Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
Description English
Parent unit (g. A)
1. Microphone
2. Talk-back button Press the button to talk through the parent unit to the baby unit.
3. On/o button (display) Press the button to switch on or o the display.
4. OK button Press the button to conrm the selection.
5. Menu button Press the button to access or exit the menu.
6. On/o indicator The indicator comes on when the device is switched on.
7. Volume indicators The indicators indicate the volume.
8. Up/down buttons
Left/right buttons
Press the buttons to navigate through the menu.
Press the buttons to turn and tilt the camera.
9. Speaker
10. Antenna
11. On/o button (parent unit) Press and hold the button for three seconds to switch on or o the device.
12. AV cable connection Use the AV cable connection to connect the device to your TV.
13. Power cable connection (DC)
Connect the power cable to the power cable connection.
Insert the mains plug into the wall socket.
Baby unit (g. B)
14. Infrared light The infrared light allows to record video in the dark.
15. Camera
16. Antenna
17. Temperature sensor The temperature sensor measures the room temperature.
18. On/o button (baby unit) Press and hold the button for three seconds to switch on or o the device.
19. On/o indicator The indicator comes on when the device is switched on.
20. Power cable connection (DC)
Connect the power cable to the power cable connection.
Insert the mains plug into the wall socket.
Display menu (g. C)
21. RF signal indicator The indicator indicates the RF signal strength.
22. Camera indicator The indicator indicates which camera is active.
23. Temperature indicator The indicator indicates the room temperature.
24. Battery indicator The indicator indicates the battery level.
25. Sound settings Set the volume.
26. Brightness settings Set the display brightness.
27. Lullaby settings
Activate or deactivate a lullaby.
Set the type of lullaby.
28. Zoom settings Zoom in or zoom out.
29. Alarm settings
Activate or deactivate an alarm.
Set the timer for the alarm.
30. Camera settings Select, add, delete or scan cameras.
31. Temperature settings Select Celsius or Fahrenheit.
Connecting the baby unit and the parent unit
On the parent unit:
Make sure that the parent unit is switched on.
Press the menu button.
Go to the camera settings.
Select “add”.
Press the OK button twice.
On the baby unit:
Switch on the baby unit.
Press the on/o button twice.
The on/o indicator ashes to indicate that the device is in pairing mode.
If pairing is successful, the parent unit shows the video recorded by the baby unit.
If the video is not shown on the parent unit, repeat the steps above.
Connecting the parent unit to your tv with the video cable
Connector Connection
Black AV cable connection (parent unit)
Red Audio input (TV)
Yellow Video input (TV)
Technical data
Input voltage 5 V DC
Transmitter power 17 dBm
Receiver sensitivity -85 dBm
Transmission frequency 2400 MHz - 2480 MHz
Transmission range 250 m
Night vision range 3-5 m
Display resolution 320 x 240
Frame rate 25 fps
Image sensor 1/4” CMOS
Horizontal resolution 360 TVL
Viewing angle 60°
Minimum illumination 1.5 lx
Battery duration
Parent unit
Baby unit
2 hours
8 hours
Sound control sensitivity > 60 dBA
Consumption current
Parent unit
Baby unit
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Automatic exposure 1/50 ~ 1/100000 s
IP rating IP66
Operating temperature 0 °C ~ 60 °C
Relative humidity 20% - 80%
Dimensions (LxWxH)
Parent unit
Baby unit
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Weight
Parent unit
Baby unit
155 g
205 g
Safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable
or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized
repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of
the device.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
replace the device immediately.
Do not expose the device to water or moisture.
Do not use the device outdoors. The device is suitable for indoor use only.
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Beschrijving Nederlands
Ouderunit
1. Microfoon
2. Terugpraatknop Druk op de knop om door de ouderunit tegen de babyunit te praten.
3. Aan/uit-knop (display) Druk op de knop om de display in of uit te schakelen.
4. OK-knop Druk op de knop om de keuze te bevestigen.
5. Menuknop Druk op de knop om het menu te openen of te sluiten.
6. Aan/uit-indicator De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
7. Volume-indicatoren De indicatoren geven het volume aan.
8. Omhoog/omlaag-knoppen
Links/rechts-knoppen
Druk op de knoppen om door het menu te navigeren.
Druk op de knoppen om de camera te draaien en te kantelen.
9. Speaker
10. Antenne
11. Aan/uit-knop (ouderunit) Houd de knop drie seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
12. AV-kabelaansluiting Gebruik de AV-kabelaansluiting om het apparaat op uw TV aan te sluiten.
13. Voedingskabelaansluiting (DC)
Sluit de voedingskabel aan op de voedingskabelaansluiting.
Plaats de netstekker in het stopcontact.
Babyunit (g. B)
14. Infraroodlamp De infraroodlamp maakt het mogelijk om in het donker video op te nemen.
15. Camera
16. Antenne
17. Temperatuursensor De temperatuursensor meet de kamertemperatuur.
18. Aan/uit-knop (babyunit) Houd de knop drie seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
19. Aan/uit-indicator De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
20. Voedingskabelaansluiting (DC)
Sluit de voedingskabel aan op de voedingskabelaansluiting.
Plaats de netstekker in het stopcontact.
Displaymenu (g. C)
21. RF-signaalindicator De indicator geeft de RF-signaalsterkte aan.
22. Camera-indicator De indicator geeft aan welke camera actief is.
23. Temperatuurindicator De indicator geeft de kamertemperatuur aan.
24. Batterij-indicator De indicator geeft het batterijniveau aan.
25. Geluidsinstellingen Het volume instellen.
26. Helderheidsinstellingen De displayhelderheid instellen.
27. Slaapliedje-instellingen
Een slaapliedje activeren of deactiveren.
Het soort slaapliedje instellen.
28. Zoominstellingen Inzoomen of uitzoomen.
29. Alarminstellingen
Een alarm activeren of deactiveren.
De timer voor het alarm instellen.
30. Camera-instellingen Camera's selecteren, toevoegen, verwijderen of scannen.
31. Temperatuurinstellingen Celsius or Fahrenheit selecteren.
De babyunit op de ouderunit aansluiten
Op de ouderunit:
Zorg ervoor dat de ouderunit is ingeschakeld.
Druk op de menuknop.
Ga naar de camera-instellingen.
Selecteer “add” (toevoegen).
Druk twee keer op de OK-knop.
Op de babyunit:
Schakel de babyunit in.
Druk twee keer op de aan/uit-knop.
De aan/uit-indicator knippert om aan te geven dat het apparaat zich in de koppelingsmodus bevindt.
Na het slagen van de koppeling toont de ouderunit de door de babyunit opgenomen video.
Indien de video niet op de ouderunit wordt getoond, herhaal dan de bovengenoemde stappen.
De babyunit op uw TV aansluiten met de videokabel
Connector Aansluiting
Zwart AV-kabelaansluiting (ouderunit)
Rood Audio-ingang (TV)
Geel Video-ingang (TV)
Technische gegevens
Ingangsspanning 5 V DC
Zendervermogen 17 dBm
Gevoeligheid ontvanger -85 dBm
Zendfrequentie 2400 MHz - 2480 MHz
Zendbereik 250 m
Nachtzichtbereik 3-5 m
Dispalyresolutie 320 x 240
Framesnelheid 25 fps
Beeldsensor 1/4” CMOS
Horizontale resolutie 360 TVL
Kijkhoek 60°
Minimale verlichting 1,5 lx
Batterijduur
Ouderunit
Babyunit
2 uur
8 uur
Gevoeligheid geluidsbesturing > 60 dBA
Stroomverbruik
Ouderunit
Babyunit
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Automatische belichting 1/50 ~ 1/100000 s
IP-graad IP66
Bedrijfstemperatuur 0 °C ~ 60 °C
Relatieve vochtigheid 20% – 80%
Afmetingen (LxBxH)
Ouderunit
Babyunit
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Gewicht
Ouderunit
Babyunit
155 g
205 g
Veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het
risico op elektrische schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het
netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een
erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje
van het apparaat.
Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor
andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
defect apparaat onmiddellijk.
Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Beschreibung Deutsch
Eltern-Einheit (Abb. A)
1. Mikrofon
2. Rücksprechtaste
Drücken Sie auf die Taste, um über die Eltern-Einheit mit der Baby-Einheit
zu sprechen.
3. Ein-/Aus-Taste (Display) Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Displays auf die Taste.
4. OK-Taste Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Menütaste Drücken Sie auf die Taste, um das Menü aufzurufen oder zu verlassen.
6. Ein-/Aus-Anzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
7. Lautstärkeanzeigen Die Anzeigen zeigen die Lautstärke an.
8. Auf/Ab-Tasten
Links/Rechts-Tasten
Drücken Sie auf die Tasten, um durch das Menü zu navigieren.
Drücken Sie auf die Tasten, um die Kamera zu drehen und zu neigen.
9. Lautsprecher
10. Antenne
11. Ein-/Aus-Taste (Eltern-Einheit)
Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder
auszuschalten.
12. AV-Kabelanschluss
Verwenden Sie den AV-Kabelanschluss, um das Gerät mit Ihrem Fernsehgerät
zu verbinden.
13. Stromkabelanschluss (DC)
Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromkabelanschluss.
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
Baby-Einheit (Abb. B)
14. Infrarotlampe Mit der Infrarotlampe ist es möglich, Videos im Dunkeln aufzunehmen.
15. Kamera
16. Antenne
17. Temperatursensor Der Temperatursensor misst die Raumtemperatur.
18. Ein-/Aus-Taste (Baby-Einheit)
Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder
auszuschalten.
19. Ein-/Aus-Anzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
20. Stromkabelanschluss (DC)
Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromkabelanschluss.
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
Displaymenü (Abb. C)
21. RF-Signalanzeige Die Anzeige zeigt die RF-Signalstärke an.
22. Kameraanzeige Die Anzeige zeigt an, welche Kamera aktiv ist.
23. Temperaturanzeige Die Anzeige zeigt die Raumtemperatur an.
24. Batterieanzeige Die Anzeige zeigt die Batterieladung an.
25. Toneinstellungen Einstellung der Lautstärke.
26. Helligkeitseinstellungen Einstellung der Display-Helligkeit.
27. Schlaiedeinstellungen
Aktiviert oder deaktiviert ein Schlaied.
Einstellung des Schlaiedtyps.
28. Zoom-Einstellungen Hinein- oder Herauszoomen.
29. Alarmeinstellungen
Aktiviert oder deaktiviert einen Alarm.
Einstellung des Timers für den Alarm.
30. Kameraeinstellungen Wählen, Hinzufügen, Löschen oder Scannen von Kameras.
31. Temperatureinstellungen Wahl von Celsius oder Fahreinheit.
Verbinden der Baby-Einheit und der Eltern-Einheit
Auf der Eltern-Einheit:
Stellen Sie sicher, dass die Eltern-Einheit eingeschaltet ist.
Drücken Sie auf die Menütaste.
Rufen Sie die Kameraeinstellungen auf.
Wählen Sie add (hinzufügen).
Drücken Sie zwei Mal auf die OK-Taste.
Auf der Baby-Einheit:
Schalten Sie die Baby-Einheit ein.
Drücken Sie zwei Mal auf die Ein-/Aus-Taste.
Die Ein-/Aus-Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus bendet.
Ist die Kopplung erfolgreich, zeigt die Eltern-Einheit das von der Baby-Einheit aufgenommene Video.
Falls das Video nicht auf der Eltern-Einheit angezeigt wird, wiederholen Sie die oben aufgeführten
Schritte.
Verbinden der Eltern-Einheit über das Videokabel mit Ihrem Fernsehgerät
Stecker Anschluss
Schwarz AV-Kabelanschluss (Eltern-Einheit)
Rot Audioeingang (TV)
Gelb Videoeingang (TV)
Technische Daten
Eingangsspannung 5 V DC
Sendeleistung 17 dBm
Empfängerempndlichkeit -85 dBm
Übertragungsfrequenz 2400 MHz - 2480 MHz
Übertragungsbereich 250 m
Nachtsichtbereich 3-5 m
Displayauösung 320 x 240
Bildfrequenz 25 fps
Bildsensor 1/4” CMOS
Horizontale Auösung 360 TVL
Blickwinkel 60°
Mindestlichtstärke 1,5 lx
Batterielebensdauer
Eltern-Einheit
Baby-Einheit
2 Stunden
8 Stunden
Tonempndlichkeit > 60 dBA
Stromaufnahme
Eltern-Einheit
Baby-Einheit
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Automatische Belichtung 1/50 ~ 1/100000 s
IP-Schutzklasse IP66
Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C
Relative Feuchtigkeit 20% – 80%
Abmessungen (LxBxH)
Eltern-Einheit
Baby-Einheit
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Gewicht
Eltern-Einheit
Baby-Einheit
155 g
205 g
Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist.
Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der
Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem
Typenschild des Geräts übereinstimmt.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt
oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.
Reinigung und Pege
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen
Sie es gegen ein neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Descripción Español
Unidad de los padres (g. A)
1. Micrófono
2. Botón de respuesta Pulse el botón para hablar por la unidad de los padres a la unidad del bebé.
3. Botón de encendido/apagado
(pantalla)
Pulse el botón para encender o apagar la pantalla.
4. Botón OK Pulse el botón para conrmar la selección.
5. Botón de menú Pulse el botón para entrar o salir del menú.
6. Indicador de encendido/apagado El indicador se enciende cuando el dispositivo se enciende.
7. Indicadores de volumen Los indicadores indican el volumen.
8. Botones arriba/abajo
Botones izquierda/derecha
Pulse los botones para navegar por el menú.
Pulse los botones para girar e inclinar la cámara.
9. Altavoz
10. Antena
11. Botón de encendido/apagado
(unidad de los padres)
Pulse y mantenga pulsado el botón durante tres segundos para encender
oapagar el dispositivo.
12. Conexión de cable AV Utilice la conexión de cable AV para conectar el dispositivo a la TV.
13. Conexión de cable de
alimentación (CC)
Conecte el cable de alimentación a la conexión del cable de alimentación.
Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
Unidad del bebé (g. B)
14. Luz infrarroja La luz infrarroja permite grabar vídeo en la oscuridad.
15. Cámara
16. Antena
17. Sensor de temperatura El sensor de temperatura mide la temperatura de la habitación.
18. Botón de encendido/apagado
(unidad del bebé)
Pulse y mantenga pulsado el botón durante tres segundos para encender
oapagar el dispositivo.
19. Indicador de encendido/apagado El indicador se enciende cuando el dispositivo se enciende.
20. Conexión de cable de
alimentación (CC)
Conecte el cable de alimentación a la conexión del cable de alimentación.
Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
Menú en pantalla (g. C)
21. Indicador de señal RF El indicador indica la intensidad de la señal RF.
22. Indicador de cámara El indicador indica la cámara que está activa.
23. Indicador de temperatura El indicador indica la temperatura de la habitación.
24. Indicador de batería El indicador indica el nivel de batería.
25. Ajustes de sonido Ajustar el volumen.
26. Ajuste de brillo Ajustar el brillo de la pantalla.
27. Ajustes de nana
Activar o desactivar una nana.
Ajustar el tipo de nana.
28. Ajustes de zoom Ampliar o reducir.
29. Ajustes de alarma
Activar o desactivar una alarma.
Ajustar el temporizador de alarma.
30. Ajustes de cámara Seleccionar, agregar, eliminar o explorar cámaras.
31. Ajustes de temperatura Seleccionar Celsius o Fahrenheit.
Conexión de la unidad del bebé y la unidad de los padres
En la unidad de los padres:
Asegúrese de que la unidad de los padres esté encendida.
Pulse el botón de menú.
Vaya a los ajustes de cámara.
Seleccione “add” (agregar).
Pulse el botón OK dos veces.
En la unidad del bebé:
Encienda la unidad del bebé.
Pulse el botón de encendido/apagado dos veces.
El indicador de encendido/apagado parpadea para indicar que el dispositivo está en el modo de
emparejamiento.
Si el emparejamiento es correcto, la unidad de los padres muestra el vídeo grabado por la unidad
del bebé.
Si el vídeo no se muestra en la unidad de los padres, repita los pasos anteriores.
Conexión de la unidad de los padres a su TV con el cable de vídeo
Conector Conexión
Negro Conexión de cable AV (unidad de los padres)
Rojo Entrada de audio (TV)
Amarillo Entrada de vídeo (TV)
Datos técnicos
Tensión de entrada 5 V CC
Potencia del transmisor 17 dBm
Sensibilidad del receptor -85 dBm
Frecuencia de transmisión 2400 MHz - 2480 MHz
Alcance de transmisión 250 m
Alcance de visión nocturna 3-5 m
Resolución de pantalla 320 x 240
Velocidad de fotogramas 25 fps
Sensor de imagen 1/4” CMOS
Resolución horizontal 360 TVL
Ángulo de visión 60°
Iluminación mínima 1,5 lx
Duración de la batería
Unidad de los padres
Unidad del bebé
2 horas
8 horas
Sensibilidad de control del sonido > 60 dBA
Consumo de corriente
Unidad de los padres
Unidad del bebé
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Exposición automática 1/50 ~ 1/100000 s
Clasicación IP IP66
Temperatura de funcionamiento 0 °C ~ 60 °C
Humedad relativa 20% - 80%
Dimensiones (Lar. x An. x Al.)
Unidad de los padres
Unidad del bebé
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Peso
Unidad de los padres
Unidad del bebé
155 g
205 g
Seguridad
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico
autorizado cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún
problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el
cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de
características del dispositivo.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad
distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha
sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
No utilice el dispositivo en exteriores. El dispositivo sólo es apto para uso en interiores.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Description Français
Unité parent (g. A)
1. Microphone
2. Bouton de conversation Appuyez sur le bouton pour parler dans l'unité bébé depuis l'unité parent.
3. Bouton marche/arrêt (écran) Appuyez sur le bouton pour allumer /éteindre l'écran.
4. Bouton OK Appuyez sur le bouton pour conrmer la sélection.
5. Bouton menu Appuyez sur le bouton pour entrer /sortir du menu.
6. Témoin marche/arrêt Le témoin s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
7. Indicateurs de volume Les indicateurs indiquent le volume.
8. Boutons haut/bas
Boutons gauche/droite
Appuyez sur les boutons pour naviguer dans le menu.
Appuyez sur les boutons pour faire pivoter et incliner la caméra.
9. Haut-parleur
10. Antenne
11. Bouton marche/arrêt (unité parent) Appuyez sur le bouton 3 secondes sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.
12. Connexion de câble AV Utilisez la connexion de câble AV pour connecter l'appareil à votre TV.
13. Connexion de câble
d'alimentation (CC)
Connectez le câble d'alimentation à la connexion de câble d'alimentation.
Insérez la che secteur dans la prise murale.
Unité bébé (g. B)
14. Lampe infrarouge La lampe infrarouge permet les enregistrements vidéo dans l'obscurité.
15. Caméra
16. Antenne
17. Capteur de température Le capteur de température mesure la température de la pièce.
18. Bouton marche/arrêt (unité bébé) Appuyez sur le bouton 3 secondes sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.
19. Témoin marche/arrêt Le témoin s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
20. Connexion de câble
d'alimentation (CC)
Connectez le câble d'alimentation à la connexion de câble d'alimentation.
Insérez la che secteur dans la prise murale.
Menu à l’écran (g. C)
21. Indicateur de signal RF L'indicateur indique la force du signal RF.
22. Indicateur de caméra L'indicateur indique la caméra active.
23. Témoin de température L'indicateur indique la température de la pièce.
24. Indicateur de niveau de batterie L'indicateur indique le niveau de pile.
25. Réglages sonores Réglez le volume.
26. Réglages de luminosité Réglez la luminosité de l'écran.
27. Réglages de berceuse
Activez ou désactivez une berceuse.
Réglez le type de berceuse.
28. Réglages de zoom Zoomez en avant et en arrière.
29. Réglages d'alarme
Activez ou désactivez une alarme.
Réglez le minuteur de l'alarme.
30. Réglages de caméra Sélectionnez, ajoutez, supprimez ou scannez des caméras.
31. Réglages de température Sélectionnez Celsius ou Fahrenheit.
Connexion de l’unité bébé et de l’unité parent
Sur l’unité parent:
Assurez-vous que l’unité parent est allumée.
Appuyez sur le bouton de menu.
Allez aux réglages de caméra.
Sélectionnez “add” (ajouter).
Appuyez deux fois sur le bouton OK.
Sur l’unité bébé:
Allumez l’unité bébé.
Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.
Lindicateur marche/arrêt clignote pour indiquer que l’appareil est en mode appariement.
Si l’appariement est réussi, l’unité parent ache la vidéo enregistrée par l’unité bébé.
Si la vidéo ne s’ache pas sur l’unité parent, répétez les étapes précédentes.
Connexion de l’unité parent à votre TV avec le câble vidéo
Connecteur Connexion
Noir Connexion de câble AV (unité parent)
Rouge Entrée audio (TV)
Jaune Entrée vidéo (TV)
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée 5 V CC
Puissance d'émetteur 17 dBm
Sensibilité de récepteur -85 dBm
Fréquence de transmission 2400 MHz - 2480 MHz
Plage de transmission 250 m
Portée de vision nocturne 3-5 m
Résolution d’achage 320 x 240
Fréquence d'images 25 fps
Capteur d’image 1/4” CMOS
Résolution horizontale 360 TVL (Lignes TV)
Angle de vue 60°
Illumination minimum 1,5 lx
Autonomie de pile
Unité parent
Unité bébé
2 heures
8 heures
Sensibilité de contrôle sonore > 60 dBA
Consommation électrique
Unité parent
Unité bébé
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Exposition automatique 1/50 ~ 1/100000 s
Classe IP IP66
Température de fonctionnement 0 °C ~ 60 °C
Humidité relative 20% - 80%
Dimensions (LxlxH)
Unité parent
Unité bébé
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Poids
Unité parent
Unité bébé
155 g
205 g
Sécurité
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un
technicien qualié si une réparation s’impose.
Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux.
Si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être
remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres ns que
celles décrites dans le manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil
est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
Nettoyage et maintenance
Avertissement !
N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
Descrizione Italiano
Unità genitori (g. A)
1. Microfono
2. Pulsante di risposta Premere questo pulsante per parlare dall'unità genitori all'unità bambino.
3. Pulsante di accensione/
spegnimento (display)
Premere questo pulsante per accendere o spegnere il display.
4. Pulsante OK Premere questo pulsante per confermare la selezione.
5. Pulsante menu Premere questo pulsante per accedere al menu o uscirvi.
6. Indicatore on/o L'indicatore si accende all'accensione del dispositivo.
7. Indicatori di volume Gli indicatori mostrano il volume.
8. Pulsanti su/giù
Pulsanti sinistra/destra
Premere questi pulsanti per scorrere i menu
Premere questi pulsanti per ruotare e inclinare la videocamera.
9. Altoparlante
10. Antenna
11. Pulsante di accensione/
spegnimento (unità genitori)
Tenere premuto il pulsante per tre secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
12. Connessione del cavo AV Utilizzare il connettore del cavo AV per collegare il dispositivo alla TV.
13. Connettore per cavo di
alimentazione (CC)
Collegare il cavo di alimentazione al connettore del cavo di alimentazione.
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.
Unità bambino (g. B)
14. Luce a infrarossi La luce a infrarossi consente di registrare video al buio.
15. Videocamera
16. Antenna
17. Sensore di temperatura Il sensore di temperatura misura la temperatura della stanza.
18. Pulsante di accensione/
spegnimento (unità bambino)
Tenere premuto il pulsante per tre secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
19. Indicatore on/o L'indicatore si accende all'accensione del dispositivo.
20. Connettore per cavo di
alimentazione (CC)
Collegare il cavo di alimentazione al connettore del cavo di alimentazione.
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.
Menu del display (g. C)
21. Indicatore del segnale RF L'indicatore mostra la potenza del segnale RF.
22. Indicatore di videocamera L'indicatore segnala quale videocamera è attiva.
23. Indicatore della temperatura L'indicatore segnala la temperatura della stanza.
24. Indicatore di batteria L'indicatore segnala il livello di carica della batteria.
25. Impostazioni audio Impostare il volume.
26. Impostazioni della luminosità Impostare la luminosità del display.
27. Impostazioni ninnananna
Attivare o disattivare una ninnananna.
Impostare il tipo di ninnananna.
28. Impostazioni zoom Ingrandire o ridurre l'immagine.
29. Impostazioni sveglia
Attivare o disattivare una sveglia.
Impostare il timer per la sveglia.
30. Impostazioni della videocamera Selezionare, aggiungere, eliminare o scannerizzare videocamere.
31. Impostazioni della temperatura Selezionare Celsius o Fahrenheit.
Collegamento dell’unità bambino e dell’unità genitori
Sull’unità genitore:
Vericare che l’unità genitori sia accesa.
Premere il pulsante del menu.
Accedere alle impostazioni della videocamera.
Selezionare “add” (aggiungi).
Premere due volte il pulsante OK.
Sull’unità bambino:
Accendere l’unità bambino.
Premere due volte il pulsante di accensione/spegnimento.
Lindicatore on/o lampeggia per indicare che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.
Se il processo di accoppiamento riesce, l’unità genitori visualizza il video registrato dall’unità bambino.
Se il video non viene visualizzato sull’unità genitori, ripetere i passaggi riportati sopra.
Collegamento dell’unità genitori alla TV con il cavo video
Connettore Collegamento
Nero Connessione del cavo AV (unità genitori)
Rosso Ingresso audio (TV)
Giallo Ingresso video (TV)
Dati tecnici
Tensione di ingresso 5 V CC
Potenza del trasmettitore 17 dBm
Sensibilità di ricezione -85 dBm
Frequenza di trasmissione 2400 MHz - 2480 MHz
Campo di trasmissione 250 m
Portata di visione notturna 3-5 m
Risoluzione del display 320 x 240
Frequenza fotogrammi 25 fps
Sensore immagine 1/4” CMOS
Risoluzione orizzontale 360 TVL
Angolo di visualizzazione 60°
Illuminazione minima 1,5 lx
Durata della batteria
Unità genitori
Unità bambino
2 ore
8 ore
Sensibilità del controllo sonoro > 60 dBA
Corrente di consumo
Unità genitori
Unità bambino
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Esposizione automatica 1/50 ~ 1/100000 s
Classe IP nominale IP66
Temperatura di funzionamento 0 °C ~ 60 °C
Umidità relativa 20% - 80%
Dimensioni (LxPxA)
Unità genitori
Unità bambino
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Peso
Unità genitori
Unità bambino
155 g
205 g
Sicurezza
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un
tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il
cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante
o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell’uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata
sulla targhetta nominale del dispositivo.
Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
sostituirlo immediatamente.
Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
Non utilizzare il dispositivo all’aperto. Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con
uno nuovo.
Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
KN-BM80
Baby monitor
6 7
11
12
13
9
5
4
3
2
10
1
8
A
POWER
ON/OFF
DC5V1A
LED
17
16
15
14
1920 18
B
21 22 23 24
25
26
27
28
29
30
31
C
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Der Bildschirm geht immer wieder aus. Man muß ihn immer wieder anstellen.
  irgendwann bleibt er dann zufällig an. Eingereicht am 19-11-2017 15:41

