Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/100
Nächste Seite
WKŁADY Z PŁASZCZEM WODNYM
Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
Operating manual of replaces with water jacket/Guarantee Card (EN)
Kamineinsatze wasserführend/Bedienungsanleitung und Garantiekarte (DE)
   /   (RU)
Foyer chaudières pour chauage central/Manuel d’installation et Carte de garantie (FR)
Vložki z vodnim plaščem/ Navodila za uporabo in garancijski list (SI)
Kamīna kurtuves ar ūdens / Lietošanas un garantijas noteikumi (LV)
kratki.pl
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  kratki.pl

  Wkłady z płaszczem wodnym
  Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

  Operating manual of fireplaces with water jacket/Guarantee Card (EN)
  Kamineinsatze wasserführend/Bedienungsanleitung und Garantiekarte (DE)
  Камины с водяной рубашкой/Инструкция по эксплуатации (RU)
  Foyer chaudières pour chauffage central/Manuel d’installation et Carte de garantie (FR)
  Vložki z vodnim plaščem/ Navodila za uporabo in garancijski list (SI)
  Kamīna kurtuves ar ūdens / Lietošanas un garantijas noteikumi (LV) • Page 2

  Wkład kominkowy WIKTOR
  2 • Page 3

  Kominek idealny do domów z rekuperatorami
  Ideal for homes with heat recovery units
  Der ideale Kamin zu den Häusern mit den Abhitzeverwerter
  Идеально подходит для домов с энергосберегающими технологиями
  Cheminée idéal pour les maisons avec récupérateurs
  Optimalno za hiše z rekuperacijo
  Ideāls mājām ar siltuma rekuperāciju
  NADIA/PW/10/W, AQUARIO

  Wkład kominkowy spełnia normy BImschV 2
  Fireplace insert meets BImschV 2 norms and regulations
  Kamineinsatz erfüllt die BImschV Stuffe 2
  Каминная  топка соответствует нормам BImschV 2
  L’insert répond le BImschV 2
  Kaminski vložki z BLmschV 2 normami in regulacijo
  Kamīnu kurtuvēm ir BimschV2 normas un regulas
  NADIA/PW/10/W, AQUARIO

  3 • Page 4

  PL
  1.Informacje wstępne
  Wkład kominkowy nie może być jedynym urządzeniem grzewczym w budynku.
  UWAGA: W celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru wkład kominkowy z zespołem wodnym, winien być zainstalowany zgodnie z odpowiednimi przepisami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami
  technicznymi podanymi w niniejszej instrukcji instalacji i użytkowania. Projekt instalacji kominka
  powinien wykonać wykwalifikowany specjalista. Przed włączeniem do eksploatacji należy dokonać
  protokolarnego odbioru technicznego, do którego należy załączyć opinię kominiarską i specjalisty
  ppoż.
  Radzimy Państwu przeczytać uważnie i w całości tekst niniejszej instrukcji, aby osiągnąć jak największy pożytek oraz zadowolenie z wkładu kominkowego z zespołem wodnym. Za skutki nie przestrzegania zaleceń instrukcji montażu odpowiedzialność ponosi użytkownik wkładu kominkowego.
  Wkład kominkowy z zespołem wodnym powinien być zainstalowany zgodnie z niniejszą instrukcją
  obsługi. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
  - montaż elementów wkładu kominkowego z zespołem wodnym zgodnie z ich przeznaczeniem,
  - podłączenie wkładu kominkowego z zespołem wodnym do przewodu odprowadzania spalin oraz
  do przewodu kominowego,
  - zapewnienie wymaganej wentylacji pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wkład kominkowy
  z zespołem wodnym,
  - podłączenie wkładu kominkowego z zespołem wodnym do instalacji centralnego ogrzewania i/lub
  ciepłej wody użytkowej.
  Szczegółowe informacje dotyczące instalowania wkładów kominkowych z zespołem wodnym podano w dalszych rozdziałach instrukcji.
  Wymagania dotyczące warunków i zasad instalowania palenisk takich jak wkłady kominkowe
  z zespołem wodnym, znaleźć można w obowiązujących na terenie każdego kraju normach, jak również krajowych i lokalnych przepisach. Zawarte w nich postanowienia muszą być przestrzegane.
  Na obszarze Polski, w tym zakresie obowiązują następujące akty prawne:
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim
  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. Rozdział 4.
  - Norma PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
  - Norma PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe włącznie z kominkami otwartymi na paliwa stałe.
  Wymagania i badania:
  - Norma PN-EN 13229:2002/A1:2005 Wkłady kominkowe włącznie z kominkami otwartymi na paliwa
  stałe. Wymagania i badania.
  - Norma PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Wkłady kominkowe włącznie z kominkami otwartymi na
  paliwa stałe.
  Zalecamy Państwu bezwzględne stosowanie się do wymagań zawartych w powyższych przepisach.
  2. Przeznaczenie urządzeń
  Wkłady kominkowe z zespołem wodnym przeznaczone są do spalania drewna liściastego. Służą do
  ogrzewania mieszkań i pomieszczeń, w których są zainstalowane. Mogą być stosowane jako dodatkowe źródło ciepła. Mogą również współpracować z zasobnikowymi podgrzewaczami ciepłej wody
  użytkowej lub być wykorzystywane jako źródło zasilania dla c.o.
  Obudowa powinna być tak zaprojektowana, by wkład kominkowy z zespołem wodnym nie był trwale
  z nią związany, z zachowaniem możliwości montażu i demontażu, bez konieczności niszczenia lub
  uszkodzenia obudowy. Ponadto powinna zapewniać dostęp powietrza potrzebnego do spalania, jak
  i wentylacji poprzez zastosowanie odpowiednich kratek oraz łatwy dostęp do obsługi przepustnicy
  spalin lub regulatora ciągu kominowego.
  4 • Page 5

  3. Opis urządzeń
  Rysunek 1. Schemat ogólny budowy wkładu kominkowego Zuzia z nagrzewnicą pionową i zespołem
  wodnym.
  Rysunek 2. Schemat ogólny budowy wkładu kominkowego z zespołem wodnym.
  Zasadniczą częścią wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest stalowy płaszcz wodny (16),
  w którym znajduje się komora spalania (1). Przednią ścianę komory spalania stanowią żeliwne
  drzwiczki (2) wyposażone w jednolitą żaroodporną ceramikę szklaną (3) oraz rygiel zamknięcia (4).
  Drzwiczki osadzone są w przykręcanej do korpusu wodnego żeliwnej ramie (5). Od dołu komora
  spalania (1) ograniczona jest przykręcaną do korpusu wodnego żeliwną podstawą (6), w której
  usytuowana jest komora popielnika. Nad podstawą zamontowany jest ruszt żeliwny (10), na którym
  odbywa się spalanie paliwa. Ruszt powinien być położony użebrowaniem do góry.
  Przed wysypywaniem się rozżarzonego paliwa z komory spalania po otwarciu drzwiczek (2) zabezpiecza żeliwny płotek paleniska (11). Odpady paleniskowe: popiół i resztki niespalonego paliwa
  gromadzone są w wysuwanej szufladzie popielnika (7), znajdującej się pod rusztem. W przedniej
  części szuflady popielnika zamontowana jest witryna (8) wyposażona w regulowaną przesuwnie
  przepustnicę z uchwytem (9), służącą do regulacji ilości powietrza pierwotnego potrzebnego do
  spalania paliwa. Powietrze wtórne potrzebne do dopalania gazów powstających ze spalania paliwa
  i zapobiegające zadymianiu szyby żaroodpornej (3) podawane jest poprzez szczelinę znajdującą się
  na górnej krawędzi szyby. Nad komorą spalania usytyłowane są płomieniówki (17) stanowiące naturalne kanały konwekcyjne dla przepływu spalin i jednocześnie intensyfikujące wymianę ciepła.
  Podczas eksploatacji po rozpaleniu paliwa spaliny opływają ściany komory paleniskowej i przepływając pomiędzy płomieniówkami płyną do czopucha (12) a poprzez przewód dymowy do komina.
  W czopuchu zainstalowany jest rozruchowy obrotowo regulowany szyber (13). Do regulacji kąta
  otwarcia szybra za pomocą specjalnego mechanizmu (14) służy gałka (15).
  Dopływ wody obiegowej z instalacji do wkładu kominkowego z zespołem wodnym następuje przy
  pomocy dolnych króćców (18). Odprowadzenie podgrzanej wody zasilającej instalację z wkładu
  kominkowego od instalacji c.o (z zesp. wodnym) następuje także za pomocą górnych króćców (19).
  Pozostałe króćce (20) służą do zamontowania czujnika temperatury (MSK), (21) wężownicy, (22)
  czujnika zaworu termicznego.
  3.1. Dobór mocy cieplnej instalacji c.o. i/lub c.w.u
  Podstawowym kryterium doboru mocy cieplnej instalacji jest maksymalna moc chwilowa zespołu
  wodnego wkładu kominkowego. Aby instalacja c.o. i/lub c.w.u. mogła przejąć deklarowaną przez
  Producenta nominalną moc (średnią) zespołu wodnego, jej moc odbioru powinna być równa lub
  zbliżona do maksymalnej mocy chwilowej zespołu wodnego.
  Odpowiednie dane techniczne zawarte są w tabeli 1.
  4. Montaż i instalacja wkładu kominkowego z zespołem wodnym
  Montaż instalacji powinien wykonać wykwalifikowany specjalista posiadający stosowne uprawnienia.
  Przed przystąpieniem do podłączenia wkładu kominkowego z zespołem wodnym do instalacji
  grzewczej i spalinowej, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz sprawdzić kompletność jego
  wyposażenia.
  Przed ustawieniem wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy wykonać fundament o wysokości minimum 30cm ponad posadzką pomieszczenia, w którym wkład kominkowy z zespołem wodnym
  ma być eksploatowany. Ustawione na fundamencie urządzenie należy dokładnie wypoziomować,
  a następnie wykonać podłączenia do instalacji c.o. i kanału dymowego oraz montaż osprzętu wkładu
  kominkowego z zespołem wodnym.
  4.1. Zasady bezpiecznej instalacji wkładu kominkowego z zespołem wodnym
  Zasady BHP, prawidłowego i bezpiecznego montażu wkładu kominkowego z zespołem wodnym,
  wentylacji oraz podłączenia do instalacji odprowadzającej spaliny, określone są w Rozporządzeniu
  Ministra Infrastruktury, z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r. w rozdziale 6 §
  5 • Page 6

  265 p.1; § 266 p.1; § 267 p.1.
  Zgodnie z tymi zasadami:
  • Wkład kominkowy z zespołem wodnym powinien być ustawiony na podłożu niepalnym o grubości
  co najmniej 15 cm. Podłoga łatwopalna wokoło wkładu kominkowego powinna być zabezpieczona
  pasem materiału niepalnego o szerokości, co najmniej 30 cm, sięgającym poza krawędzie drzwiczek,
  co najmniej po 30 cm z każdej strony.
  • Wkład kominkowy z zespołem wodnym, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być
  oddalone od nieosłoniętych, łatwopalnych części konstrukcyjnych budynku, co najmniej 60 cm, a od
  osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm, lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 30 cm.
  • Do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy z zespołem wodnym, należy
  zapewnić dopływ świeżego powietrza niezbędnego do spalania paliwa w kominku oraz wentylacji.
  • Przewody spalinowe i dymowe oraz przewody wentylacyjne pomieszczenia, w którym będzie
  zainstalowany kominek z płaszczem wodnym, powinny być wykonane z atestowanych materiałów
  niepalnych.
  4.2. Zasady montażu instalacji wyciągowej spalin
  Podstawowym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest sprawny technicznie i właściwie dobrany pod względem przekroju poprzecznego
  przewód kominowy. Oceny stanu technicznego komina powinien dokonać kominiarz.
  Przewód kominowy powinien być wolny od podłączeń innych urządzeń.
  Przekrój komina wyznacza się wg poniższego wzoru:
  Q
  F = 0,003 x
  [m2], gdzie
  √ h
  F - przekrój komina [m2],
  Q - znamionowa moc cieplna wkładu kominkowego [kW],
  h - wysokość komina [m].
  Czopuch wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy podłączyć do komina za pomocą rury
  stalowej wykonanej z atestowanego materiału, którą należy nasadzić na wylot czopucha i osadzić
  w kominie.
  Komin powinien być zbudowany z materiałów niepalnych pozwalających na utrzymanie stałej
  temperatury. W przeciwnym razie komin należy wyłożyć materiałem izolacyjnym lub zainstalować
  komin dwupłaszczowy (w części wystającej ponad dach). Komin i przewody kominowe powinny być
  sprawdzone pod względem szczelności, niedopuszczalne są jakiekolwiek nieszczelności.
  Komin może posiadać przekrój kołowy lub kwadratowy o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż
  14 x 14 cm lub średnicę fi 150 mm dla kominków o wielkości otworu paleniskowego do 0,25 m2
  w przypadku kominków o większym otworze paleniskowym wymiar komina 14 x 27 cm lub średnice
  fi 180 mm. Przekrój przewodu kominowego powinien być taki sam na całej swojej wysokości, nie
  powinien posiadać gwałtownych przewężeń oraz zmian kierunku przepływu spalin. Do jednego
  przewodu kominowego wolno podłączyć tylko jedno urządzenie grzewcze.
  4.3. Zasady montażu instalacji centralnego ogrzewania
  UWAGA: Wkłady kominkowe z zespołem wodnym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przeznaczone są do pracy jako źródło ciepła w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych lub pompowych systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z normą PN-91/B- 02413, w których dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu nie przekracza 100°C, dopuszczalne ciśnienie robocze nie jest
  większe niż dla stosowanych urządzeń, a woda obiegowa służy wyłącznie do celów grzewczych i nie
  może być pobierana z instalacji.
  Połączenie wkładu kominkowego z zespołem wodnym z instalacją centralnego ogrzewania należy
  wykonać rozłącznie za pomocą dwuzłączek lub kołnierzy.
  Uzupełnianie stanu wody w kominku i instalacji c.o. powinno być wykonywane poza obrębem
  6 • Page 7

  wkładu kominkowego (nie bliżej niż 1,0m) na przewodzie wody powrotnej.
  Instalacja i rozruch wkładu kominkowego z zespołem wodnym powinny być dokonane przez
  wykwalifikowaną ekipę montażową.
  5. Paliwo
  5.1. Paliwo zalecane
  - producent zaleca stosować polana drzew liściastych typu: buk, grab, dąb, olcha, brzoza, jesion, itp.
  o wymiarach polan lub szczap: długości ok. 30 cm i obwodzie od ok. 30 cm do 50 cm, oraz brykietami z węgla brunatnego.
  - wilgotność drewna używanego do opalania urządzenia nie powinna przekraczać 20% co odpowiada drewnu sezonowanemu 2 lata po wyrębie, przechowywanemu pod zadaszeniem.
  5.2. Paliwo niezalecane
  Należy unikać do opalania urządzenia polan lub szczap o wilgotności powyżej 20%, gdyż może to
  spowodować nie osiąganie deklarowanych parametrów technicznych - obniżona moc cieplna.
  Nie zaleca się stosować do opalania urządzenia drobnych polan lub szczap, gdyż może to doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury wody - zagotowania wody oraz znacznego wzrostu
  temperatury spalin i pożaru komina.
  Nie zaleca się stosować do opalania urządzenia polan drzew iglastych oraz drzew zażywiczonych,
  które powodują intensywne zakopcenie urządzenia oraz konieczność częstszego czyszczenia urządzenia i przewodu kominowego.
  5.3. Paliwo zabronione
  Zabrania się spalania w urządzeniu wszelkich odpadów, szczególnie chemicznych, ze względu na
  wydzielanie się trujących związków w procesie spalania.
  6. Zasada działania
  6.1. Rozpalanie i załadunek paliwa
  a) Otworzyć rozruchowy szyber (13) za pomocą gałki (15),
  b) Otworzyć drzwiczki (2) za pomocą rygla (4),
  c) Otworzyć maksymalnie przepustnicę powietrza za pomocą uchwytu (9),
  d) Położyć papier lub specjalną rozpałkę na ruszt (10), nałożyć drobne suche gałązki, następnie
  nałożyć większe kawałki o średnicy ok. 3-5cm,
  e) Podpalić papier i zamknąć drzwiczki (2),
  f ) Po rozpaleniu się rozpałki zamknąć szyber (13),
  g) Gdy jest już utworzona warstwa zapłonowa żaru (grubości ok. 2cm) załadować palenisko właściwym paliwem.
  Przy każdym załadunku paliwa należy postępować następująco:
  - otworzyć rozruchowy szyber (13),
  - uchylić na chwilę, a następnie otworzyć delikatnie drzwiczki (2),
  - w miarę potrzeby odpopielić palenisko i załadować paliwo,
  - zamknąć drzwiczki (2),
  - po zapaleniu się paliwa zamknąć rozruchowy szyber (13),
  h) Pożądaną intensywność spalania uzyskuje się poprzez regulację przepustnicy powietrza pierwotnego za pomocą uchwytu (9),
  i) W czasie pierwszych godzin eksploatacji urządzenia zaleca się przyszłym użytkownikom eksploatować wkład kominkowy z zespołem wodnym przy niskich obciążeniach ok. 30-50% obciążenia nominalnego, ze względu na zbytnie naprężenia cieplne mogące doprowadzić do jego nadmiernego
  zużycia, a nawet uszkodzenia urządzenia.
  Zabrania się polewania, nasączania drewna płynami łatwo palnymi typu benzyna, olej napędowy,
  rozpuszczalnik itp., jak również dolewania tych materiałów do paleniska w celu przyspieszenia rozpalenia paliwa. Opary tych płynów są silną mieszanką wybuchową!!!
  7 • Page 8

  6.2. Normalna praca wkładu kominkowego z zespołem wodnym
  Do opalania wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy używać polan lub szczap drewna
  liściastego o długości ok. 30cm i obwodzie od 30 do 50cm lub brykiety węgla brunatnego.
  W celu uzyskania nominalnej mocy cieplnej wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy
  załadować do paleniska 4-5 polan drewna i odsłonić całkowicie przepustnicę powietrza (9).
  W celu uzyskania mocy cieplnej niższej od znamionowej należy do paleniska nałożyć 3-4 grubsze
  polana i przysłonić odpowiednio do zapotrzebowania przepustnicę powietrza (9).
  6.3. Praca z mocą minimalną w wydłużonym czasie
  Wkład kominkowy z zespołem wodnym może funkcjonować z minimalną mocą cieplną a czas trwania palenia wynosi powyżej 3 godzin przy załadunku trzech grubszych polan oraz przy całkowicie
  zamkniętej przepustnicy powietrza (9) przy ciągu kominowym ok. 6 Pa (im większa średnica okrąglaków tym niższe obciążenie cieplne).
  Jeżeli zachodzi taka konieczność (komin wytwarza zbyt wysoki ciąg) w celu regulacji ciągu kominowego należy wyposażyć przewód dymny w jego dolnej części w przerywacz ciągu - POZOR na
  zadymienie.
  6.4. Zalecenia przy normalnym użytkowaniu wkładu kominkowego z zespołem wodnym
  W czasie eksploatacji tych urządzeń grzewczych należy w szczególności przestrzegać poniższych
  zasad:
  1. Przed rozpaleniem ognia we wkładzie kominkowym z zespołem wodnym:
  - sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wodą,
  - skontrolować przewód kominowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przerywacz ciągu, wyczystki, itp.),
  - upewnić się czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami dopływowymi i odpływowymi jest sprawne
  technicznie i jest drożne.
  2. Podczas obsługi wkładu kominkowego z zespołem wodnym używać odpowiednich narzędzi
  i rękawic ochronnych.
  3. Jeśli występuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów to obowiązkowo należy spuścić wodę
  z instalacji, aby nie dopuścić do jej zniszczenia wskutek rozsadzenia.
  4. Zapewnić prawidłową wentylację nawiewno-wywiewną w pomieszczeniu zainstalowania wkładu
  kominkowego z zespołem wodnym.
  5. Usunąć z otoczenia wkładu kominkowego z zespołem wodnym materiały łatwopalne oraz żrące.
  6. Nie stosować w pomieszczeniu zainstalowania wkładu kominkowego
  z zespołem wodnym wentylacji wyciągowej mechanicznej.
  7. Jako medium grzewcze stosować wodę (jeżeli istnieje taka możliwość to wodę uzdatnioną).
  W regionach, gdzie występują duże spadki temperatur do instalacji grzewczej można dodać płyn
  przeciw zamarzaniu.
  8. Kilka praktycznych porad ułatwiających eksploatację, jak i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników wkładów kominkowych z zespołem wodnym:
  - szyba paleniska w czasie pracy wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest gorąca (>100°C) należy zwracać szczególną uwagę, dotyczy to przede wszystkim dzieci,
  - nigdy nie wolno używać wody do wygaszania paleniska wkładu kominkowego z zespołem wodnym,
  - palenisko promieniując przez ceramikę żaroodporną wydziela znaczne ilości energii cieplnej.
  Nie należy pozostawiać łatwopalnych materiałów i przedmiotów w odległości mniejszej niż 100 cm
  od szyby,
  - w czasie opróżniania paleniska z nagromadzonego popiołu należy wygarniać popiół do metalowego lub niepalnego pojemnika; należy pamiętać o tym, że nawet pozornie wystudzony popiół może
  być bardzo gorący i spowodować pożar,
  - celem uzyskania optymalnego działania urządzenia należy przewidzieć wentylację pomieszczenia,
  w którym jest ono zainstalowane. W każdym pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenia
  8 • Page 9

  należy przewidzieć grawitacyjny napływ powietrza potrzebnego do spalania - zwykle istnieje
  prześwit pod drzwiami wejściowymi o wysokości ok. 2cm; można wykonać w drzwiach otwór do
  napływu powietrza osłonięty żaluzją,
  - w razie pożaru komina zamknąć przepustnicę powietrza pierwotnego za pomocą uchwytu (9), zamknąć szyber (13) przy pomocy gałki (15) oraz przerywacz ciągu, jeżeli jest zainstalowany i wezwać
  Straż Pożarną.
  Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wkładu, w czasie jego eksploatacji, zaleca się
  zdjęcie klamki.
  6.5. Czyszczenie paleniska i przewodów kominowych
  W celu racjonalnego spalania paliwa w urządzeniu należy okresowo czyścić komorę spalania (1), ruszt
  (10), czopuch (17) oraz przewody kominowe. Czyszczenia kanałów spalinowych urządzenia należy
  dokonywać za pomocą szczotki drucianej.
  Przewody kominowe należy czyścić mechanicznie kilka razy w roku, obowiązkowo raz w okresie sezonu grzewczego. Czyszczenia przewodów kominowych powinna dokonywać specjalistyczna firma
  kominiarska.
  Przy okazji czyszczenia przewodu kominowego:
  - sprawdzić stan urządzenia, a w szczególności elementów zapewniających szczelność: uszczelki i zamknięcia;
  - sprawdzić stan przewodów kominowych i przewodu przyłączeniowego;
  - wszystkie złącza powinny wykazywać dobrą odporność mechaniczną i szczelność.
  7. Części zamienne
  Firma kratki.pl zapewnia dostawę części zamiennych w całym okresie eksploatacji urządzenia. W tym
  celu należy skontaktować się z naszym działem handlowym lub najbliższym punktem sprzedaży.
  8. Warunki gwarancji
  Zastosowanie wkładu kominkowego z zespołem wodnym, sposób podłączenia do instalacji grzewczej i komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się
  przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego.
  Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Nabywca
  wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego
  niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie
  zakupu. W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do
  przedłożenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
  Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń.
  Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia.
  Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę
  gwarancji producenta.
  Gwarancją objęte są:
  - elementy żeliwne odlewane;
  - ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika;
  - ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu.
  • formatki ceramiczne na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu;
  Gwarancją nie są objęte:
  - formatki wermikulitowe;
  - ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C);
  - wszystkie usterki z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności
  dotyczące stosowanego paliwa i podpałek;
  - wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego;
  - wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkadu kominkowego;
  - uszkodzenia wynikłe z przeciążeń cieplnych wkładu kominowego (związane z niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu).
  9 • Page 10

  Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji,
  do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie
  gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania,
  nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji
  oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli
  uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu.
  We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla.
  Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko.
  Klient zgłaszając w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw.
  Jeżeli nastąpi podejrzenie stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie
  klient traci wszelkie prawo gwarancyjne oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty
  związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy).
  Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw
  gwarancyjnych.
  Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby
  nieupoważnione traci ważność.
  Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!
  Nr fabryczny urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Typ urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BEZPIECZEŃSTWO PRZY OBSŁUDZE WKŁADU KOMINKOWEGO Z ZESPOŁEM WODNYM
  Podczas użytkowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy przestrzegać następujących
  zasad:
  - wkład kominkowy z zespołem wodnym nie może pracować bez wody;
  - nie wolno zalewać wodą ognia w komorze spalania;
  - ceramika żaroodporna zespołów frontowych w czasie spalania paliwa we wkładzie kominkowym
  z zespołem wodnym może osiągnąć temperaturę powyżej 100°C;
  - w pomieszczeniu zainstalowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy zapewnić swobodny, naturalny dopływ powietrza niezbędnego do spalania paliwa oraz wentylacji pomieszczenia;
  - nie należy wypełniać komory spalania zbyt dużą ilością paliwa szczególnie drobnego, gdyż może
  to spowodować uszkodzenie elementów zespołu frontowego oraz zaburzenia w pracy wkładu
  kominkowego z zespołem wodnym.
  DLA BEZPIECZEŃSTWA WKŁADU KOMINKOWEGO Z ZESPOŁEM WODNYM PRZED PRZEGRZANIEM (ZAGOTOWANIEM WODY) PRODUCENT ZALECA ZASTOSOWANIE:
  - Mikroprocesorowego Sterownika Kominka
  - Mikroprocesorowego Sterownika Pomp
  - Zasilacza awaryjnego ZZA-400-S
  - Zasilacza awaryjnego ZZA-300-A
  9. Najnowsza wersja - wkład kominowy z wymiennikiem ciepła
  W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem wody w systemie centralnego ogrzewania, można także
  zastosować wbudowany wymiennik ciepła. W takim przypadku instaluje się wewnątrz płaszcza
  wodnego kominka wężownicę chłodzącą zimną wodą. Wężownica ta jest wykonana z miedzianej rury
  o przekroju 12 mm. Obydwie końcówki wężownicy są wyprowadzone na zewnątrz kominka.
  Aby wymiennik ciepła właściwie spełniał swoją funkcję, montuje się jednocześnie termiczne zabezpieczenie procesu pracy samego kominka (procesu nagrzewania wody w kominku) z zaworem termostatycznym. Najlepiej nadaje się tu urządzenie typu zawór termostatyczny. Zawór termostatyczny
  jest sterowany nie poprzez ciśnienie, lecz poprzez temperaturę wody. Zawór ten wstawia się w rurę
  doprowadzającą wodę z wodociągu do wężownicy.
  10 • Page 11

  Zawór termostatyczny jest połączony z czujnikiem temperatury za pomocą miedzianej rurki o długości
  1,3 metra. Czujnik temperatury jest osadzony na specjalnie w tym celu przygotowanym króćcu rurowym (23), dzięki czemu zanurza się on bezpośrednio w wodzie wypełniającej płaszcz wodny, przez co
  zawór termostatyczny znajdujący się na drugim końcu miedzianej rurki jest sterowany temperaturą tej
  wody. Kiedy woda w kominku osiągnie temperaturę 97°C, zawór otwiera się i zimna woda z wodociągu
  przepływa przez rurkę wężownicy.
  W ten sposób woda znajdująca się w wodnym płaszczu grzejnym kominka jest schładzana. Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie termiczny bezpiecznik procesu pracy kominka nie potrzebuje prądu. Zimna woda z instalacji wodociągowej może przepływać przez wężownicę chłodzącą
  w obydwu kierunkach i nie ma to żadnego wpływu na efektywność pracy wymiennika ciepła.
  Konserwacja
  Jeśli zawór termostatyczny jest nieszczelny, woda z instalacji zasilającej przepływa cały czas przez rurę
  wężownicy niezależnie od temperatury wody
  w płaszczu wodnym kominka. W normalnych warunkach wystarczy tylko od czasu do czasu oczyścić
  gniazdo i grzybek stożkowy tego zaworu z osadu
  i brudu wciskając kilka razy czerwony przycisk i przepłukując w ten sposób wyżej wymienione części
  strumieniem bieżącej wody. Jeśli jednak to nie wystarczy, należy podjąć następujące czynności:
  1. Zakręcić zawór kurkowy odcinający wodę z wodociągu. Zawór ten powinien zawsze znajdować się
  pod przyłączem rurowym z zaworem termostatycznym (a więc pod rurą doprowadzającą wodę do
  wężownicy wymiennika ciepła).
  2. Odkręcić sześciokątną śrubę i wyciągnąć grzybek stożkowy zaworu.
  3. Oczyścić strumieniem wody bieżącej wszystkie elementy zaworu termostatycznego, a w szczególności gniazdo tego zaworu.
  4. Ponownie złożyć zawór termostatyczny i na koniec dość mocno dokręcić śrubę sześciokątną.
  Kondensacja
  Zbyt duża kondensacja w kominku z płaszczem wodnym jest wynikiem niewłaściwej eksploatacji
  urządzenia.
  Skutkiem zbyt wysokiej kondensacji mogą być objawy w postaci:
  - skroplin cieknących po wewnętrznych ścianach kominka a w skrajnych przypadkach wyciekających
  poza kominek,
  - dymienia, dym cofa się na pomieszczenie,
  - intensywnego brudzenia się komory spalania a w szczególności szyby,
  - sklejenie szybra (w efekcie brak możliwości regulacji ciągu)
  W celu uniknięcia w/w objawów zalecamy zastosowanie do przedstawionych poniżej wytycznych:
  - temperaturę zadaną ustawić w granicach 70-75oC,
  - temperatury startu pomp ustawić na 55oC pompa CO
  Ustawiona wyższa temperatura startu pomp umożliwia szybsze nagrzanie się instalacji.
  Różnica temperatur pomiędzy temperaturą pracy (żądaną), a temperaturą powrotu z instalacji powinna oscylować w granicach 20oC i jednocześnie spełniać warunek, że temperatura powrotu
  z instalacji nie może być mniejsza niż 50oC. Wiąże się to z temperaturą punktu rosy (uwalniania się
  pary wodnej z drewna) który dla drewna o wilgotności ≈ 20% wynosi 48oC.
  Niezbędnym wymogiem jest spalanie właściwego paliwa. Zalecanym drewnem opałowym jest np:
  buk, brzoza o wilgotności do 20%, sezonowane.
  Regularne czyszczenie komory spalania przy zauważalnym nagromadzeniu się „nagaru” w komorze
  spalania oraz zauważalnej niedrożności kanałów wylotowych.

