Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
ČESKY
112
Úvod
Bezdrátová dětská chůvička umožňuje rodičům být stále vbezpečném spojení
se svým dítětem, kdykoli a kdekoli. Chůvička umožňuje vzdálené sledování na
chytrých zařízeních a vpřípadě detekce jakéhokoli pohybu nebo zvuku odešle
push oznámení. Vestavěné teplotní čidlo upozorňuje na změny prostředí vpokoji
dítěte a poskytuje tak optimální ochranu. Nastavení dětské chůvičky je snadné
a nevyžaduje žádnou složitou konguraci. Aplikace uCare Cam, která je zdarma
kdispozici vobchodech Google Play a Apple App Store, nabízí široké spektrum
funkcí pro zajištění naprostého pohodlí a jistoty jak pro rodiče, tak pro dítě.
• Doporučujeme, abyste si před instalací a použitím tohoto výrobku přečetli
tento návod.
• Pro budoucí referenci si tento manuál schovejte na bezpečné místo.
Systémové požadavky
• Zařízení se systémem Android 4.0 a vyšším nebo iOS 5.0 a vyšším.
• Router s Wi-Fi .
Instalace aplikace do mobilního zařízení
1
Stáhněte si aplikaci „uCare Cam“ prostřednictvím služby Google
Play nebo Apple App Store
Zařízení se systémem Android
Odkaz pro stažení aplikace „uCare Cam“ prostřednictvím
služby Google Play Store
Zařízení se systémem iOS
Odkaz pro stažení aplikace „uCare Cam“ prostřednictvím
služby Apple App Store
112

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info