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  KN-BM80
  Baby monitor

  Automatic exposure

  1/50 ~ 1/100000 s

  IP rating

  IP66

  Operating temperature

  0 °C ~ 60 °C

  Relative humidity

  20% - 80%

  Dimensions (LxWxH)

  Parent unit

  Baby unit

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Weight

  Parent unit

  Baby unit

  155 g
  205 g

  7


  5
  4

  8

  3
  2

  9
  11
  12
  13

  16

  1A

  LED

  14
  15

  POWER

  ON/OFF

  20

  19 18

  21 22 23

  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
  described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
  replace the device immediately.
  Do not expose the device to water or moisture.
  Do not use the device outdoors. The device is suitable for indoor use only.  17
  DC5V

  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
  when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
  Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable
  or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized
  repair agent.
  Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of
  the device.
  1

  B  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het
  risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
  Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het
  netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een
  erkend servicecentrum worden vervangen.
  Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje
  van het apparaat.  10

  24

  C

  25

  27 29 31
  26 28 30
  Description English
  Parent unit (fig. A)
  1. Microphone
  Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor
  andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
  defect apparaat onmiddellijk.
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
  Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

  Reiniging en onderhoud  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
  een nieuw apparaat.  Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

  Cleaning and maintenance

  1. Mikrofon

  Warning!

  2. Rücksprechtaste
  Press the buttons to navigate through the menu.
  Press the buttons to turn and tilt the camera.

  Appuyez sur les boutons pour naviguer dans le menu.
  Appuyez sur les boutons pour faire pivoter et incliner la caméra.

  16. Antenna  Pulse el botón para hablar por la unidad de los padres a la unidad del bebé.

  3. Botón de encendido/apagado
  (pantalla)

  8. Boutons haut/bas
  Boutons gauche/droite  Pulse el botón para encender o apagar la pantalla.

  9. Haut-parleur

  4. Botón OK  Pulse el botón para confirmar la selección.

  10. Antenne

  5. Botón de menú  Pulse el botón para entrar o salir del menú.

  11. Bouton marche/arrêt (unité parent)  Appuyez sur le bouton 3 secondes sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.

  19. Indicatore on/off  L'indicatore si accende all'accensione del dispositivo.

  6. Indicador de encendido/apagado  El indicador se enciende cuando el dispositivo se enciende.

  12. Connexion de câble AV  Utilisez la connexion de câble AV pour connecter l'appareil à votre TV.

  7. Indicadores de volumen  Los indicadores indican el volumen.
  Pulse los botones para navegar por el menú.
  Pulse los botones para girar e inclinar la cámara.

  Connectez le câble d'alimentation à la connexion de câble d'alimentation.
  Insérez la fiche secteur dans la prise murale.

  Collegare il cavo di alimentazione al connettore del cavo di alimentazione.
  Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.


  8. Botones arriba/abajo
  Botones izquierda/derecha

  13. Connexion de câble
  d'alimentation (CC)

  20. Connettore per cavo di
  alimentazione (CC)

  21. Indicatore del segnale RF  L'indicatore mostra la potenza del segnale RF.  La lampe infrarouge permet les enregistrements vidéo dans l'obscurité.

  22. Indicatore di videocamera  L'indicatore segnala quale videocamera è attiva.

  15. Caméra

  23. Indicatore della temperatura  L'indicatore segnala la temperatura della stanza.

  16. Antenne

  24. Indicatore di batteria  L'indicatore segnala il livello di carica della batteria.
  Impostare il volume.

  26. Impostazioni della luminosità  Impostare la luminosità del display.

  19. Témoin marche/arrêt  Le témoin s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

  27. Impostazioni ninnananna

  20. Connexion de câble
  d'alimentation (CC)
  Connectez le câble d'alimentation à la connexion de câble d'alimentation.
  Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
  Attivare o disattivare una ninnananna.
  Impostare il tipo di ninnananna.

  28. Impostazioni zoom  Ingrandire o ridurre l'immagine.

  29. Impostazioni sveglia
  Attivare o disattivare una sveglia.
  Impostare il timer per la sveglia.

  1. Microfoon

  9. Lautsprecher

  2. Terugpraatknop  Druk op de knop om door de ouderunit tegen de babyunit te praten.

  10. Antenne

  3. Aan/uit-knop (display)  Druk op de knop om de display in of uit te schakelen.

  11. Ein-/Aus-Taste (Eltern-Einheit)

  4. OK-knop  Druk op de knop om de keuze te bevestigen.

  5. Menuknop  Druk op de knop om het menu te openen of te sluiten.

  6. Aan/uit-indicator  De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

  7. Volume-indicatoren  De indicatoren geven het volume aan.

  8. Omhoog/omlaag-knoppen
  Links/rechts-knoppen
  Druk op de knoppen om door het menu te navigeren.
  Druk op de knoppen om de camera te draaien en te kantelen.