  11 • Page 12

  12
  1. Wkład kominkowy z płaszczem wodnym
  2. Wylot spalin
  3. Sterowany elekt. dolot powietrza
  4. Otwarte naczynie wzbiorcze
  5. Automatyczne uzupełnienie wody (z wodociągu)
  6. Pompa c.o.
  7. Centralka sterująca MSK GLASS
  8. Zasilanie z wodociągu
  9. Rozdzielacz c.o.
  10. Odbiornik ciepła c.o.
  11. Rura bezpieczeństwa
  min. Ø25mm wewnątrz
  12. Rura wzbiorcza min.
  Ø25mm wewnątrz
  13. Rura spustowa do kanalizacji
  14. Rura przelewowa do kanalizacji
  15. Piec c.o.
  16. Zasilanie instalacji c.o.
  17. Powrót z instalacji c.o.
  18. Zawór zwrotny
  19. Zawór termostatyczny Watts
  20. Króciec obiegu wody c.o. (1” wewn.)
  21. Króciec wężownicy (½” zewn.)
  22. Króciec czujnika zaworu
  termicznego (½” wew.)
  23. Gniazdo czujnika temperetury
  MSK GLASS
  24. Płytowy wymiennik ciepła

  PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA WKŁADU KOMINKOWEGO Z PŁASZCZEM WODNYM Z KOTŁEM GAZOWYM
  10. Graficzny schemat podłączenia • Page 13

  PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA WKŁADU KOMINKOWEGO Z PŁASZCZEM WODNYM
  W UKŁADZIE OTWARTYM
  1. Wkład kominkowy z płaszczem wodnym
  2. Wylot spalin
  3. Sterowany elekt. dolot powietrza
  4. Otwarte naczynie wzbiorcze
  5. Automatyczne uzupełnienie wody (z wodociągu)
  6. Pompa c.o.
  7. Centralka sterująca MSK GLASS
  8. Zasilanie z wodociągu
  9. Rozdzielacz c.o.
  10. Odbiornik ciepła c.o.
  11. Rura bezpieczeństwa min. Ø25mm wewnątrz
  12. Rura wzbiorcza min. Ø25mm wewnątrz
  13. Rura spustowa do kanalizacji
  14. Rura przelewowa do kanalizacji
  15. Króciec obiegu wody c.o. (1” wewn.)
  16. Króciec wężownicy (½” zewn.)
  17. Króciec czujnika zaworu termicznego (½” wew.)
  18. Gniazdo czujnika temperetury MSK GLASS

  11. Wkłady AQUARIO
  Schemat budowy wkładu kominkowego z zespołem wodnym. Rys.3.
  Zasadniczą częścią wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest stalowy płaszcz wodny (16),
  znajduje się nad komorą spalania (1). Przednią ścianę komory spalania (1) stanowią stalowe drzwiczki
  (2) wyposażone w jednolitą szybę żaroodporną (3) oraz rygiel zamknięcia z klamką (4). Drzwiczki
  osadzone są w futrynie (5). Komora spalania (1) wyłożona jest formatkami Acumotte (27). Podstawę
  wkładu stanowi dwu płaszczowa podłoga której konstrukcja jednocześnie stanowi komorę dolotu
  powietrza (6). Dolot powietrza realizowany jest za pomocą króćca dolotu powietrza z zewnątrz
  o średnicy fi 125 mm (8) wyposażonego w mechanizm regulacji (7). Dopowietrzenie komory spalania
  realizowane jest również przez otwory umieszczone w tylnej ścianie - system dopalania spalin.
  Wkład Aquario to wkład bez rusztowy. Spalanie odbywa się na płycie, tzw. dopalanie na popiele.
  Podstawę komory spalania stanowi podłoga - płyta Acumotte
  element wyłożenia komory spalania (27), na której odbywa się spalanie paliwa. Stalowy płotek
  (9) zabezpiecza przed wysypywaniem się rozżarzonego paliwa z komory spalania poza drzwiczki.
  Odpady paleniskowe: popiół i resztki niespalonego drewna usuwamy za pomocą szufelki i szczotki,
  odkurzacza kominkowego lub przystawki do odkurzacza przemysłowego.
  Regulacja powietrza odbywa zię za pomocą uchwytu (7). Uchwyt regulacji (7) przesunięty maksymalnie w lewo oznacza otwarty dopływ powietrza pierwotnego, natomiast uchwyt przesunięty w prawo
  oznacza, że dolot powietrza jest zamknięty.
  13 • Page 14

  Nad komorą spalania usytuowany jest deflektor dolny wermikulitowy (26). Nad nim usytuowany jest
  deflektor górny - stalowy (25). Płomieniówki nagrzewnicy pionowej (17) przyspawane do górnych
  wewnętrznych ścian nagrzewnicy wody (18). Deflektor stalowy (25) i płomieniówki nagrzewnicy pionowe stanowią naturalny kanał konwekcyjny dla przepływu spalin, intensyfikujący wymianę ciepła.
  Podczas palenia we wkładzie spaliny omywają ściany komory spalania (1) przechodzą następnie pod
  deflektorami dolnym i górnym i przepływają przez płomieniówki pionowe (17) i omiatają nagrzewnicę wody (18), intensywnie oddając temperaturę do wody. Dalej płyną do czopucha (10) i poprzez
  przewód dymowy docierają do komina.
  W czopuchu zainstalowany jest regulowany szyber (11). Pozycja szybra ustalana jest za pomocą
  mechanizmu szybra (12).Wyciągnięcie mechanizmu szybra za pomocą uchwytu szybra (13) oznacza
  otwarcie przesłony wylotu spalin (11).Integralna częścią wkładu jest szyber dolny (14). Znajduje się on
  bezpośrednio nad komorą spalania (1) i stanowi przedłużenie deflektora górnego stalowego (25) na
  całej jego długości. Otwarcie go w początkowej fazie palenia powoduje że spaliny mają krótką drogę
  do komina, automatycznie wytworzy się lepszy ciąg. Zamknięcie za pomocą uchwytu szybra dolnego
  (15) spowoduje skierowanie spalin między dwa deflektory dolny (26) i górny (25) ( półka dymowa) co
  spowoduje wydłużenie drogi spalin. Rys 7. Dzięki czemu w przestrzeni powstałej między deflektorami
  i ponad deflektorem stalowym odbywa się proces dopalania cząstek opału, które nie zostały wcześniej spalone w komorze spalania (1). Uzyskiwane w ten sposób dodatkowe ciepło przekazywane
  jest do płomieniówek nagrzewnicy pionowej (17) i na płaszcz wodny (zespół) wodny (16). Uchwyty
  szybrów (13), (15)posiadają stopniowaną regulację położenia szybrów.
  Płaszcz ( zespół )wodny (16) posiada zamontowane na stałe króćce, które służą do połączenia do
  obwodu c.o. ogrzewanej wody, czujników termicznych oraz systemu odbierania nadmiaru ciepła –
  wężownicy (24). Do podłączenia obiegu c.o. przeznaczone są króćce (20) i (19) z gwintem wewnętrznym 1 cal (G1”) ( prawa i lewa strona wkładu - zalecane podłączenie krzyżowe dla zasilanie/powrót ).
  Zamontowane w dolnej części płaszcza(zespołu wodnego) (16) króćce (19) z gwintem wewnętrznym
  1 cal (G1”) dedykowane są do podłączenia powrotu wody z instalacji c.o. Do podłączenia wyjścia
  podgrzanej wody do instalacji c.o. służą króćce (20) umieszczone w górnej części płaszcza ( prawa i
  lewa strona wkładu - zalecane podłączenie krzyżowe dla zasilanie/ powrót ).
  Króćce z gwintem zewnętrznym (G1/2”) (23) są końcami wężownicy (24). Króciec czujnika zaworu termicznego (22) z gwintem wewnętrznym (G1/2”) jest przeznaczony do podłączenia kapilary czujnika
  termicznego zaworu bezpieczeństwa, który steruje otwarciem przepływu wody przez wężownicę
  (24). Wężownica (24)jest to element zabezpieczający płaszcz wodny przed przegrzaniem. Jeżeli odbiór ciepła przez instalację c.o. jest mniejszy od wytwarzanej przez wkład mocy, temperatura wody w
  płaszczu wodnym może niebezpiecznie wzrosnąć. W takim wypadku przy przekroczeniu temperatury
  95°C +/- 2°C zawór termostatyczny otwiera przepływ wody przez wężownicę, która schładza wodę w
  płaszczu( zespole)wodnym. Element (21) jest gniazdem montażowym czujnika temperatury sterownika kominkowego, który reguluje pracą układu ( pomp c.o. ) oraz opcjonalnej przepustnicy powietrza.
  Przepustnica taka jest montowana w kanale dolotu powietrza z zewnątrz budynku i steruje ilością
  powietrza pobieranego przez kominek odpowiada za optymalizację procesu spalania.

  14 • Page 15

  EN
  1.Initial information
  In some countries this appliance may not be the only source of heat for your building.
  NOTE: To avoid the risk of fire, the installation of this appliance should comply with all relevant
  Health and Safety Regulations for your area and the Technical Instructions contained in this
  manual. The design of the Fireplace and installation should be prepared by a qualified professional.
  The chimney should be checked by a chimney sweep prior to the installation of the appliance.
  Following the installation, both a technical and Safety test should be carried out on the unit and
  signed off on by qualified specialists.
  You are recommended to read carefully the whole of the manual to make the best of the fireplace
  insert with water jacket and be satisfied with your purchase. The a user is liable for the results of the
  failure to observe the guidelines of the assembly manual. It is recommended that you read the complete manual carefully in order that you get the most out of your purchase. Failure to comply with the
  guidelines in the manual leaves the owner/user liable.
  The fireplace insert with water jacket should be installed in accordance with this operating manual.
  Particular attention should be paid to:
  - assembling the components of the fireplace insert with water jacket in accordance with their
  intended use;
  - connecting the fireplace insert with water jacket to the flue gas evacuation duct and the chimney
  flue;
  - providing required ventilation to the room where the fireplace insert with water jacket is installed;
  - properly connecting the fireplace insert with water jacket to the central heating system and/or hot
  water circulation system.
  Detailed information related to installing the fireplace insert with water jacket is included in further
  sections of this manual.
  Requirements related to the conditions and principles of installations of such hearths as the fireplace
  inserts with water jacket can be found in the standards valid in each country as well as in state and
  local regulations. The provisions included in them must be observed.
  Within the territory of Poland the following legislative acts are in force:
  - the Regulation of the Minister of Infrastructure dated 12 April 2002 on tech- nical conditions that
  buildings and their location should meet (Dz.U. no. 75 dated 15.06.2002 Chapter 4;
  - PN-91/B-02413 standard Heat industry and heat engineering;
  - PN-EN 13229:2002 standard Insert appliances including open fires fired by solid fuels. Requirements
  and test methods; PN-EN 13229:2002/A1:2005 In- sert appliances including open fires fired by solid
  fuels. Requirements and test methods;
  - PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Insert appliances including open fires fired by solid fuel.
  Requirements and test methods
  You are recommended to strictly observe the requirements included in the above regulations.
  2. Intended use
  Fireplace inserts with water jacket are designed to be fired with deciduous wood. They are used to
  heat flats and rooms where they are installed. They may be used as an additional source of heat. They
  may also be used in conjunction with a storage water heater or may be used as a source of heating
  for central heating.
  The insert structure should be constructed in such a way so as to ensure assembly and disassembly
  of the fireplace insert with water jacket without its destruction or damage. Moreover, it should ensure
  the access of air necessary for burning and ventilation by the use of air grates on both sides of
  a fireplace in the lower part of the insert structure and a bigger-sized outlet grate (in the upper part
  of the housing) as well as constant access to operate a flue gases throttle or a chimney draft controller (damper).
  15 • Page 16

  3. Description of the appliance
  Drawing 1. General construction diagram of the fireplace insert Zuzia with a vertical air heater with
  water jacket.
  Drawing 2. General construction diagram of the fireplace insert with water jacket.
  The main component of the fireplace insert with water jacket is its steel water jacket (16) where the
  combustion chamber (1) is located. The front wall of the combustion chamber is the cast iron door
  (2) equipped with a homogenous heat-resistant glass ceramics (3) and a locking bolt (4). The door is
  settled in a cast iron frame (5) screwed to the water body. From the bottom the combustion chamber
  (1) is limited by a cast iron base (6) screwed to the water body where an ashpan chamber is located.
  Above the base there is a cast iron grate (10) where fuel is burnt. The grate should be placed with its
  finning faced upwards. An ashpan cast iron guard (11) protects against spilling of incandescent fuel
  from the combustion chamber after opening the door (2) Ashpan waste: ash and residues of unburnt
  fuel are accumulated in a sliding ashpan drawer (7) located under the grate. In the front part of the
  ashpan drawer a window (8) equipped with a controllable throttle with a handle (9) for controlling
  the amount of primary air needed to burn fuel. The secondary air needed to reheat gases arising from
  fuel burning and protecting against the blackening of the heat-resistant glass (3) is supplied by the
  slot in the upper part of the glass. Over the combustion chamber there are smoke tubes (17) whose
  diameter depends on the insert power, welded to lateral inner walls of the water body constituting
  natural convection ducts for flue gases flow and simultaneously intensifying the exchange of heat.
  During the operation after the fire-up of fuel flue gases flow along the combustion chamber walls
  between the smoke tubes to the vent connector (12) then through the flue to the chimney. In the
  vent connector there is a starting rotationally controlled damper (13). A knob (15) is used to adjust
  the angle of the damper opening by a special mechanism (14).
  The inlet of circulating water from the system to the fireplace insert with water jacket takes place by
  a lower stub pipes (18). The discharge of heated water from the fireplace insert to the central heating
  system (with water set) takes place also by upper stub pipe (19).
  The rest of stub pipes (20) are used to fix the temperature sensor (MSK), (21) coil pipe, (22) thermal
  valve sensor.
  3.1. Selection of the thermal power of central heating system or domestic hot water system
  The primary criterion for the selection of the system thermal power is the maximum transient power
  of the fireplace insert water jacket. A central heating system or domestic hot water system may carry
  the rated (average) power of the water jacket declared by its Producer when its takeoff power is equal
  or close to the maximum transient power of the water jacket. Relevant technical data are included
  in table 1.
  4. Assembly and installation of the fireplace insert with water jacket
  The fireplace insert should be installed by a person having required qualifications. Before starting to
  connect the fireplace insert with water jacket to the central heating and smoke removal system, read
  carefully this manual and check the completeness of the appliance equipment.
  Before placing the fireplace insert with water jacket, prepare a foundation minimum 30cm above
  the floor (not relevant in all countries, depending on the material and construction of the floor) of
  the room where the fireplace insert with water jacket is to be operated. The appliance placed on the
  floor should be carefully leveled and then it should be connected to the central heating and smoke
  removal duct, the fittings of the fireplace insert with water jacket should be assembled.
  4.1. The principles of safe installation of the fireplace insert with water jacke
  Health and safety rules, principles of correct and safe assembly of the fireplace in- sert with water
  jacket, ventilation and connection to the flue gas removal system are defined in the Regulation of the
  Minister of Infrastructure dated 12 April 2002 DZ.U. no. 75 dated 15 June 2002 in chapter 6 § 265 p.1;
  § 266 p.1; § 267 p.1.
  16 • Page 17

  In accordance with these principles:
  • The fireplace insert with water jacket should be installed on a minimum 15 cm thick-incombustible
  surface. The easily combustible floor near the fireplace door must be protected with a minimum
  30cm wide-strip of incombustible material reaching at least 30 cm away from the edges of doors
  on each side.
  • The fireplace insert with water jacket, connecting pipes and openings for cleaning should be away
  from the unprotected easily combustible parts of a building, at a distance of at least 60 cm and from
  the ones protected by 25mm-thick-plaster or other equivalent lining - at least 30cm.
  • The room where the fireplace insert with water jacket is installed fresh air inflow must be ensured
  for burning fuel in the fireplace and for ventilation.
  • The flue gas ducts and smoke ducts as well as ventilation ducts in the room where the fireplace with
  water jacket will be installed must be made of certificated non-combustible materials.
  (vary from country to country).
  4.2. Assembly principles of the flue gas extraction system
  The primary condition of safe and economic operation of the fireplace insert with water jacket is the
  chimney flue in working order and appropriately selected in terms of cross section. The technical
  condition of the chimney should be assessed by a chimney sweeper. The chimney flue should be free
  from connections of other appliances.
  The section of the chimney is determined acc. to the following formula:
  F = 0,003 x

  Q
  [m2], where
  √ h

  F - section of the chimney [m2],
  Q - rated thermal power of the fireplace insert [kW],
  h - chimney height [m].
  The vent connector of the fireplace insert with water jacket should be connected to the chimney by
  means of a steel pipe, made of certificated material, that should be placed on the vent connector
  outlet and settled in the chimney.
  The chimney should be made on non-combustible materials enabling the maintenance of constant
  temperature. Otherwise the chimney should be lined with an isolative material or a two-jacket-chimney should be installed (in the part protruding over the roof ). The chimney and chimney flues should
  be tested for air-tightness, no leaks are permissible. The chimney may have a circular or square section
  with the cross section not smaller than 14 x 14 cmor diameter Ø150 mm for fireplaces with fume outlet
  size up to 0.25 m 2 in the case of larger fume outlet size, chimney dimension 14 x 27 cm or diameter
  Ø180 mm. The section of the chimney flue should be the same all along its he ight, there should be no
  sudden narrowings or flue gas flow direction changes. Only one heating appliance may be connected
  to one chimney flue.
  4.3. Assembly principles of the central heating system
  NOTE: The fireplace inserts with water jackets within the territory of Poland are designed to works as
  a source of heating in the gravitational or pump water heating system of the open system secured
  in accordance with PN-91/B-02413 standard, in which the permissible water temperature does not
  exceed 100°C, the permissible working pressure is not higher than the pressure for the applainces
  used, the circulating water can be used exclusively for heating purposes and cannot be collected from
  the system.
  The fireplace insert with water jacket should be connected with the central heating system by means
  of pie union joints or collars. The fireplace and central heating system should be refilled with water
  outside the area of the fireplace insert (not closer than 1.0m) on the return water duct.
  The installation and commissioning of the fireplace insert with water jacket should be carried
  out by a qualified assembly team.
  17 • Page 18

  5. Fuel
  5.1. Recommended fuel
  - the producer recommends to use logs of decidueus trees such as: beech, hornbeam, oak, alder,
  birch, ash-tree etc. of the following dimensions of logs or chips: ca. 30 cm long and from 30 cm to 50
  cm in circumference and lignite briquette.
  - the moisture content of the wood used for firing the appliance should not exceed 20% which corresponds to the wood seasoned for two years after felling, stored under a roof.
  5.2. Unrecommended fuel
  The appliance should not be fired with logs or chips with the moisture content exceeding 20% as it
  may result in failure to achieve declared technical parameters - lower calorific value.
  It is not recommended to use too small logs or chips to fire the appliance as it may result in sudden
  increase of water temperature - boiling of water as well as significant increase of flue gas temperature
  and fire of the chimney.
  It is not recommended to use coniferous or resinous wood logs or chips since they cause excessive
  dirt of the appliance and necessity of frequent cleaning of the appliance and the chimney flue.
  5.3. Prohibited fuel
  It is prohibited to burn in the appliance any waste, particularly chemical one, due the emission of
  toxic substances in the process of burning.
  6. Working principle
  6.1. Fire-up and fuel charge
  a) Open the starting damper (13) with a knob (15);
  b) Open the door (2) with a bolt (4);
  c) Open to the maximum the air throttle with a handle (9);
  d) Put some paper or special tinder on the grate (10), place small twigs, than bigger pieces of ca. 3-5
  diameter,
  e) Ignite the paper and close the door (2),
  f ) Once the tinder is fired up close the damper (13),
  g) When the heat fire-up layer (ca. 2cm thick) is ready, fill up the hearth with appropriate fuel. Each
  time when you fill up the hearth with fuel remember to do as follows:
  - open the starting damper (13),
  - set ajar and then open the door (2) gently,
  - in needed remove ash and fill the hearth up with fuel, - close the door(2),
  - once the fuel is ignited, close the starting damper (13);
  h) The desired burning intensity is obtained by controlling the primary air throttle by means of the
  handle (9),
  i) During the first few hours of the appliance operation future users are recommended to operate
  the fireplace insert with water jacket at low loads of ca. 30-50% of rated load due to too big thermal
  stress that may lead to its excessive use and even cause damage to the appliance.
  It is not allowed to pour, soak wood with easily combustible liquids like petrol, fuel oil, solvent etc. or
  to add these materials to the hearth to speed up the fuel fire-up.
  Vapours of these liquids are a strong explosive mixture!!!
  6.2. Normal operation of the fireplace insert with water jacket
  To fire the fireplace insert with water jacket use the logs or chips of deciduous trees of the following
  dimensions: ca. 30 cm long and from 30 cm to 50 cm in circumference or lignite briquette.
  To achieve the rated thermal power of the fireplace insert with water jacket fill up the hearth with 4-5
  wood logs and uncover completely the air throttle (9).
  To achieve the thermal power that is lower than the rated power fill up the hearth with 3-5 bigger
  wood logs and cover the air throttle (9) as needed.
  6.3. Operation with minimum power in extended time
  The fireplace insert with water jacket may operate with minimum thermal power and the burning
  18 • Page 19

  duration exceeds 3 hours in case of filling up with 3 bigger logs and completely closed air throttle (9)
  at ca. 6 Pa chimney flue (the bigger the diameter of round timber the lower thermal load).
  If necessary (the chimney makes a too high draft) to control the chimney draft, equip the flue in its
  lower part with a draft arrester - be careful with the smoke.
  6.4. Recommendations related to normal operation of the fireplace insert with water jacket
  During the operation of heating appliances the following principles in particular should be observed:
  1. Before firing up the fireplace insert with water jacket:
  - check if the system is filled with water appropriately,
  - check up the chimney flue with accessories (draft arrestor, washout holes etc.),
  - check if the expansion vessel with inlet and outlet pipes is in working order and free from obstacles.
  2. When using the fireplace insert with water jacket use appropriate tools and protective gloves.
  3. If your system is going to be out of use for a period during the winter/cold weather, it is advisable
  to drain the water down. Failure to do so may result in burst pipes or even the unit itself due to
  freezing.
  4. Ensure proper ventilation supply in the room where you are going to install a fireplace insert with
  water jacket.
  5. Remove any easily combustible and caustic materials from the surroundings of the fireplace insert
  with water jacket.
  6. Do not use a mechanical exhaust ventilation.
  7. Use water as the heating medium (purified water if possible). In the regions where big drops of
  temperature occur anti-freezing liquid may be added to the water.
  8. A few practical pieces of advice facilitating the operation and increasing the safety of users of the
  fireplace inserts with water jacket:
  - The glass will get very hot during normal operation (>100°C) - be very careful, it relates mainly to children,
  - Never use water for extinguishing fire in fireplaces with water jacket
  -  the hearth when radiating emits lots of thermal energy. Do not leave any easily combustible and objects
  in the distance smaller than 100 cm from the glass,
  -  Removing the ash from the fireplace should be done with a metal or non-combustible container.
  Remember that even seemingly cooled down ash may be very hot and cause fire, to ensure optimal
  operation of the appliance a ventilation system for the room it is installed must be provided.
  In each room where the appliance is installed predict the gravitational flow of air required for combustion
  – usually there is a clearance of ca. 2 cm under the entrance door; an opening covered by a blind can be
  made to ensure inflow of air, in case of fire close the primary air throttle with the handle (9), close the
  damper (13) with a knob (15) and the draft arrester (if installed) and call the fire service.
  Due to the safety of the insert use during its operation the removal of a handle is recommended.
  6.5. Cleaning the ashpan and chimney flues
  For the purpose of efficient burning of fuel in the appliance, the combustion chamber (1), grate (10),
  vent connector (17) and chimney flues should be cleaned periodically.
  The smoke gas ducts should be cleaned with a wire brush. Chimney flues should be cleaned
  mechanically a few times a year, obligatorily once per a heating season. The chimney flues should be
  cleaned by a specialist chimney sweep company.
  When cleaning the chimney :
  - check the condition of the appliance and in particular of the elements ensuring tightness: seals and
  closures,
  -  check the condition of the chimney flues and the connecting pipe,
  -  all connectors should show good mechanical resistance and tightness.
  7. Spare parts
  The Company kratki.pl guarantees the delivery of spare parts throughout the whole period of the
  appliance operation. For this purpose contact our trading department or nearest point of sale.
  19 • Page 20

  8. Guarantee conditions
  The use of the fireplace insert with water jacket, its connection to the chimney and operating conditions must be in compliance with this operating manual. Any reconstructions or modifications to the
  structure of the fireplace insert are prohibited. The producer gives a 5-year-guarantee of its effective
  operation from the moment of the insert purchase. The buyer of the fireplace insert is obliged to read
  the manual of the fireplace insert, the conditions of the guarantee, which he should confirm with his
  entry in the guarantee card in the moment of purchase. When submitting a claim a User of the fireplace insert is obliged to present a claim report, a filled-in guarantee card and a bill. Submitting the
  above mentioned documentation is necessary for any claims to be considered. A claim consideration
  should be carried out within 14 days as of the date of its written claim submitting. Any processing,
  modifications and changes to the insert structure result in immediate loss of a producer’s guarantee.
  The guarantee covers:
  - cast iron elements;
  - movable elements of the mechanisms to control a vent connector flap and a comb of the ashpan
  housing;
  - fire grate and insulations of the fireplace for the period of 1 year as of the moment of purchase.
  The guarantee does not cover:
  - fireplace lining (vermiculite, chamotte etc);
  - fire-resistant glass (resistant to the temperature up to 800°C);
  - any defects arising from the failure to observe the provisions of the operating manual, in particular
  related to the fuel and tinder to be used,
  - any defects arising during the installation, enclosing and commissioning of the fireplace insert,
  - damages caused by thermal stresses of the fireplace insert (related to the operation of the fireplace insert
  inconsistent with the manual provisions).
  The guarantee is extended by the period starting from the moment of claim submission and ending
  on the day of notifying the buyer of the repair completion. This time will be confirmed in the
  guarantee card. Any defects attributable to incorrect operation, storage, incompetent maintenance,
  inconsistent with the conditions defined in the operating manual and caused by other reasons not
  attributable to the producer result in the loss of the guarantee, if such defects have contributed to
  quality changes of the fireplace insert.
  The use of coal as fuel in all our inserts is prohibited. Firing the insert with coal in any case
  results in the loss of guarantee for the hearth. A client notifying of a defect within the guarantee is obliged each time to sign a declaration that coal or any other prohibited fuels have not
  been used in our fireplace insert. If a suspicion of the use of above mentioned fuels arises,
  the fireplace will be subject of an expertise to test the presence of prohibited substances. If in
  the course of the analysis it is found that such substances have been used the client loses any
  guarantee right and is obliged to incur all costs related to the claim (also the expertise costs).
  This guarantee card serves as the basis of the provision of guarantee repairs free of charge. The guarantee card without a date, seal, signatures as well as with amendments introduced by unauthorized
  persons is no longer valid.
  Guarantee duplicates shall not be issued!!!
  Appliance serial number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Appliance type. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  SAFETY DURING THE OPERATION OF THE FIREPLACE INSERT WITH WATER JACKET
  When using the fireplace insert with water jacket the following principles need to be observed:
  - the fireplace insert with water jacket cannot work without water;
  - do not pour water over the fire in the combustion chamber;
  - the fire-resistant ceramics of front sets during fuel burning in the fireplace insert with water jacket
  may reach the temperature exceeding 100°C;
  - free natural inflow of air indispensable for fuel burning and room ventilation should be ensured in
  20 • Page 21

  the room where the fireplace insert with water jacket is installed;
  - do not fill up the combustion chamber with too much fuel, particularly with too shredded one, as
  it may result in damage to the elements of front set and disturbances within the operation of the
  fireplace insert with water jacket.
  TO ENSURE SAFETY OF THE FIREPLACES INSERT WITH WATER JACKET THE PRODUCER RECOMMENDS THE USE OF:
  - Microprocessor Fireplace Controller
  - Microprocessor Pomp Controller
  - Emergency Power Supply Unit ZZA-400-S
  - Emergency Power Supply Unit ZZA-300-A
  9. The latest version - fireplace insert with safety coil pipe
  To prevent water from overheating in the central heating system a built-in cooling coil pipe can be used.
  In such case inside the water jacket a cool coil is installed. This coil is made of a copper pipe of 12mm
  section. Both tips of the coils are led outside the fireplace.
  To ensure best performance of the heat exchanger the safety device of the operation of the fireplace
  insert itself (the process of heating up the water in the fireplace) with a thermostatic valve is at
  the same time fitted. For this purpose the thermostatic valve is best. The thermostatic valve is not
  controlled by pressure, it is controlled by water temperature. This valve is placed into the water inflow
  pipe from the waterline to the coil. The thermostatic valve is connected with the temperature sensor
  by means of a 1.3m-long-copper tube. The temperature sensor is settled on a stub pipe (23) prepared
  spe- cially for this purpose; thanks to which it submerges directly in water that fills the water jacket,
  consequently the thermostatic valve on the other end of the copper tube is controlled by the water
  temperature. When the water in the fireplace reaches the temperature of 97°C the valve opens and
  cold water from the water line flows through the coil tube. This way the water in the fireplace water
  jacket is cooled. Such solution has one more advantage, namely the thermal safety-device of the fireplace operation does not need current. Cold water from the water line may flow through the cooling
  coil both ways and it has no impact on the effectiveness of the heat exchanger operation.
  Maintenance
  If the thermostatic valve is not tight, the water from the feeding system all the time flows in through
  the coil tube regardless of the temperature of water in the water jacket. In regular conditions the
  valve seat and head should be just cleaned from time to time from deposit and dirt by pressing the
  red button a few times and rinsing the above mentioned parts with a stream of water. However, if it is
  not enough, the following actions should be taken:
  1. Screw on the ball valve cutting off the water form the water line. This valve should always be under
  the service connection with the thermostatic valve (i.e. under the pipe supplying water to the coil of
  the heat exchanger).
  2. Screw off the hexagonal screw and pull out the valve conical head.
  3. Clean all elements of the thermostatic valve, in particular the valve seat, with the stream of running
  water.
  4. Put together the thermostatic valve and finally screw on quite tightly the hexagonal screw.
  Condensation
  Condensation inside the firebox is as a result of improper operation of your stove.
  The effect of this can be:
  - Condensation forming on the inner walls of the firebox/stove and in extreme cases leakage out of
  the unit,
  - Smoke exiting the stove back in to the room,
  - Dirty Glass and dirty combustion chamber,
  - Loss of Damper control due to sticking.

  21 • Page 22

  In order to avoid the above, we would recommend using the guidelines as set out below:
  - Set temperature to between 70 and 75oC,
  - Set the circulation pump thermostat to 55oC.
  Setting the thermostat at this level will allow the installation to heat up faster.
  The water temperature difference between the desired working temperature, and the return water
  temperature should not differ by more than 20oC and also that the return water temperature be not
  less than 50oC. That the wood moisture content is no more than 20%. This is related to the dew point
  temperature (release of water vapour from the timber) of 48oC. Proper combustion of fuel is essential.
  The preferred fuel is seasoned wood e.g. beech, birch with a moisture content of no more than 20%.
  Regular cleaning of the combustion chamber/Firebox and exhaust duct is recommended, especially
  if there is a noticeable carbon build up.

