidéo.

  11. Logement de carte
  mémoire
  (microSD / TransFlash)  Insérez une carte mémoire dans le logement prévu (stockage).

  12. Port USB
  (Micro USB)
  13. Câble USB  Utilisez le port USB et le câble USB afin de connecter l'appareil à l'ordinateur
  (charge /transfert de données).
  Remarque : Pour la charge, assurez-vous que l'appareil est éteint. Pour le transfert de
  données, assurez-vous que l'appareil est allumé.

  Usage
  Mode photo
  1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
  2. Allumez l’appareil.
  3. Réglez le mode photo.
  4. Prenez la photo. Le fichier photo est enregistré dans la carte mémoire.
  Mode vidéo
  1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
  2. Allumez l’appareil.
  3. Réglez le mode vidéo.
  4. Enregistrez la vidéo. Le fichier vidéo est enregistré dans la carte mémoire.
  Durée maximum : 29 minutes par séquence.
  Mode de reproduction
  1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
  2. Allumez l’appareil.
  3. Réglez le mode de lecture.
  4. Lecture de photos ou de vidéos.
  Suppression de fichiers
  1. Sélectionnez le fichier.
  2. Appuyez sur le bouton menu pour accéder au menu.
  3. Sélectionnez “Delete”. Appuyez sur le bouton OK.
  4. Sélectionnez “One” pour supprimer un fichier ou “All” pour tous les supprimer.
  Appuyez sur le bouton OK.
  5. Sélectionnez “Yes”. Appuyez sur le bouton OK.
  6. Appuyez sur le bouton OK pour sortir du menu.

  Caractéristiques techniques

  6. Pulsante menu  Modalità foto / Modalità video: Premere questo pulsante per ridurre
  l'ingrandimento.
  Modalità menu: Premere questo pulsante per spostarsi verso il basso nel menu.

  8. Indicatore di ricarica

  L'indicateur s'allume lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur.
  L'indicateur clignote une fois lorsque vous prenez une photo.

  Mueva el interruptor para seleccionar el modo de fotografía, el modo de vídeo o el
  modo de reproducción.  7. Spia di funzionamento


  L'indicatore si accende quando il dispositivo è collegato al computer.
  L'indicatore lampeggia una volta quando si scatta una foto.

  7. Indicateur de
  fonctionnement

  2. Interruptor de modo

  5. Pulsante giù
  6. Bouton menu

  • Pulse el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
  Nota: El dispositivo se apaga automáticamente cuando se ha alcanza el tiempo de
  inactividad predeterminado o la batería está baja.  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura
  necesidad.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con
  una finalidad distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el
  dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.

  Mode lecture : Appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture des vidéos et photos.
  Mode menu : Appuyez sur le bouton pour entrer /sortir du menu.

  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

  La videocamera è un dispositivo progettato per scattare foto e registrare video.

  Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per interrompere la riproduzione di
  foto e video.
  Modalità menu: Premere questo pulsante per accedere al menu o uscirvi.
  Descrizione Italiano

  4. Pulsante su

  9. Display

  13. Cavo USB  Utilizzare la porta USB e il cavo USB per collegare il dispositivo al computer (ricarica
  / trasferimento dati).
  Nota: Per la ricarica, verificare che il dispositivo sia spento. Per il trasferimento dati,
  verificare che il dispositivo sia acceso.

  Uso
  Modalità foto
  1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.
  2. Accendere il dispositivo.
  3. Impostare la modalità foto.
  4. Scattare una foto. Il file della foto viene salvato sulla scheda di memoria.
  Modalità video
  1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.
  2. Accendere il dispositivo.
  3. Impostare la modalità video.
  4. Registrare il video. Il file del video viene salvato sulla scheda di memoria.
  Durata massima: 29 minuti per sequenza.
  Modalità di riproduzione
  1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.
  2. Accendere il dispositivo.
  3. Impostare la modalità di riproduzione.
  4. Riprodurre foto o video.
  Eliminazione dei file
  1. Selezionare il file.
  2. Premere il pulsante menu per accedere al menu.
  3. Selezionare “Delete”. Premere il pulsante OK.
  4. Selezionare “One” per eliminare un file o “All” per eliminare tutti i file. Premere il
  pulsante OK.
  5. Selezionare “Yes”. Premere il pulsante OK.
  6. Premere il pulsante OK per uscire dal menu.

  Dati tecnici
  Memoria esterna

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Formato file foto

  JPEG

  Dimensione file foto

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Pixel foto

  2592 x 1944

  Formato file video

  AVI

  Durata file video

  1 minuto / 3 minuti / 5 minuti

  Risoluzione video e frequenza fotogrammi

  1280 x 720 (30 fps)

  Rapporto di immagine

  4:3

  Zoom digitale

  1x / 2x / 3x / 4x

  Versione USB

  USB 2.0

  Batteria

  Batteria al litio ricaricabile integrata (3,7 V)

  Durata della ricarica

  2-4 ore

  Temperatura di funzionamento

  0 °C - 40 °C

  Umidità relativa

  20% - 80%

  Sicurezza


  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto
  solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un
  problema.
  Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per
  riferimenti futuri.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per
  scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è
  danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.

  Mémoire externe

  microSD / TransFlash (≤ 32 Go)

  Format de fichier photo

  JPEG

  Taille de fichier photo

  1 Mo / 3 Mo / 5 Mo

  Pulizia e manutenzione

  Pixels de photo

  2592 x 1944

  Attenzione!

  Format de fichier vidéo

  AVI

  Longueur de fichier vidéo

  1 minute / 3 minutes / 5 minutes

  Résolution vidéo et fréquence d'images

  1280 x 720 (30 fps)

  Rapport d'écran

  4:3

  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l’interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,
  sostituirlo con uno nuovo.

  Zoom numérique

  1x / 2x / 3x / 4x  Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

  Version USB

  USB 2.0

  Batterie

  Batterie rechargeable au lithium intégrée (3,7 V)

  Durée de charge

  2 à 4 heures

  Température de fonctionnement

  0 °C - 40 °C

  Humidité relative

  20% - 80%

  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement
  par un technicien qualifié si une réparation s’impose.
  Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute
  référence ultérieure.

  A câmara é um dispositivo utilizado para tirar fotografias e gravar vídeos.
  1. Botão ligar/desligar  • Prima o botão durante 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
  Nota: O dispositivo desliga-se automaticamente assim que o tempo de inactividade
  predefinido tenha sido atingido ou que a bateria esteja com pouca carga.


  Prima o botão para seleccionar o modo de fotografia, o modo de vídeo ou o modo
  de repetição da reprodução.


  Modo de fotografia: Prima o botão para tirar uma fotografia.
  Modo de vídeo: Prima o botão para iniciar e parar a gravação de vídeo.
  Modo de reprodução: Prima o botão para reproduzir fotografias e vídeos.
  Modo de menu: Prima o botão para confirmar a selecção.
  3. Obturador
  Botão OK  Modo de fotografia / Modo de vídeo: Prima o botão para ampliar a imagem.
  Modo de vídeo: Prima o botão para colocar a gravação e reprodução de vídeos em
  pausa e retomá-las.
  Modo de menu: Prima o botão para subir no menu.

  5. Botão para baixo
  Modo de fotografia / Modo de vídeo: Prima o botão para reduzir a imagem.
  Modo de menu: Prima o botão para descer no menu.

  6. Botão de menu
  Modo de reprodução: Prima o botão para parar a reprodução de fotos e vídeos.
  Modo de menu: Prima o botão para aceder ao menu ou sair do mesmo.

  7. Indicador de
  funcionamento
  O indicador acende-se quando o dispositivo é ligado ao computador.
  O indicador pisca assim que tira uma fotografia.

  8. Indicador de
  carregamento  O indicador acende-se quando o dispositivo está a ser carregado.

  10. Objectiva  A objectiva é utilizada para gravar vídeo.

  11. Ranhura para cartão
  de memória (microSD /
  TransFlash)  Insira um cartão de memória na respectiva ranhura (armazenamento).

