Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
55
SYNKRONISERING (PARNING)
VARNING!!
Denna produkt har redan synkroniserats (parats) då den tillverkades och under normala omständigheter
behövs ej någon ytterligare synkroniseringsprocess utföras. Endast om det skulle vara absolut nödvändigt, följ
nedanstående steg för att på nytt synkronisera föräldraenheten med barnenheten
1. Slå på både föräldraenheten och barnenheten.
2. Tryck på knappen CODE (11) som nns på baksidan av barnenheten. LED-lampan på barnenheten skiftar
då färg till orange och börjar blinka. Tryck därefter på knappen CODE, som nns i det nedre högra hörnet
inuti föräldraenhetens batterifack, och håll knappen intryckt i 3 sekunder. LED-lampan på föräldraenheten
skiftar då också färg till orange och börjar blinka. De två enheterna paras nu automatiskt. När parningen
har genomförts kommer LED-lamporna att skifta färg tillbaka till grönt.
FELSÖKNING
Problem Möjlig orsak – vidta åtgärd/kontrollera
Ingen mottagning eller överföring
på föräldraenheten.
Enheten har inte slagits på.
AC/DC-adaptern har inte anslutits.
Det uppladdningsbara batteripaketet har inte blivit korrekt installerat.
Batteriet är nästan urladdat. Ladda batteriet med AC/DC-adaptern
eller sätt tillbaka det i laddningsstationen.
Barnenheten kanske inte sänder just nu.
Ingen mottagning eller överföring
på barnenheten.
Enheten har inte slagits på.
AC/DC-adaptern har inte anslutits.
Volymnivån är inställd på lägsta möjliga. Justera volymreglaget.
Nattlampan tänds ej. Reglaget för nattlampan är ej korrekt inställt.
Ändra till antingen ON (På) eller AUTO (Automatiskt) på kontrollen
för nattlampan.
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt ENDAST öppnas av
behörig tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla
ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte produkten för
vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund
av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är
härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det nns särskilda återvinningssystem för
dessa produkter.
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
VARNING
55

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info