  10. Graphic connection diagram
  CONNECTION DIAGRAM FIREPLACE WITH WATER JACKET IN OPEN SYSTEM
  1. Fireplace insert with water jacket
  2. Exhaust outlet
  3. Electric controlled air inlet
  4. Open expansion vassel
  5. Automatic water suplement (of aqueduct)
  6. The pump
  7. Control unit MSK glass
  8. Supply from the aqueduct
  9. Distributor c.o.
  10. Heat receiver c.o.
  11. Safety tube 25 mm inside.
  12. Expansion pipe 25 mm inside.
  13. Drain pipe to sewer.
  14. Overflow to sewer pipe.
  15. Water circulation output
  16. Coil pipe output
  17. Thermal sensor output valve.
  18. Outlet temperature sensor for MSK Glass

  22 • Page 23

  23

  1. Fireplace insert with water jacket
  2. Exhaust outlet
  3. Electric controlled air inlet
  4. Open expansion vassel
  5. Automatic water suplement (of aqueduct)
  6. The pump
  7. Control unit MSK glass
  8. Supply from the aqueduct
  9. Distributor c.o.
  10. Heat receiver c.o.
  11. Safety tube 25 mm inside
  12. Expansion pipe 25mm inside

  13. Drain pipe to sewer
  14. Overflow to sewer pipe
  15. Central heating stove
  16. Powered central heating system
  17. Return of central heating installations
  18. Valve
  19. Thermostatic valve Watts
  20. Water circulation output
  21. Termal sensor safety valve
  22. Coil pipe
  23. Outlet temperature sensor for MSK Glass
  24. Plate heat exchanger

  Connection diagram for the fireplace with a water jacket with a gas boiler • Page 24

  11. AQUARIO insert
  Construction diagram of a fireplace insert with the water system. Drawing 3.
  The main part of the fireplace insert with a water system is the steel water jacket (16) located above
  the combustion chamber (1). The steel door (2) equipped with a uniform heatproof glass (3) and a
  closing lock with a handle (4) constitutes the front wall of the combustion chamber (1).
  The door is mounted in the frame (5). The combustion chamber (1) is inlaid with Acumotte forms
  (27). The double-jacket floor whose construction also constitutes the air supply chamber (6) serves
  as the base of the system. Air supply is performed by means of the outdoor air supply stub pipe with
  the The lower vermiculite deflector (26) is located above the combustion chamber. The upper steel
  deflector (25) is located above it. The vertical water heater fire tubes (17) are welded onto the upper
  inside walls of the water heater (18). The steel deflector (25) and the vertical water heater fire tubes
  constitute the natural convection channel for fume flow, intensifying heat exchange. During the
  burning process inside the insert, fumes wash the combustion chamber (1) walls, then pass under the
  lower and upper deflectors and flow through the vertical fire tubes (17) and then sweep the water
  heater (18), intensively transmitting heat to the water. Next, they flow to the flue (10) and through the
  smoke channel leading to the chimney.
  An adjustable damper (11) is installed in the flue. The position of the damper is adjusted by means
  of the damper mechanism (12). Pulling the damper mechanism out by means of the damper handle
  (13) is equivalent to opening the fume outlet cover (11). The lower damper (14) is an integral part of
  the insert. It is located directly above the combustion chamber (1) and it constitutes an extension
  of the upper steel deflector (25) along its entire length. Opening it in the preliminary phase of the
  burning process makes the path of the fumes to the chimney short, which automatically generates
  better draught. Closing it by means of the lower damper handle (15) means directing the fumes
  between the two deflectors – the lower (26) and the upper (25) one (smoke shelf ), which makes the
  fume path longer. Drawing 7.; thanks to which the burning of fuel particles which have not been burned earlier in the combustion chamber (1) takes place in the space between the deflectors and above
  the steel deflector. Additional heat gained in that way is transmitted to the vertical water heater fire
  tubes (17) and to the water jacket (system) (16). Damper (13) handles (15) are equipped with gradual
  damper position adjustment.
  The water jacket (system) (16) is equipped with fixed stub pipes which are used to connect it to the
  heated water central heating system, thermal sensors and the excessive heat transmission system
  – the heating coil (24). The stub pipes (20) and (19) with 1 inch female thread (G1’’) are intended for
  connecting the insert to the central heating system (the right and the left side of the insert – cross
  connection for supply/return recommended). The stub pipes (19) with 1 inch female thread (G1’’) fitted in the lower part of the water jacket (system) (16) are intended for connecting water return from
  the central heating installation. The stub pipes (20) fitted in the upper part of the jacket are intended
  for connecting heated water outlet to the central heating installation (the right and the left side of
  the insert – cross connection for supply/return recommended).
  Stub pipes with male thread (G1/2’’) (23) constitute the heating coil (24) ends. The stub pipe of the
  thermal valve sensor (22) with female thread (G1/2’’) is intended for connecting the capillary tube of
  the safety valve thermal sensor which controls water flow activation through the heating coil (24).
  The heating coil (24) is an element that protects the water jacket against overheating. If heat transmission through the central heating installation is lower than the capacity generated by the insert,
  the water temperature in the water jacket may rise to a dangerous level. In such a case, when the
  temperature of 95ºC +/- 2 ºC is exceeded, the thermal valve opens water flow through the heating
  coil, which cools the water in the water jacket (system). The element (21) is the mounting socket of
  the fireplace controller thermal valve, which controls the operation of the system (central heating
  pumps) and of the optional air throttling valve. Such a throttling valve is mounted in the air supply
  channel from outside of the building and controls the amount of air drawn through the fireplace; it
  provides optimization of the burning process.
  24 • Page 25

  DE
  1.Einleitungsinformationen
  Kamineinsatz soll keine einzige Heizquelle de Hause sein.
  Vorsicht : Um die Feuergefahr zu vermeiden, soll der Kamin* aufgestellt und zur Arbeit Vorbereitet
  werden gemäß den entsprechenden Bauvorschriften, sowie den technischen Anweisungen, die in
  den vorliegenden Installations- und Benutzungsvorschriften angegeben sind. Das Installationsprojekt in diesem Bereich darf nur von einem gelernten Installateur vorbereitet werden. Vor der Inbetriebnahme muss die Abnahme protokollarisch durchgeführt werden und an das Protokoll muss
  auch das Gutachten (bzw. die Anlagengenehmigung) von einer entsprechenden Schornsteinfegerinstanz und einem Spezialisten für Feuerschutzfragen beigelegt werden.
  Um möglichst effektivsten vorteil und Zufriedenheit mit der Nutzung des Wasserkamins zu erzielen,
  lesen Sie bitte aufmerksam den gesamten Text der vorliegenden Bedienungsanweisung durch.
  Alle Konsequenzen, die aus der Nichtbeachtung der Montage-und Bedienungsanweisung folgen,
  trägt der Benutzer des Kamins selbst.
  Der Kamin soll gemäß der vorliegenden Bedienungsanweisung installiert werden.
  Das Hauptaugenmerk muss man auf folgendes richten:
  - alle Elemente des Kamins müssen zweckentsprechend montiert, bzw. installiert werden,
  - der Kamin muss an die Rauchabzugsleitung und weiter an den Schornstein angeschlossen werden,
  - der Wohnraum, in dem der Kamin installiert ist, muss entsprechend gelüftet werden,
  - der Anschluss des Kamins an die ZH-und/oder die Warmbrauchwasseranlage muss wie oben
  angegeben durchgeführt werden.
  Ausführliche Informationen, bezüglich der Aufstellung des Kamins wurden in weiteren Kapiteln der
  vorliegenden Bedienungsanweisung angegeben.
  Die Anforderungen, welche man bei dem Installieren solcher Feueranlagen wie u. a. Kamineinsatze
  mit Wasserumlaufsystem befolgen soll, kann man in den in jedem Land geltenden Normen, sowie
  den inländischen bzw. örtlichen Vorschriften und Bestimmungen finden. Die sich dort befindenden
  Beschlüsse müssen beachtet werden.
  Auf dem Gebiet Polens sind folgende Vorschriften zu beachten:
  - Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 12.04.2002, im Hinblick auf die technischen Bedingungen, die die Häuser erfüllen sollten Dz.U. Nr 75 vom. 15.06.2002 r. Paragraph 4.
  - Norm PN-91/B-02413 Heizungswesen und Heizkraftwerk. Sicherung der Heizanlagen des offenen
  Systems. Anforderungen.
  - Norm 13229 2002 Kamineinsätze und offene, Kamine für feste Brennstoffe. Anforderungen und
  Untersuchungen.
  - Norm PN-EN 13229:2002 A1:2005 Kamineinsätze und offene Kamine für feste Brennstoffe. Anforderungen und Untersuchungen.
  - Norm PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Kamineinsätze und offene Kamine für feste Brennstoffe.
  Wir empfehlen Ihnen sich unbedingt an die in Ihrem Land in diesem Bereich geltenden Vorschriften
  und Anforderungen zu halten.
  2. Bestimmung der Einrichtungen
  Die Kamineinsatze mit Wasserumlaufsystem sind bestimmt für Beheizung der Wohnungen und Räume, in denen sie installiert sind und dürfen nur mit Laubholz gefeuert werden. Der Kamin kann als
  zusätzliche Heizungsquelle dienen. Er kann auch mit dem Speicher-Brauchwassererwärmer zusammenarbeiten oder als Versorgungsquelle für Zentralheizung genutzt werden. Die Verkleidung soll so
  entworfen werden, dass der Kamin nicht fest (dauerhaft) in diese eingebaut wird, d.h. wird immer die
  Möglichkeit bestehen, den Kamin herauszuholen ohne die Verkleidung beschädigen bzw. ruinieren
  zu müssen. Außerdem soll die Verkleidung durch Verwendung der angemessenen Lüftungsgitter den
  Luftzutritt sichern, der für Holzverbrennung und natürliche Lüftung notwendig ist, es sollte ferner
  auch freier Zutritt für Bedienung des Kaminschiebers ermöglicht werden.
  25 • Page 26

  3. Beschreibung der Einrichtungen
  Zeichnung 1. Allgemeine schematische Darstellung des Kamineinsatzes Zuzia mit vertikalen
  Heizrohren und Wasserregister.
  Zeichnung 2. Allgemeine schematische Darstellung von dem Kamineinsatz mit Wasserregister.
  Ein Einbauschema des Kamin mit Wasserregister wurde auf der Zeichnung 1 dargestellt. Der
  Hauptbestandteil des Kamins ist der stählerne Wassermantel (16). Im Inneren des Kamins befindet
  sich der Verbrennungsraum (1). Die Vorderwand des Verbrennungsraums bildet die Gusseisentür
  (2) die mit einer bis 800 Grad Celsius hitzebeständigen Scheibe und einem Verriegelungsdrucker (4)
  ausgestattet ist. Diese Tür ist in einem Gusseisenrahmen (5) eingesetzt und der Rahmen wurde an
  den Wassermantel angeschraubt.
  Von unten ist der Verbrennungsraum (1) begrenzt durch den Gusseisenboden (6), der auch an den
  Wassermantel angeschraubt ist. In diesem Gusseisenuntersatz ist die Aschenfallkammer platziert.
  Über der Aschenfallkammer ist der Gusseisenfeuerrost (10) einmontiert, auf dem die Verbrennung
  des Brennstoffes verläuft. Vor dem Herausfallen des glühenden Brennstoffes aus dem Verbrennungsraum nach dem Öffnen der Feuertür (2) schützt der Gusseisen-Vorderzaun (11). Verbrennungsruckstande, wie Holzasche oder die Reste von dem nicht bis Ende verbrannten Heizstoff sammeln
  sich in der ausziehbaren Schublade (7), die sich unter dem Rost (10) befindet. Im vorderen Teil der
  Schublade ist bewegliche Leiste (8) eingebaut, in die Schieberregler mit Griff (9) einmontiert wird.
  Dieser Schieberregler dient zur Regelung der Primärluft, die zur Verbrennung des Heizstoffes nötig
  ist. Die Sekundärluft, die zur Nachverbrennung der während des Brennprozesses entstehenden
  Gase unentbehrlich ist und die Verrusung der hoch temperaturbeständigen Scheibe verhindert (3),
  ist durch eine Spalt am oberen Rande dieser Scheibe zugeführt. Über dem Verbrennungsraum sind
  Heizrohre (17) angebracht. Wahrend des Kaminbetriebs, nach der Anheizung des Heizstoffes spülen
  die Verbrennungsgase die Wände des Brennraums (1) um, und fliesen zwischen
  den Heizrohren (17) zum Fuchs (12) und weiter durch Rauchgaskanal bis zum Schornstein. Im Kaminfuchs befindet sich ein regulierbarer Kaminschieber (13). Zur Einstellung eines bestimmten Öffnungswinkels des Kaminschiebers mit Hilfe eines speziellen Mechanismus (14) dient der Einstellknopf (15).
  Der Zufluss des Warmwassers von der Heizanlage zum Kamin erfolgt mit Hilfe von zwei unteren
  Anschlussstutzen (18) - einem linken und einem rechten, die einen Durchmesser G 1’’ haben und an
  die, die Seitenwände des Wassermantels (16) angeschweist sind. Die zwei Anschlussstutzen (22) sind
  nur in der neuesten Version der Kamine eingebaut – im Kamin mit dem Sicherheitswärmetauscher.
  Einer von diesen Stutzen führt kaltes Wasser in den Sicherheitswärmetauscher (SWT) zu, der andere
  führt heises Wasser wieder ab.
  3.1. Anpassung der Warmeleistung der Zentralheizung und/ oder der Warmbrauchwasseranlage
  Als Grundkriterium der Anpassung der Wärmeleistung bei dieser Heizanlage ist die maximale
  Augenblickleistung des Wasserumlaufsystems des Kamins. Damit die ZH- und/oder die Warmbrauchwasseranlage, die von dem Hersteller genannte nominale mittlere Leistung des Wasserumlaufsystems übernehmen konnte, soll ihre Anschlussleistung der maximalen Augenblickleistung des
  Wasserumlaufsystems gleich oder ähnlich sein. Die entsprechenden technischen Daten befinden sich
  in der Tabelle 1.
  4. Montage und Anschluss des Kamineinsatzes mit Wasserumlaufsystem
  Das Projekt der gesamten Installation soll durch einen gelernten Spezialisten entworfen werden.
  Bevor man mit dem Anschluss des Kamins an Wasserheiz-und Lüftungsanlage beginnt, soll man
  sich zuerst mit der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut machen und überprüfen, ob die
  Ausrüstung komplett ist. Vor der Aufstellung des Kamins muss in dem dazu bestimmten Raum ein
  Fundament gelegt werden, das Minimum 30 cm über den Fußboden vorstehen wird.
  Nur auf so einem Fundament darf man den Kamin befestigen. Nach der Aufstellung auf dem
  Fundament muss der Kamin ganz genau horizontaler werden und erst dann kann man ihn an die
  ZH-Anlage und an den Rauchkanal anschließen. Danach bzw. parallel kann auch die zu dem Kamin
  gehörige Ausrüstung montiert werden.
  26 • Page 27

  4.1. Die Regeln der gefahrlosen Montage und des Anschlusses des Kamineinsatzes mit Wasserumlaufsystem
  Die Regeln des Arbeitsschutzes, der richtigen und sicheren Montage des Kamineinsatzes, der
  Lüftungsanlage und des Anschlusses an die Rauchabzugsinstallation sind in Polen in Verordnung des
  Ministers für Infrastruktur vom 12.04.2002. GBl. Nr.75 vom 15.06.2002. Kapitel 6 § 265 p.1;
  § 266 p.1; § 267 p.1. - dargestellt.
  Gemäß diesen gesetzlichen Bestimmungen müssen folgende Prinzipien erfüllt werden:
  • Der Kamin soll auf einer unbrennbaren Bettung aufgestellt werden. Die Dicke der Bettung muss
  wenigstens 30 cm betragen. Der leicht entzündbare Fußboden muss man rund um den Kamin mit
  einem Streifen eines unbrennbaren Stoffes gesichert werden.
  • Der Kamin selbst, Anschlussrohre und Putzlöcher sollen von den unbedeckten leichtbrennbaren
  Bauteilen des Wohngebäudes nicht weniger als 60 cm entfernt werden und von den bedeckten mit
  wenigstens 25mm dickem Zementputz nicht weniger als 30 cm.
  • Zu diesem Raum, in dem der Kamin installiert ist, muss intensive Zufuhr von frischer Luft gesichert
  werden. Es muss genügend Luft sein nicht nur für Verbrennung des Heizstoffes, sondern vor allem
  für gute Belüftung des Raums.
  • Die Rauch-und Abgaskanäle (-Rohre), sowie die Lüftungsrohre in diesem Raum in dem der Kamineinsatz funktioniert, müssen aus brandsicheren, attestierten Materialien gefertigt werden.
  4.2. Die Regeln der Montage der Rauchabzugsinstallation
  Als Grundbedingung für gefahrlose und effiziente Nutzung des Kamins gelten folgende Regeln:
  die leistungsfähige Schornstein-Rohrleitung ( ein Rohr, das in den richtigen Schornstein-Rauchkanal
  hineingeht) und der Schornstein-Rauchkanal selbst. Das Rohr muss angemessen – hinsichtlich des
  Querschnitts ausgewählt werden. Der technische Zustand der Rauchabzugsinstallation ist von einem
  Schornsteinfeger zu beurteilen. An die Schornstein-Rohrleitung darf man keine anderen, bzw. zusätzlichen Anlagen, oder Vorrichtungen anschließen.
  Der Querschnitt der Rohrleitung ist auf folgende Weise festzusetzen:
  Q
  F = 0,003 x
  [m2], wobei
  √ h
  F - Querschnitt der Rohrleitung [m2],
  Q - Nominale Wärmeleistung des Kamins [kW],
  h - Höhe der Rohrleitung [m].
  Der Fuchs (12) des Kamins schließt man an den Schornstein mit Hilfe von einem attestierten Stahlrohr an. Dieses Rohr muss man auf die Mündung des Fuchses aufsetzen und in dem Rauchkanal
  befestigen.
  Der Schornstein soll aus unbrennbaren Materialien gebaut werden, die eine
  stabile Temperatur einhalten lassen. Andernfalls muss man den Schornstein mit einem Isolierstoff
  belegen, oder einen Doppelmantel-Schornstein installieren lassen (nur an diesem Teil, der über das
  Dach hinweg herausragt ).
  Der Schornstein selbst und die ganze Rauchabzugsanlage sollen hinsichtlich der Dichtigkeit überprüft werden. Keine, sogar minimale Undichtigkeiten sind erlaubt!. Der Schornstein kann kreisförmig
  oder viereckig sein, aber die lichte Weite muss nicht weniger als 14 x 14 cm oder Rauchrohrdurchmesser fi 150 mm für Kamineinsätzen mit Brennkammern bis 0,25m2 bei Kamineinsätzen mit
  grosseren Brennkammer Kaminausmass 14 x 27 cm oder Durchmesser fi 180 mm betragen und
  soll die gleiche auf seiner ganzen Höhe sein. Es sollen dabei auf der ganzen Höhe keine heftigen
  Querschnittsverengerungen, bzw. Änderungen der Fliesrichtung der Rauchgase auftreten. An einen
  Schornstein darf nicht mehr als nur eine Heizanlage angeschlossen werden.

  27 • Page 28

  4.3. Die Regeln bei der Montierung der Zentralheizungsanlage
  Vorsicht : Die Kamineinsätze mit Wasserumlaufsystem sind in Polen für den Betrieb als Wärmequellen bei Heizanlagen vorherbestimmt. Aber es geht hier ausschließlich um die Schwerkraftheizungs- und die Warmwasserpumpenheizungsanlagen, die im offenen System arbeiten und sind
  gerecht der Polnischen Norm PN-1/B-02413 gesichert. Die zulässige Temperatur des Wassers an der
  Speisestelle der ZH darf 100oC nicht überschreiten, der zulässige Betriebsdruck nicht hoher sein als
  bei anderen gewendeten Einrichtungen und das Umlaufwasser soll ausschließlich für Heizzwecke
  dienen und darf nicht von der Wasserversorgungsanlage abgenommen werden.
  Der Anschluss des Kamins an die ZH-Anlage lassen Sie bitte getrennt machen, also mit Hilfe von
  Verschraubungen (bzw. Gewindemuffen) und Flanschen.
  Das Nachfüllen des Wasserstandes in dem Kamin und in der ZH-Anlage führt man nur außerhalb des
  Kamins an dem Rücklaufrohr durch und nicht naher als 1,0 m von dem Kamin.
  Montage, Anschluss und Inbetriebsetzung des Kamins sollen Sie nur gelernten Spezialisten
  anvertrauen.
  5. Brennstoff
  5.1. Geeigneter Brennstoff
  - der Hersteller empfiehlt die Holzscheite nur von Laubbäumen zu benutzen, wie z.B. die Buche, die
  Weisbuche, die Eiche, die Erle, die Birke, die Esche, usw. und Braunkohle-Briketts. Die Holzscheite
  sollen ca. 30 cm lang sein und im Umfang von ca. 30 cm bis 50 cm haben.
  - die Feuchtigkeit des Brennholzes, das für Beheizung des Kamins vorbereitet wurde, soll nicht über
  20 % hinausgehen. So eine Feuchtigkeit hat ein zwei Jahrre trocken gelagertes Holz.
  5.2. Ungeeigneter Brennstoff
  Für Beheizung des Kamins verwendet man normalerweise kein Holz mit dem Feuchtigkeitsanteil
  über 20%, weil andernfalls die deklarierten technischen Parameter nicht erreicht werden können,
  besonders geht es hier um die Heizleistung, die dadurch fallen kann. Es wird auch nicht empfohlen
  den Kamin mit kleinen Holzstücken zu beheizen. Dies kann einen heftigen Temperaturanstieg
  des Wassers hervorrufen und das Wasser zum Sieden bringen. Es wird auch nicht empfohlen für
  Beheizung des Kamins die Holzscheite von Nadelbaumen zu benutzen. Diese verursachen intensive
  Verrusung der Anlage, die dadurch oft geputzt werden muss. Auch der Schornstein braucht infolge
  dessen häufigere Reinigung.
  5.3. Verbotener Brennstoff
  Es ist verboten in dem Kamin irgendwelche Abfälle und besonders die chemischen wie z.B. Kunststoffe zu verbrennen, weil während der Verbrennung zur Freisetzung von verschiedenen Giftstoffen
  kommt.
  6. Wirkungsprinzip
  6.1. Anheizung und Beschickung des Kamins mit Brennstoff
  a) Öffnen Sie den schwenkbar regulierten Kaminschieber (13) mit Hilfe von dem Einstellknopf (15),
  b) Öffnen Sie die Tür (2) mit Hilfe von dem Verriegelungsdrucker (4),
  c) Öffnen Sie maximal den Schieberregler mit Hilfe von dem Griff (9),
  d) Jetzt legen Sie etwas Papier oder einen dafür vorgesehenen Feueranzünder auf den Feuerrost (10)
  hin und darauf Kleinholz, bzw. Holzspäne. Am Ende legen Sie größere Holzstücke (von Durchmesser 3 ÷ 5 cm) auf,
  e) Zünden Sie das Papier bzw. anderes Material an und schließen Sie die Feuertür (2),
  f ) Wenn schon der Feueranzünder und das Kleinholz beginnen zu brennen, schließen Sie auch den
  Kaminschieber (13),
  g) Erst dann, wenn die Entflammunkschicht (von Glut) ca. 2 cm dick wird, soll die Feuerstätte mit dem
  richtigen Heizstoff beschickt werden.
  Bei jeder Beschickung des Kamins mit Brennstoff soll man folgendermasen handeln:
  - den schwenkbar regulierten Anlass-Kaminschieber (13) öffnen,
  - die Feuertur (2) zuerst nur ein wenig und anschliesend behutsam weiter öffnen,
  28 • Page 29

  - je nach Bedarf die Feuerstätte des Kamins von Asche befreien und mit Brennstoff beschicken,
  - die Feuertür (2) wieder schließen,
  - wenn der beschickte Brennstoff das Feuer fängt, soll der Anlass-Kaminschieber (13) wieder geschlossen
  werden,
  h) Eine erwünschte Intensität der Verbrennung bekommt man durch entsprechende Einstellung des
  Schieberreglers von der Primärluft mit Hilfe von dem Griff (9),
  i) Es wird empfohlen den Kamin während der ersten Arbeitsstunden nur bei einer niedrigen Vorbelastung zu benutzen. Diese Vorbelastung soll ca. 30 ÷ 50 % der Nominalleistung betragen. Es geht
  hier um die Wärmespannungen, weil wenn diese gleich am Anfang übermäßig werden, können sie
  zum Überverbrauch oder sogar zur Beschädigung der Anlage führen.
  Unter keinen Umständen darf man die Holzscheite bzw. Holzkloben mit leichtbrennbaren Flüssigkeiten wie: Benzin, Treiböl, Lösungsmittel, usw. begießen oder besprengen.
  Man darf auch nicht die o.g. Materialien direkt auf die Feuerung eingießen, um die Anheizung des
  Heizstoffes zu beschleunigen.
  Die Dünste von solchen Flüssigkeiten bilden eine sehr starke Explosivmischung !!!
  6.2. Normaler Betrieb des Kamineinsatzes mit Wasserumlaufsystem
  Wie schon im Pkt. 6.1. erwähnt wurde, darf man für Beheizung des Kamins die Holzscheite bzw. die
  Holzkloben nur von Laubbäumen verwenden. Sie sollen ca. 30 cm lang sein und im Umfang ca.30 cm
  bis 50 cm haben.
  Um die Nominalleistung des Kamins zu erreichen, braucht man in den Verbrennungsraum nur 4 bis 5
  größere Holzscheite hineinzulegen und den Schieberregler (9) ganz öffnen.
  Wenn Sie eine niedrigere Wärmeleistung (als die Nominalleistung) erreichen wollen, legen Sie in den
  Kamin nur 3 bis 4 größere Holzscheite und ziehen Sie den Schieberregler (9) zurück.
  6.3 Betrieb bei Mindestleistung und verlängerter Zeit
  Der Kamin kann auch bei minimaler Wärmeleistung funktionieren und die Verbrennung des Heizstoffes bei 3 gröberen Holzscheiten drin, völlig gezogenem Schieberregler (9) und einem Schornsteinzug
  von ca. 6 Pa wird über 3 Stdunden dauern (je gröberer Durchmesser der runden Holzscheiten, desto
  niedrigere Warmebelastung. Wenn es notwendig ist (der Kamin erzeugt einen übermäßig großen
  Zug), zur Regulierung des Kaminzuges soll der Rauchkanal in seinem unteren Teil mit einem Zugunterbrecher ausgestattet werden, wobei hier der Qualm austreten kann.
  6.4. Empfehlungen bei normaler Benutzung des Kamineinsatzes mit Wasserumlaufsystem
  Während des Betriebs diesen Heizungseinrichtungen halten Sie sich bitte an folgende unten erwähnte
  Regeln:
  1. Bevor Sie das Feuer in Ihrem wasserführenden Kamin anzünden, machen Sie bitte zuerst folgendes:
  - überprüfen Sie, ob diese Heizanlage richtig mit Wasser gefüllt wurde,
  - überprüfen Sie den Rauchkanal zusammen mit dem dazu gehörigem Zubehör (Zugunterbrecher,
  Revisionsklappen usw.),
  - vergewissern Sie sich, ob das Ausdehnungsgefäß und die Zulauf- und Ableitungsrohre im guten
  technischen Zustand und nicht verstopft sind.
  2. Bei der Bedienung des Kamins benutzen Sie nur die richtigen Werkzeuge und auch Schutzhandschuhe.
  3. Wenn der Kamin während eines starken Frostes für die Beheizung Ihres Hauses vorübergehend
  nicht benutzen werden sollte, dann bitte unbedingt das Wasser aus der ganzen Anlage ablassen. Andernfalls kann das Wassereis die Anlage sprengen.
  4. Der Raum, in dem der Kamin installiert ist, muss mit richtiger Druck- und Sauglüftung ausgestattet werden.
  5. In dem oben erwähnten Raum darf man keine leichtbrennbaren, kaustischen oder ätzenden Stoffe
  aufbewahren.
  6. In dem oben erwähnten Raum ist nicht gestattet eine Zwangslüftung zu verwenden.
  7. Als Wärmeübertragungsmittel kann nur Wasser benutzt werden, und wenn es eine Möglichkeit
  gibt-das aufbereitete Wasser. Auf den Gebieten mit niedrigen Temperaturen soll man zum
  29 • Page 30

  Wasser ein Frostschutzmittel hinzufugen.
  8. Ein paar von zweckdienlichen Hinweisen, die die Benutzung dieser Anlage erleichtern und die
  Sicherheit des Benutzers erhöhen:
  - wenn das Feuer brennt, ist die hochtemperaturbeständige Scheibe (3) sehr heiß (über 100 oC).
  Man muss selbst vorsichtig sein und besonders auf die Kinder aufpassen,
  - man darf das Feuer nie mit Wasser löschen,
  - wenn das Feuer brennt, strahlt die Feuerstätte durch die hochtemperaturbeständige Scheibe die
  Wärme aus und erzeugt dadurch erhebliche Menge von Energie. Deswegen sollen die leichbrennbaren Stoffe oder Gegenstände wenigstens 100 cm weit von der Scheibe entfernt verbleiben,
  - bei der Reinigung der Feuerstätte soll die angehäufte Asche in einen unbrennbaren Behälter
  herausgeholt werden. Man muss darauf achten, dass die herausgeholte Asche nur scheinbar als
  ganz abgekühlt aussehen kann, aber tatsächlich kann noch immer sehr heis sein und einen Brand
  verursachen,
  - um optimale Wirkung der Heizanlage zu erzielen, soll der Raum, in dem der Kamin installiert
  ist ausreichend belüftet werden. Für vollkommene Verbrennung des Heizstoffes muss eine
  angemessene Menge frischer Luft zufliesen. Es geht natürlich um die Schwerkraftlüftung. Es gibt
  normalerweise immer einen Luftspalt von ca. 2 cm unter jeder Tür und auserdem kann man unten
  an der Tür ein paar Löcher bohren lassen,
  - im Falle eines Schornsteinbrandes schließen Sie den Schieberregler von der Primärluft mit Hilfe von
  dem Griff (9), den schwenkbar regulierter Anlass-Kaminschieber (13) mit Hilfe von dem Einstellknopf
  (15) und den Zugunterbrecher (wenn installiert wurde). Und selbstverständlich rufen Sie sofort die
  Feuerwehr um Hilfe.
  Aus Sicherheitsgründen soll der Türgriff während des Kaminbetriebs abgenommen werden.
  6.5. Reinigung der Feuerstätte und der Rauchkanäle
  Für effektive und sparsame Ausnutzung des Brennstoffes soll der Verbrennungsraum (1), der Kaminboden (6), der Feuerrost (10), der Fuchs (12) und die Rauchkanäle periodisch gereinigt werden. Die Reinigung der Rauchabzugsrohre der Anlage führt man mit Hilfe von Drahtbürste durch. Wenn es um die
  Schornstein-Rauchkanäle geht, muss man paar Mal im Jahr eine Maschinenreinigung machen lassen,
  aber unbedingt wenigstens einmal während der Heizperiode. Die Reinigung der Schornstein-Rauchkanäle soll von einer fachlichen Schornsteinfeger-Firma gemacht werden.
  Gelegenheit lassen Sie auch folgendes überprüfen:
  - den technischen Zustand der Anlage und vor allem dieser Teile, die für die Dichtigkeit der Anlage
  verantwortlich sind;
  - den technischen Zustand der Schornstein-Rauchkanäle und des Anschlussrohres;
  - alle Verbindungen sollen gute mechanische Beständigkeit und gute Dichtigkeit nachweisen.
  7. Ersatzteilverzeichnis
  Die Firma Kratki.pl Marek Ball garantiert Ihnen Lieferung der Ersatzteile während der Nutzung des
  Kamins. Zu diesem Zweck brauchen Sie nur mit unserer Verkaufsabteilung oder einer der nächsten
  Verkaufsstellen einen Kontakt aufzunehmen.
  8. Garantiebedingungen
  Der wasserführende Kamineinsatz sollte laut dieser Bedienungsanleitung angeschlossen und
  betrieben werden. Für den gelieferten Kamin erteilt Ihnen der Hersteller Garantie auf die Dauer von 5
  Jahren. Die Garantiezeit geht von dem Einkaufsdatum an. Der Anschluss des Kamins an die Wasserheizanlage und an die Rauchabzugsinstallation, sowie Betriebsbedingungen müssen der vorliegenden
  Bedienungsanweisung entsprechen oder dieser Bedienungsanweisung gemäß durchgeführt werden,
  - irgendwelche Neugestaltung bzw. Modifikationen oder technische Änderungen des Kamins sind
  absolut unzulässig,
  - genaue Garantiebedingungen wurden Ihnen in dem anliegenden Garantieschein angegeben.
  In den Reklamationsfällen ist der Käufer verpflichtet, die Garantiekarte und den Kaufbeweis vozulegen. Sobald dies bei dem Hersteller eintrifft, wird die Reklamation innerhalb von 14 Tagen bearbeitet.
  Alle konstruktionelle Bearbeitungen des Kamineinsatzes führen zu Garantieverlust.
  30 • Page 31

  Die Garantie gilt für:
  - Gusselemente;
  - bewegliche mechanische Teile, wie Kaminschieber und Abdeckung des Aschefachs;
  - Feuerrost und Kaminabdichtungen, jedoch nur für ein Jahr ab dem Einkaufsdatum.
  Die Garantie fällt In folgenden Fällen aus:
  - Austausch der Vermiculite-Platten
  - Austausch der keramischen Auslegung der Brennkammer;
  - Austausch der Keramikscheibe, hitzeresistent bis 800°C);
  - alle Defekte, die auf Grund eines bedienungswidrigen Betriebs des Kamineinsatzes entstanden sind;
  - Schäden, die auf Grund des verwendeten Brennsoffs und Anzünder entstanden sind;
  - alle Transportschäden;
  - alle Schäden, die während der Montage und der Inbetriebnahme entstanden sind;
  - Schäden, die auf Überhitzung des Kamineinsatzes zurückzuführen sind (unsachgemäßer Betrieb des
  Kamineinsatzes).
  Die Frist der Garantie verlängert sich um die Zeit von dem Tag der Anmeldung einer Beschädigung
  bis zu dem Tag, als der Besitzer des Kamins von der Ausführung der Reparatur benachrichtigt wurde.
  Die Zeitspanne wird in dem Garantieschein eingetragen.
  Alle Beschädigungen, die ohne Verschulden des Herstellers entstehen, also infolge unrichtiger
  Bedienung, Lagerung, unsachgemäßer Wartung oder aus anderen Gründen, ziehen nach sich Verlust
  der Garantie.
  In allen Kamineinsätzen unserer Firma ist Kohle als Brennstoff unerlaubt. Das Heizen mit
  Kohle hat in jedem Fall ein Garantieverlust für die jeweilige Feuerstätte zu Folge. Der Kunde
  verpflichtet sich schriftlich, keine Kohle oder andere unerlaubte Brennstoffe zu verwenden.
  Falls ein Verdacht für die Nutzung von den erwähnten unerlaubten Brennstoffen entstehen
  sollte, wird das Heizgerät einer Expertise unterzogen, die den Gebrauch von den verbotenen
  Brennmaterialien entweder verneint oder bestätigt. Im zweiten Fall verliert der Kunde seine
  Garantie und ist weiterhin verpflichtet, die Kosten des Untersuchungsprozesses zu bezahlen.
  Der vorliegende Garantieschein gibt dem Kunden das Recht auf Reparaturen im Rahmen der Kulanz.
  Ein Garantieschein ohne Lieferdatum, Firmenstempel, Unterschriften, sowie mit Korrekturen oder
  Streichungen, die durch unberechtigte Personen aufgetragen wurden, ist ungültig.
  Die Zweitschrift der Garantiekarte wird nicht nachgeliefert!!!
  Fabrikations- Nr. des Erzeugnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Erzeugnisart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Sicheres Betrieben des wasserführenden Kamins
  Während des Betriebes des Kamins sollen folgende Grundprinzipien beachtet werden:
  - der Kamineinsatz mit Wassersystem darf ohne Wasser nicht betrieben werden
  - man darf das Feuer im Kamin mit Wasser nicht löschen,
  - während des Betriebs des Kamins erreicht die Kaminscheibe eine Temperatur über 100oC. Bitte
  aufpassen, insbesondere auf die Kinder,
  - im Raum, in dem der Kamin installiert wird, muss ungehinderter Zufluss von Frischluft garantiert
  werden, sowohl zur Verbrennung des Heizstoffes als auch zur Belüftung,
  - man soll den Brennraum des Kamins nicht mit zu viel Brennstoff beladen, besonders mit kleinen
  Holzscheiten, weil dies zur Beschädigungen der Bestandteile, insbesondere von dem Vorderteil des
  Kamins führen kann.
  Zum Schutz des wassergeführten Kamineinsatzes vor Überhitzung empfIehlt
  der Hersteller folgende Gerate zu installieren:
  - elektronische Steuerung des Kamineinsatzes
  - elektronische Pumpensteuerung
  - Notstromversorgungsgerät (ZZA -400-S, oder ZZA-300-A)
  31 • Page 32

