Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
41
Probléma Lehetséges ok – teendők
A kamera egységen nincs jeltovábbítás A készüléket nem kapcsolták be
Nincs csatlakoztatva az AC/DC adapter
Ellenőrizze, hogy a hangvezérlés az Auto módra van-e állítva.
Biztonsági óvintézkedések:
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket KIZÁRÓLAG a
márkaszerviz képviselője nyithatja fel. Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját
a konnektorból, és kösse le más berendezésekről. Vigyázzon, hogy ne érje a
terméket víz vagy nedvesség.
Karbantartás:
Csak száraz ronggyal tisztítsa. Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
Jótállás:
Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás vagy a termék helytelen
használata miatt bekövetkező károkért.
Általános tudnivalók:
A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak.
Minden logó, terméknév és márkanév a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, azokat ennek
tiszteletben tartásával említjük.
Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást.
Figyelem:
Ezt a terméket ezzel a jelölésel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus
termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket külön begyűjtő
létesítmények végzik.
SUOMI
KUVA MONITOROINTIYKSIKÖSTÄ
1. Äänenvoimakkuudensäätöpainike
2. VirtaPÄÄLLÄ/LDC-näyttö OFF/OFF- painike
3. 6V DC-liitäntä
4. LCD-näyttö
5. Kirkkaudensäätöpainike
6. Uudelleenasetuspainike
7. Kanavanvalintapainike (esiasetettu kanavalle ”1”)
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!
NE NYISSA FEL!
VIGYÁZAT!
41

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info