Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
40
Áramforrás:
A 2,4 GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőrző csak a használati utasításban meghatározott típusú hálózati
kimenethez csatlakoztassa.
Adó- és vevőkészülék: AC/DC adapterek: 6V 400mA (pozitív központú)
Tisztítás:
A 2,4 GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőrzőt száraz pamutruhával portalanítsa. Ne használjon vizet!
Használaton kívüli időszakok:
Ha huzamosabb ideig nem használja, áramtalanítsa a készüléket:húzza ki az AC adaptereket a
csatlakozóaljzatból.
Figyelmeztetés:
a. Ez a készülék nem válthatja fel egy felnőtt személyes felügyeletét a gyermek felett. Rendszeres
időközönként ellenőrizze gyermekét.
b. Soha ne használja a 2,4GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőrző úgy, hogy a saját, vagy mások élete
függjön a funkciójától, működésétől A gyártó nem vállal felelősséget haláleset, személyi sérülés vagy kár
esetén, ha a készülék helytelen használata miatt történt.
SZABÁLYOZÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT
Ezek a korlátozások azt a célt szolgálják, hogy védelmet nyújtsanak a lakóterületi alkalmazás során
keletkező káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugároz, és
amennyiben nem az utasításoknak megfelelően szereli be és használja, akkor káros interferenciát okozhat
a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy a megfelelő beszerelést követően nem
jelentkezik interferencia. Ha a készülék a rádió vagy televíziós vételre káros interferenciát okoz, melyet
úgy állapíthat meg, hogy ki- majd pedig bekapcsolja a készüléket, akkor a felhasználó az alábbi lépések
valamelyikével próbálhatja megszüntetni az interferenciát:
Helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között
Olyan áramkörű kimenethez csatlakoztassa a készüléket, amely eltér attól, amire a vevőt csatlakoztatta.
Forduljon a kereskedőhöz vagy rádió-/TV-szerelőhöz ha probléma adódik a készülékkel
A nem jóváhagyott berendezésekkel vagy izolálatlan kábellel történő használat nagy eséllyel okozhat
interferenciát a rádió vagy TV vételében. Felhívjuk a felhasználó gyelmét arra, hogy bármely a készüléken
a gyártó beleegyezése nélkül végrehajtott változtatás vagy módosítás felfüggesztheti a felhasználó jogát a
készülék működtetésére.
BESZERELÉS
AZ AC/DC ADAPTER BESZERELÉSE:
1. Csatlakoztassa az AC adapter csatlakozófejét a készülék DC jack-csatlakozóaljzatához.
2. Csatlakoztassa az AC adaptert egy szabványos fali AC hálózat kimeneti csatlakozójához
3. Kapcsolja be a készüléket a be/kikapcsoló gombbal
4. A bekapcsolásjelző kigyullad.
Figyelem: Csak a csomagban található AC adaptereket használja Az adapter nem megfelelő használata a
készülékek meghibásodását okozhatja. Bármilyen kérdés esetén keresse fel a forgalmazót.
AZ ELEMEK HASZNÁLATA:
1. A vevőkészülék működéséhez 3 x AAA-s újratölthető elemre van szűkség .
2. Egy 3 x AAA-s elemkészletet tartalmaz a csomag. Az újratölthető elemet akkor használja, ha a
vevőkészüléket nem a távoli helyen működteti. A hordozható meggyelő funkció fenntartásához
csatlakoztassa a vevőkészüléket az adapterhez, vagy helyezze a töltőállomásra.
3. Ha egy másik újratölthető elemet igényel, lépjen kapcsolatba a kijelölt helyi forgalmazóvall.
AZ ELEMEK TÖLTÉSE:
1. Ha az elemek lemerülnek, akkor mind a vevőkészülék, mind a adókészülék LED-jelzője narancssárga lesz.
2. Vegye gyelembe, hogy míg a vevőkészülék rendelkezik újratöltési funkcióval, addig az adókészülék NEM
ÚJRATÖLTHETŐ. Helyezze a vevőkészüléket a töltőállomásra az elemek töltéséhez. Az LCD-kijelző
elemszimbóluma villogni fog egészen addig, amíg az elemek teljesen fel nem töltődtek. A töltőállomás
LED-jelzője narancssárga marad, mely a bekacsolást jelzi. Hasonlóképp, a vevőkészülék LED-jelzője zöld
marad a töltés alatt.
40

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info