  9. Neueste Version-Kamineinsatz mit dem Wärmetauscher
  Um die ZH-Anlage vor Überhitzung zu schützen, wird in dem Wassermantel des Kamineinsatzes ein
  spezielles Rohr eingebaut, der sog. Sicherheitswärmetauscher (SWT). Der SWT kühlt die Anlage mit
  kaltem Wasser ab.Der Wärmetauscher ist ein Kupferrohr mit dem Durchmesser 10mm. Die beiden
  Enden des Wärmetauschers befinden sich oben auf dem Kamineinsatz. Damit der Wärmetauscher seine Funktion erfüllt, muss eine thermische Ablaufsicherung montiert werden. Am besten eignet sich
  hier die thermische Ablaufsicherung STS 20. Dieses Sicherheitsventil wird nicht durch Druck, sondern
  durch Wassertemperatur gesteuert. Dieses Ventil montiert man im Rohr, das das kalte Wasser zu dem
  Sicherheitswärmetauscher zuführt. Die thermische Ablaufsicherung ist mit dem Temperaturfühler
  durch das 1,3 Meter lange Kupferrohr verbunden. Der Temperaturfühler ist in einem dazu vorgesehenen Stutzen (24) zu stecken, er hat einen direkten Kontakt mit Wasser, das den Kamin befüllt.
  Dadurch wird die thermische Ablaufsicherung, die sich am anderen Ende des Kupferrohrs befindet,
  direkt durch die Wassertemperatur des Kamins gesteuert.
  Wenn die Wassertemperatur im Kamin 97 Grad Celsius überschreitet, offnet sich das Sicherheitsventil
  und kaltes Wasser wird durch den Wärmetauscher aus der Anlage zugeführt. Somit wird das Wasser
  des Kamins abgekuhlt. Diese Lösung hat noch einen anderen Vorteil-die thermische Ablaufsicherung
  braucht keine Stromversorgung.
  Wartung
  Wenn die thermische Ablaufsicherung undicht ist, fließt das Wasser aus der Versorgungsanlage die
  ganze Zeit durch den SWT durch, unabhängig von der Wassertemperatur des Kamineinsatzes. Normalerweise reicht es aus, wenn man ab und zu das Ventil vom Schmutz und von den Ablagerungen
  reinigt, in dem man das rote Knopf paar mal drückt und das Ventil mit Brauchwasser ausspült.
  Wenn dieser Vorgang nicht ausreichend sein sollte, sollte man folgende Schritte unternehmen:
  1. Den Absperrhahn (der das Wasser aus der Anlage absperrt) zudrehen. Dieses Ventil sollte sich unter
  dem Rohranschluss mit dem thermischen Ventil befinden, also unter dem Rohr, das das Wasser in
  den Sicherheitswärmetauscher zuführt.
  2. Die sechskantige Schraube abdrehen und den Ventilkegel rausziehen.
  3. Unter der Brauchwasser Strömung alle Ventilteile reinigen.
  4. Das Sicherheitsventil wiederum zusammensetzen und die sechskantigeSchraube zudrehen.
  Kondenswasser
  Das in zu hohem Ausmaß entstehende Kondenswasser ist ein Zeichen des unrichtigen Betriebs des
  Kamins.
  Die Folge des zu stark vorkommenden Kondenswassers beobachtet man indem:
  - das Wasser an den Wänden des Kamins tropft;
  - Rauch entsteht, der Rauch kommt in den Raum zurück;
  - die Brennkammer verschmutzt schnell, insbesondere die Kaminscheibe;
  - der Kaminschieber ist verklebt, ohne dass es möglich ist, ihn zu bewegen.
  Um die oben erwähnten Erscheinungen zu vermeiden, empfehlen wir, folgende Schritte zu unternehmen:
  - die Kamintemperatur auf ca. 70 – 75 Grad einzustellen,
  - die Rücklauftemperatur (Temperatur der Pumpe) auf 55 Grad einzustellen.
  Die etwas höher eingestellte Temperatur für Einschalten der Pumpe verursacht, dass sich das Installationswasser schneller erwärmt. Die Temperaturdifferenz zwischen der Kamintemperatur und der
  Rücklauftemperatur sollte optimal 20 Grad betragen, wobei man gleichzeitig beachten sollte, dass die
  Rücklauftemperatur nicht niedriger als auf 50 Grad eingestellt werden sollte.
  Dies hängt dann mit dem Temperatur des Schwitzwassers zusammen (d.h. Wasserdampf entweicht
  aus dem Holz ), im Falle von Holz, dessen Feuchtigkeitsanteil nicht mehr als 20% beträgt, sind es dann
  48 Grad. Bedingungslos sollte man richtigen Brennstoff verwenden, Als empfohlener Brennstoff gilt
  saisongelagertes Buchen-, und Eichenholz , mit Feuchtigkeit bis 20%. Man sollte auch regelmäßig die
  Brennkammer reinigen, sobald sich dort Verbrennungsrückstände gesammelt haben, des weiteren
  sollten auch die Rauchgaskanäle gereinigt werden.
  32 • Page 33

  10. Anschlußschema

  33 • Page 34

  11. Kamineinsatz AQUARIO
  Schemat budowy wkładu kominkowego z zespołem wodnym. Abb. 3.
  Der Hauptbestandteil des Kamins ist der Wasserheizmantel aus Stahl(16)oben der Brennkammer(1).
  Die Vorderwand des Verbrennungsraum(1) bildet die Stahlendetür(2)die mit einheitlicher hitzbeständiger Scheibe(3) und einen Verriegelungsdrücker(4)ausgestattet wurde.Die Tür ist in einem
  Futterrahmen eingesetzt(5)Die Brenkammer ist mit einen Acumotte ausgelegt(27)
  Der Kaminboden ist als Zweimantelboden und hilft bei Beluftung der Brenkammer(6)In Unterboden
  ist ein Externerluftzufuhr schon mit einer Regulirung(7) eingebaut auf die Durchmesser 125 fi(8)Der
  Brenkammer ist auch durch die Löcher auf Rückwand mit dem Luft zugeführt.Kamineinsatz Aquario
  ist ohne Rost.Die Verbrennung ist auf der Platte sog. Ascheausbrennen.Der Boden der Brenkammer
  ist mit Acumotteplatte(27) ausgelegt .Vor dem Herausfallen des glühenden Brennstoffes aus dem
  Verbrennungsraum nach dem Öffnen der Feuertür schützt der Stahlendenvorderzaun(9) Brenn-Abfälle: Reste von Asche und unverbrannte Holz entfernt, mit der Schaufel und Besen, Staubsauger
  oder Kamin-Adapter, Industriestaubsauger. Einstellen der Luft ist mit dem Handgriff (7)einstellbar.
  Steuerhebel (7) nach links verschoben ist ein offener Luftzufuhr
  (Primär bedeutet), während das Futter nach rechts bewegt, dass die Luftzufuhr ist geschlossen.
  Über der Brennkammer liegt ein Unteren Vermiculit Deflektor (26) darüber liegt Obere Deflektor aus
  34 • Page 35

  Stahl (25) vertikale Heizrohren des Heizkörpers (17)an den Innenwänden des oberen Wasserbereiter
  (18) verschweißt ist. Stahlenden-Deflektor(25) und Heizrohren sind ein natürlicher Kanal für
  Abgasstrom, der Wärmeübergang Intensivierung. Die Verbrennungsgasse spülen während der
  Nutzung des Kamins nach der Anheizung des Heizstoffes die Wände des Brennraums (1)und gehen
  weiter unten der unterer und oberer Deflektors und fahren durch der Haizrohren(17)und geben die
  Temperature auf dem Wassermantel ob.Die Verbrennungsgase fliesen weiter zum Kaninfuchs (10)und
  durch Rauchleitung zum Kamin. In dem Fuchs befindet sich ein schwenkbar geregelter Kaminschieber(12).Das Ausziehen des Kaminschiebermechechanismus mit Hilfe von einem Griff(13) verursacht
  die Öffnung der Blende des Abgasauslasses(11).Untere Schieber(14) ist mit Kamineinsatz integriert
  und befindet sich über Brenkammer (1)der ist auch eine Verlengerung der oberen Stahl-Deflektor(25)
  auf ihre ganze Länge. Öffnungs es in der Anfangsphase des Rauchens bewirkt, dass die Abgase
  haben einen kurzen Weg zum Schornstein, automatisch eine bessere String. Schließen mit dem Griff
  Dämpfer unteren(15) wird die Leitung der Abgas zwischen zwei Schikanen unteren (26) und oberen
  (25) (Regal ein Rauch), die in Verlängerung der Abgaspfad führt. Zeichnung 7
  Mit dem im Raumzwischen der Schallwand und über dem Stahl Deflektor gebildet ist in dem Verfahren Verbrennung von Brennstoffpartikeln, die zuvor nicht in der Verbrennungskammer verbrannt
  worden (1). Die so erhaltene zusätzliche Wärme an die Verbrennungsrohre über
  vertikale Heizkörper (17) und einem Wassermantel (Team-) Wasser (16)weiter geleitet ist. Griffe des
  Schiebers(13)(15) haben Anpassung des Schiebers absolviert.
  Der Wassermantel(16) hat eingebaute Stützen, die zum Anscluss des Umkreises des vorgewärmten
  Wassers dienen, zu den Temperaturfühler sowie zum System der Abnahme des Überflusses der Wärme-Siechercheitswärmetauscher(24).Zum Anschluss an die Heizanlage sind die Stützen(20 und 19)
  mit Innengewinde-1 Zoll(G1)(auf die beiden Seiten des Kamineinsätzes .Die Stützen die in unteren
  Teil des Wassermantels montiert sind(16,19), sind zum Anschluss des Rücklaufs von der Heizanlage.
  Die Abfuhr des vorgewärmten Speisewassers von dem Kamin zu der Heizanlage erfolgt mit Hilfe von
  zwei oberen Anchlussstützen(20)(auf die beiden Seiten des Wassermantels).
  Die Stützen mit dem Aussengewinde ½ Zoll(23)sind die Vollendung des Sicherheitswärmetauschers(24).Die Muffe mit dem Innengewinde 1/2 (22) ist zum Anschluss des Fühlers von Sicherheitsventil vorgesehen, dass den Wasserdurchfluss durch den Sicherheitswärmetauscher (24) steuert.
  Sichercheitswärmetauscher (24)dient als Schütz vor Überhitzung des Wassermantels.
  Wenn der Empfang der Wärme durch die Heizanlage geringer als Leistungsfähigkeit ist, kann die
  Wassertemperatur in dem Wassermantel drastisch steigen.In diesem Fall, wenn die Temperatur 95 +/2 C überschritten wird, öffnet thermische Ablaufsicherung den Wasserdurchfluss durch den Sicherheiteswärmetauscher und dadurch wird das Wassermantel abgekühlt.Das Element(21) ist Montagenest
  des Temperaturfühlers der Steuerung , der die Arbeit der Drosselklappe und Umlaufpumpen steuert.
  Diese Drosselklappe ist in dem Kanal des externen Luftzufuhranschlusses montiert und steuert die
  Zuluft, unabhängik von der manuellen Regulierung

  35 • Page 36

  FR
  1.Informations initiales
  Cet appareil ne peut pas être la seule source de chaleur de votre habitation.
  NOTE: Pour éviter tout risque d’incendie, l’installation de cet appareil doit respecter les normes
  en vigueur (D.T.U 24.1 et 24.2) Pour des raisons de sécurité les Instructions Techniques contenues
  dans ce manuel’ la conception et l’installation doivent impérativement être réalisées par un professionnel qualifié. Le conduit de cheminée devra être vérifié par un ramoneur ou un artisan qualifié
  avant l’installation de l’appareil. Après l’installation, un test tant technique que sécuritaire devra
  être effectué sur l’unité par des spécialistes dûment habilités.
  Il vous est recommandé de lire attentivement l’intégralité de ce manuel aux fins de respecter les
  données d’installation et d’utilisation préconisées par le fabricant. Le non respect des directives
  d’installation engagera directement la responsabilité de l’installateur, et le non respect des critères
  d’utilisation de l’appareil engagera directement la responsabilité de l’utilisateur.
  Le raccordement du système hydraulique de l’insert devra être réalisé conformément aux prescriptions préconisées dans le présent manuel d’installation:
  - Le raccordement des composants du foyer (circuit hydraulique) avec le circuit hydraulique existant
  ou à créer.
  - Le raccordement du conduit des fumées du foyer ;au tubage de cheminée conformément au D.T.U
  24.1 et 24.2.
  - L’aération de la pièce dans laquelle se situe le foyer hydraulique, ou son raccordement en air
  comburant si besoin est.
  - Le raccordement des composants hydrauliques sur un kit hydraulique à créer ou existant.
  Détails des informations concernant le raccordement des éléments hydrauliques du foyer au réseau
  à créer ou existant préconisés dans le présent manuel.
  Les exigences liées aux conditions et principes d’installation des foyers/inserts chaudières ou
  à bouilleurs doivent-être conformes aux normes en vigueur du pays dans lequel l’appareil sera
  installé. L’inobservation de ces règles d’installation engagera directement la responsabilité de l’installateur, et non celle du fabricant.
  - DTU 24.1: Travaux de fumisterie (norme NF P 51-201).
  - DTU 24.2.1: Cheminées à foyer ouvert équipées ou non d’un récupérateur de chaleur utilisant
  exclusivement le bois comme combustible (norme NF P 51-202).
  - DTU 24.2.2: Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois
  comme combustible (norme NF P 51-203).
  -· D.T.U. 24.2.3: Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert conçu pour utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme combustibles (norme NF P 51-204).
  - DTU 65.11: dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment
  (norme NF P 52-203
  - Décret 93-1185 du 22 octobre 1993 (avis publié au JO du 10/02/1994): fait référence à la norme NF
  D 35-376
  - DTU 24.2.1 - DTU 24.2.2 – DTU 24.2.3
  - Norme NF D 35-376
  - Norme NF EN 13229: définition des niveaux de performances (rendements, émissions et autonomie)
  - Fascicule de documentation D 35-001.
  2. Usage prévu
  Les foyers/inserts hydrauliques ou à bouilleur sont faits pour être utilisés avec du bois de type feuillus
  .Ils sont utilisé pour chauffer des appartements ou des maisons à usage d’habitation. Ils peuvent
  être utilisés comme chauffage principale ou secondaire (relève) ce qui est généralement son type
  principal d’utilisation. Ils peuvent être aussi utilisés avec un ballon tampon qui permet de faire de
  l’accumulation et permettre ainsi de faire des économies de bois conséquentes, mais également de
  produire de l’Eau Chaude Sanitaire (E.C.S). Dans le cadre de son installation, il est nécessaire de
  36 • Page 37

  s’assurer d’un démontage aisé de l’appareil en cas de besoin. Il en va de même pour l’accès au
  conduit des fumées (ramonage). Il faut également assurer la ventilation et la diffusion de la chaleur
  par grilles d’aération à situer dans la hotte.
  3. Description de l’appareil
  Dessin 1. Le diagramme de construction général du foyer Chaudière (hydro) Zuzia avec échangeur
  vertical au-dessus de la chambre de combustion.
  Dessin 2. Diagramme de construction général du foyer Chaudière (hydro) Zuzia avec échangeur
  horizontal au-dessus de la chambre de combustion.
  Le composant principal du foyer chaudière est le corps de chauffe réalisé en acier (16) situé au-dessus
  de la chambre de combustion (1) . La face de la chambre de combustion est la porte de fonte (2)
  équipée d’une vitre céramique réfractaire résistante à une chaleur homogène (3) et de son système
  de verrouillage (4).). La porte est constituée d’ un cadre en fonte(5) vissé sur le corps de l’insert. En
  bas de la chambre de combustion (1) est située une pièce de fonte (6) vissée au corps de l’insert où
  est placé un cendrier. Au fond de la chambre de combustion il ya une grille de fonte (10) où le bois
  est brûlé. La grille doit-être placée sur son logement. Un garde fou en fonte (11) empêche le bois
  en feu de prendre appui sur la porte pour ne pas gêner son ouverture (2). La cendre et les résidus
  de combustible non brûlés tombent dans le tiroir coulissant du cendrier (7) situé sous la grille en
  fonte. Dans la partie avant du tiroir du cendrier il y a une ouverture (8) équipée d’une poignée (9)
  qui permet de régler l’entrée d’air principale (primaire) nécessaire à la bonne combustion du bois.
  L’air secondaire réchauffé par les gaz résultant de la combustion du bois protège le verre de la porte
  contre le noircissement (3). Cet air est fourni par la fente située dans la partie supérieure du verre.
  Dans la partie haute du foyer chaudière se trouvent des tubulures remplies d’eau (17) qui récupèrent
  la chaleur des fumées.
  Pendant la combustion, les fumées passent entre les tubulures remplies d’eau (17 ) et se dirigent vers
  la buse (12) pour ensuite aller vers le conduit de cheminée. Dans la buse se trouve un clapet (13) qui
  peut être fermé ou ouvert en se servant de la poignée (15) qui ajuste l’angle d’ouverture du registre
  par un mécanisme adaptée (14) L’entrée du circuit chauffage central se fera sur le raccord inférieur
  (18). Le retour au circuit du chauffage central sera réalisé en partie supérieure sur le raccord (19).
  Le reste des autres raccords (20) est utilisé pour fixer la sonde de température (MSK), (21) le serpentin
  de refroidissement, (22) sonde de température de la soupape de sécurité thermique.
  3.1. Sélection de la puissance calorifique de production de chauffage central et d’eau chaude
  sanitaire (E.C.S)
  Le critère de base pour choisir la puissance de l’installation est la puissance instantanée du foyer
  chaudière. Pour que l’installation de chauffage central / d’eau chaude sanitaire puisse atteindre la
  puissance nominale déclarée par le fabricant, la puissance absorbée de l’installation doit être approximativement égale à la puissance maximale du foyer chaudière. Vous trouverez dans les tableaux les
  caractéristiques des différents appareils.
  4. Montage et installation du foyer chaudière
  L’installation de nos appareils doit être effectuée par un professionnel compétent. Avant l’installation
  et la mise en service, merci de lire cette notice d’emploi et de vérifier qu’il ne manque aucune pièce.
  L’équipement doit être placé sur un support stable supportant le poids de l’installation, de préférence
  sur une plaque de béton(hauteur min 30 cm) ou un autre type de plaque fermé non inflammable.
  Une fois posé, l’appareil doit être ajusté. Ensuite, il doit être raccordé au circuit du chauffage central et
  au conduit de fumée. Il faut également brancher les appareils additionnels.
  4.1. Principes d’une installation en toute sécurité
  Le foyer chaudière doit être impérativement placé et installé de telle façon que soient respectés les
  règlements locaux, ou les normes nationales ou européennes en vigueur, y compris leurs avenants, et
  aussi conformément aux instructions indiquées dans cette notice d’emploi.
  37 • Page 38

  Conformément a ces principes:
  - Le foyer chaudière doit être placé sur un plancher ininflammable d’épaisseur de 15 cm minimum.
  En cas d’installation sur un plancher en matière inflammable, il faut le protéger du foyer chaudière
  par un matériau ininflammable de 30 cm d‘épaisseur.
  - Le foyer chaudière, les tuyaux de raccordement au conduit de fumée d’ouverture etc. doivent être
  éloignés au moins de 60 cm des éléments de construction de la maison non protégés et à au moins
  de 30 cm des éléments de construction de la maison protégés par une couche de plâtre.
  - Dans la pièce ou se trouve le foyer chaudière, prévoir une ventilation.
  - Pour les conduits de fumée ainsi que la ventilation, prévoir des matériaux ininflammables de qualité.
  L’installation et la mise en marche d’un foyer chaudière doit-être impérativement réalisée par des
  installateurs qualifiés.
  4.2. Principes de montage de l’installation d’extraction des fumées
  Une condition fondamentale d’une installation sure et économique du foyer chaudière est le
  recours à un conduit de cheminée efficace et un choix judicieux du diamètre de coupe transversale.
  L’évaluation de l’état du conduit de cheminée doit être réalisée par un spécialiste. Sur un conduit de
  cheminée on ne peut raccorder qu’un seul foyer.
  La section du conduit de cheminée est calculée selon la formule suivante :
  Q
  F = 0,003 x
  [m2]
  √ h
  F - section du conduit [m2],
  Q - puissance nominale du foyer chaudière [kW],
  h - hauteur de cheminée [m].
  La buse du foyer chaudière doit être raccordée avec le conduit de cheminée en utilisant un tuyau en
  acier atteste de qualité. Le conduit de cheminée doit être construit en matériaux ininflammables et
  isolants. L’étanchéité du conduit doit être vérifiée. La section du conduit peut avoir une forme ronde
  ou carrée avec un diamètre ; 14x14 cm Pour les foyers avec un Ø de sortie des fumées jusqu’à 150mm,
  il faut une section de cheminée de 0,25m², pour les puissances supérieures exemple, Ø 180mm, il faut
  dans ce cas une section de cheminée de 0,38m² (14x27). Le diamètre du conduit doit être le même
  dans toute sa longueur - IM PORTANT : Un seul conduit de cheminée = un seul foyer
  4.3. Principe de raccordement de l’insert chaudière sur le circuit de chauffage central
  NOTA: Les foyers chaudières sont conçues pour être raccordées sur un circuit de chauffage central ou autres existant ou à créer en utilisant des installations du type vase d’expansion fermée ou
  ouvert. La température de l’eau du circuit ne doit pas excéder les 100°C. La pression de fonctionnement VOIR PLAQUE SIGNALETIQUE SITUE SUR L’APPAREIL.
  - Les foyers chaudières sont raccordés au circuit de chauffage par des raccords équipés de joints
  étanches.
  - Le raccordement du foyer Chaudière au réseau d’eau doit se faire sur une connexion équipée d’une
  vanne d’arrêt se situant.
  - à 1 mètre environ de celui-ci.
  L’installation, le raccordement, la mise en service doivent impérativement être réalisés par une
  entreprise qualifiée et habilitée par KRATKI PL ou ses représentants.
  5. Combustible
  5.1. Combustibles recommandés
  - Le fabricant conseille d’utiliser pour votre foyer un bois sec d’arbres feuillus comme : hêtre, chêne,
  bouleau, aulne, charme etc. en longueur de bûche de 30-50 cm ou des agglomérés de lignite.
  - L’humidité du bois utilisé ne doit pas dépasser 20%, ce qui correspond à du bois séché à l’abri de la
  pluie deux ans après l’abattage.
  38 • Page 39

  5.2. Combustibles déconseillés
  Il faut éviter d’utiliser des bûches dont l’humidité dépasse 25% a cause de la diminution des
  paramètres techniques comme par exemple la puissance. Il est également déconseillé d’utiliser des
  buches de petites tailles et des brindilles a cause d’une augmentation trop rapide de la température
  de l’eau entrainant un risque d’incendie du foyer chaudière.
  Il est vivement déconseillé d’utiliser du bois de résineux comme le sapin. D’une part à cause de
  l’importante émission de fumée que ce type de bois provoque et d’autre part à cause de sa capacité
  à encrasser le foyer, vous obligeant à un nettoyage fréquent du foyer chaudière et du conduit de
  cheminée.
  6. Principes de fonctionnement
  6.1. Allumage et chargement de combustibles
  a) Ouvrir le clapet de la buse (13) avec la poignée (15)
  b) Ouvrir la porte (2) avec la poignée (4)
  c) Ouvrir l’obturateur d’air avec la poignée (9)
  d) Sur la grille(10) mettre du papier, et des copeaux de bois (4-5 cm)
  e) Allumer le feu dans le foyer et fermer la porte (2)
  f ) Après l’allumage fermer la buse (13)
  g) Quand les copeaux commencent à flamber, ajouter les buches de bois ensuite pour chaque
  chargement il faut:
  - ouvrir le clapet de la buse (13)
  - ouvrir doucement la porte (2)
  - si besoin, vider les cendres et ensuite charger le foyer.
  - fermer la porte (2)
  - après le rallumage du feu fermer aussi le clapet de la buse,
  h) Contrôler l’intensité de combustion en réglant l’arrivée de l’air primaire par la poignée de l’obturateur (9)
  i) Il est recommande de maintenir une puissance faible pendant la durée de quelques heures d’allumage (30-50% de la puissance nominale) pour éviter une tension thermique excessive.
  Il est interdit de verser sur le bois des substances inflammables comme de l’essence, du fioul, etc.,
  ainsi que de verser ces produits dans le foyer pour accélérer l’allumage du foyer.
  Les vapeurs de ces substances forment un mélange explosif !!!
  6.2. Mode de fonctionnement normal du foyer chaudière
  Pour chauffer le foyer chaudière il faut utiliser des buches de feuillus, avec une longueur de buche de
  30 cm et un diamètre de 30-50 cm et des agglomérés de lignite.
  Pour obtenir la puissance maximale, il faut charger le foyer chaudière avec 4-5 buches et ouvrir
  complètement l’obturateur d’air (9).
  Pour baisser la puissance, il faut charger le foyer chaudière avec 3-4 bûches et fermer partiellement
  l’obturateur d’air (9).
  6.3. Mode de fonctionnement à puissance minimale (temps de marche prolongé)
  Le foyer chaudière peut fonctionner à une puissance minimale. Dans ce cas le temps de combustion
  peut être prolongé ; plus de trois heures avec une charge de trois grosses buches si l’obturateur d’air
  (9) est complètement fermé, et le tirage de la cheminée est d’environ 6 Pa.
  6.4. Recommandations (utilisation normale de l’appareil)
  Pendant l’utilisation des foyers chaudières il faut respecter quelques règles:
  1. Avant l’allumage du feu dans les foyers chaudières il faut:
  - vérifier le niveau de l’eau dans l’appareil
  - contrôler le conduit de cheminée et les appareils additionnels
  - vérifier si la vase d’expansion, soupapes, les tuyaux et tous les éléments de l’installation sont en bon
  état de marche.
  2. Utiliser des gants de protection et des outils adaptés pour les foyers chaudières.
  39 • Page 40

  3. En cas de gel pendant l’hiver si le foyer chaudière n’est pas mis en marche il faut impérativement
  vider la chaudière de l’eau.
  4. Pensez à installer une ventilation dans les locaux chauffés par le foyer chaudière.
  5. Il est interdit de déposer des objets en matières inflammables sur l’appareil et à proximité.
  6. Ne pas installer de ventilation mécanique dans les locaux ou le foyer chaudière est installé.
  7. Le foyer chaudière se remplit avec de l’eau et dans les régions ou la température descend en
  dessous 0°C il est possible d’ajouter un antigel de préférence EKOBAL.
  8. Quelques conseils pratiques pour faciliter l’utilisation du foyer chaudière, et améliorer la sécurité
  des usagers de foyers chaudières.
  - La vitre de l’appareil peut être très chaude (>100°C), attention aux risques de brulures notamment
  pour les enfants
  - ne jamais jeter d’eau pour éteindre le feu
  - l’appareil dégage (par rayonnement à travers le vitrage) une importante chaleur, ne pas placer de
  matériaux ni d’objets sensibles à la chaleur à une distance inferieure à 100 cm de la zone vitrée.
  - vider le contenu du cendrier dans un récipient métallique ou ininflammable exclusivement réservé
  à cet usage. Attention, les cendres peuvent être brulantes et capables d’amorcer un feu.
  - pour améliorer le fonctionnement du foyer chaudière il faut prévoir une bonne ventilation des
  locaux dans lequel le foyer chaudière est installé.
  - Dans le cas d’incendie du foyer chaudière il faut fermer l’obturateur (9), fermer la buse (13) avec la
  poignée (15) et appeler les
  pompiers.
  La poignée est amovible pour qu’il soit possible de l’enlever pour éviter qu’elle soit chaude.
  6.5. Nettoyage du foyer et du conduit de fumée
  Pour un bon fonctionnement du foyer chaudière il est recommandé de nettoyer régulièrement la
  chambre de combustion (1), la grille (10), sortie des fumées (17) ainsi que les tuyaux de cheminée.
  Pour nettoyer les tuyaux de fumée il faut utiliser une brosse métallique. Le ramonage mécanique doit
  être effectué plusieurs fois par an dont une fois pendant la période de chauffe. Il doit être fait par une
  entreprise qualifiée qui devra remettre, après l’intervention, un certificat de ramonage.
  A l’occasion du nettoyage du conduit de cheminée il faut:
  - vérifier l’état de tous les appareils, surtout des éléments comme les joints d’étanchéité, fermetures,
  clapets.
  - vérifier l’état de tous les tuyaux, les raccords (s’ils résistent bien, et s’ ils sont étanches).
  7. Pièces de rechange
  La société kratki.pl garantie la livraison des pièces de rechange pendant toute la durée de l’exploitation de l’appareil. Pour obtenir les pièces demandées, merci de contacter le service de vente ou votre
  revendeur.
  8. Conditions de garantie
  Le bon fonctionnement de nos foyers chaudières repose sur une pose effectuée selon les règles de
  l’art et le respect impératif des normes, de la réglementation en vigueur et de notre notice d’installation et d’utilisation. Il est interdit de modifier le foyer chaudière et d’ajouter un changement dans
  le concept de foyer chaudière. Les conditions détaillées de la garantie sont données dans le bulletin
  de garantie. Le fabricant concède une garantie sur le bon fonctionnement du foyer de 5 ans depuis
  la date de vente (confirmée par le cachet du point de vente ou de notre usine et par la signature du
  vendeur) En cas de défaut d’un matériau, le fabricant garantie une réparation gratuite.
  Le fabricant s’engage à examiner la réclamation dans les 14 jours qui suivent la réception de la déclaration du défaut par écrit, accompagnée impérativement de la carte de garantie dûment complétée
  et de la preuve d’achat. Toutes réparations et/ou modifications du foyer non autorisées entrainent
  automatiquement l’annulation de la garantie.
  La garantie couvre:
  - Les éléments en fonte;
  40 • Page 41

  - Les éléments mobiles du mécanisme qui contrôle le connecteur du conduit des fumées;
  - La grille du foyer n’est couvert que pour une période d’une année à dater de la facture de vente.
  Attention !!!
  La garantie ne couvre pas la vitre, les joints d’étanchéité du foyer, et les plaques de vermiculite.
  La garantie ne couvre pas les endommagements dus au non respect des normes, de la réglementation en vigueur et de notre notice d’installation et d’utilisation et à cause d’événements qui ont endommagés le foyer chaudière pour lesquels le fabricant n’est pas responsable. La garantie ne couvre
  pas les dommages causés par l’usure normale. La garantie ne couvre pas le remplacement des pièces
  qui ont été abimées à la suite du non respect de notre notice d’installation et d’utilisation.
  La garantie sera prolongée de la période entre la date de la déclaration du défaut du foyer chaudière
  et la date de la réparation du foyer chaudière, cette période sera notée dans le bulletin de garantie
  Tout dommage causé par un mauvais usage, un entretien inapproprié, non respect de la présente
  notice provoquent la perte de la garantie s’ils engendrent un changement en qualité du produi.
  Pour tous les foyers chaudières, il est interdit d’utiliser du charbon comme combustible.
  L’utilisation du charbon entraine automatiquement l’annulation de la garantie. En déclarant un
  défaut, le client doit signer une déclaration de non utilisation de charbon et d’autres combustibles interdits. Ensuite le foyer chaudière subit une expertise. Si celle-ci démontre l’utilisation
  de combustibles interdits, le client perdra automatiquement la garantie et subira les frais
  causés par la réclamation et l’expertise.
  Pour éviter tous problèmes vous devez obligatoirement remplir la Procédure de réception
  concernant les dommages liés au transport.
  Le bulletin de garantie donne droit aux réparations gratuites.
  Le bulletin de garantie sans date, cachet, signature ou avec un texte ajouté ou barré par des personnes non autorisées est automatiquement invalide.
  Dans le cas de perte du bulletin de garantie, aucun duplicata n’est délivré !!!
  N° de série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Type d’appareil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  SECURITE D’UTILISATION
  Pendant l’utilisation du foyer chaudière il faut respecter les précautions suivantes:
  – Le foyer chaudière ne doit pas fonctionner sans eau.
  – I l est interdit d’éteindre le feu dans la chambre de combustion en utilisant de l’eau.
  – La vitre de la porte peut atteindre une température supérieur a 100°C.
  – Dans la pièce ou le foyer chaudière est installé, il faut assurer le flux de l’air nécessaire à la combustion et à la ventilation de la pièce.
  – I l ne faut pas remplir le foyer avec un trop grand nombre de bûches (surtout petites), car cela peut
  endommager la porte et perturber la fonctionnement du foyer chaudière.
  POUR LA SECURITE DU FO YER CHAUDIERE.ET CONTRE LA SURCHAUFFE , LE FABRICANT
  RECOMMANDE L’UTILISATION:
  - Du contrôleur à microprocesseur MSK (foyer)
  - Du contrôleur à microprocesseur MSP (pompe)
  - Batterie ZZA-400-S
  - Batterie ZZA-300-A

  41 • Page 42

  9. Notre dernière version de foyer chaudière avec serpentin de refroidissement
  Pour éviter la surchauffe de l’eau dans le réseau de chauffage central, il est possible d’ajouter un
  échangeur de chaleur. L’échangeur de chaleur est un serpentin qui est installé à l’intérieur du foyer
  chaudière. De l’eau circule dans le serpentin et refroidit le liquide dans le foyer chaudière.
  Le serpentin de refroidissement est un tuyau en cuivre (diametre12mm). Deux sorties du serpentin
  se trouvent à l’extérieur du foyer. Pour optimiser sa fonction, la soupape de sécurité doit être installée
  en même temps que le serpentin. Nous vous conseillons la soupape thermique de sécurité type STS
  20. La soupape de sécurité est un appareil de protection contre la surchauffe des foyers chaudières.
  Elle est contrôlée par la température. Il faut la brancher sur la tuyauterie d’entrée du serpentin. La
  soupape est connectée avec la sonde de température par un câble (longueur 1,3m). La sonde doit
  être placée dans l’ouverture (24) spécialement conçue pour elle dans le foyer chaudière. La soupape
  est contrôlée par la température de l’eau qui est mesurée à l’intérieur du foyer chaudière.
  Quand la température de l’eau dans le foyer chaudière atteint 97°C, la soupape de sécurité s’ouvre et
  injecte de l’eau froide dans le serpentin. L’eau dans le foyer chaudière sera progressivement refroidie.
  Entretien
  Si la soupape en position fermée présente des pertes d’eau, l’eau circule donc toujours dans le
  serpentin. Dans les conditions normales d’utilisation il suffit de nettoyer régulièrement le siège et le
  groupe obturateur-ressort en appuyant plusieurs fois sur le bouton rouge pour provoquer le rinçage
  des pièces mentionnées. Si cette opération ne suffit pas il faut:
  1 Fermer la vanne de l’alimentation d’eau. Cette vanne doit toujours être installée en amont de la
  soupape de sécurité.
  2 Dévisser l’écrou et sortir le groupe obturateur-ressort.
  3 Nettoyer parfaitement à l’eau ces pièces, spécialement le siège.
  4 Remonter l’ensemble écrou ressort obturateur et introduire le tout dans le corps en serrant bien
  l’écrou.
  Condensation
  La condensation à l’intérieur de la chambre de combustion est provoquée du fait du non entretien du
  foyer chaudière. Ceci a pour effet de:
  - La condensation se forme sur les murs intérieurs de la chambre de combustion,
  - La fumée quittant le foyer chaudière reste dans la chambre de combustion,
  -Le verre de la porte de la chambre de combustion est noircie par les fumées,
  - La registre de contrôle d’air devenu gluant ne fonctionne plus.
  Pour èviter les effets ci-dessous il est recommande de:
  - Maintenir la température d’ensemble entre 70 et 75°C.
  - Régler le thermostat de pompe de circulation à 55°C.,
  Un thermostat réglé de façon optimale permettra à l’installation de chauffer plus rapidement et en
  toute sécurité. La différence de température d’eau entre la température de travail désirée et la température d’eau de retour ne doit pas être supérieure à 20°C. Pour cela la température d’eau de retour
  ne doit pas être inférieure à 50°C. Que le contenu d’humidité du bois ne soit pas supérieure à 20%. Ceci
  est lié à la température du point de rosée (la sortie de vapeur d’eau du bois de chauffage) de 48°C. La
  combustion appropriée de carburant est essentielle au bon fonctionnement de l’installation.
  Le combustible approprié est par exemple ; le hêtre, le bouleau ou plus simplement tous les feuillus
  ayant un taux d’humidité ne dépassant pas 20%. On recommande un nettoyage fréquent conforme
  à nos directives et aux règles en vigueur de la chambre de combustion et du conduit des fumées.