  4. Botão para cima

  9. Visor

  12. Porta USB
  (Micro USB)
  13. Cabo USB  Utilize a porta USB e o cabo USB para ligar o dispositivo ao computador
  (carregamento/transferência de dados).
  Nota: Para o carregamento, certifique-se de que o dispositivo está desligado. Para a
  transferência de dados, certifique-se de que o dispositivo está ligado.

  Utilização
  Modo de fotografia
  1. Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
  2. Ligue o dispositivo.
  3. Configure o modo de fotografia.
  4. Tire a fotografia. O ficheiro de fotografia é guardado no cartão de memória.
  Modo de vídeo
  1. Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
  2. Ligue o dispositivo.
  3. Configure o modo de vídeo.
  4. Grave o vídeo. O ficheiro de vídeo é guardado no cartão de memória.
  Tempo máximo: 29 minutos por sequência.
  Modo de reprodução
  1. Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
  2. Ligue o dispositivo.
  3. Configure o modo de reprodução.
  4. Reproduzir fotografias e vídeos.
  Apagar ficheiros
  1. Seleccione o ficheiro.
  2. Prima o botão de menu para aceder ao menu.
  3. Seleccione “Delete”. Prima o botão OK.
  4. Seleccione “One” para apagar um ficheiro ou seleccione “All” para apagar todos os
  ficheiros. Prima o botão OK.
  5. Seleccione “Yes”. Prima o botão OK.
  6. Prima o botão OK para sair do menu.

  Dados técnicos
  Memória externa

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Formato do ficheiro de fotografia

  JPEG

  Tamanho do ficheiro de fotografia

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Resolução da fotografia

  2592 x 1944

  Formato do ficheiro de vídeo

  AVI

  Duração do ficheiro de vídeo

  1 minuto / 3 minutos / 5 minutos

  Resolução e taxa de fotogramas de vídeo

  1280 x 720 (30 fps)

  Relação de aspecto

  4:3

  Zoom digital

  1x / 2x / 3x / 4x

  Versão USB

  USB 2.0

  Bateria

  Bateria de lítio recarregável incluída (3,7 V)

  Duração do carregamento

  2-4 horas

  Temperatura de funcionamento

  0 °C - 40 °C

  Humidade relativa

  20% - 80%

  Segurança


  Sécurité

  Descrição Português

  2. Interruptor de modo

  Nettoyage et entretien
  Avertissement !

  Mode photo / Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour zoomer en arrière.
  Mode menu : Appuyez sur le bouton pour descendre dans le menu.

  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei
  arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.  AVI
  Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à
  d’autres fins que celles décrites dans le manuel.
  N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
  Si l’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.

  Formato de archivo de vídeo

  5. Bouton bas  La cámara es un dispositivo para tomar fotos y grabar vídeos.

  Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor
  latere raadpleging.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het
  apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een
  beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Píxeles de fotografía

  Descripción Español

  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend
  technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich
  problemen voordoen.

  Tamaño de archivo fotográfico

  Mode photo / Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour zoomer en avant.
  Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour mettre en pause puis reprendre
  l'enregistrement et la lecture vidéo.
  Mode menu : Appuyez sur le bouton pour monter dans le menu.

  1. Botón de encendido/
  apagado  JPEG

  La caméra est un appareil qui sert à prendre des photos et enregistrer des vidéos.

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Veiligheid

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Formato de archivo fotográfico

  Description Français

  Fotobestandsformaat

  13. USB cable  Memoria externa  Externer Speicher  Extern geheugen

  Datos técnicos

  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este
  produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um
  problema.
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para
  consulta futura.
  Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o
  dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se
  o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o
  dispositivo.
  Não exponha o dispositivo a água ou humidade.

  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente,
  substitua-o por um dispositivo novo.  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. • Page 2

  Bruk

  6. Menuknap
  Afspilningstilstand: Tryk på knappen for at stoppe afspilning af foto og video.
  Menu-tilstand: Tryk på knappen for at åbne eller forlade menuen.

  Fotomodus
  1. Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
  2. Slå på enheten.
  3. Velg fotomodus.
  4. Ta bildet. Fotofilen lagres til minnekortet.
  Videomodus
  1. Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
  2. Slå på enheten.
  3. Velg videomodus.
  4. Ta opp video. Videofilen lagres til minnekortet.
  Maksimal tid: 29 minutter per sekvens.
  Avspillingsmodus
  1. Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
  2. Slå på enheten.
  3. Velg avspillingsmodus.
  4. Vis bilder og videoer.
  Slette filer
  1. Velg fil.
  2. Trykk på menyknappen for å åpne menyen.
  3. Velg “Delete”. Trykk på OK-knappen
  4. Velg “One” for å slette én fil eller velg “All” for å slette alle filer. Trykk på OK-knappen
  5. Velg “Yes”. Trykk på OK-knappen
  6. Trykk på OK-knappen for å avslutte menyen.

  7. Funktionsindikator
  Indikatoren er tændt, når apparatet er tilsluttet en computer.
  Indikatoren blinker én gang, når du tager et foto.

  Tekniske data

  8. Opladningsindikator  Indikatoren tændes, når apparatet oplades.  Linsen bruges til at optage video.

  Beskrivelse Dansk
  Kameraet er et apparat, som bruges til at tage foto og optage videoer.
  1. Tænd/sluk-knap

  • Tryk på knappen i 3 sekunder for at tænde eller slukke for apparatet.
  Bemærk: Apparatet slukker automatisk, når den indstillede tid for inaktivitet er nået eller
  batteristanden er lav.

  2. Tilstandsknap  Indstil knappen for at vælge foto-tilstanden, video-tilstanden eller replay-tilstanden.

  3. Blænder
  OK-knap


  Foto-tilstand: Tryk på knappen for at tage e foto.
  Video-tilstand: Tryk på knappen for at starte og stoppe optagelse af video.
  Afspilningstilstand: Tryk på knappen for at afspille foto og videoer.
  Menu-tilstand: Tryk på knappen for at bekræfte valget.

  4. Op-knap

  5. Ned-knap

  Foto-tilstand / Video-tilstand: Tryk på knappen for at zoome ind.
  Video-tilstand: Tryk på knappen for at stille i pause og genoptage videooptagelse
  og afspilning.
  Menu-tilstand: Tryk på knappen for at bevæge dig op i menuen.
  Foto-tilstand / Video-tilstand: Tryk på knappen for at zoome ud.
  Menu-tilstand: Tryk på knappen for at bevæge dig ned i menuen.

  9. Display
  10. Linse
  11. Slot til hukommelseskort
  (microSD / TransFlash)
  12. USB-port
  (Mikro-USB)
  13. USB-kabel  Sæt i hukommelseskort i slottet til hukommelseskort (lagring).  Brug USB-porten og USB-kablete til at forbinde apparatet til computeren
  (opladning/dataoverførsel).
  Bemærk: Sørg for, at apparatet er slukket, når det oplades. Sørg for, at apparatet er
  slukket, når du overfører data.

  Anvendelse
  Foto-tilstand
  1. Sæt i hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
  2. Tænd for apparatet.
  3. Vælg foto-tilstanden.
  4. Tag billedet. Fotofilen gemmes på hukommelseskortet.
  Video-tilstand
  1. Sæt i hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
  2. Tænd for apparatet.
  3. Vælg video-tilstanden.
  4. Optag videoen. Videofilen gemmes på hukommelseskortet.
  Maksimumtid: 29 minutter pr. sekvens.
  Afspilningstilstand
  1. Sæt et hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
  2. Tænd for apparatet.
  3. Vælg afspilningstilstanden.
  4. Afspilning af foto eller videoer.
  Slette filer
  1. Vælg filen.
  2. Tryk på menuknappen for at åbne menuen.
  3. Vælg “Delete”. Tryk på knappen OK.
  4. Vælg “One” for at slette en fil, eller vælg “All” for at slette alle filer. Tryk på knappen OK.
  5. Vælg “Yes”. Tryk på knappen OK.
  6. Tryk på OK-knappen for at forlade menuen.

  Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.

  USB 2.0

  Batteri

  Inbyggt laddningsbart litiumbatteri
  (3,7 V)

  Laddningstid

  2-4 timmar

  Drifttemperatur

  0 °C - 40 °C

  Περιγραφή Ελληνικά

  Relativ luftfuktighet

  20% - 80%

  Η κάμερα είναι μια συσκευή για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.


  Säkerhet

  1. Κουμπί on/off

  2. Διακόπτης λειτουργίας
  För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av
  behörig tekniker när service behövs.
  Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något
  problem skulle uppstå.
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att
  kunna använda den igen.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra
  ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad
  eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
  Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.

  AVI

  10. Φακός  Ο φακός χρησιμοποιείται για την εγγραφή εικόνας.

  1 minutt / 3 minutter / 5 minutter

  11. Υποδοχή κάρτας μνήμης
  (microSD / TransFlash)  Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης (αποθήκευση).

  Videooppløsning og bildefrekvens

  1280 x 720 (30 bps)

  Bildeformat

  4:3  Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

  Digital zoom

  1x / 2x / 3x / 4x

  USB-versjon

  USB 2.0

  Kuvaus Suomi

  Batteri

  Innebygget oppladbart litiumbatteri (3,7 V)

  Ladevarighet

  2-4 timer

  Driftstemperatur

  0 °C - 40 °C

  Relativ fuktighet

  20% - 80%

  Sikkerhet

  Kameralla voidaan ottaa valokuvia ja kuvata videoita.
  1. Virtapainike

  • Kytke laite päälle ja pois painamalla painiketta 3 sekuntia.
  Huomaa: Laite sammuu automaattisesti, kun ennalta määritetty käyttämättömyysaika
  on saavutettu tai akku on vähissä.

  2. Tilakytkin  Valitse kytkimellä valokuvatila, videotila tai toistotila.

  3. Suljin
  OK-painike


  Valokuvatila: Paina painiketta ottaaksesi kuvan.
  Videotila: Paina painiketta aloittaaksesi ja lopettaaksesi videon kuvauksen.
  Toistotila: Paina painiketta esittääksesi valokuvia ja videoita.
  Valikkotila: Vahvista valinta painamalla painiketta.

  Valokuvatila / Videotila: Paina painiketta lähentääksesi kuvaa.
  Videotila: Paina painiketta keskeyttääksesi videotallennuksen ja -toiston ja
  jatkaaksesi sitä.
  Valikkotila: Paina painiketta siirtyäksesi valikossa ylöspäin.

  5. Alas-painike
  Valokuvatila / Videotila: Paina painiketta loitontaaksesi kuvaa.
  Valikkotila: Paina painiketta siirtyäksesi valikossa alaspäin.

  6. Valikkopainike
  Toistotila: Paina painiketta pysäyttääksesi valokuvien ja videoiden toiston.
  Valikkotila: Paina painiketta siirtyäksesi valikkoon tai poistuaksesi sieltä.

  7. Käyttötilan merkkivalo
  Merkkivalo syttyy, kun laite on yhdistetty tietokoneeseen.
  Merkkivalo välähtää kerran, kun otat valokuvan.

  8. Latauksen merkkivalo  Merkkivalo syttyy, kun laitetta ladataan.

  10. Objektiivi  Linssiä käytetään tallennetaan video.

  11. Muistikorttipaikka
  (microSD / TransFlash)  Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan (tallennuspaikka).

  4. Ylös-painike
  For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert
  tekniker når vedlikehold er nødvendig.
  Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn
  det som er beskrevet i bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes
  umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
  Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.

  Advarsel!

  Batteri

  Indbygget genopladeligt litiumbatteri (3,7 V)

  Varighed af opladning

  2-4 timer

  Driftstemperatur

  0 °C - 40 °C

  Relativ fugtighed

  20% - 80%


  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke rengjør innsiden av enheten.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den
  med en ny enhet.
  Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

  1. På/av-knapp

  • Tryck och håll inne knappen i 3 sekunder för att sätta på eller stänga av apparaten.
  Obs: Enheten stängs av automatiskt när den förinställda tiden för inaktivitet är nådd
  eller när batteriet är lågt.

  2. Lägesbrytare  Ändra brytaren för att välja fotoläge, videoläge eller reprisläge.

  3. Slutare
  OK-knapp


  Fotoläge: Tryck på knappen för att ta ett foto.
  Videoläge: Tryck på knappen för att starta och stoppa videoinspelning.
  Uppspelningsläge: Tryck på knappen för att visa foton och videor.
  Menyläge: Tryck på knappen för att bekräfta valet.

  Fotoläge / Videoläge: Tryck på knappen för att zooma in.
  Videoläge: Tryck på knappen för att pausa och återuppta videoinspelning och
  -uppspelning.
  Menyläge: Tryck på knappen för att bläddra uppåt eller neråt i menyn.

  5. Ner-knapp
  Fotoläge / Videoläge: Tryck på knappen för att zooma ut.
  Menyläge: Tryck på knappen för att bläddra neråt i menyn.

  6. Menyknapp
  Uppspelningsläge: Tryck på knappen för att stoppa foto- och videouppspelning.
  Menyläge: Tryck på knappen för att öppna eller stänga menyn.

  7. Driftsindikator
  Indikatorn tänds när enheten är ansluten till datorn.
  Indikatorn blinkar en gång när du tar ett foto.

  8. Laddningsindikator  Indikatorn tänds när enheten laddas.

  10. Lins  Linsen används för att spela in video.

  11. Minneskortsplats
  (microSD / TransFlash)  Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen (lagring).

  4. Upp-knapp

  9. Display

  12. USB-port
  (Micro USB)
  13. USB-kabel

  9. Näyttö

  12. USB-portti
  (mikro-USB)

  USB 2.0  Använd USB-porten och USB-kabeln för att ansluta enheten till datorn
  (laddning / dataöverföring).
  Obs: För laddning, se till att enheten är avstängd. För dataöverföring, se till att enheten
  är påslagen.

  13. USB-kaapeli

  • Kytke laite tietokoneeseen USB-portilla ja USB-kaapelilla (lataus/tiedonsiirto)
  Huomaa: Varmista, että laite on sammutettu latauksen aikana. Varmista, että laite on
  päällä tiedonsiirron aikana.

  Käyttö

  Tekniset tiedot
  Ulkoinen muisti

  microSD / TransFlash (≤ 32 Gt)

  Valokuvatiedoston muoto

  JPEG

  Valokuvatiedoston koko

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Valokuvien pikselit

  2592 x 1944

  Advarsel!

  Fotoläge
  1. Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen.
  2. Sätt på enheten.
  3. Välj fotoläget.
  4. Ta fotot. Fotofilen är sparad på minneskortet.
  Videoläge
  1. Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen.
  2. Sätt på enheten.
  3. Välj videoläget.
  4. Spela in video. Videofilen är sparad på minneskortet.
  Maximal tid: 29 minuter per sekvens.
  Uppspelningsläge
  1. Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen.
  2. Sätt på enheten.
  3. Välj videoläget.
  4. Visa bilder eller videor.
  Ta bort filer
  1. Välj filen.
  2. Tryck på menyknappen för att öppna menyn.
  3. Välj “Delete”. Tryck på OK-knappen.
  4. Välj “One” för att ta bort en fil eller välj “All” för att ta bort alla filer. Tryck på OK-knappen.
  5. Välj “Ja”. Tryck på OK-knappen.
  6. Tryck på OK-knappen för att stänga menyn.

