Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
61
PŘIŘAZENÍ (PÁROVÁNÍ)
VÝSTRAHA!!
Tento výrobek byl již přiřazen (zpárován) ve výrobě a uživatelé NEMUSÍ za normálních podmínek provádět
jakékoliv úkony pro zpárování. Pouze je-li to ABSOLUTNĚ NEZBYTNÉ, řiďte se následujícími kroky pro
obnovení zpárování rodičovské jednotky s dětskou jednotkou:
1. Zapněte obě jednotky.
2. Stiskněte tlačítko CODE (11) umístěné na zadní straně dětské jednotky, LED svítí oranžově a bliká,
a poté stiskněte tlačítko CODE umístěné v dolním pravém rohu uvnitř přihrádky na baterie rodičovské
jednotky na 3 sekundy. LED rodičovské jednotky rovněž svítí oranžově a bliká. Obě jednotky se nyní
automaticky párují. Je-li párování úspěšné, LED svítí opět zeleně.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Problém Možná příčina – věci, které je třeba učinit/zkontrolovat
Žádný příjem nebo přenos na
rodičovské jednotce.
Jednotka není zapnutá.
Adaptér AC/DC není připojen.
Blok nabíjecích baterií není řádně nainstalován.
Baterie je slabá. Nabijte baterii pomocí adaptéru AC/DC nebo vložte
jednotku do nabíjecí základny.
Dětská jednotka nemusí vysílat.
Žádný příjem nebo přenos na
dětské jednotce.
Jednotka není zapnutá.
Adaptér AC/DC není připojen.
Úroveň hlasitosti je nastavena na nejnižší hodnotu. Upravte přepínač
hlasitosti.
Noční světlo se nezapíná. Přepínač nočního světla není správně nastavený.
Přepněte ovládání nočního světla buď na ON nebo AUTO.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek otevřen
POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě,
odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo
vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s
běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
61

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info