  42 • Page 43

  1. Insert chaudière
  2. Sortie de fumées
  3. Entrée d’air extérieur
  4. Vase d’expansion ouvert
  5. Remplissage en eau (automatique)
  6. Circulateur
  7. Contrôleur a microprocesseur MSK GLASS
  8. Alimentation en eau
  9. Collecteur de répartition vers radiateurs
  10. Radiateurs
  11. Tube d’expansion Ø25 mm
  12. Remplissage vase
  d’expansion Ø25 mm

  13. Tube de purge manuel
  14. Tube de purge vase d’expansion
  15. Chaudière gaz
  16. Entrée d’eau chaudière à gaz
  17. Retour circuit de chauffage
  18. Valve de contrôle
  19. Vanne thermostatique Watts
  20. Entrée production d’eau chaude
  21. Serpentin de refroidissement (tubulure)
  22. Sonde thermique pour valve
  23. Sonde pour MSK GLASS
  24. Echangeur à plaques

  SCHEMA HYDRAULIQUE DE RACCORDEMENT ENTRE UN FOYER CHAUDIERE ET UN CHAUDIERE A GAZ EN RELEVE

  10. Schema graphique de raccordement

  43 • Page 44

  SCHÉMA DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE D’UN FOYER CHAUDIÈRE AVEC VASE D’EXPANSION
  OUVERT
  1. Insert chaudière
  2. Sortie de fumées
  3. Entrée d’air extérieur
  4. Vase d’expansion ouvert
  5. Remplissage en eau (automatique)
  6. Circulateur
  7. Contrôleur a microprocesseur MSK GLASS
  8. Alimentation en eau
  9. Collecteur de répartition vers radiateurs
  10. Radiateurs
  11. Tube d’expansion Ø25 mm
  12. Remplissage vase d’expansion Ø25 mm
  13. Tube de purge manuel
  14. Tube de purge vase d’expansion
  15. Entrée production d’eau chaude
  16. Serpentin de refroidissement (tubulure)
  17. Sonde thermique pour valve
  18. Sonde pour MSK GLASS

  11. Insert AQUARIO
  Insert de cheminée avec circuit de refroidissement AQUARIO. Dessin 3.
  La partie principale de l’insert de cheminée avec un circuit de refroidissement est la Chemise d’eau
  en acier (16) située au-dessus de la chambre de combustion (1). La porte en acier (2) équipée d’un
  verre calorifuge uniforme (3) et d’une fermeture avec une poignée (4) constitue la paroi frontale de la
  chambre de combustion (1). La porte est montée dans l’armature (5). La chambre de combustion (1)
  est marquetée avec les formes d’Acumotte (27). Le plancher de double-parois constitue également
  la chambre d’air (6) sert de base au système. L’arrivée d’air est effectuée à l’aide de la pipe extérieure
  de diamètre de 135 millimètre (8) équipé d’un mécanisme d’ajustement (7). La ventilation de la
  chambre de combustion est également effectuée au moyen d’ouvertures situées dans le mur arrière
  - le système brûlant de vapeur. L’insert d’Aquario est un insert grateless. Le processus brûlant a lieu
  sur le four, le soi-disant burning de dans-cendre. Le plancher - le panneau d’Acumotte (élément de
  revêtement de chambre de combustion (27)) là où le burning de carburant a lieu constitue la base de
  la chambre de combustion. L’embarquement en acier (9) se protège contre le carburant d’un rouge
  ardent débordant la chambre de combustion hors de la porte. Perte de four : la cendre et les restes en
  bois non brûlés sont enlevés à l’aide d’une pelle et une brosse, un aspirateur de four ou une prolongation à un aspirateur industriel. L’ajustement d’air est effectué à l’aide de la poignée (7). La poignée
  d’ajustement (7) s’est déplacée au maximum vers le gauche signifie que l’air primaire est ouverte, et
  la poignée déplacée vers la droite signifie que l’air est fermée.
  44 • Page 45

  Le déflecteur inférieur de vermiculite (26) est situé au-dessus de la chambre de combustion.
  Le déflecteur en acier supérieur (25) est situé au-dessus de lui. Les tubes de feu verticaux de chauffeeau (17) sont soudés sur le haut à l’intérieur des murs du chauffe-eau (18). Le déflecteur en acier
  (25) et les tubes de feu verticaux de chauffe-eau constituent le canal normal de convection pour
  l’écoulement de vapeur, intensifiant l’échange thermique. Pendant le processus brûlant à l’intérieur
  de l’insertion, les vapeurs lavent les murs de la chambre de combustion (1), puis passent sous les
  déflecteurs inférieurs et supérieurs et traversent les tubes de feu verticaux (17) et puis balayent le
  chauffe-eau (18), transmettant intensivement la chaleur à l’eau. Après, elles passent dans la conduite
  de cheminée (10) et par le canal de fumée menant à la cheminée.
  Un amortisseur réglable (11) est installé dans la conduite de cheminée. La position de l’amortisseur
  est ajustée au moyen du mécanisme plus humide (12). La traction du mécanisme plus humide dehors
  à l’aide de la poignée plus humide (13) est équivalente à ouvrir la couverture de sortie de vapeur (11).
  L’amortisseur inférieur (14) est une partie intégrale de l’insert. Il est situé directement au-dessus de la
  chambre de combustion (1) et il constitue une prolongation du déflecteur en acier supérieur (25) sur
  sa longueur entière. L’ouverture de lui dans la phase préliminaire du processus brûlant fait le chemin
  des vapeurs au short de cheminée, qui produit automatiquement d’une meilleure ébauche. La fermeture de elle à l’aide de la poignée inférieure d’amortisseur (15) signifie diriger les vapeurs entre les
  deux déflecteurs - (25) les inférieurs (26) et supérieurs (étagère de fumée), qui rendent le chemin de
  vapeur plus long. Figue 7. ; grâce à laquelle la combustion des particules de (bois)carburant qui n’ont
  pas été brûlées plus tôt dans la chambre de combustion (1) a lieu dans l’espace entre les déflecteurs
  et au-dessus du déflecteur en acier. La chaleur additionnelle gagnée de cette façon est transmise aux
  tubes de feu verticaux de chauffe-eau (17) et à la veste d’eau (système) (16). (Des 13) poignées plus
  humides (15) sont équipées de l’ajustement de position progressif d’amortisseur.
  La veste d’eau (système) (16) est équipée des pipes fixes de moignon qui sont utilisées pour la relier
  au système heated de chauffage central de l’eau, aux sondes thermiques et au système excessif de
  transmission de chaleur - le serpentin de chauffage (24). Les pipes de moignon (20) et (19) avec le
  fil femelle de 1 pouce (26 x 34) sont prévues pour relier l’insertion au système de chauffage central
  (le droit et l’aile gauche de l’insertion - raccordement en travers pour l’approvisionnement/retour
  recommandés). Les pipes de moignon (19) avec le fil femelle de 1 pouce (26 x 34) adapté dans la
  partie plus inférieure de la veste d’eau (système) (16) sont prévues pour le retour se reliant de l’eau
  de l’installation de chauffage central. Les pipes de moignon (20) adaptées dans la partie supérieure
  de la veste sont prévues pour la sortie heated se reliante de l’eau à l’installation de chauffage central
  (le droit et l’aile gauche de l’insertion - raccordement en travers pour l’approvisionnement/retour
  recommandés).
  Les sorties filettées en 1/2’ pouce mal (15x21) (23) constituent les extrémités du serpentin de chauffage les (24). La sortie de la sonde thermique de valve (22) filettée en 1/2’ pouce (15x21) est prévue
  pour relier le tube capillaire de la sonde thermique de soupape de sûreté qui commande l’activation
  d’écoulement d’eau par le serpentin de chauffage (24). Le serpentin de chauffage (24) est un élément
  qui protège la veste d’eau contre la surchauffe. Si la transmission de chaleur par l’installation de
  chauffage central est inférieure à la capacité produite par l’insertion, la température de l’eau dans la
  veste d’eau peut s’élever à un niveau dangereux. En ce cas, quand la température de 95ºC +/- le ºC 2
  est dépassée, la valve thermique ouvre l’écoulement d’eau par le serpentin de chauffage, qui refroidit
  l’eau dans la veste d’eau (système). L’élément (21) est la douille de support de la valve thermique de
  contrôleur de cheminée, qui commande le fonctionnement du système (pompes de chauffage central) et de la valve d’étranglement facultative d’air. Une telle valve d’étranglement est montée dans le
  canal d’air de l’extérieur de du bâtiment et commande la quantité d’air retirée par la cheminée ; elle
  fournit l’optimisation du processus brûlant.

  45 • Page 46

  RU
  1. Вступительная информация
  Камин не может быть единственным средством обогрева помещения..
  ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы избежать возникновениия пожара камин с водяной рубашкой
  должен быть установлен согласно соответствующим строительным нормам и правилам,
  а также техническим рекомендациям, представленным в данной инструкции по установке
  и эксплуатации. Проект установки камина должен быть выполнен квалифицированным
  специалистом. Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести техническую оценку,
  подтвержденную актом приема, а также заключением трубочиста и противопожарного
  специалиста.
  Мы рекомендуем Вам внимательно прочитать данную инструкцию для того, чтобы получить как
  можно больше пользы и удовольствия от пользования камином с водяной рубашкой.
  За последствия, наступившие в результате нарушения правил пожарной безопасности и несоблюдения настоящей инструкции, ответственность несет пользователь камина с водяной
  рубашкой.
  Камин с водным комплексом должен быть установлен согласно настоящей инструкции по эксплуатации. Особое внимание следует обратить на:
  - монтаж комплектующих элементов камина с водным комплексом согласно их предназначению,
  - подключение камина с водным комплексом к отводу продуктов сгорания и дымоходу,
  - обеспечение соответствующей вентиляции помещения, в котором устанавливается камин с
  водным комплексом,
  - подключение камина с водным комплексом к системе центрального отопления и/или горячей
  воде.
  Подробная инструкция по установке каминов с водным комплексом находится в дальнейших
  разделах инструкции. Требования, касающиеся условий и правил установки топок, таких как
  камины с водным комплексом, можно найти в действующих на территории каждой страны
  нормах, а также в отечественных и локальных нормативных документах. Решения, которые
  содержат эти нормы, следует соблюдать.
  На территории Польши в этой области действуют следующие законодательные акты:
  - Постановление Министра инфраструктуры от 12.04.2002 г. о технических условиях, которым
  должны соответствовать здания и их расположение (Законодательный вестник за 2002 г. № 75,
  от 15.06.2002г. раздел 4.)
  - Стандарт PN-91/B-02413 «Отопление и теплофикация. Защита открытых систем отопления»
  - Стандарт PN-EN 13229:2002 Камины открытые и каминные вставки, работающие на твердом
  топливе. Требования и испытания.
  - Стандарт 13229:2002/A1:2005 Камины открытые и каминные вставки, работающие на твердом
  топливе. Требования и испытания.
  - Стандарт PN-EN 13229:2002/A2:2005 (У) Камины открытые и каминные вставки, работающие на
  твердом топливе. Требования и испытания.
  Рекомендуем строго придерживаться требований, изложенных в вышеуказанных правилах.
  Если установка топки происходит в другой стране, необходимо пользоваться законодательными актами и правилами, принятыми этим государством.
  2. Предназначение устройств
  Камин предназначен для сжигания лиственной древесины, служит для обогрева квартир и
  помещений, где он установлен. Он может быть использован в качестве дополнительного источника тепла. Могут быть подключены к тепловому узлу с водоподогревателями или питать
  систему ц.о.
  Облицовка камина должна быть спланирована таким образом, чтобы была возможность  монта
  46 • Page 47

  жа и демонтажа без ее уничтожения или повреждения камина. Более того, она должна обеспечить доступ воздуха, необходимого для горения и  вентиляции с использованием подходящих
  решеток, а также легкий доступ к  дымоходной трубе или дроссельной заслонке.
  3. Описание устройств
  Рисунок 1. Общая схема устройства камина Zuzia с вертикальным нагревателем и водным
  комплексом.
  Рисунок 2. Общая схема устройства камина с водным комплексом.
  Основной частью камина с водным комплексом является стальной ватержакет (16), в котором
  находится камера сгорания (1). Переднюю стенку топочной камеры представляет собой
  чугунная дверца (2) имеющая цельное жаропрочное стекло (3) и засов (4). Оси установлены в
  чугунной раме, прикрепленной к кожуху топки(5). Снизу топочная камера (1) ограничена чугунным листом (6), на который установленышамотные плиты и чугунный колосник, на котором
  происходит сгорание загруженного в топку топлива. Над чугунным листом устанавливается чугунная колосниковая решётка (10), на которой происходит сгорание топлива. Решетка зольника
  должна быть размещена ребрами вверх. Чугунный передний заборчик топки (11) защищает от
  высыпания раскаленного топлива из камеры сгорания после открытия дверцы (2). Топочные
  отходы: зола и остатки несгоревшего топлива накапливаются в выдвижном ящике зольника
  (7), находящемся под решеткой. В передней части ящика зольника устанавливается окошечко
  (8), снабженное регулируемым дросселем с ручным управлением (9), который регулирует
  количество первичного воздуха нужного для сгорания топлива. Вторичный воздух служит для
  дожигания летучих продуктов газификации, а также для догорания мелких частиц топлива, вынесенных из слоя потоком газов, и защищает жаропрочное стекло (3) от задымления, поступая
  через щель находящуюся в верхней части стекла.
  Над камерой сгорания находятся дымогарные трубы, являющиеся естественными конвекционными каналами для течения продуктов сгорания, а также устройствами, интенсифицирующими
  теплообмен.
  Во время эксплуатации после разжигания топлива газы сгорания омывают стены топочной
  камеры и протекая между дымогарными трубами попадают в дымоход (12), а затем через дымоход в дымоотвод. В дымоходе устанавливается регулируемый шибер (13). Для регулировки угла
  открытия шибера, с помощью специального механизма (14), служит шишка (15).
  Приток циркуляционной воды из установки в камин с водным комплексом происходит с помощью нижних патрубков (18).
  Отвод подогретой воды, которая питает систему центрального отопления (из камина с водным комплексом ) происходит тоже с помощью верхних патрубков (19). Остальные верхние
  патрубки (20), (21)
  Другие соединения используются для установки датчика температуры (МСК), змеевика (21) и
  датчика термо клапана (22).
  3.1. Подбор термической мощности установки центрального отопления и/или горячей
  воды
  Основным условием выбора термической мощности установки является номинальная временная мощность водной системы камина. Для того, чтобы система центрального отопления
  и/или горячая вода могла принять рекомендованную Производителем мощность (среднюю) водного комплекса, ее мощность приема должна равняться или иметь как можно более близкое
  значение к номинальной временной мощности водного комплекса. Основные технические
  характеристики представлены в таблице №1 (стр. 8/9).
  4. Монтаж и установка камина с водным комплексом
  Установка и подключение установки должны осуществляться специалистами, имеющими соответствующие разрешения и опыт работы.
  47 • Page 48

  Перед установкой камина с водным комплексом к системе центрального отопительной и
  установке внутреннего сгорания необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации, а также
  внимательно осмотреть камин, проверить соответствие комплектующих заявленным в техническом паспорте, целостность всей конструкции, надежности соединений.
  Камин с водным комплексом необходимо приподнять над уровнем пола примерно на 30 см,
  для этого возводится специальный фундамент.
  Установленное на фундаменте устройство необходимо выровнять поуровню, а затем подключить к системе центрального отопления и дымоходу, а также произвести монтаж комплектующих камина с водным комплексом.
  4.1. Правила техники безопасности при установке камина с водным комплексом
  Правила безопасности и гигиены труда, правильного и безопасного монтажа камина с водным
  комплексом, вентиляции и подключения к вытяжным проводам и каналам отводящим продукты сгорания изложены в Постановление Министра инфраструктуры от 12.04.2002 г.
  о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (Законодательный вестник за 2002 г. № 75, от 15.06.2002 г. раздел 6 § 265 пункт 1; § 266 пункт 1; §
  267 пункт 1).
  Согласно этим правилам:
  • Камин с водным комплексом должен располагаться немного (около 15 см) выше уровня пола.
  Место, где Вы предполагаете установить камин, должно находиться в мин. 30 см от легковоспламеняющихся предметов. Пол вокруг камина должен быть выложен негорючим материалом
  (как минимум 30 см) с каждой стороны;
  • Топка камина с водяной рубашкой, присоединительные трубы и очистительные щели должны
  находится на расстоянии как минимум 60 см от неизолированных, легковоспламеняющихся
  элементов конструкции здания, а от элементов, отделанных штукатуркой (слой которой составляет 25 мм), или другими облицовочными материалами - как минимум 30 см.
  • В помещении, в котором будет установлен камин, должны быть условия для нормального
  функционирования системы вентиляции. Для того чтобы камин правильно работал, должно
  быть обеспечено необходимое количество воздуха.
  • Отводы топочных газов и корпус дымохода, а также вентиляционные каналы в помещении, в
  котором будет установлен каминс водяной рубашкой, должен быть выполнен из сертифицированных негорючих материалов.
  4.2. Правила монтажа вытяжной вентиляции
  Основным условием надежной и экономичной эксплуатации камина с водным комплексом
  является исправное техническое состояние и идеально подобранный по поперечному сечению
  дымоход. Оценку технического состояния дымохода должен произвести трубочист.
  К дымоходу запрещено подключать воздуховоды, а также другие мобильные или стационарные
  устройства.
  Сечения дымохода рассчитывается согласно формуле::
  Q
  F = 0,003 x
  [m2], где
  √ h
  F - сечение дымохода [м2],
  Q - номинальная тепловая мощность камина [kW],
  h - высота дымохода [м].
  Дымоход камина с водным комплексом необходимо соединить с дымоотводом, доя этого используем стальную трубу, выполненную из сертифицированного материала, которую вставляем
  между выходом дымохода и входом дымоотвода.
  Материал, из которого изготовлен дымоотвод должен быть огнеупорным, приспособленным к
  постоянному высокотемпературному влиянию дымовых газов. Дымоотвод должен быть произведен из негорючих материалов, позволяющих удержать постоянную температуру. В противном
  48 • Page 49

  случае дымоотвод необходимо изолировать соответствующим изолирующим материалом или
  установить двухкожуховый дымоотвод (часть выше крыши). Дымоотвод и дымоходы должны
  быть проверены на герметичность. Недопустимы трещины, перекосы, неплотности. Дымоход
  может иметь круглое или квадратное сечение с внутренними размерами 14 x 14 см или диаметр
  Ø150 мм для каминов с камерой сгорения до 0,25 м 2 соответственно для коминов с более крупной камерой сгорения размер дымохода ровный 14 х 27 см или диаметром Ø180 мм. Сечение
  дымовой трубы должно быть одинаковым по всей ее высоте, стенки трубы должны быть гладкими. В конструкции дымовой трубы не допускается наличие сужений и поворотов, изменяющих
  направление движения продуктов сгорания. К дымовой трубе может быть подключено только
  одно обогревательное устройство.
  4.3. Правила монтажа системы центрального отопления
  ВНИМАНИЕ: Согласно действующим нормам на территории Республики Польша камины с водяной
  рубашкой используются в качестве источники тепла в герметичных системах центрального
  отопления с открытым циклом с защитой в соответствии со стандартом PN-91/B- 02413, согласно
  которому максимальная температура подаваемой воды 100 °C, максимальное рабочее давление
  не превышает давления, характерного для всех примененных устройств, а циркуляционная вода
  используется исключительно в отопительных целях, и которую нельзя брать из системы.
  Для включения камина с водяным контуром в систему центрального отопления следует применять соединительные муфты или фланцы. Источник подачи циркулирующей воды в камин и
  систему центрального отопления должен располагаться за пределами камина (на расстоянии
  как мин. 1,0 м).
  Установка и ввод в эксплуатацию камина с водяным плащом должны осуществляться квалифицированными специалистами с соответствующим опытом установки и обслуживания каминов.
  5. Топливо
  5.1. Рекомендованное топливо
  - производитель рекомендует использовать лиственные породы дерева: дуб, бук, граб, ольха,
  береза, ясень и т.п., размеры дров или щеп: длина-около 30 см, диаметр - от 30 до 50 см, а
  также буроугольные брикеты;
  - влажность древесины, примененной в устройстве, не должна превышать 20%, что характерно
  для 2-летней древесине, хранившейся под накрытием.
  5.2. Нерекомендованное топливо
  Топить дровами влажность которых выше чем 20% не рекомендуется, поскольку это может
  привести к несоответствию заявленных технических характеристик - снижение тепловой мощности. Для работы камина не рекомендуется использовать мелкие дрова и щепы, что может
  вызвать резкое повышение температуры воды – кипение воды сопровождается значительным
  повышением температуры и давления продуктов сгорания, в крайнем случае, привести к
  пожару.
  Категорически не рекомендуется использовать дрова из хвойных пород со смолистой древесиной, которые способствуют большему загрязнению камина и потребность в частой чистки
  устройства и дымохода.
  5.3. Запрещенное топливо
  Запрещается растапливать камин легковоспламеняющимися или горючими жидкостями.
  Запрещается бросать в топку бытовые отходы, изделия из пластмассы и прочих материалов,
  которые могут привести к загрязнению окружающей среды и возникновению огня в дымоходе
  вследствие его загрязнения.
  6.1. Растопка и подача топлива
  1. Открыть шибер прямой тяги (13) с помощью шишки (15),
  2. Открыть дверцы (2) с помощью засова (4),
  3. Максимально открыть дымоходную заслонку с помощью держателя (9)
  49 • Page 50

  4. На решётку-дно (10) уложить бумагу или иную растопку, затем щепки и мелкие дрова, сверху
  дрова диаметром 3-5 см,
  5. Поджечь бумагу и закрыть дверцы (2),
  6. После того, как растопка разгорится необходимо закрыть шибер (13),
  7. Когда образуется хороший слой жара (толщиной около 2 см) топку следует загрузить соответствующим топливом.
  Каждая подача топлива должна происходить следующим образом:
  - открыть дымовой шибер (13),
  - немного приоткрыть дверцы топки, а затем медленно полностью открыть (2),
  - в случае необходимости удалить золы и загрузить топливо,
  - закрыть дверцы (2),
  - после того, когда топливо разгорится закрыть шибер (13),
  8. Интенсивность и длительность горения регулируется заслонкой подачи первичного воздуха
  (9),
  9. При первой растопке устройства рекомендуется использовать только 30-50% номинальной
  тепловой мощности камина с водяной рубашкой, во избежание возникновения чрезмерных
  термических напряжений, которые могут привести к опасным повреждениям.
  Запрещается поливать, пропитывать древесину легковоспламеняющимися жидкостями, такими
  как: бензин, масло, растворители и т.п., а также подливать эти материалы в топку для ускорения
  процесса разжигания топлива.
  Пары этих жидкостей являются сильной взрывной смесью!!!
  6.2. Нормальная работа камина с водяной рубашкой
  В качестве топлива для камина с водяной рубашкой рекомендуется использовать лиственные
  породы дерева; размеры дров или щеп: длина - около 30 см, диаметр - от 30 до 50 см, а также
  буроугольные брикеты.
  Для достижения номинальной тепловой мощности камина с водным комплексом в топку необходимо загрузить 4-5 поленьев и полностью открыть дымоходную заслонку (9).
  Для получения меньшей тепловой мощности от номинальной, в топку необходимо загрузить
  3-4 толстых поленьев и соответственно прикрыть дымоходную заслонку (9).
  6.3. Работа при минимальной мощности на протяжении длительного времени
  Камин с водяной рубашкой может работает с минимальной теплопроизводительностью, а
  продолжительность горения составляет более 3 часов при загрузке трех толстых поленьев и
  полностью закрытой дымоходной заслонки (9), тяга которой составляет около 6 Па (чем больший диаметр кругляков, тем меньше тепловая нагрузка).
  В случае необходимости (если в дымовой трубе слишком большая тяга), для регулировки тяги
  дымовой трубы в нижней части дымохода устанавливается прерыватель тяги – обратите внимание на появление клубов дыма.
  6.4. Основные рекомендации по использованию камина с водяной рубашкой
  На протяжении всего срока эксплуатации и обслуживания камина, соблюдайте правила, которые обеспечивают основные условия безопасности:
  1. Перед зажиганием огня в камине с водяной рубашкой необходимо:
  - проверить или в установке имеется соответствующее количество воды,
  - проверить дымоход и подключенные к нему элементы (прерыватель тяги, люки для чистки и т. п.),
  - проверить техническую исправность и укомплектованность водяного бака вместе с подводящими
  и отводящими трубами.
  2. На протяжении всей деятельности, связанной с эксплуатацией и обслуживанием камина,
  используйте защитные перчатки и все необходимые инструменты.
  3. Во избежание размораживания системы отопления в зимний период при длительном перерыве в работе всю воду из системы следует спустить.
  50 • Page 51

  4. В помещении, в котором будет установлен камин с водяной рубашкой, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
  5. Необходимо удалить все легковоспламеняющиеся материалы, а также материалы, подвергающиеся воздействию температуры, от стен камина.
  6. не устанавливать камин с водяной рубашкой в помещениях с механической вентиляцией.
  7. Вода является рабочим телом (если существует такая возможность - лучше использовать
  очищенную воду). В регионах, где выступают сильно низкие температуры, в отопительные
  системы можно добавлять жидкость от замерзания.
  8. Несколько практических советов, облегчающих процесс пользования и увеличивающих
  безопасность Пользователей каминов с водяным контуром :
  - стекло топки во время работы камина с водяной рубашкой горячее
  (> 100°C ) - необходимо обращать особое внимание, прежде всего касается это детей,
  - нельзя использовать воду для тушения огня в топке камина с водяной рубашкой,
  - в топке сжигается топливо, в результате чего выделяется тепло. Ни в коем случае нельзя ничего оставлять на камине, в особенности легковоспламеняющиеся предметы, а также материалы,
  подвергающиеся воздействию температуры, необходимо их удалить на расстояние как мин.
  100 см от стен и стекла,
  - накопившийся слой золы в топке удаляется в металлический или негорючий ящик; следует
  помнить, что даже почти охлажденная зола может быть источником пламени и привести к
  пожару,
  - во время эксплуатации камина с водяной рубашкой необходимо обеспечить надлежащую
  вентиляцию помещения, т.е. подачу воздуха снаружи в то помещение, где установлен, что
  естественно способствуем эффективной работе камина. В каждом помещении, в котором
  установлен камин, необходимо предусмотреть постоянный приток воздуха, необходимого для
  горения – как правило под входными дверями оставляют щель размером в 2 см; отверстие
  может быть выполнено в дверях и прикрыто жалюзной решеткой, в случае пожара дымоходного канала закройте шибер в дымоходе(13)с помощью шишки (15), закройте приток воздуха
  в топку с помощью заслонки (9) и прерыватель тяги, если после выполнения вышеуказанных
  действий пожар не остановлен вызывайте пожарных.
  Для обеспечения дополнительной безопасности пользователей во время эксплуатации
  камина, рекомендуется снять ручки.
  6.5. Чистка топки камина и дымоходов
  Периодически необходимо чистить топочную камеру (1), решётку (10), дымоход (17), а также
  дымоходную трубу .
  Для чистки дымоходных каналов следует использовать проволочную щетку.
  Несколько раз в год необходимо производить очистку дымохода от сажи, обязательно, как
  минимум один раз, чистка должно производится во время отопительного сезона. Чистку дымоходных труб должны производить специалисты-трубочисты, наделенные соответствующими
  полномочиями.
  Во время чистки дымоходных труб:
  - проверить состояние устройства, а особенно герметичность уплотнительных элементов:
  уплотнительных прокладок и закрытий,
  - проверить состояние всех дымоходных и распределительных каналов,
  - все соединения должны характеризоваться хорошей механической прочностью и герметичностью.
  7. Запасные части
  Компания kratki.pl обеспечивает поставку запасных частей во время всего срока службы
  устройства. Для этого Вам необходимо связаться с нашим отделом продаж или обратиться в
  ближайший пункт продаж и обслуживания клиентов.
  8. Условия гарантии
  Топка для камина с водяной рубашкой должна быть установлена квалифицированным

