Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
SUOMI
100
VAROITUS
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
Turvallisuustoimenpiteet:
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, AINOASTAAN valtuutettu huoltohenkilö saa avata
tämän laitteen huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
Huolto:
Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Takuu:
Takuu mitätöityy, mikäli laitteeseen tehdään mitä tahansa muutoksia. Emme ole myöskään vastuussa vahingoista, jotka
johtuvat tämän tuotteen virheellisestä käytöstä.
Vastuuvapauslauseke:
Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta. Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden
vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.
Hävittäminen:
• Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
• Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen.
Tämä tuote on valmistettu ja toimitettu noudattaen kaikkia sitä koskevia asetuksia ja direktiivejä, jotka ovat voimassa
kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Se täyttää myös kaikki myyntimaassa sovellettavat vaatimukset ja määräykset.
Viralliset asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä. Asiakirjoihin sisältyvät seuraavat, mutta näihin rajoittumatta:
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja tuotteen tunniste), käyttöturvallisuustiedote, tuotteen testiraportti.
Saat neuvoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:
verkkosivun kautta: http://www.nedis./-/ota-yhteytta/yhteyslomake.htm
sähköpostilla: service@nedis.com
puhelimitse: +31 (0)73-5993965 (toimistoaikoina)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC’s-Hertogenbosch, ALANKOMAAT
100

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info