Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
63
DETECTAREA PROBLEMELOR
Problemă Cauză posibilă – ce poate  făcut/vericat
Monitorul nu recepţionează Unitatea nu a fost pornită.
Adaptorul CA/CC nu a fost conectat.
Este posibil ca unitatea camerei să nu transmită. (Nu este
conectată la sursă de curent sau este în modul activare prin
voce)
Canal greşit. (Producătorul prestabileşte sistemul pe Canalul
„1”)
Sunt aşate doar fotograi alb-negru Camera a trecut în modul „Vedere noaptea cu infraroşu”.
Camera nu transmite Unitatea nu a fost pornită.
Adaptorul CA/CC nu a fost conectat.
Vericaţi dacă modul de activare prin voce este în mod Auto.
Măsuri de siguranţă:
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut NUMAI
de către un tehnician avizat, când este necesară depanarea. Deconectaţi produsul
de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme. Nu
expuneţi produsul apei sau umezelii.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modicărilor
aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.
Generalităţi:
Designul şi specicaţiile produsului pot  modicate fără o noticare prealabilă.
Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
proprietarilor de drept şi prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
Păstraţi acest manual şi ambalajul pentru consultări ulterioare.
Atenţie:
Pe acest produs se aă acest marcaj. Acesta semnică faptul că produsele electrice şi electronice nu
trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.
ΕΛΛΗΝΙΚA
ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΘΟΝΗΣ
1. Κουμπιά Ρύθμισης Έντασης
2. Κουμπί ON/LCD OFF/OFF
3. Υποδοχή 6V DC
4. Οθόνη LCD
5. Κουπιά Ρύθμισης Φωτεινότητας
6. Κουμπί RESET (Επαναφοράς)
7. Κουμπί Επιλογής Καναλιού (προκαθορισμένο έως “1”)
PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU-L DESCHIDEŢI!
ATENŢIE!
63

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info