  12. AV-Kabelanschluss
  13. Stromkabelanschluss (DC)

  14. Infrarotlampe

  10. Antenne

  15. Kamera
  Sluit de voedingskabel aan op de voedingskabelaansluiting.
  Plaats de netstekker in het stopcontact.

  18. Ein-/Aus-Taste (Baby-Einheit)

  Babyunit (fig. B)
  14. Infraroodlamp  De infraroodlamp maakt het mogelijk om in het donker video op te nemen.

  15. Camera

  Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder
  auszuschalten.

  9. Altavoz

  Unidad del bebé (fig. B)
  14. Luz infrarroja  L'indicateur indique la force du signal RF.  Selezionare, aggiungere, eliminare o scannerizzare videocamere.

  Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromkabelanschluss.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.

  21. Indicateur de signal RF

  30. Impostazioni della videocamera
  17. Sensor de temperatura  El sensor de temperatura mide la temperatura de la habitación.

  22. Indicateur de caméra  L'indicateur indique la caméra active.

  31. Impostazioni della temperatura  Selezionare Celsius o Fahrenheit.

  18. Botón de encendido/apagado
  (unidad del bebé)  Pulse y mantenga pulsado el botón durante tres segundos para encender
  o apagar el dispositivo.

  23. Témoin de température  L'indicateur indique la température de la pièce.

  24. Indicateur de niveau de batterie  L'indicateur indique le niveau de pile.

  19. Indicador de encendido/apagado  El indicador se enciende cuando el dispositivo se enciende.

  25. Réglages sonores  Réglez le volume.

  20. Conexión de cable de
  alimentación (CC)
  Conecte el cable de alimentación a la conexión del cable de alimentación.
  Inserte el enchufe de red en la toma de pared.

  26. Réglages de luminosité  Réglez la luminosité de l'écran.

  27. Réglages de berceuse
  Activez ou désactivez une berceuse.
  Réglez le type de berceuse.

  28. Réglages de zoom  Zoomez en avant et en arrière.
  Activez ou désactivez une alarme.
  Réglez le minuteur de l'alarme.  16. Antena
  Mit der Infrarotlampe ist es möglich, Videos im Dunkeln aufzunehmen.

  Der Temperatursensor misst die Raumtemperatur.
  Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder
  auszuschalten.

  19. Ein-/Aus-Anzeige  Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

  20. Stromkabelanschluss (DC)
  Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromkabelanschluss.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.

  Menú en pantalla (fig. C)
  21. Indicador de señal RF

  20. Power cable connection (DC)

  27. Slaapliedje-instellingen
  Een slaapliedje activeren of deactiveren.
  Het soort slaapliedje instellen.

  28. Zoominstellingen  Inzoomen of uitzoomen.

  29. Alarminstellingen
  Een alarm activeren of deactiveren.
  De timer voor het alarm instellen.

  21. RF signal indicator  The indicator indicates the RF signal strength.

  22. Camera indicator  The indicator indicates which camera is active.

  30. Camera-instellingen  Camera's selecteren, toevoegen, verwijderen of scannen.

  23. Temperature indicator  The indicator indicates the room temperature.

  31. Temperatuurinstellingen  Celsius or Fahrenheit selecteren.

  24. Battery indicator  The indicator indicates the battery level.

  De babyunit op de ouderunit aansluiten
  Op de ouderunit:

  Zorg ervoor dat de ouderunit is ingeschakeld.

  Druk op de menuknop.

  Ga naar de camera-instellingen.

  Selecteer “add” (toevoegen).

  Druk twee keer op de OK-knop.
  Op de babyunit:

  Schakel de babyunit in.

  Druk twee keer op de aan/uit-knop.
  De aan/uit-indicator knippert om aan te geven dat het apparaat zich in de koppelingsmodus bevindt.
  Na het slagen van de koppeling toont de ouderunit de door de babyunit opgenomen video.

  Indien de video niet op de ouderunit wordt getoond, herhaal dan de bovengenoemde stappen.

  De babyunit op uw TV aansluiten met de videokabel
  Connector

  Aansluiting

  Zwart

  AV-kabelaansluiting (ouderunit)

  Rood

  Audio-ingang (TV)

  Geel

  Video-ingang (TV)

  Technische gegevens

  Ajustar el brillo de la pantalla.

  Connexion de l’unité bébé et de l’unité parent
  Activar o desactivar una nana.
  Ajustar el tipo de nana.

  Sur l’unité parent :

  Assurez-vous que l’unité parent est allumée.

  Appuyez sur le bouton de menu.

  Allez aux réglages de caméra.

  Sélectionnez “add” (ajouter).

  Appuyez deux fois sur le bouton OK.
  Sur l’unité bébé :

  Allumez l’unité bébé.

  Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.
  L’indicateur marche/arrêt clignote pour indiquer que l’appareil est en mode appariement.
  Si l’appariement est réussi, l’unité parent affiche la vidéo enregistrée par l’unité bébé.

  Si la vidéo ne s’affiche pas sur l’unité parent, répétez les étapes précédentes.

  25. Toneinstellungen  Einstellung der Lautstärke.
  Activar o desactivar una alarma.
  Ajustar el temporizador de alarma.

  26. Helligkeitseinstellungen  Einstellung der Display-Helligkeit.

  30. Ajustes de cámara  Seleccionar, agregar, eliminar o explorar cámaras.

  Aktiviert oder deaktiviert ein Schlaflied.
  Einstellung des Schlafliedtyps.  Seleccionar Celsius o Fahrenheit.

  27. Schlafliedeinstellungen
  31. Ajustes de temperatura

  Wahl von Celsius oder Fahreinheit.

  Connect the power cable to the power cable connection.
  Insert the mains plug into the wall socket.  27. Ajustes de nana

  29. Ajustes de alarma


  26. Ajuste de brillo

  Die Anzeige zeigt die Batterieladung an.

  31. Temperatureinstellungen

  De displayhelderheid instellen.

  Ajustar el volumen.  Wählen, Hinzufügen, Löschen oder Scannen von Kameras.

  24. Batterieanzeige  26. Helderheidsinstellingen

  Sélectionnez Celsius ou Fahrenheit.

  25. Ajustes de sonido

  Ampliar o reducir.

  30. Kameraeinstellungen

  The indicator comes on when the device is switched on.

  Aktiviert oder deaktiviert einen Alarm.
  Einstellung des Timers für den Alarm.  31. Réglages de température

  28. Ajustes de zoom
  19. On/off indicator

  Sélectionnez, ajoutez, supprimez ou scannez des caméras.

  El indicador indica el nivel de batería.

  Die Anzeige zeigt die Raumtemperatur an.

  29. Alarmeinstellungen

  Het volume instellen.  De indicator geeft de kamertemperatuur aan.  30. Réglages de caméra

  24. Indicador de batería

  23. Temperaturanzeige  25. Geluidsinstellingen

  29. Réglages d'alarme

  El indicador indica la temperatura de la habitación.

  Die Anzeige zeigt an, welche Kamera aktiv ist.

  23. Temperatuurindicator

  Press and hold the button for three seconds to switch on or off the device.

  El indicador indica la cámara que está activa.

  16. Antenna

  23. Indicador de temperatura

  22. Kameraanzeige

  Hinein- oder Herauszoomen.

  18. On/off button (baby unit)

  22. Indicador de cámara
  Die Anzeige zeigt die RF-Signalstärke an.  De indicator geeft het batterijniveau aan.

  El indicador indica la intensidad de la señal RF.  28. Zoom-Einstellungen

  21. RF-Signalanzeige

  De indicator geeft aan welke camera actief is.

  24. Batterij-indicator

  Menu à l’écran (fig. C)

  15. Cámara  The temperature sensor measures the room temperature.

  La luz infrarroja permite grabar vídeo en la oscuridad.

  Verwenden Sie den AV-Kabelanschluss, um das Gerät mit Ihrem Fernsehgerät
  zu verbinden.

  22. Camera-indicator

  Verbinden der Baby-Einheit und der Eltern-Einheit
  Auf der Eltern-Einheit:

  Stellen Sie sicher, dass die Eltern-Einheit eingeschaltet ist.

  Drücken Sie auf die Menütaste.

  Rufen Sie die Kameraeinstellungen auf.

  Wählen Sie “add” (hinzufügen).

  Drücken Sie zwei Mal auf die OK-Taste.
  Auf der Baby-Einheit:

  Schalten Sie die Baby-Einheit ein.

  Drücken Sie zwei Mal auf die Ein-/Aus-Taste.
  Die Ein-/Aus-Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.
  Ist die Kopplung erfolgreich, zeigt die Eltern-Einheit das von der Baby-Einheit aufgenommene Video.

  Falls das Video nicht auf der Eltern-Einheit angezeigt wird, wiederholen Sie die oben aufgeführten
  Schritte.

  Verbinden der Eltern-Einheit über das Videokabel mit Ihrem Fernsehgerät

  Conexión de la unidad del bebé y la unidad de los padres
  En la unidad de los padres:

  Asegúrese de que la unidad de los padres esté encendida.

  Pulse el botón de menú.

  Vaya a los ajustes de cámara.

  Seleccione “add” (agregar).

  Pulse el botón OK dos veces.
  En la unidad del bebé:

  Encienda la unidad del bebé.

  Pulse el botón de encendido/apagado dos veces.
  El indicador de encendido/apagado parpadea para indicar que el dispositivo está en el modo de
  emparejamiento.
  Si el emparejamiento es correcto, la unidad de los padres muestra el vídeo grabado por la unidad
  del bebé.

  Si el vídeo no se muestra en la unidad de los padres, repita los pasos anteriores.

  Conexión de la unidad de los padres a su TV con el cable de vídeo
  Conector

  Conexión

  Negro

  Conexión de cable AV (unidad de los padres)

  Rojo

  Entrada de audio (TV)

  Amarillo

  Entrada de vídeo (TV)

  Datos técnicos

  Stecker

  Anschluss

  Schwarz

  AV-Kabelanschluss (Eltern-Einheit)

  Tensión de entrada

  5 V CC

  Rot

  Audioeingang (TV)

  Potencia del transmisor

  17 dBm

  Gelb

  Videoeingang (TV)

  Sensibilidad del receptor

  -85 dBm

  Frecuencia de transmisión

  2400 MHz - 2480 MHz

  Technische Daten

  Connexion de l’unité parent à votre TV avec le câble vidéo

  320 x 240
  25 fps

  Sensore immagine

  1/4” CMOS

  Risoluzione orizzontale

  360 TVL

  Angolo di visualizzazione

  60°

  Illuminazione minima

  1,5 lx
  2 ore
  8 ore

  Caractéristiques techniques
  Tension d'entrée

  5 V CC

  Puissance d'émetteur

  17 dBm

  Sensibilité de récepteur

  -85 dBm

  Fréquence de transmission

  2400 MHz - 2480 MHz

  Durata della batteria

  Unità genitori

  Unità bambino

  Plage de transmission

  250 m

  Sensibilità del controllo sonoro

  > 60 dBA

  Portée de vision nocturne

  3-5 m

  Résolution d’affichage

  320 x 240

  Corrente di consumo

  Unità genitori

  Unità bambino

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Fréquence d'images

  25 fps

  Esposizione automatica

  1/50 ~ 1/100000 s

  Capteur d’image

  1/4” CMOS

  Classe IP nominale

  IP66

  Résolution horizontale

  360 TVL (Lignes TV)

  Temperatura di funzionamento

  0 °C ~ 60 °C

  Angle de vue

  60°

  Umidità relativa

  20% - 80%

  Illumination minimum

  1,5 lx

  Autonomie de pile

  Unité parent

  Unité bébé

  2 heures
  8 heures

  Dimensioni (LxPxA)

  Unità genitori

  Unità bambino

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Sensibilité de contrôle sonore

  > 60 dBA

  Peso

  Unità genitori

  Unità bambino

  155 g
  205 g

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  320 x 240

  Empfängerempfindlichkeit

  -85 dBm

  Velocidad de fotogramas

  25 fps

  Consommation électrique

  Unité parent

  Unité bébé

  Übertragungsfrequenz

  2400 MHz - 2480 MHz

  Sensor de imagen

  1/4” CMOS

  Exposition automatique

  1/50 ~ 1/100000 s

  Übertragungsbereich

  250 m

  Resolución horizontal

  360 TVL

  Classe IP

  IP66

  Nachtsichtbereich

  3-5 m

  Ángulo de visión

  60°

  Température de fonctionnement

  0 °C ~ 60 °C

  Ingangsspanning

  5 V DC

  Displayauflösung

  320 x 240

  Iluminación mínima

  1,5 lx

  Humidité relative

  20% - 80%

  Zendervermogen

  17 dBm

  Bildfrequenz

  25 fps

  Gevoeligheid ontvanger

  -85 dBm

  Bildsensor

  1/4” CMOS

  Duración de la batería

  Unidad de los padres

  Unidad del bebé

  2 horas
  8 horas

  Dimensions (LxlxH)

  Unité parent

  Unité bébé

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Poids

  Unité parent

  Unité bébé

  155 g
  205 g

  2400 MHz - 2480 MHz

  Horizontale Auflösung

  360 TVL

  Sensibilidad de control del sonido

  > 60 dBA

  Zendbereik

  250 m

  Blickwinkel

  60°

  Red

  Audio input (TV)

  Nachtzichtbereik

  3-5 m

  Mindestlichtstärke

  1,5 lx

  Video input (TV)

  320 x 240

  Framesnelheid

  25 fps

  Batterielebensdauer
  Eltern-Einheit
  Baby-Einheit

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Yellow

  Dispalyresolutie

  Consumo de corriente

  Unidad de los padres

  Unidad del bebé

  2 Stunden
  8 Stunden

  Exposición automática

  1/50 ~ 1/100000 s

  Beeldsensor

  1/4” CMOS

  Clasificación IP

  IP66

  Tonempfindlichkeit

  > 60 dBA

  Horizontale resolutie

  360 TVL

  Temperatura de funcionamiento

  0 °C ~ 60 °C

  Stromaufnahme
  Eltern-Einheit
  Baby-Einheit

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Humedad relativa

  20% - 80%  Dimensiones (Lar. x An. x Al.)

  Unidad de los padres

  Unidad del bebé

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm
  Peso

  Unidad de los padres

  Unidad del bebé

  155 g
  205 g

  Automatische Belichtung

  1/50 ~ 1/100000 s

  2 uur
  8 uur

  IP-Schutzklasse

  IP66

  Betriebstemperatur

  0 °C bis 60 °C

  Transmission range

  250 m

  Night vision range

  3-5 m

  Gevoeligheid geluidsbesturing

  > 60 dBA

  Relative Feuchtigkeit

  20% – 80%

  Display resolution

  320 x 240

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Abmessungen (LxBxH)
  Eltern-Einheit
  Baby-Einheit

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Gewicht
  Eltern-Einheit
  Baby-Einheit

  155 g
  205 g

  Frame rate

  25 fps

  Stroomverbruik
  Ouderunit
  Babyunit

  Image sensor

  1/4” CMOS

  Automatische belichting

  1/50 ~ 1/100000 s

  Horizontal resolution

  360 TVL

  IP-graad

  IP66

  Viewing angle

  60°

  Bedrijfstemperatuur

  0 °C ~ 60 °C

  Minimum illumination

  1.5 lx

  Relatieve vochtigheid

  20% – 80%

  Battery duration

  Parent unit

  Baby unit

  2 hours
  8 hours

  Afmetingen (LxBxH)
  Ouderunit
  Babyunit

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Sound control sensitivity

  > 60 dBA

  Gewicht
  Ouderunit
  Babyunit

  155 g
  205 g

  Consumption current

  Parent unit

  Baby unit

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Sicherheit

  Seguridad
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
  Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico
  autorizado cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún
  problema.
  No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el
  cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el
  fabricante o un servicio técnico autorizado.
  Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de
  características del dispositivo.

