Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
85
KOBLING/PARING
ADVARSEL!!
Produktet har allerede blitt koblet (paret) under produksjon, og brukeren behøver vanligvis IKKE å utføre noen
koblingsprosedyre. Følg disse stegene for å koble foreldreenheten med barneenheten igjen, bare hvis det er
ABSOLUTT NØDVENDIG:
1. Skru både foreldre- og babyenheten PÅ.
2. Trykk på KODE-knappen (11) som benner seg på baksiden av babyenheten, LED-lyset blir orange
og blinker, og trykk deretter på KODE-knappen som er i nedre høyre hjørne inne i batterirommet til
foreldreenheten i 3 sekunder. LED-lyset til foreldreenheten blir også orange og blinker. De to enhetene vil
nå pare automatisk. Når paringen er vellykket, vil LED-lysene bli grønne igjen.
FEILSØKING
Problem Mulig årsak – ting som kan gjøres/sjekkes
Intet mottak eller sending på
foreldreenheten.
Enheten har ikke blitt skrudd på.
AC/DC-adapteret har ikke blitt koblet til.
Den oppladbare batteripakken er ikke montert riktig.
Batteriets strømnivå er lavt. Lad opp batteriet med AC/DC-adapteret
eller sett det tilbake på ladebasen.
Babyenheten sender muligens ikke.
Intet mottak eller sending på
babyenheten.
Enheten har ikke blitt skrudd på.
AC/DC-adapteret har ikke blitt koblet til.
Volumnivået er stilt inn til lavest. Juster volumbryteren.
Nattlyset slår seg ikke på. Nattlyset er ikke riktig innstilt.
Skru nattlyskontrollen til enten PÅ eller AUTO.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes av en
autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet fra strømmen
og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller
fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modiseringer av produktet eller skade
forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal
behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det nnes egne innsamlingssystem for
slike produkter.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE
85

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info