Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
TÜRKÇE
188
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ
AÇMAYIN
Güvenlk önlemler:
Elektrk çarpma rskn azaltmak çn servs gerekl olduğunda bu ürün SADECE uzman br
teknsyen tarafından açılmalıdır.
Br sorun meydana geldğnde ürünün elektrk ve dğer aygıtlarla olan bağlantısını kesn.
Ürünü su veya neme maruz bırakmayın.
Koruyucu Bakım:
Ürünü sadece kuru br bezle temzleyn.
Temzlk solventler veya aındırıcılar kullanmayın.
Garant:
Ürün üzerndek tüm değkller ve/veya modfkasyonlar garanty geçersz kılar. Bu ürünün hatalı kullanımından
kaynaklanan hasarlar çn hç br sorumluluk Kabul edemeyz.
Uyarı:
Tasarımlar ve özellkler önceden haber verlmekszn değtrleblr. Tüm logolar, markalar ve ürün adları tcar markalardır
veya lgl sahplernn kayıtlı tcar markalarıdır ve bundan dolayı böyle geçerldr.
Elden çıkarma:
• Bu ürün, uygun br toplama noktasında ayrı olarak toplanmak üzere belrlenmtr.
Bu ürünü evsel artıklarla brlkte atmayın.
• Daha fazla blg çn satıcınıza ya da atık yönetmnden sorumlu yerel merclere danıın.
Bu ürün tüm Avrupa Brlğ üye ülkeler çn geçerl olan lgl tüm yönetmelkler ve yönergelere uygun olarak üretlm ve
tedark edlmtr. Ayrıca satıldığı ülkedek tüm geçerl artnameler ve yönetmelklere uygundur.
Talep edlmes durumunda resm belgelendrme sağlanablr. Bu aağıdakler çerr ancak bunlarla sınırlı değldr:
Uygunluk Beyanı (ve ürün kmlğ), Malzeme Güvenlğ Ver Sayfası, ürün test raporu.
Lütfen destek çn müter hzmetler masamızla rtbat kurun:
web stes aracılığıyla: http://www.neds.com/en-us/contact/contact-form.htm
e-posta aracılığıyla: servce@neds.com
telefonla: +31 (0)73-5993965 (mesa saatlernde)
NEDIS B.V., De Tweelng 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, HOLLANDA
188

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info