Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
60
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Vă rugăm să respectaţi următoarele precauţii pentru prevenirea focului, a accidentelor personale şi a
deteriorării produselor:
Citiţi instrucţiunile:
Toate instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare trebuie citite înainte de utilizarea aparatului de monitorizare
copii wireless digital de 2,4 GHz.
Reţineţi instrucţiunile:
Instrucţiunile de siguranţă şi utilizare trebuie reţinute pentru a vă raporta ulterior la ele.
Respectaţi instrucţiunile:
Toate instrucţiunile de utilizare trebuie respectate.
Apa şi umiditatea:
Acest produs este conceput doar pentru utilizare în interior. Unitatea nu trebuie expusă la lichide prin picurare
sau stropire şi trebuie evitată aşezarea obiectelor umplute cu lichide, precum vazele, pe unitate. Aparatul nu
trebuie utilizat lângă apă, de exemplu lângă o cadă, un lighean, chiuvetă de bucătărie, cuve de spălat hainele,
într-o pivniţă umedă, în apropierea piscinelor etc.
Ventilaţia:
Aparatul de monitorizare copii wireless digital de 2,4 GHz nu trebuie amplasat pe pat, canapea, covor sau
suprafeţe similare unde ar putea bloca oriciile de ventilaţie, sau în spaţii închise, precum biblioteci sau
dulapuri, unde poate bloca uxul de aer prin oriciile de ventilaţie.
Căldura:
Aparatul de monitorizare copii wireless digital de 2,4 GHz trebuie amplasat departe de surse de căldură
precum radiatoare, registre de încălzire, cuptoare sau alte dispozitive care produc căldură. Pe aparat nu
trebuie aşezate surse de acără deschisă, precum lumânări aprinse.
Sursa de curent:
Aparatul de monitorizare copii wireless digital de 2,4 GHz trebuie conectat la o sursă de alimentare care să e
doar de tipul descris în instrucţiunile de utilizare:
Camera şi Monitorul: Adaptoare CA/CC: 6V 800mA (centru pozitiv)
Curăţare:
Folosiţi o cârpă din bumbac pentru a îndepărta praful de pe aparatul de monitorizare copii wireless digital de
2,4GHz. Nu folosiţi apă!
Perioade de neutilizare:
Scoateţi întotdeauna adaptoarele CA din priză în timpul perioadelor lungi de neutilizare.
Contactul cu obiectele şi lichidele:
Trebuie acordată o atenţie deosebită evitării pătrunderii obiectelor şi lichidelor prin oricii în carcasă.
Servicii despăgubiri daune:
Aparatul de monitorizare copii wireless digital de 2,4 GHz trebuie trimis la un service cu personal calicat
atunci când:
a. Pe produse au căzut obiecte ori s-au vărsat lichide; sau
b. Unităţile au fost expuse la ploaie; sau
c. Unităţile nu par să funcţioneze normal sau prezintă o modicare vizibilă a performanţei; sau
d. Unităţile au fost scăpate pe jos sau carcasa a fost deteriorată.
Atenţie:
a. Acest produs nu poate înlocui supravegherea responsabilă a unui copil de către adulţi. Ar trebui să
vericaţi personal activitatea copilului la intervale regulate.
b. Nu utilizaţi niciodată acest aparat de monitorizare copii wireless digital de 2,4 GHz în asemenea măsură
încât viaţa sau sănătatea dumneavoastră, viaţa sau sănătatea altora sau integritatea proprietăţii să
depindă de funcţionarea lui! Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nici reclamaţiile privind
decesul sau rănirea vreunei persoane sau pierderea şi deteriorarea unei proprietăţi datorită funcţionării
sau utilizării defectuoase a produsului.
60

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info