Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
58
Zdroj napájení:
Digitální bezdrátová dětská chůvička 2,4 GHz by měla být připojena pouze ke zdroji napájení typu popsaného
v tomto návodu k použití:
Dětská a rodičovská jednotka: Adaptéry AC/DC: 6 V 400 mA (kladný střed)
Čištění:
K utírání prachu z digitální bezdrátové dětské chůvičky 2,4 GHz použijte suchou bavlněnou tkaninu.
Nepoužívejte vodu!
Období nepoužívání:
Nebudete-li používat chůvičku delší dobu, odpojte vždy AC adaptéry od zásuvek.
Pozor:
a. Tento výrobek nemůže nahrazovat dozor odpovědné dospělé osoby nad dítětem. Měli byste v
pravidelných intervalech osobně kontrolovat činnost vašeho dítěte.
b. Nikdy nepoužívejte digitální bezdrátovou dětskou chůvičku 2,4 GHz tehdy, závisí-li na její funkci váš
život nebo zdraví, život nebo zdraví ostatních nebo nedotčenost majetku! Výrobce nepřijme žádnou
odpovědnost nebo nároky plynoucí z úmrtí nebo zranění osob nebo ze ztráty a poškození majetku kvůli
vadné funkci nebo nesprávnému použití výrobku.
PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ NOREM
Tyto limity jsou navrženy za účelem poskytnutí přiměřené ochrany proti škodlivému rušení v domovní instalaci.
Toto zařízení vytváří, využívá a vyzařuje radiofrekvenční energii a není-li nainstalováno a používáno v souladu
s pokyny, může být příčinou škodlivého rušení rádiových komunikací. Avšak není zaručeno, že k rušení
v konkrétní instalaci nedojde. Způsobí-li toto zařízení škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, které lze
zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se odstranit rušení jedním nebo několika
následujícími opařeními:
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
Zapojte zařízení do zásuvky v obvodu odlišném od obvodu, ke kterému je připojený přijímač.
Poraďte se s prodejcem nebo s technikem se zkušenostmi s rádiovým/TV vysíláním.
Provozování neschváleného zařízení nebo nestíněných kabelů je pravděpodobně příčinou rušení příjmu rádia
nebo TV. Uživatel je varován, že změny a úpravy provedené na zařízení bez schválení výrobcem by mohly
zrušit platnost oprávnění uživatele toto zařízení provozovat.
INSTALACE
INSTALACE ADAPTÉRU AC/DC:
1. Zaveďte kolík AC adaptéru do konektoru DC jednotky.
2. Zapojte AC adaptér do standardní stěnové zásuvky AC.
3. Zapněte jednotku pomocí přepínače napájení ZAP/VYP.
4. Rozsvítí se indikátor napájení.
Výstraha: Používejte pouze AC adaptéry dodané v balení. Nesprávné použití adaptéru může způsobit selhání
funkce jednotek. V případě dotazů se prosím poraďte s vaším prodejcem.
POUŽITÍ BATERIÍ:
1. Rodičovská jednotka vyžaduje pro provoz blok nabíjecích baterií 3 x AAA.
2. JEDEN blok nabíjecích baterií 3 x AAA je dodán v balení. Používejte nabíjecí baterie pro provoz
rodičovské jednotky mimo vzdálené umístění. Kdykoliv je to možné, připojte rodičovskou jednotku k
adaptéru nebo ji umístěte do nabíjecí základny pro zachování přenosné funkce.
3. Potřebujete-li další blok nabíjecích baterií pro rodičovskou jednotku, kontaktujte prosím místního
certikovaného prodejce výrobku.
NABÍJENÍ BATERIÍ:
1. Jsou-li baterie vybité, LED na rodičovské i dětské jednotce svítí oranžově.
2. Povšimněte si prosím, že rodičovská jednotka má funkci nabíjení, zatímco dětská jednotka NENÍ
NABÍJECÍ. Vložte rodičovskou jednotku do nabíjecí základny pro nabití baterií. Symbol baterie na displeji
LCD bude blikat, dokud nebude jednotka zcela nabitá. LED na nabíjecí základně zůstane zelená, indikuje
pouze zapnuté napájení. Obdobně zůstává během nabíjení zelená LED na rodičovské jednotce.
58

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info