Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
21
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om brand, verwondingen en schade aan het product te
voorkomen:
Lees de Instructies door:
Lees de gebruiks- en veiligheidsinstructies door alvorens u van de babyfoon gebruik maakt.
Bewaar de Instructies:
Bewaar de gebruiks- en veiligheidsinstructies voor verdere raadpleging.
Neem de Instructies in acht:
Neem alle instructies in acht.
Water en Vocht:
Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis ontworpen. Stel de babyfoon nooit bloot aan druppelende of
spattende vloeistoffen. Houd voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, uit de buurt van de babyfoon. Het
product mag niet in de nabijheid van water, bijvoorbeeld een bad, wasbak, gootsteen, wastobbe, op een natte
ondergrond of in de buurt van een zwembad, enz. worden gebruikt.
Ventilatie:
Plaats de babyfoon nooit op een bed, bank, vloerkleed of een soortgelijk oppervlak waardoor de
ventilatieopeningen afgesloten worden. Vermijd de installatie in een gesloten ruimte, zoals een (boeken)kast,
aangezien hier de luchtstroom door de ventilatieopeningen verhinderd kan worden.
Warmte:
Stel de babyfoon niet bloot aan externe warmtebronnen zoals radiatoren, roosters, droogapparaten of andere
apparaten die warmte produceren. Plaats brandende voorwerpen, zoals kaarsen, nooit op het apparaat.
Voedingsbron:
Sluit de babyfoon aan op een stroomvoorziening die voldoet aan de gegevens die in deze handleiding
beschreven zijn:
Camera en monitor unit: AC/DC adapters: 6V 800 mA (centrum positief)
Reiniging:
Maak gebruik van een droge katoenen doek om de babyfoon stofvrij te houden. Maak geen gebruik van water!
Inactiviteit:
Haal de stekker van AC adapters uit het stopcontact als u een lange tijd geen gebruik van het product zult
maken.
Binnendringen van Voorwerpen en Vloeistoffen
Zorg ervoor dat voorwerpen en vloeistoffen de behuizing van de unit niet via de openingen kunnen
binnendringen.
Schade die reparatie vereist:
De babyfoon mag uitsluitend door gekwaliceerd personeel gerepareerd worden als:
a. Voorwerpen of vloeistoffen op de producten gevallen zijn; of
b. De units blootgesteld zijn aan regen; of
c. De units niet langer normaal functioneren of een duidelijke afname van de prestaties vertonen; of
d. De units gevallen zijn of de behuizing beschadigd geraakt is.
Voorzichtig:
a. Dit product vervangt het toezicht van een ouder op het kind niet. Controleer uw kind regelmatig.
b. Voorkom het gebruik van de babyfoon op een manier dat het leven of de gezondheid van uzelf of anderen
of de integriteit van eigendommen van de functionering ervan afhankelijk is! De fabrikant acht zich niet
verantwoordelijk voor dodelijke ongevallen en de verwonding van personen of verlies van of schade aan
eigendommen als gevolg van een storing of een onjuist gebruik van het product.
VERORDENENDE VERKLARING
Deze beperkingen zijn vastgesteld om bescherming te bieden tegen de hinderlijke interferenties in woningen.
Het apparaat produceert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit tevens uitstralen. Het apparaat kan
hinderlijke storing op radiocommunicaties veroorzaken als het niet in overeenstemming met de instructies
geïnstalleerd en gebruikt wordt. Desondanks kunnen we niet garanderen dat interferenties zich in het geval
van een bepaalde installatie niet zullen voordoen. De gebruiker wordt aangeraden om de interferentie met de
volgende maatregelen te verhelpen als het apparaat tijdens de in- of uitschakeling hinderlijke interferenties
met de ontvangst van de radio of televisie veroorzaakt:
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info