Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
49
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För att förhindra eldsvåda, personskada eller produktskada, vidta följande försiktighetsåtgärder:
Läs instruktionerna:
Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar innan den 2.4 GHz digitala trådlösa barnvakten tas i bruk.
Behåll instruktionerna:
Behåll säkerhets- och bruksanvisningarna för framtida konsultation.
Följ instruktionerna:
Alla bruksanvisningar måste följas.
Vatten och fukt:
Denna produkt är endast avsedd för inomhus bruk. Enheten får ej utsättas för droppande eller stänkande
vätskor och inga föremål som är fyllda med vätskor, som till exempel vasar, får placeras på enheten. Enheten
får inte placeras i härheten av vatten som till exempel ett badkar, en diskbalja, en diskbänk, en tvättbalja, i en
fuktig källare, nära en simbassäng, etc.
Ventilation:
Den 2.4 GHz digitala trådlösa barnvakten får ej placeras på en säng, soffa, matta eller liknande ytor som
skulle kunna blockera ventilationsöppningarna. Den trådlösa barnvakten får heller inte placeras i en inbyggd
installation, som till exempel en bokhylla eller ett skåp, vilket skulle kunna medföra att luftödet genom
ventilationsöppningarna hindras.
Värme:
Den 2.4 GHz digitala trådlösa barnvakten ska placeras långt från värmekällor som element, regulatorer, spisar
och andra anordningar som avger värme. Öppna ammande källor, som till exempel brinnande ljus, får ej
placeras på apparaten.
Strömkälla:
Den 2.4 GHz digitala trådlösa barnvakten får endast anslutas till den typ av strömkälla som beskrivs i denna
bruksanvisning:
Kamera och monitor: AC/DC-adaptrar: 6 V 800 mA (centrumpositiv)
Rengöring:
Använd en torr bomullsduk för att hålla den 2.4 GHz digitala trådlösa barnvakten fri från damm. Använd ej
vatten!
Tidsperioder som produkten ej används:
Dra alltid ur AC-adaptrarna från vägguttagen då de inte kommer att användas under en längre tidsperiod.
Intrång av föremål och vätskor:
Försiktighet bör vidtas så att inte föremål och vätskor tränger igenom öppningarna och in i höljet.
Skador som kräver översyn:
Den 2.4 GHz digitala trådlösa barnvakten bör lämnas in för översyn till kvalicerad servicetekniker när:
a. Föremål har fallit på någon enhet eller vätska har spillts ut på någon enhet
b. Enheterna har blivit utsatta för regn
c. Enheterna verkar inte att fungera som normalt eller uppvisar en anmärkningsvärd förändring i prestanda.
d. Enheterna har tappats på marken eller höljet har blivit skadat.
Varning:
a. Denna product är ingen ersättning för ansvarsfull övervakning av en vuxen. Det är nödvändigt att du med
jämna mellanrum kontrollerar ditt barns aktiviteter.
b. Använd aldrig denna 2.4 GHz digitala trådlösa barnvakt under omständigheter då ditt liv eller din hälsa,
andras liv eller hälsa eller ägodelar är direkt beroende av dess funktionsduglighet! Tillverkaren fråntar sig
allt ansvar som yrkas för dödsfall, personskada, förlust eller skada av ägodel som beror på tekniskt fel
eller felaktigt användande av produkten.
49

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info