Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
NORSK
166
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Sikkerhetsforhåndsregler:
For å redusere faren for elektrisk støt, skal dette produktet KUN åpnes av en autorisert
tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens kun med en tørr klut.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Eventuelle endringer og/eller modikasjoner av produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for skade som
forårsakes av ukorrekt bruk av dette produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Utforming og spesikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller
registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Avhending:
• Dette produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder.
Du må ikke avhende dette produktet som husholdningsavfall.
• Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.
Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle
medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring
(og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.
Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:
via nettstedet: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS
166

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info