  2400 MHz - 2480 MHz

  Frequenza fotogrammi

  Resolución de pantalla

  Batterijduur
  Ouderunit
  Babyunit

  -85 dBm

  Frequenza di trasmissione

  Entrée vidéo (TV)

  17 dBm

  2400 MHz - 2480 MHz

  17 dBm

  Sensibilità di ricezione

  Jaune

  Sendeleistung

  -85 dBm

  5 V CC

  Potenza del trasmettitore

  3-5 m

  3-5 m

  Transmission frequency

  Tensione di ingresso

  Risoluzione del display

  250 m

  Receiver sensitivity

  Dati tecnici

  Entrée audio (TV)

  Alcance de visión nocturna

  1,5 lx

  Ingresso video (TV)

  Rouge

  Alcance de transmisión

  60°

  Ingresso audio (TV)

  Giallo

  250 m

  5 V DC

  Minimale verlichting

  Connessione del cavo AV (unità genitori)

  Rosso

  Portata di visione notturna

  Eingangsspannung

  Kijkhoek

  Collegamento

  Nero

  Connexion de câble AV (unité parent)

  Zendfrequentie

  17 dBm

  Connettore

  Noir

  AV cable connection (parent unit)

  Transmitter power

  Collegamento dell’unità genitori alla TV con il cavo video

  Campo di trasmissione

  Connection

  5 V DC

  Sull’unità genitore:

  Verificare che l’unità genitori sia accesa.

  Premere il pulsante del menu.

  Accedere alle impostazioni della videocamera.

  Selezionare “add” (aggiungi).

  Premere due volte il pulsante OK.
  Sull’unità bambino:

  Accendere l’unità bambino.

  Premere due volte il pulsante di accensione/spegnimento.
  L’indicatore on/off lampeggia per indicare che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.
  Se il processo di accoppiamento riesce, l’unità genitori visualizza il video registrato dall’unità bambino.

  Se il video non viene visualizzato sull’unità genitori, ripetere i passaggi riportati sopra.

  Connexion

  Black

  Input voltage

  Collegamento dell’unità bambino e dell’unità genitori

  Connecteur

  Connector

  Technical data

  Menu del display (fig. C)  Displaymenü (Abb. C)

  17. Temperature sensor

  Unité bébé (fig. B)
  14. Lampe infrarouge

  10. Antena

  Baby-Einheit (Abb. B)

  9. Speaker

  13. Voedingskabelaansluiting (DC)  15. Camera

  Connecting the parent unit to your tv with the video cable
  2. Botón de respuesta

  Appuyez sur le bouton 3 secondes sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.

  De indicator geeft de RF-signaalsterkte aan.

  On the parent unit:

  Make sure that the parent unit is switched on.

  Press the menu button.

  Go to the camera settings.

  Select “add”.

  Press the OK button twice.
  On the baby unit:

  Switch on the baby unit.

  Press the on/off button twice.
  The on/off indicator flashes to indicate that the device is in pairing mode.
  If pairing is successful, the parent unit shows the video recorded by the baby unit.

  If the video is not shown on the parent unit, repeat the steps above.

  15. Videocamera

  Connecting the baby unit and the parent unit

  Les indicateurs indiquent le volume.

  18. Bouton marche/arrêt (unité bébé)

  21. RF-signaalindicator

  Select Celsius or Fahrenheit.  Conecte el cable de alimentación a la conexión del cable de alimentación.
  Inserte el enchufe de red en la toma de pared.

  Displaymenu (fig. C)  14. Luce a infrarossi

  7. Indicateurs de volume

  1. Micrófono

  Unità bambino (fig. B)
  20. Voedingskabelaansluiting (DC)

  31. Temperature settings

  Le témoin s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

  13. Conexión de cable de
  alimentación (CC)

  13. Power cable connection (DC)

  Select, add, delete or scan cameras.

  Sluit de voedingskabel aan op de voedingskabelaansluiting.
  Plaats de netstekker in het stopcontact.

  Activate or deactivate an alarm.
  Set the timer for the alarm.

  Tenere premuto il pulsante per tre secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

  Appuyez sur le bouton pour entrer /sortir du menu.

  6. Témoin marche/arrêt

  Unidad de los padres (fig. A)

  25. Impostazioni audio


  Il sensore di temperatura misura la temperatura della stanza.  Appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection.  Le capteur de température mesure la température de la pièce.

  Connect the power cable to the power cable connection.
  Insert the mains plug into the wall socket.


  18. Pulsante di accensione/
  spegnimento (unità bambino)  5. Bouton menu

  Descripción Español


  30. Camera settings

  17. Sensore di temperatura

  4. Bouton OK

  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

  17. Capteur de température

  De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

  29. Alarm settings

  La luce a infrarossi consente di registrare video al buio.

  Appuyez sur le bouton pour allumer /éteindre l'écran.

  Utilice la conexión de cable AV para conectar el dispositivo a la TV.  Zoom in or zoom out.  Appuyez sur le bouton pour parler dans l'unité bébé depuis l'unité parent.

  19. Aan/uit-indicator  Collegare il cavo di alimentazione al connettore del cavo di alimentazione.
  Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.  3. Bouton marche/arrêt (écran)

  12. Conexión de cable AV

  Use the AV cable connection to connect the device to your TV.

  28. Zoom settings
  2. Bouton de conversation

  Drücken Sie auf die Tasten, um durch das Menü zu navigieren.
  Drücken Sie auf die Tasten, um die Kamera zu drehen und zu neigen.  Activate or deactivate a lullaby.
  Set the type of lullaby.

  Utilizzare il connettore del cavo AV per collegare il dispositivo alla TV.

  13. Connettore per cavo di
  alimentazione (CC)

  1. Microphone
  12. AV cable connection
  Tenere premuto il pulsante per tre secondi per accendere o spegnere il dispositivo.  10. Antenna

  Unité parent (fig. A)

  8. Auf/Ab-Tasten
  Links/Rechts-Tasten

  Houd de knop drie seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

  27. Lullaby settings

  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen
  Sie es gegen ein neues aus.

  Ouderunit  Set the display brightness.  12. Connessione del cavo AV

  Description Français

  Warnung!

  Pulse y mantenga pulsado el botón durante tres segundos para encender
  o apagar el dispositivo.

  18. Aan/uit-knop (babyunit)

  Set the volume.

  11. Pulsante di accensione/
  spegnimento (unità genitori)

  9. Altoparlante  Press and hold the button for three seconds to switch on or off the device.  Premere questi pulsanti per scorrere i menu
  Premere questi pulsanti per ruotare e inclinare la videocamera.

  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

  11. Botón de encendido/apagado
  (unidad de los padres)
  Die Anzeigen zeigen die Lautstärke an.

  11. On/off button (parent unit)

  26. Brightness settings

  Gli indicatori mostrano il volume.

  8. Pulsanti su/giù
  Pulsanti sinistra/destra  De temperatuursensor meet de kamertemperatuur.

  25. Sound settings  7. Lautstärkeanzeigen  Display menu (fig. C)

  L'indicatore si accende all'accensione del dispositivo.

  7. Indicatori di volume

  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

  Beschrijving Nederlands

  17. Temperatuursensor

  The infrared light allows to record video in the dark.


  Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

  16. Antenne  Premere questo pulsante per accedere al menu o uscirvi.

  6. Indicatore on/off  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

  10. Antenna

  14. Infrared light  6. Ein-/Aus-Anzeige  9. Speaker

  Baby unit (fig. B)

  5. Pulsante menu

  Drücken Sie auf die Taste, um das Menü aufzurufen oder zu verlassen.

  17. Temperatursensor

  The indicators indicate the volume.

  Premere questo pulsante per confermare la selezione.

  ¡Advertencia!  16. Antenne


  5. Menütaste

  Gebruik de AV-kabelaansluiting om het apparaat op uw TV aan te sluiten.  4. Pulsante OK

  Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

  Houd de knop drie seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

  8. Up/down buttons
  Left/right buttons

  Premere questo pulsante per accendere o spegnere il display.

  Limpieza y mantenimiento

  Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Displays auf die Taste.  7. Volume indicators

  Premere questo pulsante per parlare dall'unità genitori all'unità bambino.  The indicator comes on when the device is switched on.  3. Pulsante di accensione/
  spegnimento (display)  12. AV-kabelaansluiting  1. Microfono

  4. OK-Taste

  11. Aan/uit-knop (ouderunit)

  6. On/off indicator

  Unità genitori (fig. A)

  2. Pulsante di risposta


  Reinigung und Pflege

  Descrizione Italiano

  3. Ein-/Aus-Taste (Display)

  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
  device.

  Press the button to switch on or off the display.

  Press the button to access or exit the menu.
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad
  distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha
  sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
  No utilice el dispositivo en exteriores. El dispositivo sólo es apto para uso en interiores.

  Drücken Sie auf die Taste, um über die Eltern-Einheit mit der Baby-Einheit
  zu sprechen.

  Press the button to talk through the parent unit to the baby unit.

  Press the button to confirm the selection.
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
  Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt
  oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
  Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.  Eltern-Einheit (Abb. A)  Beschreibung Deutsch

  3. On/off button (display)

  5. Menu button

  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist.
  Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der
  Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
  Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem
  Typenschild des Geräts übereinstimmt.  Waarschuwing!

  2. Talk-back button

  4. OK button
  Safety

  6

  A

  Veiligheid

  Sécurité

  Sicurezza
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un
  technicien qualifié si une réparation s’impose.
  Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
  N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux.
  Si le cordon d’alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être
  remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
  Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque
  signalétique de l’appareil.
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que
  celles décrites dans le manuel.
  N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil
  est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
  N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

  Nettoyage et maintenance
  Avertissement !  N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et humide.
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un
  tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il
  cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante
  o da un centro riparazioni autorizzato.
  Prima dell’uso verificare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata
  sulla targhetta nominale del dispositivo.
  Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
  quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
  sostituirlo immediatamente.
  Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
  Non utilizzare il dispositivo all’aperto. Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni.

  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con
  uno nuovo.  Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. • Page 2

  Beskrivelse Dansk

  Beskrivelse Norsk

  Beskrivning Svenska

  Kuvaus Suomi

  Περιγραφή Ελληνικά

  Forælderenhed (fig. A)

  Foreldreenhet (fig. A)

  Föräldraenhet (fig. A)

  Vanhemman laite (kuva A)

  Μονάδα γονέα (εικ. Α)

  1. Mikrofon

  1. Mikrofon

  1. Mikrofon

  1. Mikrofoni

  1. Μικρόφωνο


  Πιέστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω της μονάδας γονέα στην μονάδα
  βρέφους.

  3. Κουμπί on/off (οθόνη)  Πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την οθόνη.

  4. Κουμπί OK  Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

  5. Κουμπί μενού  Πιέστε το κουμπί για πρόσβαση ή έξοδο από το μενού.

  6. Ένδειξη on/off  Η ένδειξη ενεργοποιείται όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

  Merkkivalot osoittavat äänenvoimakkuuden.

  7. Ενδείξεις έντασης  Οι ενδείξεις υποδεικνύουν την ένταση.

  Näillä painikkeilla voit selata valikkoa.
  Näillä painikkeilla voit kääntää ja kallistaa kameraa.

  8. Κουμπιά επάνω/κάτω
  Κουμπιά αριστερά/δεξιά
  Πιέστε τα κουμπιά για να πλοηγηθείτε στο μενού
  Πιέστε τα κουμπιά για να περιστρέψετε ή γείρετε την κάμερα.  Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε
  ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

  2. Tal tilbage-knap  Tryk på knappen for at tale gennem forælderenheden til babyenheden.

  2. Kommunikasjonsknapp  Trykk på knappen for å snakke gjennom foreldreenheten til babyenheten.

  2. Svars-knapp  Tryck på knappen för att prata till babyenheten via föräldraenheten.

  2. Takaisinpuhumispainike  Puhu vanhemman laitteesta lapsen laitteeseen painamalla painiketta.

  3. Tænd/sluk-knap (display)  Tryk på knappen for at tænde eller slukke for displayet.

  3. På/av-knapp (skjerm)  Trykk på knappen for å slå på skjermen.

  3. På/av-knapp (display)  Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av displayen.

  3. Päällä/pois-painike (näyttö)  Kytke näyttö päälle ja pois painamalla painiketta.

  4. OK-knap  Tryk på knappen for at bekræfte valget.

  4. OK-knapp  Trykk på knappen for å bekrefte valget.

  4. OK-knapp  Tryck på knappen för att bekräfta valet.

  4. OK-painike  Vahvista valinta painamalla painiketta.

  5. Menuknap  Tryk på knappen for at åbne eller forlade menuen.

  5. Menyknapp  Trykk på knappen for å åpne eller lukke menyen.

  5. Menyknapp  Tryck på knappen för att öppna eller stänga menyn.

  5. Valikkopainike  Paina painiketta siirtyäksesi valikkoon tai poistuaksesi sieltä.

  Descrição Português

  6. Tænd/sluk-indikator  Indikatoren tændes, når apparatet er tændt.

  6. På/av-indikator  Strømindikatoren lyser når enheten er slått på.

  6. På/av-indikator  Indikatorn tänds när enheten är påslagen.

  6. Virran merkkivalo  Merkkivalo syttyy, kun laite on päällä.

  Unidade dos pais (fig. A)

  7. Lydstyrkeindikatorer  Disse indikatorer viser lydstyrkeniveauet.

  7. Volumindikatorer  Indikatorene indikerer volumet.

  7. Volym-indikatorer  Indikatorerna anger volymen.
  Tryk på knapperne for at navigere gennem menuen.
  Tryk på knapperne for at dreje og vippe kameraet.

  8. Opp/ned-knapper
  Venstre/høyre-knapper
  Trykk på knappene for å navigere gjennom menyen.
  Trykk på knappene for å snu og vippe kameraet.

  8. Upp/ned-knappar
  Vänster/höger-knappar
  Tryck på knapparna för att navigera genom menyn
  Tryck på knapparna för att vrida och tilta kameran.

  7. Äänenvoimakkuuden
  merkkivalot  8. Op/ned-knapper
  Venstre/højre knapper

  8. Ylös-/alas-painikkeet
  Vasen-/oikea-painikkeet
  1. Microfone

  2. Κουμπί ενδοσυνεννόησης

  2. Botão de resposta  Prima o botão para falar da unidade dos pais para a unidade do bebé.

  9. Højttaler

  9. Høyttaler

  9. Högtalare

  3. Botão ligar/desligar (visor)  Prima o botão para ligar ou desligar o visor.

  10. Antenne

  10. Antenne

  10. Antenn

  4. Botão OK  Prima o botão para confirmar a selecção.

  11. Tænd/sluk-knap (forælderenhed)  Tryk og hold knappen nede i tre sekunder for at tænde eller slukke enheden.

  11. På/av-knapp (foreldreenhet)  Trykk og hold knappen i tre sekunder for å slå enheten på eller av.

  11. På/av-knapp (föräldraenhet)  Tryck och håll inne knappen i tre sekunder för att sätta på eller stänga av apparaten.

  5. Botão de menu  Prima o botão para aceder ao menu ou sair do mesmo.

  12. AV kabelforbindelse  Brug AV-kabelforbindelsen til at tilslutte apparatet til en TV.

  12. AV-kabeltilkobling  Bruk AV-kabeltilkoblingen til å koble enheten til TV-en.

  12. Anslutning AV-kabel  Använd anslutningen för AV-kabel för att ansluta enheten till din TV.

  11. Päällä/pois-painike
  (vanhemman laite)  Kytke laite päälle ja pois pitämällä painiketta painettuna kolme sekuntia.

  11. Κουμπί on/off (μονάδα γονέα)

  6. Indicador de ligado/desligado  O indicador acende-se quando o dispositivo é ligado.

  13. Strømkabeltilslutning (DC)

  13. Strømkabeltilkobling (DC)

  Koble strømkabelen til strømkabeltilkoblingen.
  Sett støpselet inn i stikkontakten.

