Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
46
Virtalähde:
Digitaalinen langaton 2.4GHz itkuhälytin tulee kytkeä ainoastaan käyttöohjeissa annetun tyyppiseen
virtalähteeseen.
Lapsen ja vanhempien yksikkö: AC/DC-sovittimet: 6V 400mA (positiivinen keskinapa)
Puhdistus
Puhdista pöly digitaalisesta langattomasta 2.4GHz itkuhälyttimestä kuivalla puuvillaliinalla. Älä käytä vettä!
Kun laite ei ole käytössä:
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota AC-sovittimet pistorasiasta.
Huomautus:
a. Tämä laite ei korvaa aikuisen valvontaa. Lasta tulee käydä katsomassa säännöllisin väliajoin.
b. Älä käytä digitaalista langatonta 2.4GHz itkuhälytintä niin, että oma tai muiden terveys, elämä
tai omaisuus riippuu sen toiminnasta. Valmistaja ei ole vastuussa eikä hyväksy vaatimuksia
laitteen toimimattomuudesta tai vääränlaisesta käytöstä johtuvasta kuolemasta tai henkilö- ja
omaisuusvahingoista.
TIETOJA SÄÄDÖSTÄ
Näiden rajoitusten tarkoituksena on varmistaa riittävä suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa.
Laite tuottaa, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa(langatonlaite) ja jos sitä ei asenneta ja käytetä
ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksille. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai
televisiovastaanotolle (voidaan havaita kääntämällä laite päälle ja pois päältä), häiriöt voidaan yrittää korjata
joillain seuraavista keinoista:
Siirrä vastaanottavaa antennia toiseen suuntaan tai paikkaan.
Siirrä laitetta kauemmas vastaanottimesta.
Kytke laite pistorasiaan, joka ei ole samassa piirissä vastaanottimen kanssa.
Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai ammatti radio/TV-asentajalta.
Luvattoman laitteen tai suojaamattomien johtojen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle.
Ilman valmistajan lupaa tehdyt muutokset laitteeseen voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
ASENNUS
VIRRANSYÖTÖN ASENTAMINEN:
1. Asenna AC-sovittimen liitin laitteen DC-liitäntään.
2. Kiinnitä AC-sovitin tavalliseen AC-pistorasiaan.
3. Käännä laite päälle ON/OFF-kytkimellä.
4. Virtailmaisin syttyy.
Varoitus: Käytä ainoastaan pakkauksen mukana tulevia AC-sovittimia. Vääränlainen sovittimen käyttö voi
haitata yksiköiden toimintaa. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää.
AKKUJEN KÄYTTÖ:
1. Vanhempien yksikkö toimii 3 x AAA ladattavalla akulla.
2. Pakkauksen mukana tulee YKSI 3 x AAA akkupaketti. Käytä ladattavia akkuja vanhempien yksikössä.
Liitä vanhempien yksikkö sovittimeen tai aseta se latausalustalle aina kun mahdollista säilyttääksesi akun
lataustilan.
3. Jos tarvitset lisää akkuja vanhempien yksikköön, ota yhteys laitteen paikalliseen jälleenmyyjään.
AKKUJEN LATAAMINEN:
1. Kun akuissa ei ole virtaa, sekä vanhempien että lapsen yksikön merkkivalo muuttuu oranssiksi.
2. Voit ladata vanhempien yksikön, mutta lapsen yksikköä EI VOIDA LADATA. Lataa akut asettamalla
vanhempien yksikkö latausalustalle. Akkukuvake vilkkuu LCD-näytöllä, kunnes yksikkö on ladattu
kokonaan. Latausalustan merkkivalo pysyy vihreänä ilmoittaen, että virta on päällä. Myös vanhempien
yksikön merkkivalo pysyy vihreänä lataamisen ajan.
46

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info