Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
56
Výstraha: Používejte pouze AC adaptéry dodané v balení. Nesprávné použití adaptéru může způsobit selhání
funkce jednotek. V případě dotazů se prosím poraďte s vaším prodejcem.
POUŽITÍ BATERIÍ:
1. Jednotka monitoru vyžaduje pro provoz nabíjecí lithium-iontovou baterii. Používáte-li neschválené baterie,
nepřipojujte napájecí adaptér k žádné z jednotek.
2. JEDNA lithium-iontová baterie je dodána v balení. Používejte nabíjecí baterie pro provoz jednotky
monitoru mimo vzdálené umístění. Kdykoliv je to možné, připojte jednotku monitoru k adaptéru nebo ji
umístěte do nabíjecí základny pro zachování přenosné funkce.
3. Potřebujete-li další lithium-iontovou nabíjecí baterii pro kamerovou jednotku, kontaktujte prosím určeného
místního prodejce.
PROVOZ KAMERY
Napájení ZAP/VYP
Použijte posuvný přepínač napájení ZAP/VYP na spodku kamerové jednotky pro její ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
Hlasem aktivovaná kamera (přepínač KAMERA/AUTO)
Pro aktivaci: Přepněte na AUTO posunutím přepínače KAMERA/AUTO na základně kamerové jednotky.
Když hladina hluku v okolí jednotky dosáhne přednastavené úrovně, kamerová jednotka vysílá zachycený
obraz jednotce monitoru.
Když je hladina hluku okolí pod přednastavenou úrovní, přenos se automaticky vypne a LCD na jednotce
monitoru se rovněž vypne.
Pro deaktivaci: Přepněte na KAMERA posunutím přepínače KAMERA/AUTO na základně kamerové
jednotky. Kamerová jednotka bude vysílat signál KAMERY nepřetržitě.
Duhové noční světlo
Přepněte na ON (ZAP) nebo OFF (VYP) posunutím přepínače VYP/AUTO/ZAP na základně kamerové
jednotky. Noční světlo bude na vrchu kamerové jednotky nepřetržitě svítit různými barvami.
Hlasem aktivované (AUTO) noční světlo:
Posuňte přepínač VYP/AUTO/ZAP na AUTO.
Když hladina hluku v okolí jednotky dosáhne přednastavené úrovně, noční světlo se zapne. Když je hladina
hluku v okolí pod přednastavenou úrovní, noční světlo se vypne.
Automatické infračervené noční vidění
Infračervené noční vidění kamerové jednotky umožňuje kameře snímat obraz ve tmě. Funkce se zapne
automaticky, je-li hladina osvětlení v okolí kamery nízká.
Na monitoru se bude zobrazovat pouze černobílý obraz a vidět budou předměty ve vzdálenosti do 6 stop /
2 m.
PROVOZ MONITORU
Napájení ZAP/VYP LCD/VYP
Použijte přepínač ZAP/VYP LCD/VYP na boku jednotky k zapínání/vypínání jednotky a LCD displeje.
Výběr kanálu
Všechny jednotky monitoru a kamerové jednotky jsou nejprve výrobcem nastaveny na kanál “1”. Systém
umožňuje použití celkem 4 kamer s jedním monitorem. Nahlédněte do postupu přiřazení (párování) pro použití
dalších kamer.
Ovládání hlasitosti
Stiskněte tlačítko (+) a (-) umístěné na LEVÉ straně čelního panelu pro zvýšení a snížení hlasitosti monitoru.
Ovládání jasu LCD
Stiskněte tlačítko (+) a (-) umístěné na PRAVÉ straně čelního panelu pro zvýšení a snížení jasu LCD displeje.
TLAČÍTKO RESET
Stiskněte tlačítko RESEST umístěné na zadní straně jednotky monitoru pro obnovení původních nastavení
výrobce.
PŘIŘAZENÍ (PÁROVÁNÍ)
VÝSTRAHA!!
Tento výrobek byl již přiřazen (zpárován) ve výrobě a uživatelé NEMUSÍ za normálních podmínek provádět
jakékoliv úkony pro zpárování. Pouze je-li to ABSOLUTNĚ NEZBYTNÉ, řiďte se následujícími kroky pro
obnovení zpárování jednotky monitoru s kamerovou jednotkou:
56

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info