Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
82
Strømforsyning:
Den 2,4 GHz Digital trådløse babymonitoren bør bare kobles til en strømkilde av typen beskrevet i denne
bruksanvisningen:
Baby- og foreldreenhet: AC/DC-adaptere: 6V 400mA (senter positiv)
Rengjøring:
Bruk en tørr bomullsklut for å holder 2,4 GHz Digital trådløs babymonitor støvfri. Bruk ikke vann!
Perioder uten bruk:
Koble alltid fra strømadaptere fra vegguttak ved lengre perioder uten bruk.
Forsiktig:
a. Dette produktet kan ikke erstatte ansvarlig voksent barneoppsyn. Du bør personlig sjekke ditt barns
aktivitet med jevne mellomrom.
b. Bruk aldri denne 2,4 GHz Digital trådløse babymonitor i så stor utstrekning at ditt liv eller helse, liv eller
helse til noen andre, eller materiell sikkerhet avhenger av at den fungerer! Produsenten aksepterer intet
ansvar eller krav for død og skade til noen person eller for tap og skade til eiendom pga. feilfunksjon eller
feil bruk av produktet.
REGULERINGSERKLÆRING
Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliger. Utstyret utvikler, bruker og
kan utstråle radiofrekvensenergi, utstyret kan forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon hvis
det ikke monteres og brukes i samsvar med anvisningene. Men det er ingen garanti for at interferens ikke vil
oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens til radio- eller TV-mottak, som
kan fastslås ved å skru utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å rette opp interferensen ved en eller
ere av følgende tiltak:
Rett inn eller ytt antennen.
Øk avstanden mellom utstyret og mottaker.
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
Snakk med forhandleren eller en kyndig radio- og tv-tekniker for hjelp.
Bruk med ikke-godkjent utstyr eller ikke-skjermede kabler kan resultere i interferens med radio eller TV-mottak.
Brukeren gjøres oppmerksom på at endringer og modikasjoner på utstyret uten godkjennelse fra produsent
kan annullere brukerens rett til å bruke utstyret.
INSTALLASJON
INSTALLASJON AV AC/DC-ADAPTERET:
1. Installer pluggen til AC-adapteret til DC-pluggen til enheten.
2. Plugg inn AC-adapteren inn i en standard veggkontakt.
3. Skru på enheten med strøm PÅ/AV-bryteren.
4. Strømindikatoren vil lyse.
Advarsel: Bruk bare AC-adapteret levert med pakken. Feil bruk av adapteret kan forårsake feilfunksjon til
enheten. Vennligst kontakt din forhandler ved spørsmål.
BRUKE BATTERIENE:
1. Foreldreenheten behøver 3 x AAA oppladbare batterier for å drives.
2. EN 3 x AAA oppladbare batteripakke leveres med i pakken. Bruk det oppladbare batteriet for å bruke
foreldreenheten borte fra fjernplasseringen. Koble foreldreenheten til adapteret eller plasser den på
ladebasen når det er mulig, for å vedlikeholde muligheten for portabel bruk.
3. Hvis du behøver et annet oppladbart batteri til foreldreenheten, må du vennligst kontakte din sertiserte
lokale produktleverandør.
LADING AV BATTERIENE:
1. Når batteriet er tomt, vil LED-lysene på både foreldreenheten og babyenheten lyse orange.
2. Vennligst merk at mens foreldreenheten kan lades opp, er babyenheten IKKE OPPLADBAR. Sett
foreldreenheten på ladebasen for å lade batteriene. Batterisymbolet på LCD-displayet vil blinke til den er
fulladet. LED-lyset på ladebasen forblir grønt, og indikerer kun strøm på. Tilsvarende forblir LED-lyset på
foreldreenheten grønt under lading.
82

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info