  51 • Page 52

  специалистом с разрешением в соответствии с обязательными национальными нормами и
  процедурами, и эксплуатироваться строго придерживаясь данной инструкции. Запрещается
  вносить любые изменения в конструкцию камина.
  Производитель предоставляет 5-летняя гарантию на функционирование камина. Покупатель
  камина обязан прочитать инструкцию по эксплуатации камина и условия гарантии, которые
  должны быть заверены в Гарантийном талоне в момент покупки.
  В случае подачи иска, Пользователь камина обязан представить протокол претензии, заполненный гарантийный талон и документ, подтверждающий факт покупки. Предоставление
  вышеуказанных документов является основанием для рассмотрения искового заявления. Все
  претензии будут рассматриваться в течении 14 дней с момента их подачи в письменном виде.
  Любая модификация, изменения в конечном продукте ведут к немедленной потере гарантии
  производителя.
  Гарантия распространяется на:
  - основные чугунные элементы;
  - съемные элементы для механизма контроля над дымоходом и зольником;
  - решетки и уплотнители камина сроком на 1 год с момента приобретения.
  Гарантия не распространяется на:
  - элементы из вермикулита;
  - элементы из шамота;
  - жаропрочные панели (они могут повредиться только механически, потому что их тепловое сопротивление 800°C)
  - любые повреждения, возникшие в результате нарушения инструкции по эксплуатации, что особенно касается применения топлива и растопки;
  - любые повреждения, полученные во время перевозки от поставщика к Покупателю;
  - любые повреждения, полученные во время установки, облицовки и при начале работы камина;
  - ущерб в результате тепловой перегрузки камина (подключение к работе не соответствовало
  положениям инструкции по эксплуатации)
  При выполнении гарантийного ремонта срок действия гарантии продлевается на время: от дня
  подачи рекламации до момента уведомления Пользователя о исправности . Это время будет
  указано в гарантийном талоне.
  Любые повреждения, вызванные ненадлежащей или неправильной эксплуатацией, уходом
  и хранением, которые нарушаю требования данной инструкции по эксплуатации, а также по
  другим причинам не по вине производителя вызывают потерю гарантии, если эти повреждения
  привели к качественным изменениям топки для камина.
  Запрещается использовать каменный уголь в качестве топлива для любого камина
  нашей продукции. Использование угля в качестве приводит к потере гарантии. Пользователь каждый раз при оформлении претензии подписывает декларацию о том, что не
  использовал в качестве топлива уголь или другие запрещенные вещества. В случае возникновения сомнений в том, что уголь не использовался в качестве топлива, топка для
  камина будет подвергнута экспертизе на наличие запрещенных веществ. Если в результате экспертизы будет установлено, что данные вещества использовались, Пользователь
  теряет право на гарантийное обслуживание и обязан будет возместить все расходы,
  связанные с рассмотрением претензии (также расходы на экспертизу).
  Данный гарантийный талон является основанием для бесплатного гарантийного обслуживания.
  Гарантийный талон без даты, печати, подписей, как также с несанкционированными изменениями (поправками и исправлениями) является недействительным.
  При утрате дубликат гарантийного талона не выдается!!!
  Серийный номер устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Тип устройства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  52 • Page 53

  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМИНА С ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ
  На протяжении всего срока эксплуатации и обслуживания камина, соблюдайте правила, которые обеспечивают основные условия безопасности:
  - камин с водяной рубашкой не может функционировать без воды;
  - применять воду для тушения строго запрещается;
  - во время сгорания топлива в топке камина с водяной рубашкой, облицовочная керамика,
  характеризующаяся высокой жаростойкостью, может нагреться до температуры 100°C;
  - камин с водяной рубашкой следует устанавливать только в тех помещениях, в которые
  поступает достаточное количество воздуха, необходимого для горения топлива, и которые
  оборудованы хорошей системой вентиляции;
  - не рекомендуется заполнять топку большим количеством топлива, особенно мелким, поскольку это может привести к повреждению облицовочных элементов, а также к неправильной и
  небезопасной работе камина с водяной рубашкой.
  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КАМИНА
  С ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ ОТ ПЕРЕГРЕВА (КИПЕНИЯ ВОДЫ):
  - Микропроцессорная система управления каминами
  - Микропроцессорная система управления насосами
  - Блок аварийного питания ZZA-400-S
  - Блок аварийного питания ZZA-300-А
  9. Самая новая версия – камин с теплообменником
  Для предотвращения перегрева воды в системе центрального отопления, устанавливается,
  устанавливается съемный теплообменник.Он представляет собой цилиндрический сварной
  кожух (который размещается внутри водяного кожуха), в котором устанавливается змеевик
  для теплоносителя. Змеевик выполнен из медной трубы диаметром 12 мм. Оба концы змеевика
  выведены наружу камина.
  Для того, чтобы теплообменник правильно работал, одновременно устанавливается тепловая
  защита процесса работы самого камина (процесса нагревания воды в камине) с предохранительным термостатическим клапаном . Для этого используется устройство типа STS 20.
  Работа предохранительного термостатического клапана зависит не от давления , а непосредственно от температуры воды . Этот клапан вставляется в трубу, подающую воду из
  водопровода в змеевик . Предохранительный термостатический клапан соединяется с
  датчиком температуры медной трубкой длиной 1,3 метра. Датчик температуры располагается
  на специальном трубчатом патрубке (23), благодаря чему он непосредственно погружается в
  воду, находящуюся в водяной рубашке, а термостатический клапан, находящийся на втором
  конце медной трубки, управляется температурой этой воды . Когда температура воды в камине
  достигает уровня 97°C, клапан открывается и холодная вода из трубопровода через трубку попадает в змеевик. Таким образом вода, находящая в водяной рубашке камина, охлаждается. Еще
  одна особенность такого решения - в процессе работы камина термический предохранитель
  не требует тока . Движение холодной воды, попадающей в холодильный змеевик из водопровода, может происходить в обоих направлениях, что никак не влияет на эффективность работы
  теплообменника.
  Техническое обслуживание
  Если термостатический клапан не герметичен, вода из водопровода постоянно подается через
  змеевик независимо от температуры воды в рубашке камина. При нормальных условиях
  работы необходимо только время от времени очистить гнездо и конусную головку клапана от
  осадка и грязи, нажимая несколько разов красную кнопку, промывая таким образом струей
  проточной воды вышеуказанные части. Однако, если этих действий окажется недостаточно,
  необходимо предпринять следующие шаги :
  1. Закрыть кран, блокирующий подачу воды из водопровода. Этот кран всегда находиться под
  трубным присоединением с термостатическим клапаном (а именно под трубой, подводящей
  воду к змеевику теплообменника).
  53 • Page 54

  54
  1. Krbová vložka s vodním pláštĕm
  2. Отвод продуктов горения
  3. Управляемы электрический приток воздуха
  4. Расширительный бачок
  5. Автоматический дозатор воды (с водопровода)
  6. Насос ц. о.
  7. Микропроцессор подачи воздуха MSK GLASS
  8. Подача воды из водопровода
  9. Разделитель центрального отопления
  10. Батарея
  11. Труба безопасности,
  внутренний диаметр 25 мм

  12. Расширительная труба, внутренний диаметр 25 мм
  13. Сливная труба
  14. Сбросная труба в канализацию
  15. Печь ц. о.
  16. Подача вода в систему центрального отопления
  17. Слив с системы центрального отопления
  18. Возвратный клапан
  19. Термостатический клапан
  20. Патрубок круговорота (1” внутри)
  21. Патрубок змеевика (1/2” внутр.)
  22. Патрубок датчика термостатического
  клапана (1/2” внутр.)
  23. Гнездо датчика температуры MSK GLASS
  24. 1.Плитовой теплообменник

  ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМИНА С ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ К ГАЗОВОМУ КОТЛУ

  2. Открутить шестигранный болт и вынуть конусную головку клапана.
  3. Очистить все элементы термостатического клапана, а особенно его гнездо.
  4. Обратно собрать термостатический клапан и затем достаточно сильно затянуть шестигранный болт.

  10. Графическая схема соединений. • Page 55

  ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМИНА С ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
  1. Камин с водяной рубашкой
  2. Отвод продуктов горения
  3. Управляемы электрический приток воздуха
  4. Расширительный бачок
  5. Автоматический дозатор воды (с водопровода)
  6. Насос ц. о.
  7. Микропроцессор подачи воздуха MSK GLASS
  8. Подача воды из водопровода
  9. Разделитель центрального отопления
  10. Батарея
  11. Труба безопасности, внутренний диаметр 25 мм
  12. Расширительная труба, внутренний диаметр 25 мм
  13. Сливная труба
  14. Сбросная труба в канализацию
  15. Патрубок круговорота (1” внутри)
  16. Патрубок змеевика (1/2” внутр.)
  17. Патрубок датчика термостатического клапана (1/2” внутр.)
  18. Гнездо датчика температуры MSK GLASS

  Образование конденсата
  Образование большого количества конденсата в камине с водяным контуром является результатом неправильной эксплуатации устройства.
  Результатом значительного образования конденсата могут быть следующие признаки:
  - вода, стекающая по внутренним стенкам камина, а в крайних случаях вытекающая из камина,
  - задымление, при котором дым проникает в помещение,
  - сильное загрязнение камеры сгорания, стекла,
  - загрязнение и застопоривание шибера(результат - невозможность регулировки вытяжки)
  С целью избежания вышеперечисленных признаков рекомендуем соблюдение представленных ниже правил:
  - температуру нагревания жидкости-теплоносителя в системе установить в пределах 70-75oC,
  - температуру включения насосов установить на 55oC,
  Установленная более высокая температура включения насосов приводит к более быстрому нагреву системы. Разница температур между рабочей температурой (желаемой), и температурой
  возврата из системы должна колебаться в пределах
  20oC и одновременно соответствовать требованию, предусматривающему, что температура возврата из системы не может быть меньше чем, 50oC.
  Это связано с температурой «точки росы»(высвобождение водяных паров из древесины),
  которая для древесины с влажностью ≈ 20% составляет 48oC.
  55 • Page 56

  Обязательным требованием является использование правильного топлива. Рекомендуемым
  древесным топливом являются, например: бук, берёза с влажностью до 20%.
  Регулярная чистка камеры сгорания при заметном накоплении нагара, а также дымоотводных
  каналов при их заметной непроходимости.
  11. Вставка AQUARIO
  Принципиальная схема каминной вставки с водяным контуром AQUARIO. Рисунок 3.
  Основная часть каминной вставки с водяным контуром – это стальная водяная рубашка (16),
  расположенная над камерой сгорания (1). Передняя стенка камеры сгорания (1) состоит
  из стальной дверцы (2), оснащенной жаропрочным стеклом (3) и закрывающим засовом с
  ручкой (4). Дверца вмонтирована в коробку (5). Камера сгорания (1) облицована плиткой
  «Acumotte» (27). Основание каминной вставки состоит из двухслойного пола, конструкция
  которого одновременно составляет камеру подачи воздуха (6). Подача воздуха осуществляется
  с помощью патрубка подачи наружного воздуха диаметром fi 125 мм (8), оборудованного
  механизмом регулировки (7). Дополнительный подвод воздуха в камеру сгорания
  осуществляется также через отверстия, расположенные в задней стенке – система дожигания
  дымовых газов. Вставка «Aquario» – это каминная вставка без решеток. Сжигание топлива
  осуществляется на плите, так наз. дожигание пепла. Основанием камеры сгорания является
  пол – плита «Acumotte» (элемент облицовки камеры сгорания (27)), на которой осуществляется
  сжигание топлива. Стальное ограждение (9) защищает от высыпания раскаленного топлива из
  камеры сгорания за пределы дверцы. Топочные отходы, т.е. пепел и остатки несгоревших дров,
  удаляются с помощью совка и щетки, пылесоса для камина или приставки к промышленному
  пылесосу. Регулировка воздуха осуществляется с помощью ручки (7). Ручка регулировки (7),
  передвинутая максимально влево, означает открытую подачу первичного воздуха, а ручка,
  передвинутая вправо, означает, что подача воздуха закрыта.
  Над камерой сгорания расположен нижний вермикулитовый дефлектор (26). Над ним
  расположен верхний дефлектор – стальной (25). Дымогарные трубы вертикального нагревателя
  (17) приварены к верхним внутренним стенкам нагревателя воды (18). Стальной дефлектор
  (25) и дымогарные трубы вертикального нагревателя составляют натуральный конвекционный
  канал для отвода дымовых газов, интенсифицирующий теплообмен. При сжигании топлива в
  каминной вставке дымовые газы омывают стенки камеры сгорания (1), после чего проходят
  под нижним и верхним дефлектором, а также через вертикальные дымогарные трубы (17),
  и обволакивают нагреватель воды (18), интенсивно отдавая температуру воде. Затем они
  поступают в дымоход (10) и через дымовой канал достигают камина.
  В дымоходе установлен регулируемый шибер (11). Положение шибера регулируются с помощью
  механизма шибера (12). Вытянув механизм шибера с помощью ручки шибера (13), можно
  открыть заслонку отвода дымовых газов (11). Неотъемлемой частью каминной вставки является
  нижний шибер (14). Он расположен непосредственно над камерой сгорания (1) и является
  продолжением верхнего стального дефлектора (25) по всей его длине. Благодаря его открытию
  на начальной стадии сгорании путь дымовых газов в камин сокращается, что автоматически
  влияет на создание лучшей тяги. Закрытие нижнего шибера (15) с помощью ручки направляет
  дымовые газы между двумя дефлекторами – нижним (26) и верхним (25) (дымовая полка), что
  приводит к удлинению пути дымовых газов. Рис.7. Благодаря этому в пространстве, возникшем
  между дефлекторами и над стальным дефлектором, осуществляется дожигание частиц
  топлива, которые не были ранее сожжены в камере сгорания (1). Получаемое таким образом
  дополнительное тепло передается в дымогарные трубы вертикального нагревателя (17) и
  на водяную рубашку (контур) (16). Ручки шиберов (13) (15) имеют плавную регулировку их
  положения.

  56 • Page 57

  Водяная рубашка (контур) (16) оснащена несъемными патрубками, служащими для
  подключения к системе центрального отопления горячей воды, термодатчиков и системы
  отвода избыточного тепла – змеевика (24). Для подключения системы центрального отопления
  предусмотрены патрубки (20) и (19) с внутренней резьбой 1 дюйм (G1”) (правая и левая
  сторона каминной вставки – рекомендуется перекрестное подключение для подачи/отвода).
  Установленные в нижней части водяной рубашки (контура) (16) патрубки (19) с внутренней
  резьбой 1 дюйм (G1”) предназначены для подключения отвода воды из системы центрального
  отопления. Для подключения подачи подогретой воды в систему центрального отопления
  служат патрубки (20), расположенные в верхней части рубашки (правая и левая сторона
  каминной вставки – рекомендуется перекрестное подключение для подвода/отвода).
  Патрубки с внешней резьбой (G1/2”) (23) являются патрубками змеевика (24). Патрубок датчика
  термоклапана (22) с внутренней резьбой (G1/2”) предназначен для подключения капилляра
  термодатчика предохранительного клапана, который управляет открытием потока воды,
  проходящей через змеевик (24). Змеевик (24) является элементом, защищающим водяную
  рубашку от перегрева. Если система центрального отопления принимает тепла меньше, чем
  производит каминная вставка, температура воды в водяной рубашке может увеличиться до
  опасного уровня. В таком случае при превышении температуры 95 °C +/- 2 °C термостатический
  клапан открывает поток воды через змеевик, который охлаждает воду в водяной рубашке
  (контуре). Элемент (21) является монтажным гнездом датчика температуры контролера камина,
  который регулирует работу системы (насосов центрального отопления) и опционально
  воздушной заслонки. Такая заслонка монтируется в канале подачи наружного воздуха и
  управляет количеством воздуха, поступающего в камин, а также отвечает за оптимизацию
  процесса сгорания.

  57 • Page 58

  PL
  EN
  DE
  FR
  RU

  Rys. 1
  Drawing 1
  Abb. 1
  Dessin 1
  Рис. 1

  PL
  EN
  DE
  FR
  RU

  Rys. 2
  Drawing 2
  Abb. 2
  Dessin 2
  Рис. 2

  58 • Page 59

  59 • Page 60

  Podstawowe dane techniczne: / Primary technical data: / Grundlegende technische Daten: /
  Principales caractéristiques techniques: / Основные технические характеристики
  ANTEK 8

  ERYK 10

  MAJA 12

  WIKTOR 12

  FELIX 14

  ZUZIA 15

  ZUZIA 19

  1.

  10

  10

  12

  12

  13

  15

  17

  2.

  7

  9

  10

  8

  11

  11

  13

  3.

  677x600
  x380

  701x652
  x421

  677x600
  x416

  703x738
  x421

  792x750
  x421

  869x652
  x496

  869x652
  x496

  4.

  180

  180

  180

  200

  200

  200

  200

  5.

  ~72

  ~72

  ~75

  ~71

  ~71

  ~75

  ~75

  6.

  0,69%

  0,69%

  0,29%

  0,69%

  0,31%

  0,29%

  0,25%

  7.

  116

  116

  98,9

  116

  116

  51

  79,8

  8.

  240

  240

  330

  240

  322

  278

  234

  9.

  96

  112

  115

  122

  130

  156

  161

  10.

  17

  17

  18

  17

  17

  38

  40,5

  11.

  80-100

  80-100

  70-130

  100-120

  120-140

  110-190

  140-200

  12.

  8,86

  8,86

  10,56

  8,86

  14,2

  15,3

  13,95

  13.

  330

  450

  330

  450

  450

  500

  500

  14.

  15.

  17.

  18.

  PL Tabela 1

  *
  **

  mg/Nm3

  EN Table 1

  DE Tabelle 1

  FR Table 1

  RU Таблица 1

  мг/Nм3

  w zależności od izolacji budynku/depending on the building insulation/abhängig von der dämmung des
  gebäudes/dépend du type d’isolation de la construction/в зависимости от теплоизоляции здания

  spalania wyłożona wermikulitem/combustion chamber lined with vermiculite/ Auslegung der brenn*** komora
  kammer - vermiculite/Intérieur de la chambre de combustion en vermiculite/камера сгорания, обложенная
  вермикулитом

  PL 1. Moc nominalna (kW)
  2. Średnia moc z wody (kW)
  3. Wymiary W x S x G (mm)
  4. Średnica czopucha (mm)
  5. Sprawność cieplna (%) ~
  6. Emisja CO (przy 13% O2) ≤
  7. Emisja pyłków C (PYŁ)*
  8. Temperatura spalin (C°)
  9. Waga (kg)

  10. Pojemność wody (l)
  11. Powierzchnia grzewcza (m2)**
  12. Strumień masy spalin (g/s)
  13. Długość polan (mm)
  14. Materiał
  15. Stal kotłowa, żeliwo szare klasy 200
  16. Stal kotłowa
  17. Rodzaj paliwa
  18. Sezonowane drewno liściaste, (wilgotność
  max 20%), brykiet węgla brunatnego

  EN 1. Rated power (kW)
  2. Heat output to water (kW)
  3. Dimensions H x W x D (mm)
  4. Vent connector diameter (mm)
  5. Thermal efficiency (%) ~
  6. CO emission (at 13% O2) ≤
  7. Emission of C fines (DUST)*
  8. Flue gases tempera- ture (C°)
  9. Weight (kg)

  10. Water volume (l)
  11. Heating surface (m2)**
  12. Flue gas stream weight (g/s)
  13. Log lengths (mm)
  14. Material
  15. Boiler steel, grey cast iron class 200
  16. Boiler steel
  17. Type of fuel
  18. Seasoned deciduous wood,
  (humidity max 20%), lignite briquette

  60 • Page 61

  ZUZIA
  NP 24

  OLIWIA
  17

  OLIWIA
  22

  AMELIA 24

  AMELIA 30

  NATALA 14

  MILA 24***

  24

  17

  22

  24

  28

  14

  24

  21

  13

  13

  19

  22

  13

  16

  6

  1138x652
  x496

  868x738
  x496

  868x738
  x496

  960x750
  x496

  960x750
  x496

  1118x764
  x499

  1034x1132
  x448

  1090x684
  x461

  NADIA 10
  10

  200

  200

  200

  220

  220

  180

  200

  200

  ~81

  ~75

  ~75

  ~78

  ~75

  ~76

  ~77

  ~82

  0,30%

  0,26%

  0,30%

  0,3%

  0,3%

  0,56%

  0,27%

  0,01%

  95

  44,2

  60,9

  98,4

  105

  84,7

  53,2

  32

  227

  325

  328

  301

  315

  274

  334

  225

  217

  171

  181

  187

  200

  156

  220

  192

  95

  35

  46,5

  57

  60

  40

  72

  32

  190-240

  110-200

  160-240

  170-260

  220-320

  120-140

  160-260

  -

  17,44

  18,89

  22,9

  33,35

  47,43

  10,42

  22,65

  -

  500

  500

  500

  500

  500

  500

  700

  350

  16.

  16.

  DE 1. Nominalleistung (kW)
  2. Duchschnittliche Leistung wasserseiting (kW)
  3. Maße H x B x T (mm)
  4. Rauchrohr-Durchmesser (mm)
  5. Wirkungsgrad (%) ~
  6. CO-Emission (bei 13% O2) ≤
  7. Feinstaub-Emission C (Feinstaub)*
  8. Abgastemperatur (C°)
  9. Gewicht (kg)

  10. Wasserinhalt (l)
  11. Heizfäche (m2)**
  12. Abgasmassenstrom (g/s)
  13. Holzscheites-Länge (mm)
  14. Material
  15. Kesselstahl, Graugusseisen Klasse 200
  16. Kesselstahl
  17. Brennstoff
  18. Laubholz, Braunkohle-Briketts

  FR 1. Puissance nominale (kW)
  2. Puissance nominale eau (kW)
  3. Dimensions H x W x D (mm)
  4. Diamètre conduit de cheminée (mm)
  5. Rendement (%) ~
  6. Emission de CO (at 13% O2) ≤
  7. Emission des poussières*
  8. Température des Fumées (C°)
  9. Poids (kg)

  10. Volume d’eau (l)
  11. Surface de chauffage (m2)**
  12. Depression Poids (g/s)
  13. Dimensions bûches (mm)
  14. Matériaux
  15. Fonte grise classe 200 et acier chaudière
  16. Acier chaudière
  17. Type de combustible
  18. Bois de type feuillu, et non résineux
  (humidité max 20%), briquètes de lignite

  RU 1. Номинальная мощность, кВт
  2. Средняя мощность из воды (кВт)
  3. Размеры,ВхШхГ( мм)
  4. Диаметр дымохода, (мм)
  5. КПД, % (%) ~
  6. Выброс СО (при 13% O2) ≤
  7. Выброс пылинок С (ПЫЛЬ)*
  8. Температура выхлопных газов (C°)
  9. Вес (кг)

  10. Объем воды (л)
  11. Площадь отапливаемого помещения, (м2)**
  12. Поток массы выхлопных газов, г/с
  13. Длина полена, мм
  14. Материал топки
  15. Котельная сталь, чугун серый класс 200
  16. Котельная сталь
  17. Вид топлива
  18. лиственная древесина (влажность макс.
  20%) брикеты бурого угля

  61 • Page 62

  PL
  EN
  DE
  FR
  RU

  Rys. 3
  Drawing 3
  Abb. 3
  Dessin 3
  Рис. 3

  PL

  1.komora spalania
  2. drzwi
  3. szyba
  4. rygiel z klamką
  5. futryna
  6. komora dolotu powietrza
  7. regulacja powietrza pierwotnego
  8. dolot powietrza z zewnątrz
  9. płotek
  10. czopuch (wylot spalin)
  11. przesłona czopucha (szyber)
  12. mechanizm szybra
  13. uchwyt szybra
  14. mechanizm szybra dolnego

  15. uchwyt szybra dolnego
  16. płaszcz (zespół wodny)
  17. płomieniówki nagrzewnicy
  18. nagrzewnica wody
  19. króciec powrotu z układu c.o. (G1”)
  20. króciec wyjścia wody do układu c.o. (G1”)
  21. gniazdo czujnika temp. MSK
  22. króciec czujnika zaworu termicznego (G1/2”)
  23. króciec wężownicy (G1/2”A)
  24. wężownica
  25. deflektor górny - stalowy
  26. deflektor dolny - wermikulitowy
  27. wyłożenie komory spalania (Acumotte)

  EN

  1. combustion chamber
  2. door
  3. glass
  4. latch with a handle
  5. frame
  6. air supply chamber
  7. primary air supply adjustment
  8. outdoor air supply
  9 . boarding
  10. flue (fume outlet)
  11. flue cover (damper)
  12. damper mechanism
  13. damper handle
  14. lower damper mechanism

  15. lower damper handle
  16. water jacket (system)
  17. heater fire-tubes
  18. water heater
  19. central heating system return stub pipe (G1’’)
  20. water outlet to the central heating system (G1’’)
  21. MSK temperature sensor socket
  22. thermal valve sensor stub pipe (G 1/2’’)
  23. heating coil stub pipe (G1/2’’ A)
  24. heating coil
  25. upper deflector – steel
  26. lower deflector – vermiculite
  27. combustion chamber lining (Acumotte)

  62 • Page 63

  DE

  1. Brenkammer
  2. Tür
  3. Glass
  4. Türriegel mit Griff
  5. Türrehmen
  6. Externerluftkammer
  7. Regelung der Primiärluft
  8. Externerluftzufuhr
  9. Dekorzaun
  10. Kaminfuchs(Rauchrohrausgang)
  11. Schieber
  12. Schiebermechanismus
  13. Schiebergriff
  14. Schiebermechanismus unten

  FR

  1. chambre de combustion
  2. porte
  3. verre
  4. verrou avec une poignée
  5. armature
  6. chambre d’air
  7. ajustement primaire d’air
  8. air extérieure
  9. embarquement
  10. conduite de cheminée (sortie des fumées)
  11. couverture de conduite de cheminée
  (amortisseur)
  12. un mécanisme plus humide
  13. une poignée plus humide
  14. mécanisme inférieur d’amortisseur

  RU

  1. камера сгорания
  2. дверца
  3. стекло
  4. засов с ручкой
  5. дверная коробка
  6. камера подачи воздуха
  7. регулировка первичного воздуха
  8. подача наружного воздуха
  9. ограждение
  10. дымоход (отвод дымовых газов)
  11. заслонка дымохода (шибер)
  12. механизм шибера
  13. ручка шибера
  14. механизм нижнего шибера

  15. Schiebermechanismusgriff unten
  16. Wassermantel
  17. Heizrohre des Wasserhietzers
  18. Wasserhitzers
  19. Rücklauf aus der ZH Anlage(G1”)
  20. Wasserablauf an die ZH Anlage (G1”)
  21. Temperaturfühlerhülse
  22. Stützen für die Thermischeablaufsiecherung (G1/2”)
  23. Stützen des Siechercheitswärmetauscher (G1/2”A)
  24. Siechercheitswärmetauscher
  25. Stahlenden Deflektor oben
  26. Vermiculit Deflektor unten
  27. Acumotte

  15. poignée inférieure d’amortisseur
  16. Chemise d’eau (système)
  17. tubes d’incendie de réchauffeur
  18. chauffe-eau
  19. pipe de moignon de retour de système de chauffage
  central (G1’’)
  20. arroser la sortie au système de chauffage central (G1’’)
  21. Douille de sonde de température de MSK
  22. pipe thermique de moignon de sonde de valve (G 1/2’’)
  23. pipe de moignon de serpentin de chauffage (G1/2’’ A)
  24. serpentin de chauffage
  25. déflecteur supérieur - acier
  26. déflecteur inférieur - vermiculite
  27. doublure de chambre de combustion (Acumotte)

  15. ручка нижнего шибера
  16. водяная рубашка (контур)
  17. дымогарные трубы нагревателя
  18. нагреватель воды
  19. патрубок отвода из системы ЦО (G1”)
  20. патрубок подачи воды в систему ЦО (G1”)
  21. гнездо датчика температуры MSK/MSP
  22. патрубок датчика термоклапана (G1/2”)
  23. патрубок змеевика (G1/2”A)
  24. змеевик
  25. верхний дефлектор – стальной
  26. верхний дефлектор – вермикулитовый
  27. облицовка камеры сгорания (Acumotte)

  63 • Page 64

  1.
  9.

  9.

  2.

  3.

  4.

  10.

  4.
  5.

  5.

  6.

  6.
  7.

  11.

  8.
  rozpalanie KOMINKA
  fireplace lighting
  ANHEIZEN DES HEIZEINSATZES
  éclairage de cheminée
  РОЗЖИГ КАМИНА

  palenie zasadnicze
  primary burning
  GRUNDSÄTZLICHES BRENNEN
  burning primaire
  ОСНОВНОЕ ГОРЕНИЕ

  PL
  EN
  DE
  FR
  RU

  Rys. 4. Obieg powietrza we wkładzie AQUARIO
  Drawing 4. Air flow in the AQUARIO insert
  Abb. 4. Luft und Abgaszirkulation
  Dessin 4. Écoulement d’air et de vapeur
  Рис. 4. Циркуляция воздуха и дымовых газов

  PL

  1. otwarty szyber górny
  2. pionowe płomieniówki
  3. otwarty szyber dolny
  4. deflektor górny
  5. deflektor dolny
  6. powietrze czystej szyby
  7. komora spalania
  8. powietrze pierwotne (pełne otwarcie)
  9. płaszcz wodny
  10. zamknięty szyber dolny
  11. powietrze pierwotne (dopływ wg potrzeby)

  EN

  1. open upper damper
  2. vertical fire tubes
  3. open lower damper
  4. upper deflector
  5. lower deflector
  6. clean glass air
  7. combustion chamber
  8. primary air (full opening)
  9. water jacket
  10. closed lower damper
  11. primary air (supply according to demand)

  DE

  1. geöfneter oberer Schieber
  2. vertikale Heizrohre
  3. geöfneter unterer Schieber
  4. oberer Deflektor
  5. unterer Deflektor
  6. Luftmantel an der Frontscheibe
  7. Brennkammer
  8. Primärluft ( maximale Öffnung)
  9. Wassermantel
  10. geschlossener unterer Schieber
  11. Primärluft (Öffnung je nach Bedarf)

  FR

  1. amortisseur supérieur ouvert
  2. tubes de feu verticaux
  3. amortisseur inférieur ouvert
  4. déflecteur supérieur
  5. déflecteur inférieur
  6. air en verre propre
  7. chambre de combustion
  8. air primaire (pleine ouverture)
  9. veste d’eau
  10. amortisseur inférieur fermé
  11. air primaire de (approvisionnement selon la
  demande)

  64 • Page 65

  RU

  1. открытый верхний шибер
  2. вертикальные дымогарные каналы
  3. открытый нижний шибер
  4. верхний дефлектор
  5. нижний дефлектор
  6. поток воздуха на отчистку стекла
  7. камера сгорания
  8. первичный воздух (полное открытие)
  9. водяная рубашка
  10. закрытый нижний шибер
  11. первичный воздух (регулируемая подача)

  F

  A
  C

  B

  E

  D
  A

  B

  C

  D

  E

  F

  AQUARIO/A/14/W

  605

  448

  1273

  790

  524

  Ø200

  AQUARIO/A/18/W

  605

  448

  1427

  790

  524

  Ø200

  AQUARIO/M/8/W

  464

  334

  1001

  637

  442

  Ø180

  AQUARIO/M/12/W

  464

  334

  1201

  637

  442

  Ø180

  AQUARIO/Z/10/W

  519

  358

  1181

  692

  524

  Ø200

  AQUARIO/Z/14/W

  519

  358

  1335

  692

  524

  Ø200

  AQUARIO/O/12/W

  605

  358

  1181

  778

  524

  Ø200

  AQUARIO/O/16/W

  605

  358

  1335

  778

  524

  Ø200

  65 • Page 66

  AQUARIO
  /A/14/W

  AQUARIO
  /A/18/W

  AQUARIO
  /M/8/W

  AQUARIO
  /M/12/W

  AQUARIO
  /Z/10/W

  AQUARIO
  /Z/14/W

  AQUARIO
  /O/12/W

  1.

  14

  18

  8

  12,3

  10

  12

  12

  AQUARIO
  /O/16/W
  16,1

  2.

  9,8

  12,5

  5,5

  8,1

  7,1

  10,6

  8,4

  10,8
  11-18

  3.

  8-16

  10-18

  5-10

  8-14

  5-11

  7-14

  8-16

  4.

  58

  88

  37

  47

  52

  83

  58

  88

  5.

  200

  200

  180

  180

  200

  200

  200

  200

  6.

  84,3

  86,5

  81,7

  86,7

  82,5

  86

  83,1

  84,4

  7.

  0,08%

  0,07%

  0,1%

  0,09%

  0,1%

  0,08%

  0,08%

  0,1%

  8.

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  9.

  220

  207

  227

  198

  221

  250

  186

  204

  10.

  290

  331

  213

  236

  250

  283

  280

  312

  11.

  80-160

  100-180

  50-100

  80-140

  50-110

  70-140

  80-160

  110-180

  12.