  13. Anslutning strömkabel (DC)
  Anslut strömkabeln till anslutningen för strömkabel.
  Sätt i nätkontakten i vägguttaget.

  Liitä laite televisioosi AV-kaapeliliitäntää käyttäen.

  12. Σύνδεση καλωδίου AV  Χρησιμοποιήστε το καλώδιο AV για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

  Os indicadores indicam o volume.
  Tilslut strømkablet til strømkabelforbindelsen.
  Sæt netstikket i stikkontakten.

  12. AV-kaapeliliitäntä

  7. Indicadores de volume
  13. Virtajohdon liitäntä (DC)
  Liitä virtajohto virtajohdon liitäntään (DC).
  Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

  13. Σύνδεση καλωδίου ρεύματος (DC)
  Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην σύνδεση καλωδίου ρεύματος.
  Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα στον τοίχο.  Infrapunavalon avulla on mahdollista ottaa video pimeässä.  Η λυχνία υπερύθρων επιτρέπει την εγγραφή βίντεο στο σκοτάδι.  Ο αισθητήρας θερμοκρασίας μετράει την θερμοκρασία δωματίου.  Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε
  ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

  8. Botões para cima/para baixo
  Botões para a esquerda/para
  a direita
  Prima os botões para percorrer o menu.
  Prima os botões para rodar e inclinar a câmara.

  Babyenhed (fig. B)
  14. Infrarødt lys

  Babyenhet (fig. B)


  Det infrarøde lys gør det muligt at optage video i mørket.

  14. Infrarødt lys

  Det infrarøde lyset gjør det mulig å ta opp video i mørket.

  14. Infrarött ljus  Det infraröda ljuset låter dig spela in video i mörker.

  15. Kamera

  15. Kamera

  15. Kamera

  10. Antena

  14. Infrapunavalo

  16. Antenne

  16. Antenne

  16. Antenn

  15. Kamera  Prima e mantenha o botão premido durante três segundos para ligar ou
  desligar o dispositivo.

  12. Ligação do cabo AV  Utilize o cabo AV para ligar o dispositivo à TV.

  13. Ligação do cabo de alimentação
  (CC)
  Ligue o cabo de alimentação à ligação do cabo de alimentação.
  Insira a ficha na tomada de parede.

  Unidade do bebé (fig. B)
  14. Luz infravermelha  Temperatursensoren måler rumtemperaturen.

  17. Temperatursensor  Temperatursensoren måler romtemperaturen.

  17. Temperatursensor  Temperatursensorn mäter rumstemperaturen.

  18. Tænd/sluk-knap (babyenhed)  Tryk og hold knappen nede i tre sekunder for at tænde eller slukke enheden.

  18. På/av-knapp (babyenhet)  Trykk og hold knappen i tre sekunder for å slå enheten på eller av.

  18. På/av-knapp (babyenhet)  Tryck och håll inne knappen i tre sekunder för att sätta på eller stänga av apparaten.

  19. Tænd/sluk-indikator  Indikatoren tændes, når apparatet er tændt.

  19. På/av-indikator  Strømindikatoren lyser når enheten er slått på.

  19. På/av-indikator  Indikatorn tänds när enheten är påslagen.

  20. Strømkabeltilslutning (DC)
  Tilslut strømkablet til strømkabelforbindelsen.
  Sæt netstikket i stikkontakten.

  20. Strømkabeltilkobling (DC)
  Koble strømkabelen til strømkabeltilkoblingen.
  Sett støpselet inn i stikkontakten.

  20. Anslutning strömkabel (DC)
  Anslut strömkabeln till anslutningen för strömkabel.
  Sätt i nätkontakten i vägguttaget.

  Display menu (fig. C)


  A luz infravermelha permite gravar vídeo na escuridão.

  15. Câmara

  17. Sensor de temperatura  O sensor de temperatura mede a temperatura da divisão.

  18. Botão ligar/desligar (unidade
  do bebé)  Prima e mantenha o botão premido durante três segundos para ligar ou
  desligar o dispositivo.

  19. Indicador de ligado/desligado

  Displaymeny (fig. C)

  Displaymenu (fig. C)

  Ρυθμίζει την φωτεινότητα οθόνης.

  27. Ρυθμίσεις νανουρίσματος
  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ένα νανούρισμα.
  Ρυθμίζει τον τύπο νανουρίσματος.

  28. Ρυθμίσεις εστίασης  Προσέγγιση ή απομάκρυνση.

  29. Ρυθμίσεις συναγερμού
  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί έναν συναγερμό.
  Ρυθμίζει τον χρονοδιακόπτη για τον συναγερμό.

  30. Ρυθμίσεις κάμερας  Επιλογή, προσθήκη, διαγραφή ή σάρωση καμερών.

  31. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας  Επιλογή κλίμακας Κελσίου ή Φαρενάιτ.

  Indikatoren viser batteriniveauet.

  24. Batteriindikator  Indikatoren indikerer batterinivået.

  24. Batteriindikator  Indikatorn anger batternivån.

  22. Kameran osoitin  Osoitin näyttää kumpi kamera on aktiivinen.

  25. Lydindstillinger  Indstil lydstyrken.

  25. Lydinnstillinger  Still inn volumet.

  25. Ljudinställning  Ställ in volymen.

  23. Lämpötilan osoitin  Osoitin näyttää huoneen lämpötilan.

  26. Lysstyrkeindstillinger  Indstil displayets lysstyrke.

  26. Lysstyrkeinnstillinger  Still inn lysstyrke for skjermen.

  26. Ljusinställning  Ställ in displayens ljusstyrka.

  24. Akun virtatason merkkivalo  Osoitin näyttää akun varaustason.

  27. Vuggeviseindstillinger
  Start eller stop en vuggevise.
  Indstilling af vuggevisetype.

  27. Vuggesanginnstillinger
  Aktiver eller deaktiver en vuggesang.
  Velg type vuggesang.

  27. Vaggvisinställningar
  Aktivera eller avaktivera vaggvisa.
  Ställ in typ av vaggvisa

  25. Ääniasetukset  Aseta äänenvoimakkuus.

  26. Kirkkausasetukset  Aseta näytön kirkkaus.

  28. Indstilling af zoom.  Zoom ind eller ud.

  28. Zoom-innstillinger  Zoom inn eller zoom ut.

  28. Zoom-inställning  Zooma in eller zoom ut.
  Aktivér eller deaktivér en alarm.
  Indstil timer for alarmen.

  29. Alarminnstillinger
  Aktiver eller deaktiver en alarm.
  Still inn tidtakeren for alarmen.

  29. Alarminställning
  Aktivera eller avaktivera alarm.
  Ställ in timern för alarmet.

  27. Tuutulauluasetukset

  29. Alarmindstillinger
  Ota käyttöön tai poista käytöstä tuutulaulu.
  Aseta tuutulaulun tyyppi

  28. Zoomausasetukset  Lähennä tai loitonna.

  29. Hälytysasetukset
  Ota käyttöön tai poista käytöstä hälytys.
  Aseta hälytysajastin.

  30. Kamera-asetukset  Valitse, lisää, poista tai skannaa kameroita

  31. Lämpötila-asetukset  Valitse Celsius- tai Fahrenheit-asteet.

  Välj, lägg till, ta bort eller skanna kameror.  Välj Celsius eller Fahrenheit.

  Ligar a unidade dos pais ao seu televisor com o cabo de vídeo  Na unidade dos pais:

  Certifique-se de que a unidade dos pais está ligada.

  Prima o botão de menu.

  Aceda às definições da câmara.

  Seleccione “add” (adicionar).

  Prima o botão OK duas vezes.
  Na unidade do bebé:

  Ligue a unidade do bebé.

  Prima o botão ligar/desligar duas vezes.
  O indicador de ligado/desligado pisca para indicar que o dispositivo está no modo de emparelhamento.
  Se o emparelhamento for bem sucedido, a unidade dos pais apresenta o vídeo gravado pela
  unidade do bebé.

  Se o vídeo não for apresentado na unidade dos pais, repita os passos acima.

  Ρύθμιση της έντασης.

  26. Ρυθμίσεις φωτεινότητας

  24. Batteriindikator

  31. Temperaturinställningar

  Ligar a unidade do bebé à unidade dos pais  Osoitin näyttää RF-signaalin voimakkuuden

  30. Kamerainställningar

  Seleccione Celsius ou Fahrenheit.

  Η ένδειξη υποδηλώνει το επίπεδο μπαταρίας.

  25. Ρυθμίσεις ήχου  Velg celsius eller fahrenheit.

  Seleccione, adicione, elimine ou verifique as câmaras.  21. RF-signaalin osoitin

  Velg, legg til, slett eller skann kameraer.  Η ένδειξη υποδηλώνει την θερμοκρασία δωματίου.

  24. Ένδειξη μπαταρίας

  Indikatorn anger rumstemperaturen.  Indikatorn anger att kameran är aktiv.

  31. Definições de temperatura

  Η ένδειξη υποδηλώνει ποια κάμερα είναι ενεργή.

  23. Ένδειξη θερμοκρασίας  23. Temperaturindikator

  31. Temperaturinnstillinger

  30. Definições da câmara

  Η ένδειξη υποδηλώνει την ισχύ του σήματος ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.  22. Kameraindikator

  Indikatoren indikerer romtemperaturen.

  30. Kamerainnstillinger

  29. Definições de alarme  22. Ένδειξη κάμερας

  Indikatoren indikerer hvilket kamera som er aktivt.  Vælg Celsius eller Fahrenheit.

  Active ou desactive um alarme.
  Regule o temporizador para o alarme.

  21. Ένδειξη σήματος
  ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ  Vælg, tilføj, slet eller scan kameraer.

  Amplie ou reduza.

  Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην σύνδεση καλωδίου ρεύματος.
  Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα στον τοίχο.

  23. Temperaturindikator


  20. Virtajohdon liitäntä (DC)

  22. Kameraindikator

  Η ένδειξη ενεργοποιείται όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
  Indikatoren viser rumtemperaturen.

  31. Temperaturindstillinger

  28. Definições de zoom  20. Σύνδεση καλωδίου ρεύματος (DC)

  Indikatoren viser, hvilket kamera, som er aktivt.

  30. Kameraindstillinger

  Active ou desactive uma canção de embalar.
  Defina o tipo da canção de embalar.

  19. Ένδειξη on/off

  Liitä virtajohto virtajohdon liitäntään (DC).
  Työnnä virtapistoke pistorasiaan.  O indicador apresenta a temperatura da divisão.
  Merkkivalo syttyy, kun laite on päällä.


  O indicador apresenta qual a câmara activa.

  27. Definições das canções de
  embalar  23. Temperaturindikator  Defina o brilho do visor.

  19. Virran merkkivalo

  22. Kameraindikator

  18. Κουμπί on/off (μονάδα βρέφους)

  Indikatorn visar RF:s signalstyrka.

  23. Indicador de temperatura

  26. Definições de brilho

  Kytke laite päälle ja pois pitämällä painiketta painettuna kolme sekuntia.  22. Indicador da câmara

  Defina o volume.  21. RF-signalindikator

  O indicador apresenta a intensidade do sinal RF.

  O indicador apresenta o nível da bateria.

  17. Αισθητήρας θερμοκρασίας

  18. Päällä/pois-painike
  (lapsen laite)

  Indikatoren indikerer styrken på RF-signalet.

  Lämpötila-anturi mittaa huoneen lämpötilaa.  21. Indicador de sinal RF

  21. RF-signalindikator

  Menu no visor (fig. C)

  25. Definições de som

  17. Lämpötila-anturi

  Indikatoren viser RF-signalets styrke.

  Ligue o cabo de alimentação à ligação do cabo de alimentação.
  Insira a ficha na tomada de parede.

  24. Indicador de bateria

  16. Κεραία

  16. Antenni  O indicador acende-se quando o dispositivo é ligado.

  Tilslutning af babyenheden og forælderenheden

  Parkobling av babyenhet og foreldreenhet

  Ansluta babyenheten och föräldraenheten

  På forælderenheden:

  Sørg for, at forælderenheden er tændt.

  Tryk på menuknappen.

  Gå til kameraindstillinger.

  Vælg “add” (tilføj).

  Tryk to gange på knappen OK.
  På babyenheden:

  Tænd for babyenheden:

  Tryk to gange på tænd/sluk-knappen.
  Tænd/sluk-indikatoren blinker for at angive, at modtageren er i parringstilstand.
  Hvis parringen gennemføres viser forælderenheden den video, som er optaget af babyenheden.

  Hvis videoen ikke vises på forælderenheden, gentages trinnene, som er beskrevet herover.

  På foreldreenheten:

  Sørg for at foreldreenheten er slått på.

  Trykk på menyknappen

  Gå til kamerainnstillinger.

  Velg “add” (legg til).

  Trykk på OK-knappen to ganger.
  På babyenheten:

  Slå på babyenheten.

  Trykk på/av-knappen to ganger.
  På/av-Indikatoren blinker når enheten er i parkoblingsmodus.
  Hvis parkoblingen er vellykket, viser foreldreenheten videoopptak fra babyenheten.

  Hvis videoen ikke vises på foreldreenheten, gjenta trinnene ovenfor.

  På föräldraenheten:

  Se till att föräldraenheten är påslagen.

  Tryck på menyknappen.

  Gå till kamerainställningar.

  Välj “add” (lägg till).

  Tryck på OK-knappen två gånger.
  På babyenheten:

  Sätt på babyenheten.

  Tryck på på/av-knappen två gånger.
  På/av-indikatorn blinkar när enheten är i parningsläge.
  Om parningen lyckas, visar föräldraenheten videon från babyenheten.

  Om ingen video visas på föräldraenheten, repetera stegen ovan.

  Tilslutning af forælderenheden til dit TV med videokabel

  Koble foreldreenheten til TV-en med videokabelen

  Ansluta föräldraenheten till din TV med videokabeln

  Μενού οθόνης (εικ. C)

  Näyttövalikko (kuva C)

  Lapsen laitteen ja vanhemman laitteen muodostaminen pariksi
  Vanhemman laitteessa:

  Varmista, että vanhemman laite on päällä.

  Paina valikkopainiketta.

  Mene kamera-asetuksiin.

  Valitse “add” (lisää).

  Paina OK-painiketta kahdesti.
  Lapsen laitteessa:

  Laita lapsen laite päälle:

  Paina päällä/pois-painiketta kahdesti.
  Päällä/pois-merkkivalo vilkkuu osoittaen, että laite on parinmuodostustilassa.
  Jos parin muodostus onnistuu, vanhemman laite näyttää lapsen laitteen ottaman videon.

  Jos videota ei näytetä vanhemman laitteessa, toista yllä olevat vaiheet.