  Videotiedoston muoto

  AVI

  Videotiedoston pituus

  1 minuutti / 3 minuuttia / 5 minuuttia

  Fotomodus / Videomodus: Trykk knappen for å zoome inn.
  Videomodus: Trykk på knappen for å sette på pause og gjenoppta opptak og
  avspilling av video.
  Menymodus: Trykk på knappen for flytte opp i menyen.

  5. Ned-knapp
  Fotomodus / Videomodus: Trykk knappen for å zoome ut.
  Menymodus: Trykk på knappen for flytte ned i menyen.

  6. Menyknapp
  Avspillingsmodus: Trykk på knappen for å stoppe avspilling av foto og video.
  Menymodus: Trykk på knappen for å åpne eller lukke menyen.

  7. Driftsindikator
  Indikatoren lyser når enheten er koblet til en datamaskin.
  Indikatoren blinker én gang når du tar et bilde.

  8. Ladeindikator  Indikatoren lyser når enheten lades.

  4. Opp-knapp

  9. Display

  Tekniska data
  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Foto filformat

  JPEG

  10. Linse  Lensen brukes til videoopptak.

  Foto filstorlek

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  11. Minnekortspor
  (microSD / TransFlash)  Sett et minnekort inn i minnekortsporet (lagring).

  Fotopixlar

  2592 x 1944

  Videofilformat

  AVI

  Videofil längd

  1 minut / 3 minuter / 5 minuter

  12. USB port
  (Micro USB)
  13. USB-kabel  Bruk USB-porten og en USB-kabel for å koble enheten til en datamaskin
  (lading/dataoverføring).
  Merk: Ved lading må enheten være slått av. Ved dataoverføring må enheten være slått
  på.

  Χρησιμοποιήστε την θύρα USB και το καλώδιο USB για να συνδέσετε την συσκευή
  στον υπολογιστή (φόρτιση/μεταφορά δεδομένων).
  Σημείωση: Για την φόρτιση, εξασφαλίστε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Για την
  μεταφορά δεδομένων, εξασφαλίστε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.  Wskaźnik włącza się w momencie rozpoczęcia ładowania urządzenia.

  10. Soczewka  Obiektyw umożliwia rejestrowanie obrazu wideo.

  11. Gniazdo karty pamięci
  (microSD / TransFlash)  Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci (przechowywanie danych).

  12. Port USB
  (Micro USB)
  13. Kabel USB  Skorzystaj z portu USB oraz kabla USB, aby podłączyć urządzenie do komputera
  (w celu naładowania baterii / transferu danych).
  Uwaga: Przed przystąpieniem do ładowania baterii należy upewnić się, że urządzenie
  jest wyłączone. Przed przystąpieniem do transferu danych należy upewnić się, że
  urządzenie jest włączone.

  Λειτουργία φωτογραφίας
  1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
  3. Ρυθμίστε τη λειτουργία φωτογραφίας.
  4. Πάρτε τη φωτογραφία. Το αρχείο φωτογραφιών αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.
  Λειτουργία βίντεο
  1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
  3. Ρυθμίστε τη λειτουργία βίντεο.
  4. Εγγράψτε το βίντεο. Το αρχείο βίντεο αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.
  Μέγιστος χρόνος: 29 λεπτά ανά αλληλουχία.
  Λειτουργία αναπαραγωγής
  1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
  3. Ρυθμίστε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
  4. Αναπαραγάγετε φωτογραφίες και βίντεο.
  Διαγραφή αρχείων
  1. Επιλέξτε τον φάκελο.
  2. Πιέστε το κουμπί μενού για πρόσβαση στο μενού.
  3. Επιλέξτε τη “Delete”. Πιέστε το κουμπί ΟΚ.
  4. Επιλέξτε “One” για να διαγράψετε ένα αρχείο ή επιλέξτε “All” για να διαγράψετε όλα
  τα αρχεία. Πιέστε το κουμπί ΟΚ.
  5. Επιλέξτε “Yes”. Πιέστε το κουμπί ΟΚ.
  6. Πιέστε το κουμπί ΟΚ για να εξέλθετε από το μενού.

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Tryb fotograficzny
  1. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
  2. Włącz urządzenie.
  3. Ustaw tryb fotograficzny.
  4. Zrób zdjęcie. Zdjęcie jest zapisane na karcie pamięci.
  Tryb wideo
  1. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
  2. Włącz urządzenie.
  3. Ustaw tryb wideo.
  4. Nagraj plik wideo. Plik wideo jest zapisany na karcie pamięci.
  Maksymalny czas: 29 minut na sekwencję.
  Tryb odtwarzania
  1. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
  2. Włącz urządzenie.
  3. Ustaw tryb odtwarzania.
  4. Odtwórz zdjęcia i pliki wideo.
  Usuwanie plików
  1. Wybierz plik.
  2. Naciśnij przycisk menu, aby przejść do menu.
  3. Zaznacz opcję “Delete”. Naciśnij przycisk OK.
  4. Zaznacz opcję “One”, aby usunąć tylko jeden plik lub opcję “All”, aby usunąć
  wszystkie pliki. Naciśnij przycisk OK.
  5. Zaznacz opcję “Yes”. Naciśnij przycisk OK.
  6. Naciśnij przycisk OK, aby opuścić menu.

  JPEG

  Velikost fotografického souboru

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Počet pixelů obrázku

  2592 x 1944

  Formát video souboru

  AVI

  Délka video souboru

  1 minuta / 3 minuty / 5 minut

  Rozlišení videa a obnovovací kmitočet

  1 280 x 720 (30 fps)

  Poměr stran

  4:3

  Digitální přiblížení

  1x / 2x / 3x / 4x

  USB verze

  USB 2.0

  Baterie

  Vestavěná nabíjecí lithiová baterie (3,7 V)

  Doba nabíjení

  2-4 hodiny

  Provozní teplota

  0 °C - 40 °C

  Relativní vlhkost

  20% - 80%

  Dane techniczne

  Rozmiar pliku fotografii

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Rozdzielczość zdjęć w pikselach

  2592 x 1944

  Format pliku wideo

  AVI

  Czas trwania pliku wideo

  1 minuta / 3 minuty / 5 minut

  Čištění a údržba

  Rozdzielczość filmów wideo i prędkość klatek

  1280 x 720 (30 fps)

  Upozornění!

  Format obrazu

  4:3

  Zoom cyfrowy

  1x / 2x / 3x / 4x

  Wersja USB

  USB 2.0

  Bateria

  Wbudowana bateria litowa wielokrotnego ładowania (3,7 V)

  Długość ładowania

  2–4 godziny

  Temperatura robocza

  0 °C - 40 °C

  Wilgotność względna

  20% - 80%

  Bezpieczeństwo
  W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie
  powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,
  kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
  W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
  Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać
  instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
  Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy
  używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
  Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub
  wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie
  wymienić urządzenie.
  Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Πίξελ φωτογραφιών

  2592 x 1944

  Μορφή αρχείου βίντεο

  AVI

  Διάρκεια αρχείου βίντεο

  1 λεπτό / 3 λεπτά / 5 λεπτά

  Ανάλυση βίντεο και ρυθμός εγγραφής

  1280 x 720 (30 fps)

  Czyszczenie i konserwacja

  Λόγος διαστάσεων

  4:3

  Ostrzeżenie!

  Ψηφιακό ζουμ

  1x / 2x / 3x / 4x

  Έκδοση USB

  USB 2.0

  Μπαταρία

  Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (3,7 V)

  Διάρκεια φόρτισης

  2-4 ώρες

  Θερμοκρασία λειτουργίας

  0 °C - 40 °C

  Σχετική υγρασία

  20% - 80%

  Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
  Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
  Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie,
  należy wymienić je na nowe urządzenie.  Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.

  Popis Česky
  Kamera je zařízení používané k fotografování a záznamu videa.
  1. Tlačítko zapnutí/vypnutí  2. Přepínač režimů
  3. Závěrka
  OK tlačítko

  • Stisknutím tlačítka na 3 sekundy zařízení zapněte nebo vypněte.
  Poznámka: Zařízení se automaticky vypne po dosažení předem nastaveného času
  nečinnosti nebo pokud je baterie téměř vybitá.