  500

  500

  450

  450

  550

  550

  550

  550

  13.

  30 mg/mn3

  26 mg/mn3

  38 mg/mn3

  31 mg/mn3

  36 mg/mn3

  35 mg/mn3

  34 mg/mn3

  37 mg/mn3

  14.

  15.

  16.

  17.

  PL 1. Moc nominalna (kW)
  2. Średnia moc z wody (kW)
  3. Zakres mocy grzewczej (kW)
  4. Pojemność wody (l)
  5. Średnica czopucha
  6. Sprawność cieplna
  7. Emisja CO (przy 13% O2) ≤
  8. Ciśnienie robocze (bar)

  9. Temperatura spalin (C°)
  10. Waga (kg)
  11. Powierzchnia grzewcza (m2) - w zależności od izolacji budynku
  12. Długość polan (mm)
  13. Emisja pyłków
  14. Materiał wykonania
  15. Stal kotłowa 5 mm, wyłożenie komory spalania - Acumotte
  16. Rodzaj paliwa
  17. Sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%),
  brykiet węgla brunatnego

  EN 1. Rated power (kW)
  2. Heat output to water (kW)
  3. Range of power rating (kW)
  4. Capacity of water (l)
  5. Diameter (mm)
  6. Efficiency (%)
  7. Emission (with 13% O2) ≤
  8. Working pressure (bar)

  9. Temperature (C°)
  10. Weight (Kilo)
  11. Heating surface (m2) - depends from the insulation of the building
  12. Length of wood (mm)
  13. Emission of C fines (DUST)
  14. Material
  15. 5 mm boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
  16. Type of fuel
  17. Seasoned deciduous wood,
  (humidity max 20%), lignite briquette

  66 • Page 67

  DE 1. Nominalleistung (kW)
  2. Duchschnittliche Leistung wasserseitig (kW)
  3. Leistungsbereich (kW)
  4. Wasserinhalt (l)
  5. Rauchrohrdurchmesser (mm)
  6. Wirkungsgrad (%)
  7. Emmission (bei 13% O ) ≤ angegeben in %
  8. Betriebsdruck (bar)

  RU 1. мощность (кВт)
  2. Средняя мощность воды (кВт)
  3. Диапазон мощности нагрева (кВт)
  4. Емкость воды (Л)
  5. Диаметр дымохода (мм)
  6. Тепловая мошность (%)
  7. Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах
  8. Рабочее давление (bar)

  FR 1. Puissance nominale (kW)
  2. Puissance nominale eau (kW)
  3. Gamme de puissance de chauffage (kW)
  4. Contenance d’ean (l)
  5. Tubage (mm)
  6. Rendement (%)
  7. Emission de (13% O2) ≤ présentée en
  pourcentage
  8. La pression du circuit (bar)

  9. Abgastemperatur (C°)
  10. Gewicht (Kilo)
  11. Heizfläche (m2) - je nach der Hausdämmung
  12. Holzscheitslänge (mm)
  13. Feinstaub-Emission C (Feinstaub)
  14. Material
  15. Kesselstahl 5mm dick, Auslegung der Brennkammer Acumotte
  16. Brennstoff
  17. Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkohlebriketts
  9. Температура (C°)
  10. Вес (Kг)
  11. Обогреваемая площад (м2) - Зависит от изолаци дома
  12. Длина поленьев (мм)
  13. Выброс пылинок С (ПЫЛЬ)
  14. материал
  15. котелная сталь 5мм, камера сгорания - Acumotte
  16. Тип топлива
  17. Сезонная твердая древесина (влажность 20%),
  коричневый брикет угля

  9. Température des fumées (C°)
  10. Poids (Kg)
  11.Surface de chauffe (m2) - En fonction de l’isolation thermique
  du bâtiment
  12. Taille des bûches (mm)
  13. Emission des poussières
  14. Materiaux du corps de chauffe
  15. Acier (tôle chaudière 5 mm), revêtement en Acumotte de la
  chambre de combustion
  16. Type de combustible
  17. Bûches des arbres feuillus (humidité max. 20%), aggloméré
  de lignite

  67 • Page 68

  SI
  1. Uvodne informacije
  Kaminski vložek se ne sme uporabljati kot edina ogrevalna naprava v stavbi.
  POZOR: Za preprečevanje nevarnosti požara mora biti kaminski vložek z vodnim plaščem nameščen v skladu z ustreznimi predpisi gradbene stroke in s tehničnimi priporočili, navedenimi v teh
  navodilih za namestitev in uporabo. Načrt kaminske napeljave mora izdelati za to usposobljen
  strokovnjak. Pred zagonom je treba opraviti uradni preizkus delovanja naprave, o katerem mora
  biti sestavljen zapisnik, ki mu je treba priložiti mnenje pooblaščenih strokovnjakov dimnikarske in
  požarne stroke.
  Priporočamo, da za doseganje največjih koristi in zadovoljstva v zvezi z uporabo kaminskega vložka
  z vodnim plaščem natančno preberete celotna navodila. Za posledice nespoštovanja priporočil,
  navedenih v teh navodilih, je odgovoren uporabnik kaminskega vložka.
  Kaminski vložek z vodnim plaščem mora biti nameščen v skladu s temi navodili za uporabo. Posebno
  pozornost je treba posvetiti:
  - namestitvi elementov kaminskega vložka z vodnim plaščem v skladu z njihovim namenom,
  - priključitvi kaminskega vložka z vodnim plaščem na sistem za odvajanje dimnih plinov in na dimnik,
  - zagotovitvi ustreznega prezračevanja prostora, v katerem je nameščen kaminski vložek z vodnim
  plaščem,
  - priključitvi kaminskega vložka z vodnim plaščem na napeljavo centralnega ogrevanja in/ali tople
  sanitarne vode.
  Podrobne informacije o nameščanju kaminskih vložkov z vodnim plaščem so navedene v nadaljnjih
  poglavjih teh navodil.
  Zahteve glede pogojev in pravil nameščanja peči kot so kaminski vložki z vodnim plaščem so opredeljene v normah, ki veljajo na ozemlju posameznih držav, ter v nacionalnih in lokalnih predpisih.
  Njihova določila je nujno treba spoštovati.
  Na ozemlju Poljske na tem področju veljajo naslednji pravni akti:
  - Uredba Ministra za infrastrukturo z dne 12.4.2002 o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
  zgradbe in njihova lokacija, Uradni list št. 75 z dne 15.6.2002, 4. poglavje,
  - Norma PN-91/B-02413 Toplotna tehnika in proizvodnja toplotne energije. Zaščita vodnih ogrevalnih
  napeljav v odprtem sistemu. Zahteve.
  - Norma PN-EN 13229:2002 Kaminski vložki vključno z odprtimi kamini za stalno gorivo. Zahteve in
  preizkusi.
  - Norma PN-EN 13229:2002/A1:2005 Kaminski vložki vključno z odprtimi kamini za stalno gorivo.
  Zahteve in preizkusi.
  - Norma PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Kaminski vložki vključno s kamini za stalno gorivo.
  Priporočamo, da brezpogojno spoštujete zahteve, opredeljene v zgoraj navedenih predpisih.
  2. Namen naprave
  Kaminski vložki z vodnim plaščem so namenjeni za sežiganje lesa listavcev. Služijo za ogrevanje
  stanovanj in prostorov, v katerih so nameščeni. Lahko se uporabljajo kot dodatni viri toplote. Lahko
  sodelujejo z grelniki vode s hranilnikom ali pa se uporabljajo kot viri toplote za centralno ogrevanje.
  Zunanje ohišje mora biti načrtovano tako, da kaminski vložek z vodnim plaščem ni trajno povezan z
  ohišjem in da se lahko montira in demontira, ne da bi bilo za to trebna uničiti ali poškodovati ohišje.
  Poleg tega mora ohišje zagotavljati dovod zraka, potrebnega za izgorevanje in za prezračevanje,
  skozi ustrezne rešetke, in omogočati enostaven dostop do nastavitev regulatorja dimnih plinov ali
  regulatorja dimniškega vleka.

  68 • Page 69

  3. Opis naprave
  Slika 1. Splošna shema kaminskega vložka Zuzia z navpičnim grelcem in vodnim plaščem.
  Slika 2. Splošna shema kaminskega vložka z vodnim plaščem.
  Osnovni del kaminskega vložka z vodnim plaščem je jeklen vodni plašč (16), v katerem je nameščena
  izgorevalna komora (1). Sprednjo steno izgorevalne komore predstavljajo vratca iz litega železa (2),
  opremljena z enotno ognjevarno stekleno keramiko (3) in zapahom (4). Vratca so vgrajena v okvir iz
  litega železa (5), ki je privit na ohišje vodnega plašča. Od spodaj je izgorevalna komora (1) omejena z
  podstavkom iz litega železa (6), ki je privita na vodni plašč; v njej je nameščena komora lovilnika pepela. Nad podstavkom je nameščena rešetka kurišča iz litega železa (10), na kateri poteka izgorevanje
  goriva. Rešetka kurišča mora biti nameščena z rebri navzgor.
  Plotec iz litega železa (11) preprečuje izpadanje žarečega goriva iz izgorevalne komore ob odprtih
  vratcih (2). Ostanki izgorevanja: pepel in ostanki nezgorelega lesa se nabirajo v izvlečnem lovilniku
  pepela (7) pod rešetko. V sprednjem delu lovilnika pepela je nameščeno okence (8) z regulatorjem s
  premičnim ročajem (9) za nastavljanje količine primarnega zraka, potrebnega za izgorevanje goriva.
  Sekundarni zrak, ki preprečuje onesnaževanje ognjevarnega stekla (3) in je potreben za izgorevanje
  hlapov, ki nastajajo ob izgorevanju goriva, se dovaja skozi režo ob zgornjem robu stekla. Nad izgorevalno komoro so nameščene cevke (17), ki služijo kot konvekcijski kanali za odvod dimnih plinov in
  hkrati povečajo izmenjavo toplote. Med delovanjem kamina, ko gorivo gori, dimni plini tečejo ob stenah izgorevalne komore in nato med cevkami tečejo v dimni nastavek (12) in naprej skozi dimovod
  v kamin. V dimnem nastavku je nameščena zagonska vrtljivo nastavljiva loputa (13). Za nastavljanje
  kota odprtja lopute s pomočjo posebnega mehanizma (14) služi ročica (15).
  Za dovod obtočne vode iz napeljave v kaminski vložek z vodnim plaščem služijo spodnji nastavki
  (18). Segreta voda iz kaminskega vložka se v napeljavo centralnega ogrevanja odvaja skozi zgornje
  nastavke (19). Ostali nastavki (20) služijo za priključitev tipala temperature (MSK), tuljave (21) in tipala
  termičnega ventila (22).
  3.1. Izbira toplotne moči napeljave centralnega ogrevanja in/ali tople sanitarne vode
  Osnovno merilo izbire toplotne moči napeljave je največja trenutna moč toplotnega plašča
  kaminskega vložka. Da bi lahko napeljava centralnega ogrevanja in/ali tople sanitarne vode prevzela
  nazivno (povprečno) moč vodnega plašča, ki jo določi proizvajalec, mora biti njena prevzemna moč
  enaka ali podobna največji trenutni moči vodnega plašča.
  Ustrezni tehnični podatki so predstavljeni v razpredelnici 1.
  4. Namestitev in priključitev kaminskega vložka z vodnim plaščem
  Vgradnjo naprave mora opraviti za to strokovno usposobljena in pooblaščena oseba. Pred priključitvijo kaminskega vložka z vodnim plaščem na grelno napeljavo in na sistem za odvajanje dimnih plinov
  preberite ta navodila in preverite, ali je sestav popoln.
  Pred namestitvijo kaminskega vložka z vodnim plaščem izvedite temelj, visok vsaj 30 cm nad tlemi v
  prostoru, kjer se bo kaminski vložek z vodnim plaščem uporabljal. Napravo postavite na temelj in jo
  natančno izravnajte, nato pa jo priključite na napeljavo centralnega ogrevanja in na dimni kanal ter
  namestite dodatne elemente kaminskega vložka z vodnim plaščem.
  4.1. Pravila varne namestitve kaminskega vložka z vodnim plaščem
  Pravila varnosti in zdravja pri delu ter pravilne in varne namestitve kaminskega vložka z vodnim
  plaščem, prezračevanja in priključitve na sistem odvajanja dimnih plinov so opredeljene v 6. poglavju
  Uredbe Ministra za infrastrukturo z dne 12. aprila 2002, Uradni list št. 75 z dne 15. junija 2002, in sicer
  v 1. točki 265. člena, 1. točki 266. člena in 1. točki 267. člena.
  Ta pravila določajo:
  • da mora biti kaminski vložek z vodnim plašen nameščen na negorljivi podlagi, debeli vsaj 15 cm.
  Vnetljiva tla okoli kaminskega vložka morajo biti zaščitena s pasom negorljivega blaga širokim vsaj
  30 cm, ki sega čez robove vratc vsaj 30 cm na vsaki strani;
  69 • Page 70

  • da kaminski vložek z vodnim plaščem, priključne cevi in čistilne odprtine morajo biti nameščeni
  v razdalji vsaj 60 cm od neobloženih vnetljivih konstrukcijskih delov stavbe, vsaj 25 cm od delov,
  prekritih z ometom, in vsaj 30 cm od delov, prekritih z drugo enakovredno oblogo;
  • da je treba zagotoviti dovod svežega zraka, potrebnega za zgorevanje goriva v kaminu in za prezračevanje, v prostor, v katerem je nameščen kaminski vložek z vodnim plaščem;
  • da morajo biti dimovodi in prezračevalni vodi v prostoru, v katerem bo nameščen kaminski vložek z
  vodnim plaščem, izdelani iz certificiranih negorljivih materialov.
  4.2. Pravila namestitve sistema za odvajanje dimnih plinov
  Osnovni pogoj varne in varčne uporabe kaminskega vložka z vodnim plaščem je tehnično brezhiben
  dimnik z ustreznim prečnim prerezom. Oceno tehničnega stanja dimnika mora opraviti dimnikar.
  Dimnik ne sme biti priključen na druge naprave.
  Prerez dimnika se določi po naslednji formuli:
  Q
  F = 0,003 x √ [m2], kjer
  h
  F - je prerez dimnika [m2],
  Q - je nazivna toplotna moč kaminskega vložka [kW],
  h - je višina dimnika [m].
  Dimni nastavek kaminskega vložka z vodnim plaščem je treba na dimnik priključiti s pomočjo jeklene
  cevi, izdelane iz certificiranega materiala, ki jo je treba natakniti na nastavek in namestiti v dimniku.
  Dimnik mora biti izdelan iz negorljivih materialov, ki omogočajo vzdrževanje stalne temperature.
  Sicer je treba notranjost kamina obložiti z izolacijskim materialom ali namestiti dvoslojni dimnik
  (v delu, ki sega nad streho). Tesnost dimnika in dimovodov je nujno treba preveriti, saj morajo biti
  popolnoma tesni.
  Prečni prerez dimnika je lahko okrogle ali pravokotne oblike in ne sme biti manjši kot 25 x 25 cm.
  Prerez dimnika mora biti enak po vsej njegovi višini, brez ovir kot so zožena mesta ali zamiki, ki spremenijo smer pretoka dimnih plinov. Na en dimovod je lahko priključena le ena grelna naprava.
  4.3. Pravila namestitve napeljave centralnega ogrevanja
  POZOR: kaminski vložki z vodnim plaščem, nameščeni na ozemlju Republike Poljske, so namenjeni
  za delovanje kot vir toplote v vodnih gravitacijskih in črpalnih grelnih napeljavah v odprtem sistemu, zaščitenih v skladu z normo PN-91/B-02413, v katerih dovoljena temperatura vode ob viru toplote ne presega 100˚C, dovoljen delovni tlak ni višji kot dovoljeni delovni tlak uporabljenih naprav,
  obtočna voda pa služi izključno za ogrevanje in se ne sme črpati iz napeljave.
  Priključitev kaminskega vložka z vodnim plaščem na napeljavo centralnega ogrevanja je treba izvesti
  s pomočjo cevnih spojk ali prirobnic.
  Dopolnjevanje sistema, ki ga sestavljata kamin in napeljava centralnega ogrevanja, z vodo se mora
  izvajati zunaj kaminskega vložka (vsaj 1,0 m stran od njega) na povratnem vodu.
  Namestitev in zagon kaminskega vložka z vodnim plaščem mora izvesti za to usposobljeno
  montažno osebje.
  5. Gorivo
  5.1. Priporočeno gorivo
  - Proizvajalec priporoča uporabo polen ali cepanic listavcev naslednjih vrst: bukev, gaber, hrast, jelša,
  breza, jesen itn. naslednjih dimenzij: dolžina okoli 30 cm, obod od okoli 30 do 50 cm, ter briketov
  rjavega premoga.
  - Vlažnost drv, uporabljenih za kurjenje v kaminu, ne sme presegati 20%; temu pogoju ustreza les, ki
  je bil staran 2 leti in se je shranjeval pod streho.
  70 • Page 71

  5.2. Odsvetovano gorivo
  Za kurjenje v kaminu ne uporabljajte polen ali cepanic, čigar vlažnost presega 20%, saj sicer ne boste
  dosegli želenih tehničnih parametrov (znižana toplotna moč).
  Odsvetujemo kurjenje z drobnimi poleni ali cepanicami, saj to lahko povzroči nagel porast temperature vode ali vrenje vode, znaten porast temperature dimnih plinov in požar dimnika.
  Odsvetujemo kurjenje s poleni iglavcev in z lesom z visoko vsebnostjo smol, ki povzroča intenzivno
  usedanje saj v napravi in potrebo po pogostem čiščenju naprave in dimnika.
  5.3. Prepovedano gorivo
  Prepovedano je sežigati v napravi kakršne koli odpadke, zlasti kemijske, zaradi izločevanja strupenih
  snovi med njihovim zgorevanjem.
  6. Način delovanja
  6.1. Prižiganje in nalaganje goriva
  a) s pomočjo ročice (15) odprite zagonsko loputo (13),
  b) z zapahom (4) odprite vratca (2),
  c) z ročajem (9) maksimalno odprite regulator zraka,
  d) na rešetko (10) položite papir ali poseben netilec, nanj položite drobno suho vejevje, nato pa
  naložite večje kose lesa s premerom okoli 3 – 5 cm,
  e) zanetite papir in zaprite vratca (2),
  f ) ko se ogenj zaneti, zaprite loputo (13),
  g) ko nastane žerjavica debela okoli 2 cm, v kurišče naložite ustrezno gorivo.
  Ob vsakem nalaganju goriva sledite spodnjemu postopku:
  - odprite zagonsko loputo (13),
  - za nekaj trenutkov priprite, nato pa počasi odprite vratca (2),
  - po potrebi odstranite pepel s kurišča in naložite gorivo,
  - zaprite vratca (2),
  - po prižigu goriva zaprite zagonsko loputo (13).
  h) želeno intenzivnost izgorevanja dosežemo z nastavljanjem regulatorja primarnega zraka s pomočjo ročaja (9),
  i) priporočamo, da v prvih urah delovanja naprave kaminski vložek z vodnim plaščem obremenite
  z okoli 30 – 50% nazivne obremenitve, saj velika toplotna napetost lahko povzroči prekomerno
  obrabo ali pa celo okvaro naprave.
  Prepovedano je polivati ali namakati les v vnetljivih tekočinah, kot so na primer bencin, dizelsko
  olje, topila itn. ali pa dodajati te snovi v kurišče za hitrejši prižig goriva. Hlapi teh tekočin so močna
  eksplozivna mešanica!

  71 • Page 72

  6.2. Običajno delovanje kaminskega vložka z vodnim plaščem
  Za kurjenje v kaminskih vložkih z vodnim plaščem uporabljajte polena ali cepanice listavcev dolge
  okoli 30 cm in z obodom od 30 do 50 cm ali pa brikete rjavega premoga.
  Za doseganje nazivne toplotne moči kaminskega vložka z vodnim plaščem v kurišče naložite od 4 do
  5 polen in popolnoma odprite regulator zraka (9).
  Za doseganje toplotne moči nižje od nazivne v kurišče naložite od 3 do 4 debelejših polen in po
  potrebi priprite regulator zraka (9).
  6.3. Delovanje z minimalno močjo dalj časa
  Kaminski vložek z vodnim plaščem lahko deluje z minimalno toplotno močjo, čas izgorevanja treh
  debelejših polen ob popolnoma zaprtem regulatorju zraka (9) in kaminskem vleku okoli 6 Pa pa znaša
  okoli 3 ure (čim je premer polen večji, je toplotna obremenitev nižja).
  Po potrebi (če je vlek v dimniku prevelik) za uravnavanje dimniškega vleka v spodnjem delu dimovoda namestite preusmerjevalnik vleka – bodite pozorni na zadimljenost.
  6.4. Priporočila za običajno delovanje kaminskega vložka z vodnim plaščem
  Med uporabo teh grelnih naprav je treba zlasti spoštovati spodnja pravila:
  1. Pred prižigom ognja v kaminskem vložku:
  - preverite, ali je napeljava pravilno napolnjena z vodo,
  - preverite dimnik in dodatno opremo (preusmerjevalnik vleka, revizijsko odprtino za čiščenje
  dimnika itn.),
  - preverite, ali so raztezna posoda ter dovodne in odvodne cevi tehnično brezhibne in pretočne.
  2. Med rokovanjem z kaminskim vložkom z vodnim plaščem uporabite ustrezno orodje in zaščitne
  rokavice.
  3. Če pride do prekinitve ogrevanja v mrzlem vremenu, obvezno izpraznite napeljavo, da preprečite
  njeno uničenje zaradi zamrznitve.
  4. Zagotovite primerno dovodno-odvodno prezračevanje v prostoru, kjer je nameščen kaminski
  vložek z vodnim plaščem.
  5. Vse vnetljive in jedke snovi odstranite iz bližine kaminskega vložka z vodnim plaščem.
  6. V prostoru, kjer je nameščen kaminski vložek z vodnim plaščem, ne uporabljajte mehanskega
  izpušnega prezračevanja.
  7. Kot ogrevalni medij uporabite vodo (če je to le možno, naj bo to očiščena voda). V regijah, kjer
  lahko pride do naglega padca temperature, lahko v ogrevalno napeljavo dodamo tekočino proti
  zmrzovanju.
  8. Nekaj koristnih nasvetov, ki olajšajo uporabo naprave in povečajo varnost uporabnikov kaminskih
  vložkov z vodnim plaščem:
  - steklo kurišča med delovanjem kaminskega vložka z vodnim plaščem je vroče (nad 100˚C) – bodite
  posebej pozorni na otroke,
  - nikoli ne uporabljajte vode za gašenje kurišča kaminskega vložka z vodnim plaščem,
  - kurišče skozi ognjevarno keramiko oddaja velike količine toplotne energije. Ne puščajte vnetljivih
  snovi in predmetov v razdalji, manjši od 100 cm od stekla,
  - med odstranjevanjem pepela iz kurišča ga zberite v kovinsko ali drugo negorljivo posodo; pomnite,
  da je lahko pepel, ki je na videz hladen, v resnici vroč in lahko povzroči požar,
  - za doseganje optimalnega delovanja naprave je treba v prostoru, kjer je le-ta nameščena, zagotoviti
  ustrezno prezračevanje. V vsakem prostoru, kjer je nameščena naprava, je treba zagotoviti gravitacijski dovod zraka, potrebnega za zgorevanje – ponavadi je to reža pod vhodnimi vrati visoka okoli
  2 cm; lahko v vratih izdelamo z žaluzijo zastrto odprtino, ki zagotavlja pritok zraka,
  - v primeru požara kamina z ročajem (9) zaprite regulator primarnega zraka, z ročico (15) zaprite
  loputo (13), zaprite preusmerjevalnik vleka, če je le-ta nameščen, in pokličite gasilce.

  72 • Page 73

  Priporočamo, da za zagotavljanje varnosti uporabnikov kaminskega vložka med njegovim
  delovanjem snamete kljuko.
  6.5. Čiščenje kurišča in kamina
  Za zagotavljanje učinkovitega izgorevanja goriva v napravi je treba redno čistiti izgorevalno komoro
  (1), rešetko (10), dimni nastavek (17) in kamin. Za čiščenje dimovodov uporabite žično ščetko.
  Kamin je treba čistiti mehansko nekajkrat na leto, vsaj enkrat v ogrevalni sezoni. Čiščenje kamina
  mora opraviti specializirano dimnikarsko podjetje.
  Med čiščenjem kamina:
  preverite stanje naprave, zlasti elementov, ki zagotavljajo njeno tesnost: tesnil in zapiral,
  preverite stanje kamina in priključnega voda,
  vsi priključki morajo biti mehansko odporni in tesni.
  7. Nadomestni deli
  Podjetje kratki.pl zagotavlja dobavo nadomestnih delov skozi vse obdobje uporabe naprave. V zvezi z
  njihovo dostavo se obrnite na naš komercialni oddelek ali na najbližjo prodajno točko.
  8. Pogoji garancije
  Uporaba kaminskega vložka z vodnim plaščem, način priključitve na ogrevalno napeljavo in na
  dimnik ter pogoji uporabe morajo biti skladni s temi navodili. Prepovedane so vsakršne predelave in
  spremembe konstrukcije kaminskega vložka.
  Proizvajalec daje garancijo brezhibnega delovanja za obdobje 5 let od trenutka nakupa kaminskega
  vložka. Kupec kaminskega vložka je dolžan prebrati navodila za uporabo kaminskega vložka,
  pričujoče pogoje garancije in to potrditi z ustreznim vpisom na garancijskem listu v trenutku nakupa.
  V primeru vložitve reklamacije je uporabnik kaminskega vložka dolžan predložiti reklamacijski
  zapisnik, izpolnjen garancijski list in potrdilo o nakupu. Predložitev navedene dokumentacije je nujno
  potrebna za obravnavo vsakršnih zahtevkov. Reklamacije bodo obravnavane v roku 14 dni od dne
  njihove vložitve v pisni obliki.
  Vsakršne predelave, modifikacije in spremembe konstrukcije vložka povzročijo takojšno prenehanje
  proizvajalčeve garancije.
  Garancija obsega:
  - dele iz litega železa,
  - premične dele mehanizmov za krmiljenje lopute dimnega nastavka in zaščitnega grebena lovilnika
  pepela,
  - rešetko in tesnilne elemente kamina za obdobje 1 leta od dne nakupa vložka.
  Garancija ne obsega:
  - vermikulitnih plošč,
  - šamotnih plošč,
  - ognjevarne keramike (odporno na temperaturo do 800˚C),
  - vseh okvar, nastalih zaradi nespoštovanja navodil za uporabo, zlasti glede uporabljenega goriva in
  netil,
  - vseh okvar, nastalih med prevozom od distributerja do kupca,
  - vseh okvar, nastalih med nameščanjem, vgradnjo in zagonom kaminskega vložka,
  - okvar, nastalih zaradi toplotnih preobremenitev kaminskega vložka (povezanih z načinom uporabe
  vložka, ki ni v skladu z navodili za uporabo).

  73 • Page 74

  Garancija se podaljša za obdobje od dne prijave reklamacije do dne obvestitve kupca o izvedenem
  popravilu. To obdobje se potrdi z vpisom v garancijskem listu. Vse okvare, nastale zaradi nepravilne
  uporabe, skladiščenja, vzdrževanja ali ravnanja neskladno s pogoji, določenimi v navodilih za uporabo, povzročijo prenehanje garancije, če so te okvare prispevale k znižanju kakovosti vložka.
  V vseh naših vložkih je uporaba premoga kot goriva prepovedana. Kurjenje premoga v vsakem
  primeru povzroči prenehanje garancije za kurišče. Stranka je ob prijavi okvara dolžna vsakič
  podpisati izjavo, da v našem vložku ni kuril s premogom ali drugimi prepovedanimi gorivi. Če
  je podan sum, da so bila omenjena goriva vendarle uporabljena, bo izvedena analiza prisotnosti prepovedanih snovi. V primeru, če bo analiza pokazala, da so bile te snovi uporabljene, bo
  stranka izgubila vse garancijske pravice in bo dolžna pokriti vse stroške v zvezi z reklamacijo
  (vključno s stroški analize).
  Ta garancijski list je podlaga za brezplačna garancijska popravila.
  Garancijski list brez datuma, žiga, podpisov ali s popravki, uvedenimi s strani nepooblaščenih oseb,
  ni veljaven.
  Dvojniki garancijskega lista se ne izdajajo!
  Tovarniška številka naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tip naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  VARNA UPORABA KAMINSKEGA VLOŽKA Z VODNIM PLAŠČEM
  Med uporabo kaminskega vložka z vodnim plaščem je treba spoštovati naslednja pravila:
  kaminski vložek z vodnim plaščem ne sme delovati brez vode,
  - ognja v izgorevalni komori nikoli ne polivajte z vodo,
  - ognjevarna keramika v čelnem delu vložka z vodnim plaščem lahko med izgorevanjem goriva
  doseže temperaturo nad 100˚C,
  - v prostoru, kjer je nameščen kaminski vložek z vodnim plaščem, je treba zagotoviti svoboden naraven pritok zraka, potrebnega za zgorevanje goriva in za prezračevanje prostora,
  - v izgorevalno komoro ne nalagajte preveč goriva, zlasti drobnega, saj to lahko povzroči okvaro
  elementov čelnega dela vložka in motnje delovanja kaminskega vložka z vodnim plaščem.
  ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN PREPREČEVANJE PREKOMERNEGA SEGREVANJA (VRENJA - - - mikroprocesorskega krmilnika kamina,
  - mikroprocesorskega krmilnika črpalk,
  - brezprekinitvenega napajalnika ZZA-400-S,
  - brezprekinitvenega napajalnika ZZA-300-A.
  9. Najnovejša različica – kaminski vložek s toplotnim izmenjalnikom
  Za preprečevanje prekomernega segrevanja vode v sistemu centralnega ogrevanja lahko uporabimo
  tudi vgrajen toplotni izmenjalnik. V tem primeru se znotraj vodnega plašča namesti tuljavo za
  hlajenje z hladno vodo. Tuljava je izdelana iz bakrene cevi s prerezom 12 mm. Oba konca tuljave se
  namestita zunaj kamina.
  Za pravilno delovanje toplotnega menjalnika se hkrati namesti toplotno zaščito samega kamina
  (nadzor segrevanja vode v kaminu) s termostatskim ventilom, ki je najbolj priporočljiva vrsta zaščitne
  naprave. Termostatski ventil deluje glede na temperaturo in ne na tlak vode. Ventil se namesti v cev,
  ki dovaja vodo iz vodovoda v tuljavo.
  Termostatski ventil je z bakreno cevjo dolgo 1,3 m priključen na tipalo temperature. Tipalo temperature je nameščeno v posebej pripravljenem cevnem nastavku (23) in je tako neposredno potopljeno v
  vodi, s katero je napolnjen vodni plašč, kar omogoča, da se termostatski ventil, nameščen na drugem
  koncu bakrene cevi, upravlja glede na temperaturo te vode. Ko voda v kaminu doseže temperaturo
  97˚C, se ventil odpre in hladna voda iz vodovoda teče skozi tuljavo.
  Tako se voda v vodnem plašču kamina ohladi. Taka rešitev ima še eno prednost: termična varovalka,
  74 • Page 75

  ki ščiti delovanje kamina, ne potrebuje električnega toka. Hladna voda iz vodovodne napeljave
  lahko teče skozi hladilno tuljavo v obe smeri, kar nima nobenega vpliva na učinkovitost toplotnega
  menjalnika.
  Vzdrževanje
  Če termostatski ventil pušča, voda iz napajalne napeljave ves čas teče skozi tuljavo, ne glede na temperaturo vode v vodnem plašču kamina. Ponavadi zadošča občasno čiščenje sedeža in stožca ventila
  in odstranitev usedlin in umazanije; za to je treba nekajkrat pritisniti rdeči gumb in na ta način oprati
  navedene elemente s tekočo vodo. Če to vendarle ne zadošča, sledite spodnjemu postopku:
  1. Zaprite ventil, ki prekine dovod vode iz vodovoda. Ta ventil mora biti vedno nameščen pod cevnim
  priključkom s termostatskim ventilom (torej pod cevjo, ki dovaja vodo v tuljavo toplotnega
  izmenjalnika).
  2. Odvijte šesterorobo matico in odstranite stožec ventila.
  3. S curkom tekoče vode očistite vse elemente termostatskega ventila, zlasti njegov sedež.
  4. Ponovno namestite termostatski ventil in nato precej močno privijte šesterorobo matico.
  Kondenzacija
  Prekomerna kondenzacija v kaminu s vodnim plaščem je posledica nepravilne uporabe naprave.
  Posledice prekomerne kondenzacije so lahko naslednji pojavi:
  - kondenzat, ki teče po notranjih stenah kamina, v skrajnih primerih pa izteka iz kamina,
  - dimljenje – dim se vrača v prostor,
  - intenzivno onesnaževanje izgorevalne komore, zlasti stekla,
  - izguba možnosti upravljanja vleka zaradi zlepljene lopute.
  Priporočamo, da za preprečevanje zgoraj navedenih pojavov spoštujete spodnja navodila:
  - želeno temperaturo nastavite na 70 – 75˚C,
  - temperaturo zagona črpalk nastavite na 55˚C – črpalka centralnega ogrevanja.
  Višja temperatura zagona črpalk povzroči hitrejše segrevanje napeljave. Temperaturna razlika med
  delovno (želeno) temperaturo in povratno temperaturo napeljave mora znašati okoli 20˚C, pri čemer
  povratna temperatura napeljave ne sme biti nižja od 50˚C. To je povezano z rosiščem (temperaturo
  sproščanja vodne pare iz lesa), ki za les z vlažnostjo okoli 20% znaša 48˚C.
  Nujni pogoj je kurjenje ustreznega goriva. Priporočeno gorivo je npr. starana bukev ali breza z vlažnostjo do 20%.
  Priporočamo redno čiščenje izgorevalne komore, zlasti če se v izgorevalni komori nabere opazna količina usedlin ali če opazite znake oviranega pretoka v odvodnih kanalih.