  Stik

  Tilslutning

  Kontakt

  Tilkobling

  Kontakt

  Anslutning

  Sort

  AV-kabelforbindelse (forælderenhed)

  Svart

  AV-kabeltilkobling (foreldreenhet)

  Svart

  Anslutning AV-kabel (föräldraenhet)

  Rød

  Audio-indgang (TV)

  Rød

  Lydinngang (TV)

  Röd

  Ljudingång (TV)

  Liitin

  Liitäntä

  Gul

  Videoindgang (TV)

  Gul

  Videoinngang (TV)

  Gul

  Videoingång (TV)

  Musta

  AV-kaapeliliitäntä (vanhemman laite)

  Punainen

  Äänitulo (TV)

  Keltainen

  Videotulo (TV)

  Tekniske data

  Tekniske data

  Tekniska data

  Vanhemman laitteen liittäminen televisioosi videokaapelilla

  Indgangsspænding

  5 V DC

  Inngangsspenning

  5 V DC

  Ingående spänning

  5 V DC

  Transmittereffekt

  17 dBm

  Sendereffekt

  17 dBm

  Sändare kraft

  17 dBm

  Modtagerfølsomhed

  -85 dBm

  Mottakersensitivitet

  -85 dBm

  Mottagarkänslighet

  -85 dBm

  Tulojännite

  5 V DC

  Sendefrekvens

  2400 MHz - 2480 MHz

  Sendefrekvens

  2400 MHz - 2480 MHz

  Sändningsfrekvens

  2400 MHz - 2480 MHz

  Lähetysteho

  17 dBm

  Tekniset tiedot

  Conector

  Ligação

  Senderækkevidde

  250 m

  Senderekkevidde

  250 m

  Sändningsområde

  250 m

  Vastaanottimen herkkyys

  -85 dBm

  Preto

  Ligação do cabo AV (unidade dos pais)

  Rækkevidde i mørke

  3-5 m

  Nattsynrekkevidde

  3-5 m

  Vidd inspelning i mörker

  3-5 m

  Toimintataajuus

  2400 MHz - 2480 MHz

  Vermelho

  Entrada de áudio (TV)

  Displayopløsning:

  320 x 240

  Visningsoppløsning

  320 x 240

  Displayupplösning

  320 x 240

  Toiminta-alue

  250 m

  Amarelo

  Entrada de vídeo (TV)

  Rammehastighed

  25 fps

  Bildefrekvens

  25 bps

  Bildfrekvens

  25 fps

  Yönäköalue

  3-5 m

  Billedsensor

  1/4” CMOS

  Bildesensor

  1/4” CMOS

  Bildsensor

  1/4” CMOS

  Näytön resoluutio

  320 x 240

  Horisontal opløsning

  360 TVL

  Horisontal oppløsning

  360 TVL

  Horisontell upplösning

  360 TVL

  Kuvanopeus

  25 fps

  Dados técnicos
  Tensão de entrada

  5 V CC

  Synsvinkel

  60°

  Visningsvinkel

  60°

  Bildvinkel

  60°

  Kuva-anturi

  1/4” CMOS

  Alimentação do transmissor

  17 dBm

  Minimum belysning

  1,5 lx

  Minimum belysning

  1,5 lx

  Minsta belysning

  1,5 lx

  Vaakasuora resoluutio

  360 TVL

  Sensibilidade do receptor

  -85 dBm
  2400 MHz - 2480 MHz

  2 timer
  8 timer

  Livslängd batteri
  Föräldraenhet
  Babyenhet

  60°

  2 timer
  8 timer

  Batterivarighet
  Foreldreenhet
  Babyenhet

  Katselukulma

  Frequência de transmissão

  Batterilevetid
  Forælderenhed
  Babyenhed

  2 timmar
  8 timmar

  Vähimmäisvalaistus

  1,5 lx

  Alcance de transmissão

  250 m

  Lydbetjeningsfølsomhed

  > 60 dBA

  Lydkontrollsensitivitet

  > 60 dBA

  Ljudkontroll känslighet

  > 60 dBA

  Alcance da visão nocturna

  3-5 m
  320 x 240

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Forbruksstrøm
  Foreldreenhet
  Babyenhet

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Strömförbrukning
  Föräldraenhet
  Babyenhet

  2 tuntia
  8 tuntia

  Resolução do visor

  Strømforbrug
  Forælderenhed
  Babyenhed

  Akun käyttöaika

  Vanhemman laite

  Lapsen laite

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Ääniohjauksen herkkyys

  > 60 dBA

  Taxa de fotogramas

  25 fps

  Automatisk eksponering

  1/50 ~ 1/100000 s

  Automatisk eksponering

  1/50 ~ 1/100000 s

  Automatisk exponering

  1/50 ~ 1/100000 s

  Sensor de imagem:

  CMOS de 1/4"

  IP-klassificering

  IP66

  IP-vurdering

  IP66

  IP-klassning

  IP66

  Virrankulutus

  Vanhemman laite

  Lapsen laite

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Resolução horizontal

  360 TVL

  Driftstemperatur

  0 °C ~ 60 °C

  Driftstemperatur

  0 °C ~ 60 °C

  Drifttemperatur

  0 °C ~ 60 °C

  Automaattinen valotus

  1/50 ~ 1/100000 s

  Ângulo de visualização

  60°

  Relativ fugtighed

  20% - 80%

  Relativ fuktighet

  20% - 80%

  Relativ luftfuktighet

  20% - 80%

  IP-luokitus

  IP66

  Iluminação mínima

  1,5 lx

  0 °C ~ 60 °C

  2 horas
  8 horas

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Dimensioner (LxBxH)
  Föräldraenhet
  Babyenhet

  Käyttölämpötila

  Duração da bateria

  Unidade dos pais

  Unidade do bebé

  Dimensjoner (LxBxH)
  Foreldreenhet
  Babyenhet

  Suhteellinen kosteus

  20% - 80%

  Sensibilidade de controlo do som

  > 60 dBA

  155 g
  205 g

  Vikt
  Föräldraenhet
  Babyenhet

  Mitat (PxLxK)

  Vanhemman laite

  Lapsen laite

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Consumo de energia

  Unidade dos pais

  Unidade do bebé

  155 g
  205 g

  Vekt
  Foreldreenhet
  Babyenhet

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Paino

  Vanhemman laite

  Lapsen laite

  155 g
  205 g

  Exposição automática

  1/50 ~ 1/100000 s

  Classificação IP

  IP66

  Temperatura de funcionamento

  0 °C ~ 60 °C

  Humidade relativa

  20% - 80%

  Dimensões (C x L x A)

  Unidade dos pais

  Unidade do bebé

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Peso

  Unidade dos pais

  Unidade do bebé

  155 g
  205 g

  Segurança

  Mål (LxBxH)
  Forælderenhed
  Babyenhed
  Vægt
  Forælderenhed
  Babyenhed

  Sikkerhed


  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este produto deve
  apenas ser aberto por um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
  Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou com
  defeito. Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou com defeito, têm de ser
  substituídos pelo fabricante ou um agente reparador autorizado.
  Antes de utilizar, verifique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de
  classificação do dispositivo.
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras
  finalidades além das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo
  estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
  Não utilize o dispositivo no exterior. O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior.

  Limpeza e manutenção
  Aviso!  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente, substitua-o por um
  dispositivo novo.  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

  155 g
  205 g

  Säkerhet

  Turvallisuus


  Sikkerhet

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm
  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker,
  når service er nødvendig.
  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
  Brug ikke apparatet, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen
  eller netstikket er beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
  Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet før brug.
  Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
  Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er
  beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget
  eller defekt, skal det omgående udskiftes.
  Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
  Brug ikke apparatet udendørs. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug.

  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med
  et nyt.  Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.  For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når
  vedlikehold er nødvendig.
  Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
  Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis
  strømkabelen eller støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et
  autorisert serviceverksted.
  Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket
  på enheten.
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er
  beskrevet i bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den
  er skadet eller defekt.
  Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
  Ikke bruk enheten utendørs. Enheten er kun ment for innendørs bruk.  För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker
  när service behövs.
  Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
  Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln
  eller nätkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad
  reparatör.
  Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda
  den igen.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem
  som beskrivs i denna bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig
  ska den bytas ut omedelbart.
  Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
  Använd inte enheten utomhus. Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning.

  14. Λυχνία υπερύθρων
  15. Κάμερα

  21. RF-signalindikator

  16. Antena

  20. Ligação para o cabo de
  alimentação (CC)

  17. Temperatursensor

  Μονάδα βρέφους (εικ. Β)

  Lapsen laite (kuva B)

  9. Altifalante

  11. Botão ligar/desligar (unidade
  dos pais)

  10. Κεραία

  10. Antenni

  Babyenhet (fig. B)


  9. Ηχείο

  9. Kovaääninen

  Σύνδεση της μονάδας βρέφους και της μονάδας γονέα
  Στην μονάδα γονέα:

  Εξασφαλίστε ότι η μονάδα γονέα είναι ενεργοποιημένη.

  Πιέστε το κουμπί μενού.

  Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις κάμερας.

  Επιλέξτε “add” (προσθήκη).

  Πιέστε δύο φορές το κουμπί ΟΚ.
  Στην μονάδα βρέφους:

  Ενεργοποιήστε τη μονάδα βρέφους.

  Πιέστε το κουμπί on/off δύο φορές.
  Η ένδειξη on/off αναβοσβήνει για να υποδηλώσει ότι η συσκευή είναι στη λειτουργία ζεύξης.
  Εάν η ζεύξη είναι επιτυχής, η μονάδα γονέα προβάλει το βίντεο που έχει καταγραφεί από την
  μονάδα βρέφους.

  Εάν το βίντεο δεν προβάλλεται στην μονάδα γονέα, επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα.

  Σύνδεση της μονάδας γονέα στην τηλεόραση σας με το καλώδιο βίντεο
  Βύσμα

  Σύνδεση

  Μαύρο

  Σύνδεση καλωδίου AV (μονάδα γονέα)

  Κόκκινο

  Είσοδος ήχου (τηλεόραση)

  Κίτρινο

  Είσοδος βίντεο (τηλεόραση)

  Τεχνικά χαρακτηριστικά
  Τάση εισόδου

  5 V DC

  Ισχύς πομπού

  17 dBm

  Ευαισθησία δέκτη

  -85 dBm

  Συχνότητα μετάδοσης

  2400 MHz - 2480 MHz

  Εύρος μετάδοσης

  250 m

  Εύρος νυχτερινής όρασης

  3-5 m

  Ανάλυση οθόνης

  320 x 240

  Ρυθμός καρέ

  25 fps

  Αισθητήρας εικόνας

  1/4” CMOS

  Οριζόντια ανάλυση

  360 TVL

  Γωνία θέασης

  60°

  Ελάχιστος φωτισμός

  1,5 lx

  Διάρκεια μπαταρίας

  Μονάδα γονέα

  Μονάδα βρέφους

  2 ώρες
  8 ώρες

  Ευαισθησία ελέγχου ήχου

  > 60 dBA

  Ρεύμα κατανάλωσης

  Μονάδα γονέα

  Μονάδα βρέφους

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Αυτόματη έκθεση

  1/50 ~ 1/100000 s

  Τιμή ΙΡ

  IP66

  Θερμοκρασία λειτουργίας

  0 °C ~ 60 °C

  Σχετική υγρασία

  20% - 80%

  Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)

  Μονάδα γονέα

  Μονάδα βρέφους

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Βάρος

  Μονάδα γονέα

  Μονάδα βρέφους

  155 g
  205 g

  Ασφάλεια


  Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen
  huoltoa varten.
  Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
  Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke
  on vioittunut tai viallinen, valmistajan tai valtuutetun huollon on vaihdettava se.
  Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen luokituskylttiin merkittyä
  jännitettä.
  Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
  Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin
  käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen,
  vaihda laite välittömästi.
  Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
  Älä käytä laitetta ulkona. Laite sopii vain sisäkäyttöön.

  Rengjøring og vedlikehold

  Rengöring och underhåll

  Advarsel!

  Varning!

  Puhdistus ja huolto
  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
  Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
  Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

  Varoitus!  Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.  Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.  Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από
  εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
  Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθαρεί ή είναι
  ελαττωματικά. Εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθορές ή είναι ελαττωματικά, πρέπει να
  αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
  Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα εάν η τάση ρεύματος είναι η ίδια με την τάση στην πινακίδα
  τύπου της συσκευής.
  Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
  Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη
  συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η
  συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
  Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση.
  Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
  Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.

  Καθαρισμός και συντήρηση  Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
  Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
  Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε
  την με μια νέα.  Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.

  Προειδοποίηση! • Page 3

  Popis Česky

  Leírás Magyar

  Descrierea Română

  Описание Русский

  Açıklama Türkçe

  Rodičovská jednotka (obr. A)

  Szülőegység (A ábra)

  Unitate pentru părinte (fig. A)

  Родительский модуль (рис. A)

  Ana ünite (şek. A)

  1. Mikrofon

  1. Mikrofon

  2. Tlačítko pro zpětné mluvení  Stisknutím tlačítka je možné přenášet hlas z rodičovské jednotky do dětské jednotky.

  3. Hlavní vypínač (displej)  Stisknutím tlačítka displej zapněte nebo vypněte.

  4. OK tlačítko  Stisknutím tlačítka potvrdíte výběr.

  5. Tlačítko nabídky  Stisknutím tlačítko vstoupíte do nabídky nebo z ní odejdete.

  Opis Polski

  6. Indikátor zap/vyp  Ukazatel se rozsvítí, když se zařízení zapne.

  Odbiornik (dla rodzica) (rys. A)

  7. Indikátory hlasitosti  Indikátory uvádějí hlasitost.:

  8. Tlačítka nahoru/dolů
  Tlačítka doleva/doprava
  Stisknutím tlačítek se můžete posouvat po nabídce.
  Stisknutím tlačítek otočíte a nakloníte kameru.

  1. Mikrofon
  2. Przycisk Odpowiedz  Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję mowy.

  3. Przycisk włączania/wyłączania
  (wyświetlacz)  Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz.

  4. Przycisk OK  Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.

  5. Przycisk Menu  Naciśnij przycisk, aby wejść do menu lub z niego wyjść.

  6. Wskaźnik włączania/wyłączania  Po włączeniu urządzenia włączy się wskaźnik.

  7. Wskaźniki natężenia głosu  Wskaźniki oznaczają poziom dźwięku.

  8. Przyciski w górę/dół
  Przyciski w lewo/prawo
  Naciskaj przyciski, aby poruszać się po menu.
  Naciskaj przyciski, aby obracać lub przechylać kamerą.

  2. Beszélőgomb

  9. Reproduktor
  10. Anténa

  1. Microfon


  3. Buton pornire/oprire (afişaj)  Apăsaţi butonul pentru a porni sau opri afişajul.

  4. OK gomb  A gomb megnyomásával megerősítheti a kiválasztott menüpontot.

  4. Buton OK  Apăsaţi butonul pentru a confirma selecţia.

  5. Menü gomb  Nyomja meg a gombot a menü megnyitásához/bezárásához.

  5. Buton meniu  Apăsaţi butonul pentru a accesa sau ieşi din meniu.

  6. Be-/kikapcsoló visszajelző  Amikor a készüléket bekapcsolja, a jelzőfény világítani kezd.

  6. Indicator pornire/oprire  Indicatorul se aprinde când dispozitivul este pornit.

  7. Hangerőjelzőfények  A jelzőfények a hangerőt jelzik.

  7. Indicatoare de volum  Indicatoarele arată volumul.

  8. Fel/le gombok
  Bal/jobb gombok
  A gombok segítségével navigálhat a menüben.
  Nyomja meg a gombokat a kamera forgatásához és döntéséhez.

  8. Butoane sus/jos
  Butoane stânga/dreapta
  Apăsaţi butoanele pentru a naviga prin meniu
  Apăsaţi butoanele pentru a roti şi înclina camera.

  9. Hangszóró

  9. Difuzor

  10. Antenna

  10. Antenă

  12. Spojovací kabel AV  Spojovací kabel AV použijte pro připojení zařízení k vaší TV.

  11. Be-/kikapcsoló gomb
  (szülőegység)  13. Spoj napájecího kabelu (DC)
  Napájecí kabel zapojte do otvoru napájecího kabelu.
  Zástrčku zapněte do síťové zásuvky.

  12. AV-kábel csatlakoztatása
  13. Tápkábel csatlakozás (DC)

  Infračervené světlo umožňuje záznam videa ve tmě.