  Nastavením přepínače vyberete režim fotografií, videa nebo opakovaného
  přehrávání.


  Režim fotografií: Stisknutím tlačítka pořídíte fotografii.
  Režim videa: Stisknutím tlačítka spustíte a zastavíte nahrávání videa.
  Režim přehrávání: Stisknutím tlačítka přehrajete fotografie a videa.
  Režim nabídky: Stisknutím tlačítka potvrdíte volbu.

  Režim fotografování / Režim videa: Stisknutím tlačítka provedete přiblížení.
  Režim videa: Stisknutím tlačítka pozastavíte nahrávání a přehrávání videa a znovu
  ho spustíte.
  Režim nabídky: Stisknutím tlačítka se posunete v nabídce nahoru.

  5. Tlačítko dolů
  Režim fotografování / Režim videa: Stisknutím tlačítka provedete oddálení.
  Režim nabídky: Stisknutím tlačítka se posunete v nabídce dolů.

  6. Tlačítko nabídky
  Režim přehrávání: Stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání fotografií a videa.
  Režim nabídky: Stisknutím tlačítko vstoupíte do nabídky nebo z ní odejdete.

  7. Indikátor provozu
  Indikátor se rozsvítí, když je zařízení připraveno k počítači.
  Když pořídíte fotografii indikátor jednou blikne.

  8. Indikátor nabíjení  Indikátor se rozsvítí, když se zařízení nabíjí.

  4. Tlačítko nahoru

  1280 x 720 (30 fps)

  Kuvasuhde

  4:3

  Digitaalinen zoom

  1x / 2x / 3x / 4x

  Καθαρισμός και συντήρηση

  USB-versio

  USB 2.0

  Προειδοποίηση!

  10. Objektiv  Čočky se používají k záznamu obrazu.

  Akku

  Sisäänrakennettu ladattava litium-akku (3,7 V)  Paměťovou kartu zasuňte do slotu paměťové karty (úložiště).

  2-4 tuntia

  Käyttölämpötila

  0 °C - 40 °C

  Suhteellinen kosteus

  20% - 80%

  Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
  Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
  Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί
  σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.

  11. Slot paměťové karty
  (microSD / TransFlash)

  Latausaika


  Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.

  Turvallisuus  Opis Polski
  Niniejsza kamera jest urządzeniem służącym do robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo.
  Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata
  tämän laitteen huoltoa varten.
  Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
  Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
  Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun
  kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut
  tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
  Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.

  1. Przycisk włączania/
  wyłączania
  2. Przełącznik trybów
  3. Migawka
  Przycisk OK  Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3
  sekundy.
  Uwaga: Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie wstępnie skonfigurowanego
  czasu bezczynności, a także, gdy poziom naładowania baterii jest niski.


  Ustaw przełącznik w odpowiedniej pozycji, aby wybrać tryb fotograficzny, wideo
  lub odtwarzania.


  Tryb fotograficzny: Naciśnij przycisk, aby zrobić zdjęcie.
  Tryb wideo: Naciśnij przycisk w celu rozpoczęcia i zatrzymania nagrywania wideo.
  Tryb odtwarzania: Naciśnij przycisk, aby odtworzyć fotografie i pliki wideo.
  Tryb menu: Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.

  Tryb fotograficzny / Tryb wideo: Naciśnij przycisk, aby powiększyć.
  Tryb wideo: Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie filmu wideo
  bądź jego odtwarzanie.
  Tryb menu: Naciśnij przycisk, aby przemieszczać się w górę w menu.

  5. Przycisk W dół
  Tryb fotograficzny / Tryb wideo: Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć.
  Tryb menu: Naciśnij przycisk, aby przemieszczać się w dół w menu.

  6. Przycisk Menu
  Tryb odtwarzania: Naciśnij przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie zdjęć bądź filmu wideo.
  Tryb menu: Naciśnij przycisk, aby wejść do menu lub z niego wyjść.

  7. Wskaźnik działania
  Wskaźnik włącza się po podłączeniu urządzenia do komputera.
  Wskaźnik miga jeden raz w momencie wykonania zdjęcia.

  4. Przycisk Do góry

  Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější
  použití.
  Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným
  účelům, než je popsáno v příručce.
  Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je
  zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
  Nevystavujte zařízení působení vody ani vlhkosti.

  JPEG

  Μέγεθος αρχείου φωτογραφιών  Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento
  výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
  Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.

  Format pliku fotografii

  JPEG

  Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για
  μελλοντική αναφορά.
  Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη
  χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους
  στο εγχειρίδιο.
  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα.
  Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
  Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
  Μορφή αρχείου φωτογραφιών

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)  Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί
  μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
  Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί
  πρόβλημα.

  Bezpečnost

  Pamięć zewnętrzna

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)  Technické údaje
  Formát fotografického souboru

  Εξωτερική μνήμη

  Ασφάλεια

  5.
  6.

  Vyberte soubor.
  Stisknutím tlačítka nabídky vstoupíte do nabídky.
  Vyberte volbu „Delete”. Stiskněte tlačítko OK.
  Pro vymazání jednoho souboru vyberte možnost „One” nebo pro vymazání všech
  souborů vyberte možnost „All”. Stiskněte tlačítko OK.
  Vyberte možnost „Yes”. Stiskněte tlačítko OK.
  Stisknutím tlačítka OK z nabídky odejdete.

  Externí paměť  Χρήση

  1.
  2.
  3.
  4.

  Użytkowanie

  Videotarkkuus ja kuvanopeus  Externt minne

  13. Καλώδιο USB  Användning

  Fotomodus: Trykk på knappen for å ta et bilde.
  Videomodus: Trykk knappen for å starte eller stoppe videoopptak.
  Avspillingsmodus: Trykk knappen for å spille av bilder og videoer.
  Menymodus: Trykk på knappen for å bekrefte valget.

  12. Θύρα USB
  (Micro USB)

  Τεχνικά χαρακτηριστικά

  Valokuvatila
  1. Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
  2. Kytke laite päälle.
  3. Valitse valokuvatila.
  4. Ota valokuva. Vlaokuvatiedosto tallennetaan muistikortille.
  Videotila
  1. Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
  2. Kytke laite päälle.
  3. Valitse videotila.
  4. Tallenna video. Videotiedosto tallennetaan muistikortille.
  Maksimiaika: 29 minuuttia jaksoa kohden.
  Toistotila
  1. Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
  2. Kytke laite päälle.
  3. Valitse toistotila.
  4. Valokuvien ja videoiden esittäminen.
  Tiedostojen poistaminen
  1. Valitse tiedosto.
  2. Siirry valikkoon painamalla valikkopainiketta.
  3. Valitse “Delete”. Paina OK-painiketta.
  4. Valitse “One” poistaaksesi yhden tiedoston tai “All” poistaaksesi kaikki tiedostot.
  Paina OK-painiketta.
  5. Valitse “Yes”. Paina OK-painiketta.
  6. Poistu valikosta painamalla OK-painiketta.

  Rengøring og vedligeholdelse
  Λειτουργία αναπαραγωγής: Πιέστε το κουμπί για να σταματήσετε την αναπαραγωγή
  φωτογραφιών και βίντεο.
  Λειτουργία μενού: Πιέστε το κουμπί για πρόσβαση ή έξοδο από το μενού.

  Lengde på videofil

  USB-version

  3. Lukker
  OK-knapp  Videofilformat

  Kameran används för att ta foton och spela in videor.

  Bruk bryteren for å velge fotomodus, videomodus eller avspilling.

  Λειτουργία φωτογραφίας / Λειτουργία βίντεο: Πιέστε το κουμπί για σμίκρυνση.
  Λειτουργία μενού: Πιέστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού.

