Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
79
PARRING
ADVARSEL!!
Dette produkt er allerede parret under fremstillingen og brugere behøver IKKE at udføre nogen
parringsprocedure under normale forhold. Følg disse trin for at parre forælderenheden med babyenheden
igen, men kun hvis det er ABSOLUT NØDVENDIGT:
1. Tænd for både forælder- og babyenheden.
2. Tryk på knappen CODE (11) placeret på bagsiden af babyenheden, LED-lampen bliver orange og
blinker, og tryk derefter på knappen CODE placeret i det nederste højre hjørne inden i forælderenhedens
batteriaukke i 3 sekunder. LED-lampen på forælderenheden bliver også orange og blinker. De to
enheder parres nu automatisk. Når parringen er udført, bliver LED-lamperne grønne igen.
PROBLEMLØSNING
Problem Mulig årsag – ting at gøre/kontrollere
Ingen modtagelse
eller transmission på
forælderenheden.
Enheden er ikke tændt.
AC/DC adapteren er ikke tilsluttet.
Den genopladelige batteripakke er ikke installeret korrekt.
Batteristrømn er lav. Genoplad batteriet med AC/DC adapteren eller
sæt det tilbage i opladningsbasen.
Babyenheden sender muligvis ikke.
Ingen modtagelse eller
transmission på babyenheden.
Enheden er ikke tændt.
AC/DC adapteren er ikke tilsluttet.
Lydstyrken er sat til laveste niveau. Juster volumenkontakt.
Natlampen tænder ikke. Natlampens kontakt er ikke indstillet korrekt.
Sæt natlampe kontrollen til enten ON eller AUTO.
Sikkerhedsforholdsregler:
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt, f.eks. når der kræves
service, KUN åbnes af en autoriseret tekniker. Frakobl produktet stikkontakten og
andet udstyr, hvis der opstår et problem. Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af forkert
brug af dette produkt.
Generelt:
Design og specikationer kan ændres uden varsel.
Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive
ejere og anses herved som sådan.
Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der ndes særlige indsamlingssystemer
for disse produkter.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBN IKKE
FORSIGTIG:
79

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info