  A készülék az AV-kábel segítségével csatlakoztatható a TV-hez.

  12. Conexiune cablu AV  Utilizaţi conexiunea prin cablu AV pentru a conecta dispozitivul la televizor.
  Csatlakoztassa a tápkábelt a tápkábel csatlakozóba.
  Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz.

  13. Conexiune cablu alimentare (CC)
  Conectaţi cablul de alimentare la conexiunea cablului de alimentare.
  Introduceţi ştecărul în priza de perete.

  Babaegység (B ábra)
  14. Infravörös fény

  16. Anténa

  15. Kamera

  15. Cameră

  16. Antenna

  16. Antenă

  12. Złącze kabla AV
  13. Gniazdo kabla zasilania (DC)


  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy w celu włączenia lub
  wyłączenia urządzenia.
  Skorzystaj ze złącza kabla AV, aby podłączyć urządzenie do telewizora.
  Podłącz kabel zasilający do gniazda kabla zasilającego.
  Umieść wtyczkę zasilającą w gnieździe elektrycznym.

  Nadajnik (dla dziecka) (rys. B)
  14. Światło podczerwone

  17. Teplotní snímač  Dzięki niemu można nagrywać pliki wideo w ciemności.  Czujnik temperatury mierzy temperaturę pokojową.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy w celu włączenia lub
  wyłączenia urządzenia.  Az infravörös fény segítségével sötétben is készíthet videófelvételt.

  14. Lumină infraroşu

  Stisknutím a podržením tlačítka na tři sekundy zařízení zapněte nebo vypněte.

  17. Hőmérsékletérzékelő  A hőmérsékletérzékelő feladata a szobahőmérséklet mérése.

  17. Senzor de temperatură

  19. Indikátor zap/vyp  Ukazatel se rozsvítí, když se zařízení zapne.


  Napájecí kabel zapojte do otvoru napájecího kabelu.
  Zástrčku zapněte do síťové zásuvky.

  Nyomja meg és tartsa nyomva három másodpercig a gombot a készülék
  be- és kikapcsolásához.

  18. Buton pornire/oprire
  (unitate pentru copil)  20. Spoj napájecího kabelu (DC)

  18. Be-/kikapcsoló gomb
  (babaegység)
  19. Be-/kikapcsoló visszajelző  Amikor a készüléket bekapcsolja, a jelzőfény világítani kezd.

  19. Indicator pornire/oprire


  Csatlakoztassa a tápkábelt a tápkábel csatlakozóba.
  Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz.

  20. Conexiune cablu alimentare (CC)


  Indikátor uvádí, která kamera je aktivní.

  23. Indikátor teploty  Indikátor uvádí pokojovou teplotu.

  21. RF-jel jelzőfény  Ez a jelzőfény mutatja az RF-jel erősségét.

  21. Indicator de semnal RF  Indicatorul prezintă intensitatea semnalului RF.

  24. Indikátor stavu baterie  Indikátor uvádí úroveň nabití baterie.

  22. Kamerajelzőfény  Ez a jelzőfény mutatja, hogy melyik kamera aktív.

  22. Indicator de cameră  Indicatorul arată camera care este activă.  Ez a jelzőfény mutatja a szobahőmérsékletet.

  23. Indicator temperatură  Indicatorul arată temperatura din cameră.

  Nastavte hlasitost.

  Meniu afişaj (fig. C)

  19. Wskaźnik włączania/wyłączania  Po włączeniu urządzenia włączy się wskaźnik.

  26. Nastavení jasu  Nastavte jas displeje.

  24. Elemállapot jelző  Ez a jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét.

  24. Indicator baterie  Indicatorul arată nivelul bateriei.

  20. Gniazdo kabla zasilania (DC)
  Podłącz kabel zasilający do gniazda kabla zasilającego.
  Umieść wtyczkę zasilającą w gnieździe elektrycznym.

  27. Nastavení ukolébavky
  Aktivuje nebo deaktivuje ukolébavku.
  Nastavte typ ukolébavky.

  25. Hangbeállítások  Segítségével beállítható a hangerő.

  25. Setări sunet  Setaţi volumul.

  26. Fényerő-beállítások  A fényerő-beállítások elvégzésére szolgál.

  26. Setări luminozitate  Setaţi luminozitatea afişajului.

  28. Nastavení přiblížení  Přiblížení nebo oddálení.

  Menu wyświetlacza (rys. C)
  21. Wskaźnik sygnału RF  29. Nastavení budíku

  Wskaźnik pokazuje siłę sygnału RF.
  Aktivuje nebo deaktivuje budík.
  Nastavte čas budíku.

  22. Wskaźnik kamery  Wskaźnik pokazuje, która kamera jest aktywna.

  30. Nastavení kamery  Vyberte, přidejte, odstraňte nebo nasnímejte kameru.

  23. Wskaźnik temperatury  Wskaźnik pokazuje temperaturę pokojową.

  31. Nastavení teploty  Vyberte stupně Celsia nebo Fahrenheita.

  24. Wskaźnik baterii  Wskaźnik pokazuje poziom naładowania baterii.

  25. Ustawienia dźwięku  Ustaw głośność.

  26. Ustawienia jasności  Ustaw jasność wyświetlacza.

  27. Ustawienia kołysanki
  Włącz lub wyłącz kołysankę.
  Ustaw rodzaj kołysanki.

  28. Ustawienia powiększenia  Powiększ lub pomniejsz.

  29. Ustawienia alarmu
  Włącz lub wyłącz alarm.
  Wprowadź ustawienia alarmu.

  30. Ustawienia kamery  Wybierz, dodaj, usuń lub skanuj kamery.

  31. Ustawienia temperatury  Wybierz skalę Celsjusza lub Fahrenheita.

  Łączenie nadajnika z odbiornikiem
  Na odbiorniku (dla rodzica):

  Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.

  Naciśnij przycisk Menu.

  Przejdź do ustawień kamery.

  Wybierz „add” (dodaj).

  Dwukrotnie naciśnij przycisk OK.
  Na nadajniku (dla dziecka):

  Najpierw włącz nadajnik.

  Naciśnij dwukrotnie przycisk wł./wył.
  Wskaźnik miga, co oznacza, że urządzenie jest w trybie parowania.
  Jeśli parowanie zostało zakończone pomyślnie, na odbiorniku powinien pokazywać się obraz
  rejestrowany przez nadajnik.

  Jeśli materiał wideo nie jest pokazywany na odbiorniku, powtórz powyższe czynności.

  Podłączanie odbiornika do telewizora za pomocą kabla wideo
  Złącze

  Połączenie

  Czarny

  Podłączenie kabla AV (odbiornik)

  Czerwony

  Wejście audio (TV)

  Żółty

  Wejście wideo (TV)

  Dane techniczne

  Propojení dětské a rodičovské jednotky
  Na rodičovské jednotce:

  Zkontrolujte, zda je rodičovská jednotka zapnutá.

  Stiskněte tlačítko nabídky.

  Přejděte do nastavení kamery

  Vyberte možnost „add” (přidat).

  Dvakrát stiskněte tlačítko OK.
  Na dětské jednotce:

  Dětskou jednotku zapněte.

  Dvakrát stiskněte hlavní vypínač.
  Blikající indikátor zap/vyp znamená, že zařízení je v režimu párování.
  Pokud párování proběhne úspěšně, rodičovská jednotka ukazuje video zaznamenané dětskou jednotkou.

  Pokud se video na rodičovské jednotce nezobrazí, opakujte výše uvedené kroky.

  Propojení rodičovské jednotky s vaší tv pomocí video kabelu

  27. Altatódal-beállítások
  Az altatódal be-, illetve kikapcsolására szolgál.
  Ezenfelül beállítható az altatódal típusa.

  27. Setări cântec de leagăn
  Activaţi sau dezactivaţi un cântec de leagăn.
  Setaţi tipul cântecului de leagăn.

  28. Közelítési beállítások  Közelítésre és távolításra szolgál.

  28. Setări zoom  Măriţi sau micşoraţi imaginea.

  29. Ébresztőbeállítások
  Az ébresztő be-, illetve kikapcsolására szolgál.
  Ezenfelül beállítható az ébresztési időpont.

  29. Setări alarmă
  Activaţi sau dezactivaţi o alarmă.
  Setaţi temporizatorul alarmei.

  30. Kamerabeállítások  Kamerák kiválasztására, hozzáadására, törlésére és keresésére szolgál.

  30. Setări cameră  Selectaţi, adăugaţi, ştergeţi sau căutaţi camere.

  31. Hőmérsékleti beállítások  Választási lehetőségek: Celsius vagy Fahrenheit.

  31. Setări temperatură  Selectaţi Celsius sau Fahrenheit.

  A babaegység és a szülőegység párosítása

  Conectarea unităţii pentru copil şi a unităţii pentru părinte

  A szülőegységen:

  Ellenőrizze, hogy a szülőegység be van-e kapcsolva.

  Nyomja meg a menü gombot.

  Lépjen a kamerabeállítások menüpontba.

  Válassza ki az „add” (hozzáadás) elemet.

  Nyomja meg kétszer az OK gombot.
  A babaegységen:

  Kapcsolja be a babaegységet.

  Nyomja meg kétszer a be-/kikapcsoló gombot.
  A be-/kikapcsoló jelzőfény villogása jelzi, hogy a készülék párosítási üzemmódban van.
  Sikeres párosítás esetén a szülőegységen megjelenik a babaegység által rögzített videó.

  Ha a szülőegységen nem jelenik meg a videófelvétel, akkor ismételje meg a fenti lépéseket.

  La unitatea pentru părinte:

  Asiguraţi-vă că unitatea pentru părinte este pornită.

  Apăsaţi butonul de meniu.

  Accesaţi setările camerei.

  Selectaţi „add” (adăugare).

  Apăsaţi butonul OK de două ori.
  La unitatea pentru copil:

  Porniţi unitatea pentru copil.

  Apăsaţi butonul de pornire/oprire de două ori.
  Indicatorul de pornire/oprire clipeşte pentru a indica faptul că dispozitivul este în modul de asociere.
  Dacă asocierea este reuşită, unitatea pentru părinte prezintă clipul înregistrat de unitatea pentru copil.

  În cazul în care clipul nu apare pe unitatea pentru părinte, repetaţi paşii de mai sus.

  A szülőegység csatlakoztatása a TV-hez a videókábel segítségével

  Conectarea unităţii pentru părinte la televizor prin intermediul cablului video

  Konektor

  Připojení

  Černá

  Spojovací kabel AV (rodičovská jednotka)

  Červená

  Audio vstup (TV)

  Csatlakozó

  Csatlakozás

  Conector

  Conexiune

  Video vstup (TV)

  Fekete

  AV-kábel csatlakozása (szülőegység)

  Negru

  Conexiune prin cablu AV (unitatea pentru părinte)

  Piros

  Hangbemenet (TV)

  Roşu

  Intrare audio (TV)

  Žlutá

  Technické údaje

  Sárga

  Videóbemenet (TV)

  Galben

  4. OK düğmesi  Seçimi onaylamak için düğmeye basın.

  4. Кнопка ОК  Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора.

  5. Menü düğmesi  Menüye girmek veya menüden çıkmak için düğmeye basın.

  5. Кнопка меню  Нажмите эту кнопку для перехода в меню или выхода из него.

  6. Aç/kapat göstergesi  Cihaz açıldığında, gösterge yanar.

  6. Индикатор вкл./выкл.  Индикатор загорается при включении устройства.

  7. Ses göstergeleri  Göstergeler sesi gösterir.

  7. Индикаторы громкости  Эти индикаторы показывают громкость.

  8. Кнопки перемещения вверх/вниз
  Кнопки перемещения влево/вправо
  Эти кнопки позволяют перемещаться по меню.
  Нажимайте эти кнопки для поворота и наклона камеры.

  8. Yukarı/aşağı yön düğmeleri
  Sol/sağ yön düğmeleri
  Menü üzerinde gezinmek için düğmelere basın.
  Kamerayı çevirmek ve eğmek için düğmelere basın.

  11. Açma/kapatma düğmesi
  (ana ünite)  Cihazı açmak veya kapatmak için üç saniye süreyle düğmeyi basılı tutun.

  12. AV kablo bağlantısı  Cihazı televizyonunuza bağlamak için AV kablo bağlantısını kullanın.

  13. Güç kablosu bağlantısı (DC)
  Güç kablosunu, güç kablosu bağlantısına takın.
  Şebeke fişini prize takın.  Kızılötesi ışık, karanlıkta video çekmenizi sağlar.

  17. Sıcaklık sensörü  Sıcaklık sensörü, oda sıcaklığını ölçer.

  18. Açma/kapatma düğmesi
  (bebek ünitesi)  Cihazı açmak veya kapatmak için üç saniye süreyle düğmeyi basılı tutun.

  19. Aç/kapat göstergesi  Cihaz açıldığında, gösterge yanar.

  20. Güç kablosu bağlantısı (DC)
  Güç kablosunu, güç kablosu bağlantısına takın.
  Şebeke fişini prize takın.  Для включения или выключения устройства нажмите и удерживайте
  кнопку в течение трех секунд.

  12. Разъем для аудио- и видеокабеля  Этот разъем необходим для подключения устройства к телевизору.

  13. Разъем для кабеля питания
  (пост.ток)
  Присоедините кабель питания к разъему кабеля питания.
  Воткните сетевой штепсель в розетку.

  Детский модуль (рис. B)
  14. Инфракрасная лампа

  16. Anten

  16. Антенна
  17. Температурный датчик  Температурный датчик измеряет температуру в комнате.

  18. Кнопка включения питания
  (детский модуль)  Для включения или выключения устройства нажмите и удерживайте
  кнопку в течение трех секунд.

  19. Индикатор вкл./выкл.  Индикатор загорается при включении устройства.

  20. Разъем для кабеля питания
  (пост.ток)
  Присоедините кабель питания к разъему кабеля питания.
  Воткните сетевой штепсель в розетку.

  21. RF sinyali göstergesi  Gösterge, RF sinyalinin gücünü gösterir.

  21. Индикатор радиосигнала  Этот индикатор показывает мощность радиосигнала.

  22. Kamera göstergesi  Gösterge, hangi kameranın aktif olduğunu gösterir.

  22. Индикатор камеры  Этот индикатор указывает на включенную камеру.

  23. Sıcaklık göstergesi  Gösterge, oda sıcaklığını gösterir.

  23. Индикатор температуры  Этот индикатор показывает температуру в комнате.

  24. Pil göstergesi  Gösterge, pil seviyesini gösterir.

  24. Индикатор аккумулятора  Это индикатор показывает уровень заряда аккумулятора.

  25. Ses ayarları  Sesi ayarlar.

  25. Настройки звука  Установка громкости.

  26. Parlaklık ayarları  Ekran parlaklığını ayarlar.

  26. Настройки яркости  Установка яркости дисплея.

  27. Ninni ayarları

  Включение или выключение колыбельной.
  Выбор типа колыбельной.

  Bir ninniyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
  Ninni türünü belirler.

  27. Настройки колыбельной  28. Zoom ayarları  Yaklaştırır veya uzaklaştırır.

  28. Настройки масштабирования  Увеличение или уменьшение изображения.

  29. Alarm ayarları

  Включение или выключение сигнала.
  Настройка времени срабатывания сигнала.

  Bir alarmı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
  Alarm için zamanlayıcıyı ayarlar.

  29. Настройки сигнала.  30. Kamera ayarları  Kameraları seçer, ekler veya tarar.

  30. Настройки камеры  Выбор, добавление, удаление или сканирование камер.

  31. Sıcaklık ayarları  Celsius veya Fahrenheit birimini seçer.

  31. Настройки температуры  Выбор градусов Цельсия или Фаренгейта.

  Intrare video (TV)

  Меню дисплея (рис. C)

  Подключение детского и родительского модуля
  На родительском модуле:

  Убедитесь, что родительский модуль включен.