  Η ένδειξη ανάβει όταν η συσκευή φορτίζεται.

  1x / 2x / 3x / 4x  6. Κουμπί μενού


  4:3

  2. Modusbryter

  5. Κουμπί κάτω  Λειτουργία φωτογραφίας / Λειτουργία βίντεο: Πιέστε το κουμπί για μεγέθυνση.
  Λειτουργία βίντεο: Πιέστε το κουμπί για παύση και συνέχιση της εγγραφής βίντεο
  και της αναπαραγωγής.
  Λειτουργία μενού: Πιέστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα επάνω στο μενού.

  9. Ένδειξη

  Digitalt zoom

  • Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå på eller av enheten.
  Merk: Enheten slår seg av automatisk når den innstilte inaktive tiden er nådd, eller når
  batterinivået er lavt.

  4. Κουμπί επάνω
  8. Ένδειξη φόρτισης

  Skærmformat

  1. På/av-knapp  Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
  Rengör inte enhetens insida.
  Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar
  som den ska.

  Beskrivning Svenska

  Kameraet brukes til å ta bilder og gjøre videoopptak.  1280 x 720 (30 fps)

  Beskrivelse Norsk

  Λειτουργία φωτογραφίας: Πιέστε το κουμπί για να πάρετε μια φωτογραφία.
  Λειτουργία βίντεο: Πιέστε το κουμπί για να εκκινήσετε και σταματήσετε την
  εγγραφή βίντεο.
  Λειτουργία αναπαραγωγής: Πιέστε το κουμπί για να αναπαράγετε φωτογραφίες
  και βίντεο.
  Λειτουργία μενού: Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

  Varning!

  Videoopløsning og rammehastighed

  Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
  2592 x 1944

  1 minut / 3 minutter / 5 minutter  Ρυθμίστε το διακόπτη για να επιλέξετε λειτουργία φωτογραφίας, λειτουργία βίντεο
  ή λειτουργία επανάληψης.

  Fotopiksler

  AVI

  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Gør ikke apparatet rent indvendigt.
  Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det
  udskiftes med et nyt.  Η ένδειξη ενεργοποιείται όταν η συσκευή συνδεθεί στον υπολογιστή.
  Η ένδειξη αναβοσβήνει μόνο όταν παίρνετε μια φωτογραφία.

  Video-fillængde

  3. Κουμπί OK
  Κλείστρου

  Πιέστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε
  τη συσκευή.
  Σημείωση: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο προρυθμισμένος χρόνος
  αδράνειας έχει επιτευχθεί ή η ισχύς μπαταρίας είναι χαμηλή.
  Video-filformat

  USB-version

  7. Ένδειξη λειτουργίας

  2592 x 1944  Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
  Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
  Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.

  Rengöring och underhåll

  Fotopixel  1 MB / 3 MB / 5 MB

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til
  fremtidig brug.
  Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end
  dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er
  beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.
  Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.

  1x / 2x / 3x / 4x

  JPEG

  Foto-filstørrelse  Digital zoom

  Størrelse på bildefil

  JPEG  9. Wyświetlacz

  Bildefilformat

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en
  autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.

  8. Wskaźnik ładowania

  Varoitus!

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Foto-filformat  Puhdistus ja huolto

  4:3

  Eksternt minne:

  Ekstern hukommelse

  Sikkerhed

  1280 x 720 (30 fps)

  Bildförhållande  Rengjøring og vedlikehold

  Tekniske data

  Videoupplösning och bildfrekvens

  9. Displej

  12. Port USB
  (Micro USB)
  13. Kabel USB

  • Port USB a kabel USB použijte na propojení zařízení s počítačem (nabíjení/přenos dat).
  Poznámka: V případě nabíjení zajistěte, aby bylo zařízení vypnuto. V případě přenosu
  dat zajistěte, aby bylo zařízení zapnuto.

  Použití
  Režim fotografií
  1. Paměťovou kartu zasuňte do slotu paměťové karty.
  2. Zařízení zapněte.
  3. Nastavte režim fotografií.
  4. Pořiďte fotografii. Soubor fotky se uloží na paměťovou kartu.
  Režim videa
  1. Paměťovou kartu zasuňte do slotu paměťové karty.
  2. Zařízení zapněte.
  3. Nastavte režim videa.
  4. Nahrajte video Soubor videa se uloží na paměťovou kartu.
  Maximální doba: 29 minut na sekvenci.
  Režim přehrávání
  1. Paměťovou kartu zasuňte do slotu paměťové karty.
  2. Zařízení zapněte.
  3. Nastavte režim přehrávání.
  4. Přehrávání fotografií a videí.
  Odstraňování souborů

  Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
  Nečistěte vnitřek zařízení.
  Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej
  za nové zařízení.  Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. • Page 3

  10. Obiectiv  Obiectivul este utilizat la înregistrarea semnalului video.

  11. Slot card memorie
  (microSD / TransFlash)  Introduceţi un card de memorie în slotul cardului de memorie (stocare).

  12. Port USB
  (Micro USB)
  13. Cablu USB  Utilizaţi portul USB şi cablul USB pentru a conecta dispozitivul la computer
  (încărcare/transfer de date).
  Notă: Pentru încărcare, asiguraţi-vă că dispozitivul este oprit. Pentru transferul de date,
  asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.

  Utilizarea
  Leírás Magyar
  A kamera fényképek és videók rögzítésére alkalmas eszköz.
  1. Be-/kikapcsoló gomb  Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot az eszköz be- és
  kikapcsolásához.
  Megjegyzés: Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha eléri az előre beállított üresjárási
  időt vagy ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

  2. Üzemmód kapcsoló  Használja a kapcsolót a fénykép, videó vagy a visszajátszás mód közötti átváltáshoz.

  Fénykép módban: Nyomja meg a gombot fénykép készítéséhez.
  Videó módban: Nyomja meg a gombot a videófelvétel indításához és leállításához.
  Lejátszási módban: Nyomja meg a gombot a rögzített fényképek és videók
  lejátszásához.
  Menü módban: A gomb megnyomásával megerősítheti a kiválasztott menüpontot.

  3. Zár
  OK gomb

  Fénykép módban / Videó módban: Nyomja meg a gombot a közelítéshez.
  Videó módban: Nyomja meg a gombot a videófelvétel szüneteltetéséhez,
  folytatásához és lejátszásához.
  Menü módban: Nyomja meg a gombot a menüben történő felfelé lépéshez.
  Fénykép módban / Videó módban: Nyomja meg a gombot a távolításhoz.
  Menü módban: Nyomja meg a gombot a menüben történő lefelé lépéshez.
  Lejátszási módban: Nyomja meg a gombot a fénykép- és videólejátszás
  leállításához.
  Menü módban: Nyomja meg a gombot a menü megnyitásához/bezárásához.

  7. Bekapcsolásjelző lámpa
  A jelzőfény akkor világít, ha a készülék csatlakozik a számítógéphez.
  A jelzőfény fénykép készítés közben egyszer villan fel.

  8. Töltésjelző  Amikor a készülék töltődik, a jelzőfény világítani kezd.

  10. Objektív  Az objektív videofelvételre szolgál.

  11. Memóriakártya-foglalat
  (microSD / TransFlash)  Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba (tárolás).  A készüléket az USB-kábel segítségével csatlakoztathatja a számítógép USB
  portjához (töltés/adatátvitel céljából).
  Megjegyzés: Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
  Adatátvitel előtt győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.

