Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
MA GYAR
89
FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL
Biztonsági óvintézkedések:
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket KIZÁRÓLAG a
márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más
berendezésekről.
Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz vagy nedvesség.
Karbantartás:
Csak száraz ronggyal tisztítsa.
Ne használjon oldószert vagy súrolószereket.
Jótállás:
A termék illetéktelen módosítása érvényteleníti jótállását. Nem vállalunk felelősséget a termék szakszerűtlen használata
miatti károkért.
Jogi nyilatkozat:
A termék kialakítása és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak. Minden logó, terméknév és védjegy
a megfelelő tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye, azokat ennek tiszteletben tartásával említjük.
Leselejtezés:
• A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni.
Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladékokkal együtt.
• További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi
hatósággal.
Ez a termék az Európai Unió minden tagállamában érvényes vonatkozó rendelkezések és irányelvek betartásával készült
és került forgalomba. Megfelel az értékesítési országban rá vonatkozó minden előírásnak és rendelkezésnek.
Kérésre hivatalos dokumentációt is rendelkezésre bocsátunk. A dokumentáció a teljesség igénye nélkül a következőket
tartalmazza: Megfelelőségi (és termékazonossági) Nyilatkozat, anyagbiztonsági adatlap, a termék vizsgálati
jegyzőkönyve.
Támogatással kapcsolatos ügyekben keresse ügyfélszolgálatunkat:
webhely: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
e-mail: rendeles@hqnedis.hu
telefon: +31 (0)73-5993965 (munkaidőben)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC’s-Hertogenbosch, HOLLANDIA
89

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info