Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
22
Voedingsbron:
Sluit de babyfoon aan op een stroomvoorziening die voldoet aan de gegevens die in deze handleiding
beschreven zijn:
Baby en Ouder Units: AC/DC adapters: 6 V 400 mA (centrum positief)
Reiniging:
Maak gebruik van een droge katoenen doek om de babyfoon stofvrij te houden. Maak geen gebruik van water!
Inactiviteit:
Haal de stekker van de AC adapters uit het stopcontact als u een lange tijd geen gebruik van het product zult
maken.
Voorzichtig:
a. Dit product vervangt de toezicht van een ouder over het kind niet. Controleer uw kind regelmatig.
b. Voorkom het gebruik van de babyfoon op een manier dat het leven of de gezondheid van uzelf of anderen
of de integriteit van eigendommen van de functionering ervan afhankelijk is! De fabrikant acht zich niet
verantwoordelijk voor dodelijke ongevallen en de verwonding van personen of verlies van of schade aan
eigendommen als gevolg van een storing of een onjuist gebruik van het product.
VERORDENENDE VERKLARING
Deze beperkingen zijn vastgesteld om bescherming te bieden tegen de schadelijke interferenties in woningen.
Het apparaat produceert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit tevens uitstralen. Het apparaat
kan schadelijke interferenties met radiocommunicaties veroorzaken als het niet in overeenstemming met
de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt. Desondanks kunnen we niet garanderen dat interferenties
zich in het geval van een bepaalde installatie niet zullen voordoen. De gebruiker wordt aangeraden om
de interferentie met de volgende maatregelen te verhelpen als het apparaat tijdens de in- of uitschakeling
schadelijke interferenties met de ontvangst van de radio of televisie veroorzaakt:
Draai aan de ontvangende antenne of herplaats de antenne.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat onderdeel is van een ander circuit dan het circuit waar de
ontvanger op is aangesloten.
Vraag de verkoper of een ervaren radio/TV installateur om hulp.
De functionering met niet toegestane apparatuur of onafgeschermde kabels kan interferentie in de radio- of
TV-ontvangst veroorzaken. We waarschuwen de gebruiker ervoor dat veranderingen en wijzigingen aan het
apparaat zonder de toestemming van de fabrikant ertoe kunnen leiden dat de gebruiker niet langer bevoegd is
het apparaat te gebruiken.
INSTALLATIE
DE AC/DC ADAPTER INSTALLEREN:
1. Steek de stekker van de AC adapter in de DC connector van de unit.
2. Steek de stekker van de AC adapter in een standaard AC stopcontact.
3. Schakel de unit in met de ON/OFF schakelaar.
4. De vermogenindicator gaat branden.
Waarschuwing: Maak uitsluitend gebruik van de AC adapters die in de verpakking zijn bijgesloten. Een onjuist
gebruik van de adapter kan storingen in de units veroorzaken. Raadpleeg uw verkoper in het geval van
vragen.
DE BATTERIJEN GEBRUIKEN:
1. De Ouder unit functioneert op een 3x AAA oplaadbare batterijenpak.
2. Een 3x AAA oplaadbaar batterijenpak is in de verpakking aanwezig. Gebruik de oplaadbare batterij om de
Ouder unit op afstand van de remote locatie te gebruiken. Sluit de Ouder unit aan op de adapter of plaats
hem, indien mogelijk, op de oplaadbasis om de draagbare functie te behouden.
3. Neem contact op met uw plaatselijke verkoper als u een ander batterijenpak voor uw Ouder unit nodig
heeft.
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info