Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
50
INFORMATION OM FÖRESKRIFTER
Dessa krav är avsedda att ge ett tillfredsställande skydd mot skadliga störningar vid användning i bostäder.
Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensspänning samt orsaka störningar i
radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Det nns dock ingen garanti
för att störningar inte kan uppstå i enskilda installationer. Om utrustningen orsakar störningar i radio- eller TV-
mottagning, vilket kan kontrolleras genom av- och påslagning av enheten, kan problemet eventuellt avhjälpas
på något av följande sätt:
Ändra antennens riktning eller placering.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
Rådfråga återförsäljaren eller en kvalicerad radio/TV-tekniker.
Användning med icke-godkänd utrustning eller oskyddade kablar kan leda till störningar av radio- och TV-
mottagning. Användare varnas för att ändringar och modieringar av utrustningen utan tillverkarens tillåtelse
kan leda till att användaren inte längre är tillåten att använda denna utrustning.
INSTALLATION
INSTALLATION AV AC/DC-ADAPTERN:
1. Anslut AC-adapterns kontakt till enhetens DC-uttag.
2. Sätt i AC-adaptern i ett standardvägguttag
3. Slå på enheten med På/Av-reglaget (ON/OFF).
4. Strömindikatorn kommer att bli upplyst.
Varning!: Använd endast de AC-adaptrar som följde med i produktpaketet. Felaktig användning av adaptern
kan orsaka tekniska fel på enheterna. Var vänlig och rådfråga din återförsäljare om frågetecken
skulle uppstå.
ANVÄNDNING AV BATTERIERNA:
1. Monitorn kräver ett uppladdningsbart Li-ion batteri för att fungera. Om icke-godkända batterier används,
anslut ej huvudadaptern till någon enhet.
2. Ett Li-ion batteri följer med produktpaketet. Använd det uppladdningsbara batteriet för att manövrera
monitorenheten på avstånd. Återanslut monitorenheten till adaptern eller placera den i laddningsstationen
närhelst möjligt för att bibehålla den portabla visningsfunktionen.
3. Om du behöver ett till uppladdningsbart Li-ion batteri till kameraenheten, var vänlig och kontakta din lokala
produktleverantör.
HUR MAN ANVÄNDER KAMERAN
Ström På/Av
Använd skjutreglaget Power ON/OFF (Ström På/Av) nederst på kameraenheten för att slå den på eller av.
Röstaktiverad kamera (CAMERA/AUTO switch: reglage för Manuell kamera/Automatisk kamera)
För att aktivera: Ändra till AUTO (Automatisk kamera) genom att skjuta på reglaget CAMERA/AUTO (Manuell
kamera/Automatisk kamera) nederst på kameraenheten.
När den omgivande ljudnivån når den förinställda nivån kommer kameraenheten att överföra den uppfångade
bilden till monitorenheten.
För att avaktivera: Ändra till CAMERA (Manuell kamera) genom att skjuta på reglaget CAMERA/AUTO
(Manuell kamera/Automatisk kamera) nederst på kameraenheten. Kameraenheten kommer att överföra
kamerasignalen kontinuerligt.
Regnbågsnattlampa
Ändra till ON (På) eller OFF (Av) genom att skjuta på reglaget OFF/AUTO/ON (Av/Automatisk/På) nederst på
kameraenheten. Nattlampan kommer att bli upplyst kontinuerligt i olika färger överst på kameraenheten.
Röstaktiverad (AUTO: Automatisk) nattlampa:
Skjut reglaget OFF/AUTO/ON (Av/Automatisk/På) till AUTO (Automatisk).
När den omgivande ljudnivån når den förinställda nivån kommer nattlampan att slås på. När den omgivande
ljudnivån benner sig under den förinställda nivån kommer nattlampan att slås av.
50

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info