Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
61
REGLEMENTĂRI
Aceste limitări au scopul de a oferi protecţie împotriva interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială.
Acest echipament produce, utilizează şi poate transmite energie de radiofrecvenţă, iar dacă nu este instalat şi
utilizat conform instrucţiunilor, poate produce interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea,
nu există nicio garanţie că nu se vor produce interferenţe pe anumite instalaţii. Dacă acest echipament
produce interferenţe dăunătoare semnalului de recepţie radio sau televiziune, care pot  identicate prin
oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul trebuie să încerce să corecteze aceste interferenţe printr-una
sau mai multe din următoarele măsuri:
Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
Creşteţi distanţa dintre echipament şi receptor.
Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
Consultaţi furnizorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru ajutor.
Funcţionarea cu echipament neaprobat sau cabluri neecranate poate crea interferenţe asupra recepţiei
radio sau TV. Utilizatorul este atenţionat că schimbările şi modicările aduse echipamentului fără aprobarea
producătorului ar putea să-l privească de dreptul de a mai utiliza acest echipament.
INSTALARE
INSTALAREA ADAPTORULUI CA/CC:
1. Instalaţi şa adaptorului pentru CA în şa CC a unităţii.
2. Introduceţi adaptorul pentru CA într-o priză standard pentru CA.
3. Porniţi unitatea de la butonul PORNIT/OPRIT.
4. Indicatorul de alimentare se va aprinde.
Atenţie: Utilizaţi doar adaptoarele CA incluse în pachet. Utilizarea necorespunzătoare a adaptorului va duce la
defectarea unităţilor. Consultaţi furnizorul pentru orice nelămuriri.
UTILIZAREA BATERIILOR:
1. Pentru funcţionare, monitorul are nevoie de o baterie reîncărcabilă Li-ion Dacă se utilizează baterii
neaprobate, NU conectaţi adaptorul la nicio unitate.
2. La achiziţionare se oferă O baterie reîncărcabilă Li-ion. Utilizaţi bateria reîncărcabilă pentru a folosi
monitorul departe de suportul pentru încărcare. Reconectaţi monitorul la adaptor sau puneţi-l în suportul
pentru încărcare ori de câte ori este posibil pentru a întreţine funcţia de vizualizare la distanţă.
3. Dacă doriţi o altă baterie reîncărcabilă Li-ion pentru cameră, vă rugăm să contactaţi furnizorul
dumneavoastră local.
FUNCŢIONAREA CAMEREI
Pornire/Oprire
Utilizaţi butonul glisant PORNIT/OPRIT de pe partea inferioară a camerei pentru pornire/oprire.
Cameră activată de voce (Buton CAMERĂ/AUTO)
Pentru activare: Fixaţi butonul pe AUTO ducând butonul CAMERĂ/AUTO la baza unităţii camerei.
Atunci când nivelul de sunet din zona din jurul unităţii atinge nivelul prestabilit, camera va transmite imaginea
captată la monitor.
Atunci când nivelul sunetului din jur este sub nivelul prestabilit, transmisiunea va  automat oprită, iar LCD-ul
de la monitor va  de asemenea oprit.
Pentru dezactivare: Fixaţi butonul pe CAMERĂ ducând butonul CAMERĂ/AUTO la baza unităţii camerei.
Camera va transmite semnal CAMERĂ în continuu.
Lumină de noapte curcubeu
Porniţi sau opriţi cu ajutorul butonului OPRIT/AUTO/PORNIT de la baza camerei. Lumina de noapte va
funcţiona în continuu în diferite culori deasupra camerei.
Lumină de noapte activată prin voce (AUTO):
Fixaţi butonul OPRIT/AUTO/PORNIT pe AUTO.
Atunci când nivelul de sunet din jurul unităţii atinge nivelul prestabilit, lumina de noapte se va aprinde. Atunci
când nivelul de sunet din jur este sub nivelul prestabilit, lumina de noapte se va stinge
Funcţie automată de noapte cu infraroşu
Funcţia de noapte cu infraroşu a camerei permite realizarea de fotograi pe întuneric. Aceasta porneşte
automat atunci când nivelul de lumină din jur este scăzut.
Pe monitor vor apărea doar imagini alb negru şi doar obiectele situate la 6ft/2m pot  văzute.
61

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info