Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
76
Strømkilde:
Det 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem må kun tilsluttes til en strømforsyning af typen
beskrevet i denne betjeningsvejledning:
Baby- og forælderenheder: AC/DC adaptere: 6V 400mA (midterste positiv)
Rengøring:
Brug en tør klud til at holde den 2,4GHz digital trådløse baby overvågningssystem fri for støv. Brug ikke vand!
Perioder uden brug:
Tag altid vekselstrømsadapterne ud af stikkontakterne ved længere perioder uden brug.
Forsigtig:
a. Dette produkt kan ikke erstatte ansvarlig voksen overvågning af et barn. Du bør personligt kontrollere dit
barns aktivitet med jævne mellemrum.
b. Brug aldrig dette 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem til en grad hvor dit liv eller helbred,
andres liv eller helbred, eller integriteten af ejendom, afhænger af dens funktion! Fabrikanten påtager
sig ikke ansvar eller erstatningskrav for død og skade for personer eller for tab og skade på ejendom, på
grund af funktionsfejl eller misbrug af produktet.
ERKLÆRING OM REGULERING
Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse ved installation i hjemmet.
Udstyret danner, bruger og kan udsende radiofrekvens energi og kan hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med vejledningerne forårsage skadelig forstyrrelse af radiokommunikation. Imidlertid er der
ingen garanti for at forstyrrelse vil opstå for en specik installation. Hvis dette udstyr ikke forårsager skadelig
forstyrrelse for radio- eller fjernsynsmodtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret,
brugeren anbefales at forsøge at rette forstyrrelsen ved at bruge en af de følgende forholdsregler:
Drej eller omplacer modtagerantennen.
Øge adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
Tilslut udstyret til en udgang på et kredsløb som er forskelligt fra det som modtageren er tilsluttet til.
Forhør forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.
Betjening sammen med ikke-godkendt eller ubeskyttede kabler, vil højst sandsynligt skabe forstyrrelse
af radio- eller TV-modtagelsen. Brugeren advares om at ændringer og ombygninger af udstyret, uden
godkendelse fra fabrikanten, kan ugylddiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr.
INSTALLATION
INSTALLATION AF AC/DC ADAPTER:
1. Sæt vekselstrømsadapterens stik ind i jævnstrømsstikket på enheden.
2. Sæt vekselstrømsadapteren ind i en normal stikkontakt på væggen.
3. Tænd for enheden med afbryderen.
4. Strømindikatoren tænder.
Advarsel: Brug kun vekselstrømsadaptere som leveres med pakken. Forkert brug af adapteren kan forårsage
funktionsfejl på enhederne. Forhør din forhandler hvis du har spørgsmål.
BRUGE BATTERIERNE:
1. Forælderenheden bruger 3 x AAA størrelse genopladelig batteripakke til drift.
2. EN 3 x AAA størrelse genopladelig batteripakke leveres med pakken. Brug det genopladelige batteri til
at betjene forælderenheden væk fra den fjerne placering. Tilslut patientenheden til adapteren eller placer
den på opladningsbasen hvorend det er muligt at opretholde den bærbare betjeningsfunktion.
3. Hvis du har brug for en ekstra genopladelig batteripakke til forælderenheden, bedes du venligst kontakte
din autoriserede lokal produktleverandør.
OPLADE BATTERIERNE:
1. Når batterierne er ade, bliver LED-lamperne på både forælder-og babyenhederne orange.
2. Bemærk venligst at forælderenheden har en genopladningsfunktion, mens at babyenheden IKKE KAN
GENOPLADES. Sæt forælderenheden i opladningsbasen for at oplade batterierne. Batterisymbolet på
LCD-displayet blinker indtil det er fuldt opladet. LED-lampen på opladningsbasen forbliver grøn, hvilket
angiver kun strøm. Lignende, forbliver LED-lampen på forælderenheden grøn under opladning.
76

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info