Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
73
ΤΑΥΤΙΣΗ (ΣΥΖΕΥΞΗ)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Το παρόν προϊόν έχει ήδη ταυτιστεί (συζευχθεί) κατά την παραγωγή και οι χρήστες ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να
εκτελέσουν οποιαδήποτε διαδικασία σύζευξης υπό συνήθεις συνθήκες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να
συζεύξετε ξανά τη μονάδα Γονέα με τη μονάδα Μωρού μόνον όταν είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ:
1. Ενεργοποιείστε τόσο τη μονάδα Γονέα όσο και τη μονάδα Μωρού.
2. Πιέστε το Κουμπί CODE (ΚΩΔΙΚΟΣ) (11) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας Μωρού, το LED θα
γίνει πορτοκαλί και θα αναβοσβήνει, και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί CODE που βρίσκεται στη κάτω
δεξιά γωνία μέσα στο τμήμα μπαταριών της μονάδας Γονέα για 3 δευτερόλεπτα. Το LED της μονάδας
Γονέα θα γίνει επίσης πορτοκαλί και θα αναβοσβήνει. Οι δύο μονάδες τώρα έχουν συζευχθεί αυτόματα.
Όταν η σύζευξη είναι επιτυχής, τα LED θα επανέλθουν στο πράσινο χρώμα.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα Πιθανή Αιτία – τι να κάνετε/ελέγξετε
Δεν υπάρχει λήψη ή μετάδοση
στη μονάδα Γονέα.
Δεν έχετε ανοίξει τη μονάδα.
Το τροφοδοτικό AC/DC δεν έχει συνδεθεί.
Το σύνολο των επαναφορτιζόμενων μπαταριών δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά.
Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε τη μπαταρία με
το τροφοδοτικό AC/DC ή τοποθετήστε την στη βάση επαναφόρτισης.
Η μονάδα Μωρού μπορεί να μην μεταδίδει.
Δεν υπάρχει λήψη ή μετάδοση
στη μονάδα Μωρού.
Δεν έχετε ανοίξει τη μονάδα.
Το τροφοδοτικό AC/DC δεν έχει συνδεθεί.
Το επίπεδο έντασης έχει ορισθεί στο χαμηλότερο επίπεδο. Ρυθμίστε
το διακόπτη έντασης.
Το Φως Νυκτός δεν ανάβει. Το Φως Νυκτός δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
Γυρίστε τη ρύθμιση του Φωτός Νυκτός είτε στο ON είτε στο AUTO.
Οδηγίες ασφαλείας:
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να
ανοιχθεί ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί
πρόβλημα. Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
Συντήρηση:
Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Εγγύηση:
Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης
που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.
Γενικά:
Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.
Προσοχή:
Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
73

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info