  4. Fel gomb

  5. Le gomb
  6. Menü gomb
  9. Kijelző

  12. USB port
  (Mikro USB)
  13. USB-kábel

  Mod foto
  1. Introduceţi un card de memorie în slotul cardului de memorie.
  2. Porniţi dispozitivul.
  3. Setaţi modul foto.
  4. Realizaţi fotografia. Fişierul foto este salvat pe cardul de memorie.
  Mod video
  1. Introduceţi un card de memorie în slotul cardului de memorie.
  2. Porniţi dispozitivul.
  3. Setaţi modul video.
  4. Înregistraţi materialul video. Fişierul video este salvat pe cardul de memorie.
  Durată maximă: 29 de minute per secvenţă.
  Mod de redare
  1. Introduceţi un card de memorie în slotul cardului de memorie.
  2. Porniţi dispozitivul.
  3. Setaţi modul de redare.
  4. Pentru a reda fotografii şi clipuri video.
  Ştergerea fişierelor
  1. Selectaţi fişierul.
  2. Apăsaţi butonul de meniu pentru a accesa meniul.
  3. Selectaţi „Delete”. Apăsaţi butonul OK.
  4. Selectaţi „One” pentru a şterge un fişier sau selectaţi „All” pentru a şterge toate
  fişierele. Apăsaţi butonul OK.
  5. Selectaţi „Yes”. Apăsaţi butonul OK.
  6. Apăsaţi butonul OK pentru a ieşi din meniu.

  Memorie externă

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Format fişier foto

  JPEG

  Fénykép mód
  1. Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba.
  2. Kapcsolja be a készüléket.
  3. Válassza ki a fénykép üzemmódot.
  4. Készítse el a fényképet. A fényképfájl mentésre került a memóriakártyára.
  Videó mód
  1. Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba.
  2. Kapcsolja be a készüléket.
  3. Válassza ki a videó üzemmódot.
  4. Rögzítse a videót. A videófájl mentésre került a memóriakártyára.
  Maximális időtartam: 29 perc/sorozat
  Lejátszás mód
  1. Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba.
  2. Kapcsolja be a készüléket.
  3. Válassza ki a lejátszási üzemmódot.
  4. Fényképek és videók lejátszása.

  Mărime fişier foto

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Pixeli foto

  2592 x 1944

  Format fişier video

  AVI

  Lungime fişier video

  1 minut / 3 minute / 5 minute

  Rezoluţie video şi frecvenţă cadre

  1280 x 720 (30 cps)

  Raport imagine

  4:3

  Zoom digital

  1x / 2x / 3x / 4x

  Versiune USB

  USB 2.0

  Baterie

  Acumulator reîncărcabil din Litiu incorporat
  (3,7 V)

  Durata încărcării

  2-4 ore

  Temperatura de funcţionare

  0 °C - 40 °C

  Umiditate relativă

  20% - 80%

  Siguranţă

  Külső memória

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Fénykép fájlformátuma

  JPEG

  Fénykép fájlmérete

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Fényképek képpontjainak száma

  2592 x 1944


  Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de
  către un tehnician avizat, când este necesară depanarea.
  Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei
  unei probleme.
  Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări
  ulterioare.
  Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte
  scopuri decât cele descrise în manual.
  Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul
  este deteriorat sau defect, înlocuiţi imediat dispozitivul.
  Nu expuneţi dispozitivul apei sau umezelii.


  1. Кнопка "Вкл./выкл."

  2. Переключатель режимов

  3. Затвор
  Кнопка ОК

  Для включения или выключения устройства удерживайте эту кнопку нажатой
  в течение 3 секунд.
  Примечание. При низком заряде аккумулятора или по истечении заданного
  времени бездействия происходит автоматическое выключение устройства.


  Нажмите этот переключатель для выбора режима фото-, видеосъемки или
  воспроизведения.

  Режим фото: Нажмите эту кнопку, чтобы сделать снимок.
  Режим видео: Нажмите эту кнопку для начала и остановки записи видео.
  Режим воспроизведения: Нажмите эту кнопку для воспроизведения фото и
  видео.
  Режим меню: Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора.


  4. Кнопка вверх

  5. Кнопка вниз
  6. Кнопка Mеню
  7. Индикатор работы

  Tisztítás és karbantartás

  8. Индикатор заряда

  Figyelmeztetés!

  9. Экран

  Режим фото / Режим видео: Нажмите эту кнопку для уменьшения поля зрения.
  Режим видео: Нажмите эту кнопку для приостановки и возобновления записи
  или воспроизведения видео.
  Режим меню: Нажмите эту кнопку для перемещения вверх по меню.
  Режим фото / Режим видео: Нажмите эту кнопку для увеличения поля зрения.
  Режим меню: Нажмите эту кнопку для перемещения вниз по меню.
  Режим воспроизведения: Нажмите эту кнопку для остановки воспроизведения
  фото и видео.
  Режим меню: Нажмите эту кнопку для перехода в меню или выхода из него.
  Индикатор загорается при подключении устройства к компьютеру.
  Индикатор мигает один раз при выполнении снимка.  Загорается индикатор при зарядке устройства с помощью зарядного
  устройства.

  10. Объектив  Объектив используется для записи видео.

  11. Слот карты памяти
  (microSD / TransFlash)  Вставьте карту памяти в слот карты памяти (для накопителя).

  12. USB-порт
  (Micro USB)
  13. USB-кабель  USB-порт и USB-кабель необходимы для подключения устройства к компьютеру
  (зарядка/передача данных).
  Примечание. Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено. Перед
  передачей данных убедитесь, что устройство включено.

  Descrierea Română

  Использование

  Camera este un dispozitiv utilizat la realizarea fotografiilor şi înregistrarea de material video.

  Режим фото
  1. Вставьте карту памяти в слот карты памяти.
  2. Включите устройство.
  3. Выберите режим фото.
  4. Сделайте снимок. Файл со снимком будет сохранен на карту памяти.
  Режим видео
  1. Вставьте карту памяти в слот карты памяти.
  2. Включите устройство.
  3. Выберите режим видео.
  4. Сделайте видеозапись. Файл с видео будет сохранен на карту памяти.
  Максимальное время: 29 минут за одну последовательность.
  Режим воспроизведения
  1. Вставьте карту памяти в слот карты памяти.
  2. Включите устройство.
  3. Выберите режим воспроизведения.
  4. Воспроизведение фото и видео.

  4. Buton sus

  Mod foto / Mod video: Apăsaţi butonul pentru a mări.
  Mod video: Apăsaţi butonul pentru a suspenda şi relua redarea şi înregistrarea.
  Mod meniu: Apăsaţi butonul pentru a urca în meniu.

  5. Buton jos
  Mod foto / Mod video: Apăsaţi butonul pentru a micşora.
  Mod meniu: Apăsaţi butonul pentru a coborî în meniu.
  Mod redare: Apăsaţi butonul pentru a opri redarea fotografiilor şi a materialului
  video.
  Mod meniu: Apăsaţi butonul pentru a accesa sau ieşi din meniu.
  Indicatorul se aprinde când dispozitivul este conectat la computer.
  Indicatorul clipeşte o dată când realizaţi o fotografie.

  6. Buton meniu
  7. Indicator funcţionare
  8. Indicator încărcare
  9. Afişaj  Indicatorul se aprinde când dispozitivul se încarcă.

  20% - 80%

  Требования безопасности  В целях предотвращения поражения электрическим током следует
  открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами
  авторизованного персонала.
  При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.
  Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните
  руководство для будущего использования.
  Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно
  использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством
  по эксплуатации.
  Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными
  компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное
  устройство.
  Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.

  Очистка и обслуживание
  Предупреждение!
  Не производите очистку растворителями или абразивами.
  Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
  Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно
  работающее устройство следует заменить новым.  Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

  Kamera, fotoğraflar çeken ve videolar kaydeden bir cihazdır.
  1. Aç/kapat düğmesi
  2. Mod düğmesi
  3. Obtüratör
  OK düğmesi

  • Cihazı açmak veya kapatmak için düğmeye 3 saniyeliğine basın.
  Not: Önceden ayarlanan boş zamana ulaşıldığında ya da batarya düşük olduğunda cihaz
  otomatik olarak kapanır.


  Fotoğraf modunu, video modunu veya yeniden oynatma modunu seçmek için
  düğmeyi ayarlayın.


