Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
40
Csatornaválasztás
Minden monitor- és kameraegységet alapértelmezetten az „1”-es csatornára állítja be a gyártó. A rendszer
legfeljebb 4 kamera használatát teszi lehetővé egy monitorral. Lásd: további kamerák összehangolási
(párosítása) eljárása
Hangerő-szabályozás
Nyomja meg a (+) vagy (-) gombot a elülső panel BAL oldalán a monitor hangerejének csökkentéséhez vagy
növeléséhez.
LCD fényerő-szabályozás
Nyomja meg a (+) vagy (-) gombot a elülső panel JOBB oldalán az LCD-kijelző fényerejének csökkentéséhez
vagy növeléséhez.
VISSZÁLLÍTÁS GOMB
A monitor hátsó részén található VISSZAÁLLÍTÁS gomb lenyomásával visszaállíthatja a gyártó eredeti
beállításait.
ÖSSZEHANGOLÁS (PÁROSÍTÁS)
FIGYELEM!
A terméket már összehangolták (párosították) a gyártás során, ezért normál esetben a felhasználók
számára NEM szükséges elvégezni az összehangolási eljárást. Kövesse az alábbi lépéseket a monitor- és
kameraegység ismételt összehangolásához, azonban CSAK HA FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES:
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a (+) gombot a fényerősség-szabályozón, és ezzel egyidejűleg kapcsolja
be a monitoregységet. Az LCD-kijelző a következőt mutatja:
PAIR ID
1. Pair ID for Cam1 …
2. Nyomja meg a rejtett összehangolás (párosítás) gombot a kameraegység kis nyílásán keresztül (1).
A kamerán található LED bekapcsolásjelző elkezd villogni.
3. A kameraegységgel történő párosítási művelet automatikusan végbemegy (1). A monitor a következőt
mutatja:
PAIR ID
1. Pair ID for Cam1 …
Cam1 OK!
4. Ismételje el a 2. és 3. lépéseket a kamerákon (2); (3) és (4).
5. Kapcsolja ki, majd be a monitoregységet a normál működés visszaállításához.
HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma Lehetséges ok – teendők
A monitoregységen nincs jelvétel A készüléket nem kapcsolták be
Nincs csatlakoztatva az AC/DC adapter
Az kamera lehet, hogy nem továbbít jelet (nincs bekapcsolva,
vagy hangvezérelt módban van).
Nem jó csatornán van (a gyártó által beállított csatorna az
“1”-es)
Csak fekete-fehér kép jelenik meg A kamerát az infravörös éjszakai módra állították
40

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info