  Нажмите кнопку меню.

  Перейдите настройкам камеры.

  Выберите «add» (добавить).

  Дважды нажмите кнопку «ОК».
  На детском модуле:

  Включите детский модуль.

  Дважды нажмите кнопку включения питания.
  При переходе устройства в режим сопряжения индикатор питания начнет мигать.
  При удачном выполнении сопряжения на родительском модуле будет воспроизводиться видео,
  записанное через детский модуль.

  Если видео не воспроизводится на родительском модуле, то повторите указанные выше действия.

  Подключение родительского модуля к телевизору с помощью видеокабеля

  Video girişi (TV)

  Красный

  Аудиовход (ТВ)

  Желтый

  Видеовход (ТВ)

  Bemenőfeszültség

  5 V DC

  Tensiune de intrare

  5 V CC

  Frekvence přenosu

  2400 MHz - 2480 MHz

  Jeladó teljesítménye

  17 dBm

  Putere transmiţător

  17 dBm

  Dosah přenosu

  250 m

  Vevőegység érzékenysége

  -85 dBm

  Sensibilitate receptor

  -85 dBm

  Напряжение на входе

  5 В постоянного тока

  Dosah nočního vidění

  3-5 m

  Átviteli frekvencia

  2400 MHz - 2480 MHz

  Frecvenţa de transmisie

  2400 MHz - 2480 MHz

  Мощность передатчика

  17 дБм

  Rozlišení displeje

  320 x 240

  Hatótávolság

  250 m

  Raza de transmisie

  250 m

  Чувствительность приемника

  -85 дБм

  Obnovovací kmitočet

  25 fps

  Éjszakai látótávolság

  3-5 m

  Rază vedere pe timp de noapte

  3-5 m

  Частота передачи

  2400 МГц – 2480 МГц

  Snímač obrazu

  1/4” CMOS

  Kijelző felbontása

  320 x 240

  Rezoluţie ecran

  320 x 240

  Диапазон передачи

  250 м

  25 fps

  Frecvenţă cadre

  25 cps

  Видимость в ночном режиме

  3-5 м

  360 televizních řádků

  Moc nadajnika

  17 dBm

  Zorný úhel

  60°

  Képérzékelő

  1/4” CMOS

  Senzor imagine

  CMOS 1/4”

  Разрешение дисплея

  320 x 240

  Czułość odbiornika

  -85 dBm

  Minimální osvětlení

  1,5 lx

  Vízszintes felbontás

  360 TV-sor

  Rezoluţie orizontală

  360 TVL

  Кадровая частота

  25 кадров в секунду

  Látószög

  60°

  Unghi de vedere

  60°

  Датчик изображения

  1/4” CMOS

  Minimális megvilágítás

  1,5 lx

  Iluminare minimă

  1,5 lx

  Разрешение по горизонтали

  360 ТВЛ

  Угол просмотра

  60°

  Минимальная освещенность

  1,5 лк

  Срок службы аккумулятора

  Родительский модуль

  Детский модуль

  2 часа
  8 часов

  Чувствительность звукового управления

  > 60 дБА

  250 m

  Životnost baterie

  Rodičovská jednotka

  Dětská jednotka

  2 hodiny
  8 hodin

  Rejestrowanie obrazu nocą

  3-5 m

  Citlivost ovládání zvuku

  > 60 dBA

  Rozdzielczość wyświetlania

  320 x 240

  Akkumulátor üzemideje
  Szülőegység
  Babaegység

  2 óra
  8 óra

  Durată baterie

  Unitate pentru părinte

  Unitate pentru copil

  2 ore
  8 ore

  Prędkość klatek

  25 fps

  Spotřeba proudu

  Rodičovská jednotka

  Dětská jednotka

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Hangvezérlő érzékenysége

  > 60 dBA

  Sensibilitate control sunet

  > 60 dBA

  Czujnik obrazu

  1/4” CMOS

  Automatická expozice

  1/50 ~ 1/100000 s

  Rozdzielczość pozioma

  360 TVL

  Ochrana IP

  IP66

  Fogyasztási áramerősség
  Szülőegység
  Babaegység

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Consum de curent

  Unitate pentru părinte

  Unitate pentru copil

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Kąt widzenia

  60°

  Provozní teplota

  0 °C ~ 60 °C

  Automatikus felvétel

  1/50 ~ 1/100000 s

  Expunere automată

  1/50 ~ 1/100000 s

  Minimalne naświetlanie

  1,5 lx

  20% - 80%

  Védettségi fokozat

  IP66

  Clasă protecţie IP

  IP66

  Потребляемый ток

  Родительский модуль

  Детский модуль

  200 мА ± 15 мА
  220 мА ± 15 мА

  Żywotność baterii
  Odbiornik
  Nadajnik

  2 godziny
  8 godzin

  Működési hőmérséklet

  0 °C ~ 60 °C

  Temperatura de funcţionare

  0 °C ~ 60 °C

  Автоматическая экспозиция

  1/50 ~ 1/100000 с

  Relatív páratartalom

  Класс защиты IP

  IP66

  Рабочая температура

  0 °C ~ 60 °C

  Относительная влажность

  20% - 80%

  Габариты (ДхШхВ)

  Родительский модуль

  Детский модуль

  126 x 91 x 24 мм
  98 x 89 x 85 мм

  Вес

  Родительский модуль

  Детский модуль

  155 г
  205 г

  Czułość regulacji dźwięku

  > 60 dBA

  Pobór prądu
  Odbiornik
  Nadajnik

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Automatyczna ekspozycja

  1/50 ~ 1/100000 s

  Poziom IP

  IP66

  Temperatura robocza

  0 °C ~ 60 °C

  Wilgotność względna

  20% - 80%

  Wymiary (DxSxW)
  Odbiornik
  Nadajnik

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Ciężar
  Odbiornik
  Nadajnik

  155 g
  205 g

  Bezpieczeństwo

  Hmotnost

  Rodičovská jednotka

  Dětská jednotka

  155 g
  205 g

  Bezpečnost


  W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno
  być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest
  przeprowadzenie przeglądu.
  W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
  Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub
  nie działają poprawnie. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają
  poprawnie, muszą zostać wymienione przez producenta lub autoryzowanego serwisanta.
  Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzać, czy napięcie sieci zasilającej
  odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
  Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj
  instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
  Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać
  urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
  Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli
  urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
  Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
  Nie używać urządzenia na zewnątrz. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.

  20% - 80%

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Dimensiuni (LxlxÎ)

  Unitate pentru părinte

  Unitate pentru copil

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Súly
  Szülőegység
  Babaegység

  155 g
  205 g

  Greutate

  Unitate pentru părinte

  Unitate pentru copil

  155 g
  205 g

  Biztonság

  Umiditate relativă

  Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek
  otevřen pouze autorizovaným technikem.
  Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
  Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné.
  Pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné, musí je vyměnit výrobce
  nebo oprávněný servisní zástupce.
  Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém
  štítku zařízení.
  Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
  Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům,
  než je popsáno v příručce.
  Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené
  nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
  Nevystavujte zařízení působení vody ani vlhkosti.
  Nepoužívejte zařízení v exteriérech. Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti.

  Čištění a údržba
  Upozornění!
  Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
  Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
  Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.

  Siguranţă
  Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
  Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy
  wymienić je na nowe urządzenie.  Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.

  5 V DC

  Verici gücü

  17 dBm

  Alıcı duyarlılığı

  -85 dBm

  Gönderim frekansı

  2400 MHz - 2480 MHz

  Gönderim menzili

  250 m

  Gece görüş menzili

  3-5 m

  Ekran çözünürlüğü

  320 x 240

  Kare hızı

  Saniyede 25 kare

  Görüntü sensörü

  1/4" CMOS

  Yatay çözünürlük

  360 TVL

  Görüş açısı

  60°

  Minimum aydınlatma

  1,5 lx

  Pil ömrü

  Ana ünite

  Bebek ünitesi

  2 saat
  8 saat

  Ses kumanda hassasiyeti

  > 60 dBA

  Elektrik akımı

  Ana ünite

  Bebek ünitesi

  200 mA ± 15 mA
  220 mA ± 15 mA

  Otomatik pozlama

  1/50 ~ 1/100000 s

  IP sınıfı

  IP66

  Çalışma sıcaklığı

  0 °C ~ 60 °C

  Bağıl nem

  20% - 80%

  Boyutlar (UXGXY)

  Ana ünite

  Bebek ünitesi

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Ağırlık

  Ana ünite

  Bebek ünitesi

  155 g
  205 g

  Güvenlik

  Требования безопасности


  Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz
  képviselője nyithatja fel.
  Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
  Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha
  a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cseréltetni a gyártóval
  vagy a hivatalos márkaszervizzel.
  Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék
  adattábláján található feszültséggel.  A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség
  esetén belenézhessen.
  Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben
  feltüntetettől eltérő célra.
  Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott
  készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
  Vigyázzon, hogy ne érje a készüléket víz vagy nedvesség.
  Ne használja a terméket kültéren. A készülék csak beltéri használatra készült.
  Tisztítás és karbantartás
  Figyelmeztetés!
  Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
  Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új
  készülékre.
  Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.

  Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un
  tehnician avizat, când este necesară depanarea.
  Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme.
  Nu utilizaţi dispozitivul dacă cablul electric sau ştecărul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în
  care cablul sau ştecărul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să fie înlocuite de producător sau de
  către un agent de reparaţii autorizat.
  Înainte de utilizare, verificaţi întotdeauna dacă tensiunea de reţea coincide cu tensiunea de pe
  plăcuţa tehnică a dispozitivului.
  Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
  Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât
  cele descrise în manual.
  Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat
  sau defect, înlocuiţi imediat dispozitivul.
  Nu expuneţi dispozitivul apei sau umezelii.
  Nu utilizaţi dispozitivul în spaţii exterioare. Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior.

  Curăţarea şi întreţinerea
  Avertisment!  Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
  Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcţionează corect, înlocuiţi-l cu unul nou.  Curăţaţi exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă şi moale.

  В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство
  только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
  При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.
  Запрещается использовать устройство с поврежденным или неисправным сетевым кабелем
  или штепселем. Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, из замену
  должен проводить изготовитель или уполномоченный технический специалист.
  Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение
  соответствует напряжению местной электросети.
  Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для
  будущего использования.
  Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только
  по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
  Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами.
  Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
  Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.
  Запрещается использовать устройство вне помещения. Устройство предназначено только
  для использования внутри помещений.

  Очистка и обслуживание
  Предупреждение!  Не производите очистку растворителями или абразивами.
  Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее
  устройство следует заменить новым.  Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

  Czyszczenie i konserwacja
  Ostrzeżenie!

  Teknik bilgiler
  Giriş voltajı

  Технические данные

  Vodorovná rozlišovací schopnost

  20% - 80%

  AV kablo bağlantısı (ana ünite)
  Ses girişi (TV)

  -85 dBm

  Méretek (HxSZxM)
  Szülőegység
  Babaegység

  Bağlantı

  Siyah

  Sarı

  Citlivost přijímače

  126 x 91 x 24 mm
  98 x 89 x 85 mm

  Konektör

  Разъем для аудио- и видеокабеля (родительский
  модуль)

  17 dBm

  Rozměry (DxŠxV)

  Rodičovská jednotka

  Dětská jednotka

  Ana ünitenin televizyonunuza video kablosuyla bağlanması

  Черный

  5 V DC

  Relativní vlhkost

  Ana ünitede:

  Ana ünitenin açık olduğundan emin olun.

  Menü düğmesine basın.

  Kamera ayarlarına geçin.

  “Ekle”yi seçin.

  OK düğmesine iki kez basın.
  Bebek ünitesinde:

  Bebek ünitesini açın.

  Açma/kapatma düğmesine iki kez basın.
  Açma/kapatma göstergesi, cihazın eşleme modunda olduğunu göstermek için yanıp söner.
  Eğer eşleşme başarılı ise, ana ünite, bebek ünitesinin kaydettiği videoyu gösterir.

  Eğer video ana ünitede görüntülenmiyorsa, yukarıdaki adımları tekrarlayın.

  Kırmızı

  5 V DC

  Zasięg nadawania

  Bebek ünitesi ile ana ünitenin bağlanması

  Соединение

  Výkon vysílače

  Specificaţii tehnice

  Ekran menüsü (şek. C)

  Штекер

  Napięcie wejściowe

  2400 MHz - 2480 MHz

  15. Kamera

  Инфракрасная лампа позволяет записывать видео в темноте.

  Képkockasebesség

  Częstotliwość nadawania

  Bebek ünitesi (şek. B)
  14. Kızılötesi ışık  Vstupní napětí

  Műszaki adatok

  9. Hoparlör
  10. Anten

  11. Кнопка включения питания
  (родительский модуль)

  Conectaţi cablul de alimentare la conexiunea cablului de alimentare.
  Introduceţi ştecărul în priza de perete.

  Indikátor uvádí sílu signálu RF.  Ekranı açmak veya kapatmak için düğmeye basın.

  Нажмите эту кнопку для включения или выключения дисплея.

  Indicatorul se aprinde când dispozitivul este pornit.  25. Nastavení zvuku

  Ana ünite yoluyla bebek ünitesine konuşmak için düğmeye basın.

  Apăsaţi prelungit butonul timp de trei secunde pentru a opri sau opri dispozitivul.  23. Hőmérséklet jelzőfény  3. Açma/kapatma düğmesi (ekran)

  3. Кнопка включения питания
  (дисплей)

  Senzorul de temperatură măsoară temperatura din cameră.

  22. Indikátor kamery

  Kijelzőn látható menü (C ábra)

  2. Yanıtlama düğmesi

  15. Камера

  18. Vypínač (dětská jednotka)

  20. Tápkábel csatlakozás (DC)

  Lumina în infraroşu permite înregistrarea video pe întuneric.

  21. Indikátor signálu RF

  16. Antena

  18. Przycisk wł./wył. (nadajnik)

  Teplotní snímač měří pokojovou teplotu.

  Nabídka displeje (obr. C)

  15. Kamera

  17. Czujnik temperatury  Apăsaţi prelungit butonul timp de trei secunde pentru a opri sau opri dispozitivul.

  Unitate pentru copil (fig. B)

  10. Antena

  Нажмите эту кнопку, чтобы произносимые в родительский модуль
  слова были слышны из модуля, установленного рядом с ребенком.

  10. Антенна

  11. Buton pornire/oprire
  (unitate pentru părinte)

  15. Kamera

  1. Mikrofon


  2. Кнопка приема и передачи

  9. Динамик

  Nyomja meg és tartsa nyomva három másodpercig a gombot a készülék
  be- és kikapcsolásához.

  9. Głośnik

  11. Przycisk wł./wył. (odbiornik)

  Apăsaţi buton pentru a comunica prin unitatea pentru părinte cu unitatea
  pentru copil.

  Nyomja meg a gombot a kijelző be- és kikapcsolásához.

  Stisknutím a podržením tlačítka na tři sekundy zařízení zapněte nebo vypněte.

  14. Infračervené světlo

  2. Buton de răspuns

  3. Be-/kikapcsoló gomb (kijelző)

  11. Vypínač (rodičovská jednotka)

  Dětská jednotka (obr. B)

  Nyomja meg a gombot, ha a szülőegységen keresztül szeretne beszélni
  a babaegységgel.

  1. Микрофон


  Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen
  tarafından açılmalıdır.
  Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
  Şebeke kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya
  şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tamirci tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
  Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın anma değerleri plakasında belirtilen voltaj ile aynı
  olduğunu daima kontrol edin.
  Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
  Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki
  amaçlar için kullanmayın.
  Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise
  cihazı derhal değiştirin.
  Cihazı su veya neme maruz bırakmayın.
  Cihazı dış mekanda kullanmayın. Cihaz sadece iç mekan kullanımı için uygundur.

  Temizlik ve bakım
  Uyarı!  Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
  Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.  Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM80 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM80 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info