Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
MA GYAR
79
Bevezetés
A vezeték nélküli babagyelő lehetővé teszi a szülők számára, hogy bármikor,
bárhonnan biztonságos kapcsolatban legyenek gyermekükkel. A készülék
megkönnyíti a kép okoseszközökről történő távoli megtekintését, valamint
mozgás vagy hang észlelése esetén képes értesítő üzenetet küldeni. A beépített
hőmérséklet-érzékelő az optimális védelem érdekében riasztást küld, ha a
babaszoba hőmérséklete megváltozik. A babagyelő egyszerűen telepíthető, és
nem igényel bonyolult beállítást. A Google Play, illetve Apple App Store áruházban
elérhető uCare Cam alkalmazás funkciók teljes skáláját kínálja, amelyek mind a
szülő, mind a gyermek számára teljes kényelmet és biztonságot nyújtanak.
• Kérjük, hogy a termék üzembe állítása/használata előtt olvassa el ezt a
használati útmutatót.
• A használati útmutatót tartsa biztonságos helyen, mert a jövőben még
szüksége lehet rá.
Rendszerkövetelmények
• Android 4.0 vagy újabb, vagy iOS 5.0 vagy újabb operációs rendszerű készülék.
• Wi-Fi router.
Az alkalmazás telepítése mobil eszközre
1
Töltse le a „uCare Cam” alkalmazást a Google Playről vagy az
Apple App Store-ból
Android eszköz
„uCare Cam letöltési hivatkozás a Google Play
webáruházhoz
iOS eszköz
„uCare Cam letöltési hivatkozás az Apple
alkalmazásáruházhoz
79

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info