Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
ROMÂ NĂ
133
ATENIE
PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU-L DESCHIDEI
Măsuri de sigurană:
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut NUMAI de către
un tehnician avizat, când este necesară depanarea.
Deconectai produsul de la priza de reea sau alte echipamente în cazul apariiei unei
probleme.
Nu expunei produsul apei sau umezelii.
Întreinere:
Curăarea trebuie făcută cu o cârpă uscată.
Nu folosii solveni sau ageni de curăare abrazivi.
Garanie:
Orice schimbări i/sau modicări ale produsului vor anula garania. Nu putem accepta responsabilitatea pentru daunele
provocate de utilizarea incorectă a acestui produs.
Renunarea la răspundere:
Designul i specicaiile produsului pot  modicate fără o noticare prealabilă. Toate siglele mărcilor i denumirile
produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept i prin prezenta sunt
recunoscute ca atare.
Eliminare:
• Acest produs a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat.
Nu eliminai acest produs odată cu deeurile menajare.
• Pentru mai multe informaii, contactai magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea
deeurilor.
Acest produs a fost fabricat i furnizat în conformitate cu toate reglementările i directivele relevante, valabile în toate
statele membre ale Uniunii Europene. Acesta este, de asemenea, conform cu toate specicaiile i reglementările
aplicabile în toate ările în care se vinde.
Documentaia originală este disponibilă la cerere. Aceasta include, fără a se limita la acestea, următoarele: Declaraia de
Conformitate (i identitatea produsului), Fia de date pentru Sigurana Materialului, raportul de testare a produsului.
Vă rugăm să contactai biroul nostru de asistenă clieni:
de pe site: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
prin e-mail: service@nedis.com
prin telefon: +31 (0)73-5993965 (în timpul orelor de lucru)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC’s-Hertogenbosch, Olanda
133

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info