Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
78
Bruk med ikke-godkjent utstyr eller ikke-skjermede kabler kan resultere i interferens med radio eller TV-mottak.
Brukeren gjøres oppmerksom på at endringer og modikasjoner på utstyret uten godkjennesle fra produsent
kan annulere brukerens rett til å bruke utstyret.
INSTALLASJON
INSTALLASJON AV AC/DC-ADAPTERET:
1. Installer pluggen til AC-adapteret til DC-pluggen til enheten.
2. Plugg inn AC-adapteren inn i en standard veggkontakt.
3. Skru på enheten med strøm PÅ/AV-bryteren.
4. Strømindikatoren vil lyse.
Advarsel: Bruk bare AC-adapteret levert med pakken. Feil bruk av adapteret kan forårsake feilfunksjon til
enheten. Vennligst kontakt din forhandler ved spørsmål.
BRUKE BATTERIENE:
1. Monitorenheten krever et oppladbar Li-ion-batteri for å kunne drives. Hvis ikke-godkjente batterier brukes,
må IKKE strømadapteren kobles til noen av enhetene.
2. ETT Li-ion oppladbart batteri leveres med i pakken. Bruk det oppladbare batteriet til å bruke
monitorenheten borte fra fjernplasseringen. Koble til monitorenheten til adapteret eller plasser den på
ladebasen når det er mulig for å vedlikeholde muligheten for portabel visning.
3. Hvis du behøver et annet oppladbart Li-ion batteri til kameraenheten, må du vennligst kontakte din lokale
produktleverandør.
BRUK AV KAMERA
Strøm PÅ/AV
Bruk strøm PÅ/AV-bryteren på bunnen av kameraenheten for å skru enheten PÅ/AV.
Stemmeaktivert kamera (KAMERA/AUTO-bryter)
For å aktivere: Velg AUTO ved å skyve KAMERA/AUTO-bryteren på basen til kameranheten
Når lydnivået til enhetens omgivelser når det forhåndsinnstilte nivået, vil kameraenheten sende bildene til
monitorenheten.
Når lydnivået til omgivelsene er under det forhåndsinnstilte nivået, vil sendingen automatisk skrus av, og LCD-
skjermen på monitorenheten vil også skrus av.
For å aktivere: Velg KAMERA ved å skyve KAMERA/AUTO-bryteren på basen til kameranheten
Kameraenheten vil kontinuerlig sende KAMERA-signalet.
Regnbue-nattlys
Velg mellom PÅ eller AV ved å skyve bryteren OFF/AUTO/ON på basen til kameraenheten. Nattlyset vil lyse
konstant i forskjellige farger på toppen av kameraenheten.
Stemmeaktivert (AUTO) nattlys:
Skyv OFF/AUTO/ON-bryteren til AUTO.
Når lydnivået til enhetens omgivelser når det forhåndsinnstilte nivået, vil nattlyset skrus på. Når lydnivået til
enhetens omgivelser er under det forhåndsinnstilte nivået, vil nattlyset skrus på.
Automatisk infrarød nattsyn
Det infrarøde nattlyset til kameraenheten gjør at kameraet kan ta bilder i mørket. Funksjonen vil automatisk
skrus på når lysnivået til omgivelser rundt kameraet er lavt.
Bare sort-hvite bilder vil vises på monitoren, og bare gjenstander innen 2m kan sees.
MONITORDRIFT
Strøm PÅ/LCD AV/AV
Bruk strøm PÅ/LCD AV/AV-bryteren på siden av enheten for å skru enheten og LCD-displayet på/av.
Kanalvalg
Alle monitor- og kameraenheter vil først settes til kanal “1” av produsenten. Systemet tillater at totalt 4
kameraer brukes med samme monitor. Se prosedyrene for koblings-/paring om hvordan ere kamera brukes.
Volumkontroll
Trykk på knappene (+) og (-) som er på VENSTRE side av frontpanelet for å øke og redusere volumet til
monitoren.
LCD, lysstyrkekontroll
Trykk på knappene (+) og (-) som er på HØYRE side av frontpanelet for å øke og redusere lysstyrken til
LCD-displayet.
78

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info