  Fotoğraf modu: Fotoğraf çekmek için düğmeye basın.
  Video modu: Video kaydını başlatmak ve durdurmak için düğmeye basın.
  Oynatma modu: Fotoğrafları ve videoları oynatmak için düğmeye basın.
  Menü modu: Seçimi onaylamak için düğmeye basın.
  Bellek kartı yuvasına (depolama) bir bellek kartı takın.

  20% - 80%

  3. Declanşator
  Buton OK

  0 °C - 40 °C

  Относительная влажность

  Lens, video kaydetmek için kullanılır.

  Relatív páratartalom

  Mod foto: Apăsaţi butonul pentru a fotografia.
  Mod video: Apăsaţi butonul pentru a porni şi opri înregistrarea video.
  Mod redare: Apăsaţi butonul pentru a reda fotografii şi materiale video.
  Mod meniu: Apăsaţi butonul pentru a confirma selecţia.

  Рабочая температура  Камера используется для фотосъемки и записи видеороликов.


  2-4 часа  0 °C - 40 °C

  Setaţi comutatorul pentru a selecta modul foto, modul video sau modul de reluare.

  Встроенный литиевый аккумулятор (3,7 В)

  Длительность зарядки

  11. Bellek kartı yuvası
  (microSD / TransFlash)

  Működési hőmérséklet  USB 2.0

  Аккумулятор

  10. Lens

  Описание Русский

  2. Comutator de mod

  Версия USB

  Curăţaţi exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă şi moale.

  2-4 óra

  • Apăsaţi butonul timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.
  Notă: Dispozitivul se opreşte automat când durata de repaus presetată a fost atinsă sau
  când bateria este epuizată.

  1x / 2x / 3x / 4x

  Cihaz şarj edildiğinde, gösterge yanar.

  Töltési idő

  1. Buton pornire/oprire

  Цифровое масштабирование

  Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.

  4:3

  8. Şarj göstergesi

  Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor
  (3,7 V)  Uyarı!

  Формат изображения

  Cihaz bilgisayara bağlandığında, gösterge yanar.
  Fotoğraf çektiğinizde gösterge bir kez yanıp söner.

  USB 2.0

  Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
  Ne tisztítsa ki a készülék belsejét.
  Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően,
  cserélje le egy új készülékre.

  Temizlik ve bakım

  1280 x 720 (30 fps)
  Akkumulátor

  1 минута / 3 минуты / 5 минут

  Разрешение видео и кадровая частота

  7. İşlem göstergesi

  USB-verzió  Длина файлов видео

  Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
  Nu curăţaţi interiorul dispozitivului.
  Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcţionează corect,
  înlocuiţi-l cu unul nou.

  1x / 2x / 3x / 4x  AVI

  Digitális zoom  Формат файлов видео

  Oynatma modu: Fotoğraf ve video oynatmayı durdurmak için düğmeye basın.
  Menü modu: Menüye girmek veya menüden çıkmak için düğmeye basın.

  4:3

  A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy
  szükség esetén belenézhessen.
  Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a
  kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
  Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült
  vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
  Vigyázzon, hogy ne érje a készüléket víz vagy nedvesség.

  2592 x 1944
  Képarány  1 МБ / 3 МБ / 5 МБ

  Разрешение фото

  6. Menü düğmesi

  1280 x 720 (30 fps)  Размер файлов фотографий

  Avertisment!

  1 perc / 3 perc / 5 perc

  Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a
  márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
  Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más
  berendezésekről.

  JPEG

  Fotoğraf modu / Video modu: Uzaklaştırmak için düğmeye basın.
  Menü modu: Menüde aşağı gitmek için düğmeye basın.

  Videófelbontás és képkockasebesség

  Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra
  başvurmak için saklayın.
  Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların
  dışındaki amaçlar için kullanmayın.
  Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya
  kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
  Cihazı su veya neme maruz bırakmayın.

  microSD / TransFlash (≤ 32 ГБ)
  Videófájl hossza  Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili
  bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
  Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını
  kesin.

  Формат файлов фотографий  Curăţarea şi întreţinerea  Внешняя память

  5. Aşağı düğmesi  AVI

  Fotoğraf modu / Video modu: Yakınlaştırmak için düğmeye basın.
  Video modu: Video kaydını ve oynatmayı durdurmak ve devam ettirmek için
  düğmeye basın.
  Menü modu: Menüde yukarı gitmek için düğmeye basın  Videófelvétel fájlformátuma

  Biztonság

  Технические данные

  Açıklama Türkçe  Műszaki adatok

  Güvenlik  Specificaţii tehnice

  Használat

  Fájlok törlése
  1. Válassza ki a fájlt.
  2. A menü gomb megnyomásával elérheti a menüt.
  3. Válassza a „Delete” elemet. Nyomja meg az OK gombot.
  4. Egy fájl törléséhez válassza a „One” opciót, az összes fájl törléséhez válassza az „All”
  opciót. Nyomja meg az OK gombot.
  5. Válassza a „Yes” lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
  6. Az OK gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

  Удаление файлов
  1. Выберите файл.
  2. Нажмите кнопку меню для перехода в меню.
  3. Выберите “Delete”. Нажмите кнопку ОК.
  4. Выберите “One” для удаления одного файла или “All” для удаления всех файлов.
  Нажмите кнопку ОК.
  5. Выберите “Yes”. Нажмите кнопку ОК.
  6. Нажмите кнопку OK для выхода из меню.

  4. Yukarı düğmesi

  9. Ekran

  12. USB portu
  (Micro USB)
  13. USB kablosu  Cihazı bilgisayara bağlamak için (şarj etme / veri aktarma) USB portunu ve USB
  kablosunu kullanın.
  Not: Şarj etmek için cihazın kapalı olduğundan emin olun. Veri aktarma için cihazın açık
  olduğundan emin olun.

  Kullanım
  Fotoğraf modu
  1. Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.
  2. Cihazı açın.
  3. Fotoğraf moduna getirin.
  4. Fotoğraf çekin. Fotoğraf dosyası, bellek kartına kaydedilir.
  Video modu
  1. Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.
  2. Cihazı açın.
  3. Video moduna getirin.
  4. Videoyu kaydedin. Video dosyası, bellek kartına kaydedilir.
  Maksimum süre: Sekans başına 29 dakika.
  Oynatma modu
  1. Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.
  2. Cihazı açın.
  3. Oynatma moduna getirin.
  4. Fotoğraf veya video oynatın.
  Dosya silme
  1. Dosyayı seçin:
  2. Menüye erişmek için menü düğmesine basın.
  3. “Delete” öğesini seçin. OK düğmesine basın.
  4. Bir dosya silmek için “One” öğesini, tüm dosyaları silmek için “All” öğesini seçin. OK
  düğmesine basın.
  5. “Yes” öğesini seçin. OK düğmesine basın.
  6. Menüden çıkmak için OK düğmesine basın.

  Teknik bilgiler
  Harici bellek

  microSD / TransFlash (≤ 32 GB)

  Fotoğraf dosya biçimi

  JPEG

  Fotoğraf dosya boyutu

  1 MB / 3 MB / 5 MB

  Fotoğraf pikselleri

  2592 x 1944

  Video dosya biçimi

  AVI

  Video dosya uzunluğu

  1 dakika / 3 dakika / 5 dakika

  Video çözünürlüğü ve kare hızı

  1280 x 720 (30 fps)

  En boy oranı

  4:3

  Dijital yakınlaştırma

  1x / 2x / 3x / 4x

  USB sürümü

  USB 2.0

  Batarya

  Entegre şarj edilebilir Lityum batarya (3,7 V)

  Şarj süresi

  2-4 saat

  Çalışma sıcaklığı

  0 °C - 40 °C

  Bağıl nem

  20% - 80%

  Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
  Cihazın içini temizlemeyin.
  Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla
  değiştirin.  Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic CSAC200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic CSAC200 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info