Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
46
2. Paina piilotettua yhdistämispainiketta pienen reiän läpi, joka on kamerayksikön pohjassa (1).
Kamerayksikön virtamerkkivalo alkaa vilkkua.
3. Yhdistämistoiminto loppuu automaattisesti kamerayksikössä (1). Näytölle ilmestyy:
PAIR ID
1. Pair ID for Cam1 …
Cam1 OK!
4. Toista vaiheet 2 ja 3 kameroille (2), (3) ja (4).
5. Kytke monitorointiyksiköstä virta pois ja käytä laitetta tavalliseen tapaan.
VIANETSINTÄ
Ongelma Mahdollinen syy – toimenpide/tarkastukset
Monitorointiyksikkö ei vastaanota Yksikön virtaa ei ole käännetty päälle.
AC/DC-sovitinta ei ole kytketty.
Kamerayksikkö ei mahdollisesti lähetä. (Virta ei ole kytketty
päälle tai se on ääniaktivaatiotilassa)
Väärä kanava. (Valmistaja on esiasettanut järjestelmän
kanavalle 1)
Näytöllä näkyy vain mustavalkoisia kuvia Kamera on kytkeytynyt IR-yönäkötilaan.
Kamerayksikkö ei lähetä Yksikön virtaa ei ole kytketty päälle.
AC/DC-sovitinta ei ole kytketty.
Tarkista, onko ääniaktivaatiotila käännetty Auto Mode -tilaan.
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, AINOASTAAN valtuutettu huoltohenkilö
saa avata tämän laitteen huoltoa varten. Jos ongelmia ilmenee, irrota laite
verkkovirrasta ja muista laitteista. Älä altista laitetta vedelle äläkä kosteudelle.
Huolto:
Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Takuu:
Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön
takia.
Yleistä:
Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.
Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä
tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.
Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.
Huomio:
Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa
hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
HUOMIO
46

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info