Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
49
YHDISTÄMINEN
HUOMAUTUS!!
Laiteet on jo yhdistetty tehtaalla toisiinsa ja käyttäjien EI TARVITSE suorittaa mitään yhdistämistoimenpiteitä
normaaleissa olosuhteissa. Seuraa näitä ohjeita yhdistääksesi vanhempienyksikön ja lapsenyksikön
ainoastaan, jos se on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ:
1. Käännä sekä vanhempien että lapsen yksikkö PÄÄLLE.
2. Paina lapsen yksikön takaosassa olevaa CODE-painiketta (11) (LED muuttuu oranssiksi ja vilkkuu) ja
paina sitten vanhempien yksikön paristolokeron sisällä oikeassa alakulmassa olevaa CODE-painiketta 3
sekunnin ajan. Myös vanhempien yksikön LED-valo muuttuu oranssiksi ja vilkkuu . Yksiköt yhdistyvät nyt
automaattisesti. LED-valot muuttuvat vihreiksi, kun yhdistäminen onnistuu.
VIANETSINTÄ
TROUBLESHOOTING
Ongelma Mahdollinen syy – toimenpide/tarkastukset
Ei lähetystä tai vastaanottoa
vanhempainyksiköstä.
Yksikön virtaa ei ole käännetty päälle.
AC/DC-sovitinta ei ole kytketty.
Ladattavien paristojen pakettia ei ole asennettu oikein.
Paristojen virta on alhainen. Lataa paristo AC/DC-sovittimella tai
aseta se takaisin latausalustaan.
Lapsen yksikkö ei mahdollisesti lähetä.
Ei lähetystä tai vastaanottoa
lapsen yksiköstä.
Yksikön virtaa ei ole käännetty päälle.
AC/DC-sovitinta ei ole kytketty.
Äänenvoimakkuus on asetettu matalimmalle tasolle. Säädä
äänenvoimakkuutta.
Yövalo ei syty. Yövalon katkaisija ei ole oikeassa asennossa.
Käännä yövalon valitsin ON- tai AUTO-asentoon.
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, AINOASTAAN valtuutettu huoltohenkilö
saa avata tämän laitteen huoltoa varten. Jos ongelmia ilmenee, irrota laite
verkkovirrasta ja muista laitteista. Älä altista laitetta vedelle äläkä kosteudelle.
Huolto:
Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Takuu:
Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön
takia.
Yleistä:
Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.
Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä
tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.
Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.
Huomio:
Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa
hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
HUOMIO
49

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info