Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
66
Εξαερισμός:
Το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω
σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή παρόμοια επιφάνεια που μπορεί να εμποδίζει τα ανοίγματα εξαερισμού, ούτε να
τοποθετείται σε περιφραγμένη εγκατάσταση, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι που μπορεί να εμποδίζει τη ροή
αέρα μέσω των ανοιγμάτων εξαερισμού.
Θερμοκρασία:
Το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από
πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, μετρητές θερμότητας, κουζίνες ή άλλες συσκευές που παράγουν
θερμότητα. Γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.
Πηγή Ισχύος:
Το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz θα πρέπει να συνδέεται με τροφοδοσία
ισχύος μόνο με τον τύπο που περιγράφεται στην παρούσα οδηγία λειτουργίας:
Κάμερα και Οθόνη: Τροφοδοτικά AC/DC: 6V 800mA (κεντράρετε θετικά)
Καθαρισμός:
Χρησιμοποιήστε στεγνό βαμβακερό πανί για να κρατάτε το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας
Μωρού 2.4GHz χωρίς σκόνη. Μην χρησιμοποιείτε νερό!
Διαστήματα Μη-Χρήσης:
Πάντοτε βγάζετε από την πρίζα τα τροφοδοτικά AC από τις εξόδους τοίχου κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων
μη-χρήσης.
Είσοδος Αντικειμένου και Υγρού:
Θα πρέπει να προσέξετε ώστε αντικείμενα και υγρά να μην μπαίνουν στον κλειστό χώρο μέσα από τα
ανοίγματα.
Ζημία που Απαιτεί Επισκευή (Σέρβις):
Το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας 2.4GHz θα πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο
για σέρβις προσωπικό όταν:
a. Αντικείμενα έχουν πέσει ή υγρά έχουν χυθεί στα προϊόντα, ή
b. Οι μονάδες έχουν εκτεθεί σε βροχή, ή
c. Οι μονάδες δεν φαίνεται να λειτουργούν φυσιολογικά ούτε να δείχνουν επισημασμένη αλλαγή στην
απόδοση, ή
d. Οι μονάδες έχουν πέσει ή ο κλειστός χώρος έχει υποστεί βλάβη.
Προσοχή:
a. Το παρόν προϊόν δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υπεύθυνη γονεϊκή επίβλεψη του παιδιού. Θα πρέπει
εσείς προσωπικά να ελέγχετε τη δραστηριότητα του παιδιού σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
b. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτό το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz σε
βαθμό που η ζωή ή η υγεία σας, η ζωή ή η υγεία άλλων, ή ακεραιότητα περιουσίας να εξαρτάται από
τη λειτουργία τους! Ο κατασκευαστής δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση για θάνατο και
τραυματισμό οποιουδήποτε ατόμου ή για απώλεια και ζημία οιασδήποτε περιουσίας λόγω δυσλειτουργίας
ή εσφαλμένης χρήση του προϊόντος.
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αυτοί οι περιορισμοί σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιζήμια παρεμβολή σε
οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια
ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να
προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η παρεμβολή
δεν θα συμβεί σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στη
λήψη ραδιόφωνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να υπολογισθεί σβήνοντας τον εξοπλισμό και ανοίγοντάς
τον, ο χρήστης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω μέτρα:
Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης.
Αυξήστε το διάστημα μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια έξοδο σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο
δέκτης.
Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
66

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info