Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
POLSKI
199
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, produkt ten mogą otwierać
WYŁĄCZNIE upoważnieni technicy, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac
serwisowych.
W przypadku napotkania problemu należy odłączyć produkt od zasilania oraz od innych
urządzeń.
Nie wystawiać produktu na działanie wody i wilgoci.
Konserwacja:
Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
Nie stosować płynów do czyszczenia ani środków ściernych.
Gwarancja:
Wszelkie zmiany i/lub modykacje produktu spowodują utratę gwarancji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za
szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu.
Zrzeczenie się odpowiedzialności:
Wszystkie projekty i specykacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie loga oraz nazwy
marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i niniejszym są za
takie uznawane.
Utylizacja:
• Produkt ten jest przeznaczony do osobnej zbiórki w odpowiednim punkcie.
Nie wyrzucać tego produktu razem z odpadami komunalnymi.
• W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalną instytucją
odpowiedzialną za gospodarowanie odpadami.
Produkt ten został wyprodukowany i dostarczony zgodnie z przepisami i dyrektywami obowiązującymi we wszystkich
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Produkt jest również zgodny ze wszystkimi obowiązującymi specykacjami i
przepisami krajów, w których jest sprzedawany.
Ocjalna dokumentacja dostępna jest na żądanie. Dokumentacja ta obejmuje, ale nie ogranicza się do: Deklaracji
zgodności (i tożsamości produktu), Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz raportu z testów produktu.
Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy:
na stronie internetowej: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
wysyłając wiadomość e-mail: service@nedis.com
telefonicznie: +31 (0)73-5993965 (w godzinach pracy biura)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, HOLANDIA
199

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info