Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
23
FUNCTIONERING MONITOR
AAN/LCD UIT/UIT
Gebruik de AAN/LCD UIT/UIT schakelaar op de zijkant van de unit om de unit en het LCD display in/uit te
schakelen.
Kanaalkeuze
De Monitor en Camera units worden door de fabrikant van te voren op Kanaal “1” ingesteld. Het systeem kan
in totaal 4 Camera’s met een Monitor laten functioneren. Raadpleeg de Paarprocedure voor het toevoegen
van extra camera’s.
Volumeknop
Druk op de (+) en (-) knop aan de LINKERKANT van het voorpaneel om het geluidsniveau van de Monitor unit
te verhogen of te verlagen.
Knop LCD Helderheid
Druk op de (+) en (-) knop aan de RECHTERKANT van het voorpaneel om de helderheid van het LCD display
toe of af te laten nemen.
RESETKNOP
Druk op de RESETKNOP op de achterkant van de Monitor unit om deze naar de originele fabrieksinstellingen
te herstellen.
PAREN
WAARSCHUWING!!
Dit product werd tijdens de productie al gepaard en dus hoeft de gebruiker normaal gesproken de units NIET
TE PAREN. Voer de onderstaande procedure alleen uit om de Monitor unit en de Camera unit met elkaar te
paren als dit ABSOLUUT NOODZAKELIJK IS:
1. Druk op de (+) knop voor de helderheid en houd de knop ingedrukt. Schakel tegelijkertijd de Monitor unit
in. Het LCD display toont:
PAIR ID
1. Pair ID for Cam1 …
2. Druk door de kleine opening aan de onderkant van de Camera unit (1) op de verborgen Matching (Paren)
Knop. De LED aan/uit op de Camera unit gaat knipperen.
3. De paarprocedure voor de Camera unit (1) wordt automatisch uitgevoerd. De Monitor unit toont:
PAIR ID
1. Pair ID for Cam1 …
Cam1 OK!
4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor de eventuele overige Camera’s (2), (3) en (4).
5. Schakel de Monitor unit vervolgens uit en weer aan om naar de normale functie terug te keren.
STORINGEN OPSPOREN
Storing Mogelijke Oorzaak – wat te doen/controle
De monitor unit ontvangt geen signaal De unit is niet ingeschakeld.
De AC/DC adapter is niet aangesloten.
De camera unit verzendt niet. (niet ingeschakeld of de
stembediening is geactiveerd)
Verkeerd Kanaal. (De fabrikant heeft het systeem van te
voren ingesteld op Kanaal “1”)
23

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info