Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
SVENSKA
111
FÖRSIKTIGHET
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt ENDAST öppnas av behörig
tekniker när service behövs.
Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem
skulle uppstå.
Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Torka endast av med torr trasa.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Garanti:
Alla ändringar och/eller modieringar på produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för skador som
orsakats av felaktig användning av denna produkt.
Friskrivningsklausul:
Utseende och specikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper och produktnamn är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.
Kassering:
• Denna produkt är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral.
Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall.
• För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för avfallshantering.
Den här produkten har tillverkats och levereras i enlighet med alla relevanta regler och direktiv som gäller för
alla medlemsstater inom Europeiska Unionen. Den efterlever även alla tillämpliga specikationer och regler i
försäljningslandet.
Formell dokumentation nns att beställa på begäran. Detta omfattar, men är inte begränsat till: Deklaration om
överensstämmelse (och produktidentitet), materialsäkerhetsdatablad, produkttestrapport.
Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp:
via webbplatsen: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (under kontorstid)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLÄNDERNA
111

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info