  75 • Page 76

  76
  1. Kaminski vložek z vodnim plaščem
  2. Izhod dimnih plinov
  3. Elektronsko upravljan dovod zraka
  4. Odprta raztezna posoda
  5. Avtomatično dolivanje vode (iz vodovoda)
  6. Črpalka centralnega ogrevanja
  7. Krmilna enota MSK GLASS
  8. Napajanje iz vodovoda
  9. Razdelilec za centralno ogrevanje
  10. Oddajnik toplote centralnega ogrevanja
  11. Zaščitna cev z notranjim premerom
  vsaj 25 mm
  12. Raztezna cev z notranjim premerom
  vsaj 25 mm

  13. Odtočna cev za kanalizacijo
  14. Pretočna cev za kanalizacijo
  15. Peč za centralno ogrevanje
  16. Napajanje napeljave centralnega
  ogrevanja
  17. Povratni vod centralnega ogrevanja
  18. Povratni ventil
  19. Termostatski ventil Watts
  20. Nastavek za priključek pretočne vode
  v napeljavi centralnega ogrevanja
  (1’’ znotraj)
  21. Nastavek za tuljavo (½’’ zunaj)
  22. Nastavek za tipalo termičnega ventila
  (½’’ znotraj)
  23. Sedež tipala temperature MSK GLASS
  24. Ploščni izmenjevalnik toplote

  PRIMER SHEME PRIKLJUČITVE KAMINSKEGA VLOŽKA Z VODNIM PLAŠČEM S PLINSKIM KOTLOM
  10. Grafična shema priključitve • Page 77

  PRIMER PRIKLJUČNE SHEME KAMINSKEGA VLOŽKA Z VODNIM PLAŠČEM V ODPRTEM SESTAVU
  1. Kaminski vložek z vodnim plaščem
  2. Izhod dimnih plinov
  3. Elektronsko upravljan dovod zraka
  4. Odprta raztezna posoda
  5. Avtomatično dolivanje vode (iz vodovoda)
  6. Črpalka centralnega ogrevanja
  7. Krmilna enota MSK GLASS
  8. Napajanje iz vodovoda
  9. Razdelilec za centralno ogrevanje
  10. Oddajnik toplote centralnega ogrevanja
  11. Zaščitna cev z notranjim premerom vsaj 25 mm
  12. Raztezna cev z notranjim premerom vsaj 25 mm
  13. Odtočna cev za kanalizacijo
  14. Pretočna cev za kanalizacijo
  15. Nastavek za priključek pretočne vode v napeljavi centralnega ogrevanja (1’’ znotraj)
  16. Nastavek za tuljavo (½’’ zunaj)
  17. Nastavek za tipalo termičnega ventila (½’’ znotraj)
  18. Sedež tipala temperature MSK GLASS

  11. Kaminski vložki AQUARIO
  Shema sestave kaminskega toplovodnega vložka. Slika 3.
  Osnovni del toplovodnega kaminskega vložka je jekleni vodni plašč (16), ki se nahaja nad gorilno
  komoro (1). Sprednjo steno gorilne komore (1) tvorijo jeklena vratca
  (2) z enojnim žaroodpornim steklom (3) ter zapahom s ključavnico (4). Vratca so nameščena v okvirjih
  (5). Gorilna komora (1) je obložena z Acumotte (27). Kot osnovni del kaminskega vložka štejemo
  dvoplastni pod, ki je njihova konstrukcija hkrati komora dovoda zraka (6). Zrak prihaja v komoro
  predvsem skozi nastavek za dovod zraka od zunaj s premerom fi 125 mm (8), ki je opremljen z
  mehanizmom za upravljanje (7). Dodatni zrak v gorilno komoro prihaja skozi odprtin na zadnji strani
  vložka – sistem zgorevanja dimnih plinov.
  Vložek Aquario ni opremljen z dodatno ploščo za zgorevanje. Do zgorevanja prihaja na spodnji plošči,
  t.i. zgorevanje v pepelu.
  Osnova gorilne komore je pod – plošča Acumotte, element obloge gorilne komore (27), kje gori
  kurivo. Jeklena ograja (9) preprečuje izsip žarečega kuriva iz gorilne komore.
  Ravnanje z odpadki: pepel ter ostatki nezgorelega lesa odstranimo s pomočjo lopatke in krtače,
  sesalca za pepel oziroma specialnega nastavka za navaden sesalec. Pretok zraka lahko nastavljamo z
  ročajem (7). Ročaj (7) premaknjen maksimalno levo pomeni odprt dovod primarnega zraka, ročaj na
  desni strani pa pomeni da je dovod zraka zaprt.
  77 • Page 78

  Nad gorilno komoro je nameščen spodnji vermikulitni deflektor (26). Iznad njega se nahaja zgornji
  deflektor – jekleni (25). Vertikalne cevi grelnika (17) so privarjene na zgornjo notranjo steno grelnika
  vode. (18). Jekleni deflektor (25) ter dimne vertikalne cevi grelnika so naravni konvekcijski kanal
  pretoka dimnih plinov, ki povečuje izmenjavo toplote.
  Med zgorevanjem v vložku dimni plini prek gorilne komore (1) prelazijo pod spodnjim in zgornjim
  delfektorjem ter skozi vertikalne dimne cevi (17) in grelnik vode (18), kjer oddajajo toploto v vodo.
  Nato prihajajo v nastavek (10) ter skozi dimno cev prihajajo v dimnik. V nastavku je nameščena
  nastavljiva loputa (11). Položaj lopute se lahko nastavi s pomočjo mehanizma za upravljanje (12).
  Izvlek lopute (13) pomeni odpiranje izvoda dimnih plinov (11). Spodnja loputa (14) je integralni del.
  Spodnja loputa se nahaja neposredno nad gorilno komoro (1) ter je podaljšek jeklenega zgornjega
  deflektorja (25) na celotni njihovi dolžini. Odpiranje lopute v začetni fazi zgorevanja skrajša pot
  dimnih plinov do dimnika, kar avtomatsko izboljšuje vlek. Zapiranje spodnje lopute (15) dimne pline
  usmeri na spodnji (26) in zgornji (27) deflektor (dimna polica), kar podaljšuje njihovo pot do dimnika.
  Slika 7. V prostoru, ki je nastal med deflektorji ter nad jeklenim deflektorjem prihaja do zgorevanja
  koščkov kuriva, ki niso prej zgoreli v gorilni komori (1). Na ta način pridobivana dodatna toplota je
  posredovana v dimne cevi grelnika (17) ter vodni plašč (sistem) (16). Ročaji loput (13), (15) imajo
  stepensko regulacijo položaja lopute.
  Vodni plašč (sistem) (16) ima trajno vgrajene nastavke za priključek ogrevane vode na centralno ogrevanje, termalne senzorje ter sistem za odstranjevanje odvečne toplote – tuljavo (24). Za priključek
  na centralno ogrevanje so priloženi nastavki (20) in nastavki (19) z notranjim navojem 1 palec (G1”)
  (desna in leva stran vložka – priporočena je križna priključitev za napajanje/vrnitev). V spodnjem delu
  vodnega plašča (sistema) (16) nameščeni nastavki (19) z notranjim navojem 1 palec (G1”) so namenjeni priključitvi vode, ki se vrne iz sistema centralnego ogrevanja
  . Za priključitev dovoda ogrete vode na centralno ogrevanje uporabite nastavke (20) v zgornjem delu
  plašča (desna in leva stran vložka – priporočena je križna priključitev za napajanje/vrnitev).
  Nastavki z notranjim navojem (G1/2”) so zaključki tuljave. Nastavek termalnego senzorja (22) z
  notranjim navojem je namenjen za priklop kapilare termalnega senzorja in varnostnega ventila, ki
  upravljajo pretokom vode skozi tuljavo (24). Tuljava (24) je varnostni element, ki vodni plašč ščiti
  pred pregrevanjem. Če je odstranjevanje toplote s strani centralnego ogrevanja manjše kot moč, ki
  jo ustvari kaminski vložek, temperatura vode v vodnem plašču se lahko nevarno poveča. V takšnem
  primeru, ko temperatura preseže
  95°C +/- 2°C bo termostatni ventil odprl pretok vode skozi tuljavo, ki vodo v vodnem plašču
  ohladi. Element (21) je montažno stikalo toplotnega senzorja kaminskega upravljalca, ki upravlja z
  delovanjem sistema (črpalk centralnego ogrevanja) ter ventila za pretok zraka. Ventil se namesti v
  kanalu za dovod zraka od zunaj ter upravlja s količino zraka, ki ga kamin pobere ter je odgovoren za
  optimalizacijo zgorevanja.

  78 • Page 79

  LV
  1. Sākotnējā informācija
  Dažās valstīs šī ierīci nedrīkst būt vienīgais siltuma avots jūsu ēkā.
  Piezīme: Lai izvairītos no uguns, šīs iekārtas uzstādīšanai būtu jāatbilst visiem veselības un
  drošības noteikumiem savā teritorijā un tehniskajām instrukcijām šajā rokasgrāmatā. Kamīna konstrukcija un uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam. Skurstenis ir jāpārbauda skursteņslauķim
  pirms šīs iekārtas uzstādīšanas. Pēc instalēšanas, gan tehniskās, gan drošības pārbaudes būtu
  jāveic iekārtai, kur kvalificētam speciālistam būtu jānodod par to parakstoties.
  Ieteicams uzmanīgi izlasīt visu rokasgrāmatu, lai jūs varētu pilnvērtīgi izmantot savu pirkumu.
  Lietotājs ir atbildīgs par pamatnostādņu ievērošanu šajā montāžas rokasgrāmatā un to rezultātiem.
  Kamīna kurtuvi ar ūdens kreklu jāuzstāda saskaņā ar lietošanas pamācību.
  Īpaša uzmanība būtu jāpievērš:
  - kamīna kurtuves ar ūdens kreklu komponentu montāža saskaņā ar to paredzēto pielietojumu;
  - savienojot kamīna kurtuvi ar izplūdes gāzu cauruļvadu - dūmvadu;
  - nodrošināt nepieciešamo ventilāciju telpā, kur ir uzstādīta kamīna kurtuve ar ūdens kreklu;
  - pareizi savienot kamīna kurtuvi ar ūdens kreklu pie centrālās apkures sistēmas vai/un karstā ūdens
  cirkulācijas sistēmas.
  Detalizēta informācija par kamīna kurtuves ar ūdens kreklu instalēšanu ir iekļauta šajā rokasgrāmatā.
  Apstākļu nosacījumi un instalācijas principi šādam kamīnam kā kamīna kurtuvei ar ūdens kreklu var
  tikt atrasti standarta likumos katrā valstī un lokālajās regulācijas. Noteikumi tajos ir jāievēro.
  Prasības un testa metodes
  Jums ir ieteicams stingri ievērot prasības.
  2. Paredzamā izmantošana
  Kamīna kurtuve ar ūdens kreklu ir paredzēta kurināšanai ar lapu koku koksni. Kurtuves lieto, lai apsildītu dzīvokļus un istabas, kur tie tiek instalēti. Tās var izmantot kā papildus siltuma avotu.
  Tās var lietot arī kopā ar ūdens sildītāju vai var izmantot kā avotu siltumam centrālajai apkurei.
  Kurtuves struktūrai ir jābūt konstruētai tā, lai nodrošinātu to montāžu un demontāžu bez tās iznīcināšanas vai bojāšanas. Turklāt tai būtu jānodrošina pieeja gaisam, kas ir nepieciešams degšanai un
  ventilācijai ar gaisa režģi abos sānos kamīna struktūras apakšējā daļā, un lielāka izmēra izejas režģi
  (augšējās daļas konstrukcijā), kā arī pastāvīgu piekļuvi darbībai ar dūmvada droseli vai skursteņa
  vilkmes kontroli (aizbīdni).
  3. Ierīces apraksts
  Zīmējums 1. Vispārējā konstrukcijas diagramma kamīna kurtuvei Zuzia ar vertikālu gaisa sildītāju un
  ūdens kreklu.
  Zīmējums 2. Vispārējā uzbūves shēma kamīna kurtuvei ar ūdens kreklu.
  Galvenā kamīna kurtuves ar ūdens kreklu sastāvdaļa ir tērauda ūdens krekls (16), kur atrodas degšanas kamera (1) . Priekšējā siena degšanas kamerai ir durvis no čuguna (2), kas aprīkota ar karstumizturīgu keramisko stiklu (3) un fiksēšanas skrūvi (4). Durvis ir iemontētas čuguna rāmī (5) piestiprināta
  pie ūdenstilpes. No apakšas degšanas kambaris(1) ir ierobežots ar čuguns pamatni(6) piestiprināts
  pie ūdenstilpes, kur atrodas pelnu trauks. Virs pamatnes atrodas čuguna režģis (10), kur kurināmais
  tiek sadedzināts.Režģi vajadzētu novietot ar tā skaidro pusi uz augšu. Malkas turētājs (11) aizsargā no
  degoša kurināmā izbiršanas pēc durvju atvēršanas (2).
  Pelni un atliekas no nesadeguša materiāla uzkrājas atbīdāma pelnu traukā (7), kas atrodas zem režģa.
  79 • Page 80

  Priekšējā pelna pannas daļa lodziņš (8) aprīkots ar kontrolējamu droselei ar rokturi (9), lai kontrolētu
  primāro gaisu, lai sadedzinātu kurināmo. Sekundārais gaiss ir nepieciešams, lai turpinātu sasildīt
  gāzes, kas rodas kurināmajam degot un, lai aizsargātu no sodrēju noslāņošanas uz karstumizturīgā
  stikla, kas (3) ir aprīkots ar spraugu augšējā stikla daļā. Virs degkameras atrodas dūmu caurules (17),
  kuras diametrs ir atkarīgs no ievietotās krāsniņas jaudas, metināti pie iekšējo sānu sienām veidojot
  dabisku vadu konvekcijai priekš dūmgāžu plūsmas un vienlaikus pastiprinot siltuma apmaiņa.
  Darbības laikā pēc kurināmā aizdegšanas, izplūdes gāzes plūst gar degšanas kameras sienām starp
  dūmvadiem uz ventilācijas savienojumu (12) un tad caur skursteņa dūmvadu. Ventilācijas savienojumā atrodas kontrolējams šīberis (13). Poga (15) tiek izmantota, lai pielāgotu aizbīdņa atveres leņķi
  caur speciālu mehānismu (14).
  Ieplūdes ūdens cirkulāciju sistēmā uz kamīna kurtuvi ar ūdens kreklu notiek caur zemāku cauruļvadu
  (18). Siltā ūdens novadīšanu no kamīna kurtuves uz centrālo apkures sistēmu (ar ūdens komplektu)
  notiek arī ar augšējo cauruli (19).
  Pārējās caurules (20) tiek izmantotas, lai noteiktu temperatūras sensoru (MSK), (21) spoles caurule (22)
  termiskā vārsta sensors.
  3.1. Izvēlēties termālo jaudu centrālās apkure sistēmai vai mājas siltā ūdens sistēmai.
  Primārais kritērijs, lai izvēlētos sistēmas termālo jaudu ir nominālā jauda kamīna kurtuvei ar ūdens
  kreklu. Lai centrālās apkures sistēma un karstā ūdens sistēma varētu nest, nominālo (vidējo) kamīna
  kurtuves jaudu, kas ir deklarēta ar tās ražotāju, kad tās pacelšanās jauda ir tuvu maksimālai pārejošai
  kamīna kurtuves jaudai. Attiecīgie tehniskie dati ir iekļauti tabulā 1.
  4. Kamīna kurtuves ar ūdens kreklu montāža un instalācija.
  Kamīna kurtuvi ir jāuzstāda personai, kurai ir nepieciešamā kvalifikācija. Pirms sākat pieslēgt kamīnu
  kurtuvi ar centrālo apkuri un dūmu izvades sistēmu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un pārbaudīt
  iekārtas aprīkojuma pilnīgumu.
  Pirms novietojat kamīna kurtuvi, sagatavojiet pamatni, minimums 30cm no grīdas (nav piemērojams
  visās valstīs, tas ir atkarībā no materiāla un konstrukcijas grīdas) telpā, kur kamīnā kurtuve tiks darbināta. Ja ierīce ir novietota uz grīdas, rūpīgi to nostabilizējiet un nolīmeņojat, un tikai tad tā var būt
  savienota ar centrālo apkuri un dūmu izvadēm, iekšējie kamīna piederumi ir jāievieto un jāuzstāda.
  4.1. Principi drošai kamīna kurtuves uzstādīšanai.
  Saskaņā ar šiem principiem:
  • Kamīna kurtuvei ar ūdens kreklu jābūt instalētai uz vismaz 15-cm-biezas-nedegošas virsmas.
  Viegli degošajai grīdai netālu no kamīna durvīm ir jābūt aizsargātai ar minimums 30cm-platu-sloksni
  no materiāla, kas nedeg sniedzoties vismaz 30cm prom no kurtuves malām abās pusēs.
  • Kamīnu kurtuvei ar ūdens kreklu, savienojuma caurules un atveres priekš tīrīšanas vajadzētu būt tālāk
  no neaizsargātajām, viegli uzliesmojošajām daļām telpā un mājā, ar attālumā kas ir vismaz 60cm no
  aizsargātajiem ar 25-mm-biezu-sloksni vai citu līdzvērtīgu oderi – vismaz 30cm.
  • Istabā, kur kamīnā kurtuve ar ūdens kreklu ir instalēta, jānodrošina ar svaiga gaisa pieplūdi priekš
  kurināmā dedzināšanas kamīnā un ventilācijai.
  • Dūmu izplūdes gāzes cauruļvadiem un caurulēm, kā arī ventilācijas cauruļvadiem, telpā, kur ir
  uzstādīts kamīns ar ūdens kreklu , ir jābūt izgatavotām no sertificētiem nedegošiem materiāliem.
  (atšķiras no valsts uz valsti)
  4.2. Montāžas principi dūmvadu gāzes ekstrakcijas sistēmai
  Galvenie nosacījumi drošai un ekonomiskai kamīna kurtuvei ar ūdens kreklu darbībai ir dūmvadu
  darba kārtība un pareizi izvēle šķērsgriezuma ziņā. Skursteņa tehniskais stāvoklis būtu jāizvērtē skursteņslauķim. Skursteņa dūmvadam vajadzētu būt brīvam no savienojumiem ar citām ierīcēm.
  Skursteņa iedaļu nosaka attiecīgi izmantojot šādu formulu:

  80 • Page 81

  Skursteņa iedaļu nosaka attiecīgi izmantojot šādu formulu:
  Q
  F = 0,003 x
  [m2], kur
  √ h
  F - skursteņa šķērsgriezums [m2],
  Q - aprēķinātā siltuma izdalīšanas jauda kamīna kurtuvei [kW],
  h - skursteņa augstums [m].
  Kamīna kurtuves ventilācijas savienojumam ir jābūt savienotam ar skursteni, izmantojot tērauda
  cauruli, kas sastāv no sertificēta materiāla, kas jānovieto uz ventilācijas savienojuma izejas un ir jābūt
  ierīkotam skurstenī.
  Skurstenim ir jābūt taisītam no neuzliesmojošiem materiāliem atļaujot saglabāt konstantu temperatūru.
  Pretējā gadījumā skurstenis ir jāoderē ar izolējošu materiālu . Skursteni un skursteņa dūmvadus ir
  jāpārbauda uz hermētiskumu, nav pieļaujamas noplūdes. Skurstenī var būt apaļa vai kvadrātveida
  sekcija ar šķērsgriezumu, kas nav mazākas par 25 x 25 cm. Skursteņa dūmvada daļai ir jābūt vienādai
  visā tā augstumā, nedrīkst būt pēkšņas sašaurināšanās vai izplūdes gāzu plūsmas virzienu izmaiņas.
  Tikai viena apkures iekārta var tikt savienota ar vienu skursteņa dūmvadu.
  4.3. Montāžas principi centrālai apkures sistēmai
  Kamīna kurtuvei ar ūdens kreklu ir jābūt savienotai ar centrālās apkures sistēmu, izmantojot cauruļu
  savainojumus.
  Kamīnam un centrālās apkures sistēmai vajadzētu būt uzpildītai ar ūdeni ārpus kamīna kurtuves
  platības (ne tuvāk kā 1.0m) uz ūdens atdošanas caurules.
  Uzstādīšana un kamīna kurtuves ar ūdens kreklu ekspluatācija ir jāveic kvalificētai montāžas
  brigādei.
  5. Kurināmais
  5.1. Ieteicamais kurināmais
  - ražotājs iesaka izmantot lapu koku , tādus kā – bērzs, skābardis, ozols, alksnis, osis utt. apaļkoku vai
  šķeldas ar šādiem izmēriem: apmēram 30 cm garš un 30cm līdz 50cm platumā un lignīta briketes.
  - mitruma saturs koksnē, ko izmanto kurināšanai nedrīkst pārsniegt 20%, kas
  atbilst koksnes sagatavošanai divus gadus pēc cirtes, glabāts zem jumta.
  5.2. Neieteicamais kurināmais
  Ierīce nedrīkst būt darbināta ar apaļkokiem vai šķeldām ar mitruma saturu virs 20%, jo tas var izraisīt
  nespēju sasniegt deklarētos tehnisko parametrus- zemākā siltumspēja.
  Nav ieteicams lietot pārāk mazus apaļkokus vai šķeldas kurināšanas ierīcē, jo tas var izraisīt pēkšņu
  kāpumu ūdens temperatūra – verdošs ūdens, kā arī ievērojami palielinās izplūdes gāzu temperatūra
  un uguns caur skursteni.
  Nav ieteicams izmantot sveķainu koksni vai skujkoku apaļkoku vai šķeldas, jo tie rada pārmērīgus
  netīrumus un ir nepieciešama bieža tīrīšana kurtuvē un skursteņa dūmvados.
  5.3. Aizliegts kurināmais
  Aizliegts dedzināt atkritumus, īpaši ķīmiskos atkritumus, dēļ toksiskās emisijas
  vielu degšanas procesā.
  6. Darbības principi
  6.1. Iekuršana un kurināmā ielāde
  a) Atvērt sākuma aizbīdni (13) ar izcilni (15),
  b) Atvērt durvis (2) ar rokturi (4),
  81 • Page 82

  c) Atvērt gaisa droseli uz maksimumu ar rokturi (9),
  d) Ievietot dažus iekurtus uz režģa (10), uzlieciet mazus zariņus, tad lielākus gabalus apmerām 3-5
  diametrā,
  e) Aizdedziniet iekurus un aizveriet durvis (2),
  f ) Kad iekuri ir uzliesmojusi aizveriet aizbīdni (13),
  g) Kad liesma aizdedzina gabalus (apmēram 2cm biezus) sistēma ir gatava, piepildīt kamīnu ar
  atbilstošu kurināmo.
  Katru reizi, kad piepildīsiet kamīnu atcerieties rīkoties sekojoši.
  Przy każdym załadunku paliwa należy postępować następująco:
  - Atvērt sākuma aizbīdni (13),
  - Uzstādiet pusvirus un tad lēni atveriet durvis (2),
  - Ja nepieciešams izņemiet pelnus, un piepildiet kamīnu ar kurināmo
  - aizvērt durvis (2),
  - Kad kurināmais ir aizdedzies, aizveriet sākuma aizbīdni (13),
  h) Nepieciešamo degšanas intensitāti iegūst kontrolējot primāro gaisa padevi, izmantojot rokturi (9),
  i) pirmās pāris stundas darbības lietotājiem ir ieteicams izmantot kamīna kurtuvi pie zemas slodzes,
  apmēram 30-50% no nominālās slodzes, dēļ pārāk lielā siltuma stresa, kas var izraisīt tā pārmērīga
  lietošana un pat izraisīt ierīces bojājumus.
  Nav atļauts ieliet, iesūcināt koku ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem, piemēram, benzīnu, mazutu,
  šķīdinātāju utt. vai pievienot šos materiālus pie pavarda, lai paātrinātu kurināmā aizdedzi.
  Šo šķidrumu tvaiks ir spēcīgs sprādzienu maisījums.!!!
  6.2. Normāla kamīna kurtuves darbība
  Lai iedegtu kamīna kurtuvi ar ūdens kreklu izmantojiet lapu koku apaļkoku vai šķeldas, izmēriem ir
  jābūt šādiem: aptuveni 30 cm gara un 30 cm uz 50 cm apkārtmērā vai lignīta briketes.
  Lai sasniegtu nominālo jaudu kamīna kurtuvē, sapildiet degšanas kambari ar 4-5 malkas pagalēm un
  atveriet pilnīgu gaisa padevi (9).
  Lai sasniegtu termālo jaudu, kas ir zemāki nekā nominālā jauda, piepildīt degšanas kambari ar 3-5
  lielākām koka pagalēm un atvērt gaisa padevi (9), cik nepieciešams.
  6.3. Darbība ar minimālo jaudu pagarinātā laikā
  Kamīna kurtuve var darboties ar minimālu termālo jaudu un var degt pāri par 3 stundām, gadījumā, ja
  uzpildīsieties ar 3 lielākām pagalēm un pilnībā aizslēgsiet gaisa padevi (9) aptuveni pie 6 Pa skursteņa
  dūmvada (jo lielāks diametrs apaļajiem kokmateriāliem, jo zemākā termiskā slodze).
  Ja nepieciešams (skurstenis dod pārāk lielu vilkmi) kontrolēt skursteņa vilkmi, apgādājiet tā zemāko
  daļu ar vilkmes atduru – tikai uzmanieties no dūmiem.
  6.4. Ieteikumi attiecībā uz normālu darbību kamīna kurtuvē ar ūdens kreklu
  Apsildes ierīču darbības laikā ievērojiet šādus principus:
  1. Pirms iekuriniet kamīna kurtuvi ar ūdens kreklu:
  - pārbaudiet, sistēma ir pienācīgi apgādāta un piepildīta ar ūdeni,
  - pārbaudiet skursteņa vadus ar piederumiem (vilkmes aizturētāja, izvades atverēm utt.),
  - pārbaudiet vai ieplūdes un izplūdes cauruļvadi ir darba kārtībā un ir brīvi no šķēršļiem.
  2. Izmantojot kamīna kurtuvi, izmantojiet atbilstošus instrumentus un aizsargcimdus.
  3. Ja sistēma netiks lietota ziemas/aukstā perioda laikā ir vēlams nosusināt ūdeni. Pretējā gadījumā
  var rasties pārplīsušas caurules vai pati kurtuve iesaldēšanas rezultāts.
  4. Pārliecināties par atbilstošu ventilācijas piegādi telpā, kur plānojat instalēt kamīna kurtuvi.
  82 • Page 83

  5. Noņemiet jebkurus viegli uzliesmojošus un kodīgus materiālus no kamīna kurtuves apkārtnes.
  6. Nelietojiet mehāniskās nosūces ventilāciju.
  7. Lietojiet ūdeni kā siltumenerģijas nesēju (attīrīt ūdeni, ja iespējams). Reģionos, kur var rasties lieli
  kritieni temperatūrā, antifrīza šķidrumu var pievienot ūdenim.
  8. Daži praktiski padomi atvieglojot lietošanu un palielinot lietotāju drošību lietojot kamīna kurtuvi
  ar ūdens kreklu:
  - stikls kļūst ļoti karsts normālas darbības laikā (> 100 ° C) – jābūt ļoti uzmanīgiem, tas attiecas
  galvenokārt uz bērniem,
  - Nekad neizmantojies ūdeni priekš kamīna kurtuves dzesēšanas,
  - Kambaris izdala daudz siltuma enerģiju. Neatstājiet nevienu viegli uzliesmojošu vielu un priekšmetu
  mazāk nekā 100cm attālumā no stikla.
  - Izņemot pelnus no kurtuves, tās ir jādara ar metālu vai nedegošu konteineri.. Atcerieties, ka pat
  šķietami atdzisuši pelni var būt ļoti karsti un var izraisīt ugunsgrēku, lai nodrošinātu optimālu
  kurtuves darbību ir jābūt iekārtotai ventilācijas sistēmai telpā.
  Katrā istabā, kurā ir uzstādīta iekārta prognozējiet gravitācijas gaisa plūsmu, kas nepieciešama
  degšanai.
  Kurtuves drošības dēļ tās darbības laikā ir ieteicama noņemt rokturi.
  6.5. Tīrot pelnutrauku un skursteņa dūmvadu
  Efektīvai kurināmā sadegšanai kamīna kurtuvē, degšanas kamera (1), režģis (10), ventilācija (17) un
  skursteņa vadi ir regulāri jātīra.
  Dūmu gāzes cauruļvadus vajadzētu notīrīt ar stiepļu suku. Skursteņa dūmvadi būtu jātīra mehāniski
  pāris reizes gadā, obligāti vienu reizi apkures sezonā. Skursteņa dūmvadi būtu jātīra skursteņslauķu
  speciālistu kompānijai.
  Tīrot skursteni:
  - pārbaudiet ierīci un jo īpaši elementus, kas nodrošina hermētiskumu: plombas un aizslēgumus,
  - pārbaudiet skursteņa dūmvadus un savienojošās caurules,
  - visiem savienotājiem būtu jāparāda laba mehāniskā pretestība un izturība.
  7. Rezerves daļas
  Uzņēmums kratki.pl garantē rezerves daļu piegādi visā iekārtas darbības laikā. Šim nolūkam, sazinieties ar mūsu tirdzniecības struktūrvienībām vai tuvāko tirdzniecības vietu.
  8. Garantijas nosacījumi
  Kamīna kurtuves ar ūdens kreklu savienojums ar skursteni un darbības nosacījumiem ir jābūt saskaņā
  ar šo lietošanas pamācību. Jebkuru pārstrukturēšana un izmaiņa struktūrā ir stingri aizliegta. Ražotājs
  sniedz 5-gadu garantiju tās efektīvai darbībai no brīža, kad ir veikts pirkums. Pircējam ir pienākums
  izlasīt kamīna kurtuves rokasgrāmatu, garantijas nosacījumus, kas jāapstiprina ar savu parakstu
  garantijas kartē iegādes brīdī. Iesniedzot prasību, kamīna kurtuves lietotājam ir jāiesniedz prasības ziņojumu, aizpildītu garantijas karti un čeku. Iesniedzot iepriekšminētos dokumentus, ir nepieciešams,
  lai visas prasības tiktu ņemtas vēra. Prasību izskatīšanai vajadzētu būt veiktai 14 dienu laikā pēc tā
  rakstiska pieprasījuma iesniegšanas.
  Jebkuras modifikācijas un izmaiņas kurtuvē sekmēs momentānu garantijas zaudēšanu.
  Garantija sedz:
  - čuguna elementus;
  - mehānisma elementus, lai kontrolētu ventilācijas savienotāja vāciņu un ķemmi no pelnu kastes
  korpusā;
  - kamīna resti un kamīna izolāciju uz 1 gadu laika periodu no pirkšanas brīža.
  Garantija neattiecas uz:
  - Kamīna apšuvums (vermikulīts, šamots etc);
  - Uguns izurīgais stikls (izturīgs pret temperatūram līdz 800°C);

  83 • Page 84

  - Jebkuri bojājumi, kas rodas no noteikumu neievērošanas lietošanas pamācībā, jo īpaši saistībā ar
  kurināmo, kas tika izmantoti;
  - Jebkuri defekti, kas radušies uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas laikā kamīna kurtuvei.
  - Termālā stresa iespaidā uz kamīna kurtuvi (saistībā ar kamīna kurtuves lietošanu neatbilstoši manuāla
  noteikumiem)
  Garantija tiek pagarināta uz laika periodu sākot no prasības iesniegšanas brīža un līdz dienai, kad pircējs tiek informēts par remonta pabeigšanu. Tas tiks apstiprināts garantijas kartē.
  Ogles kā kurināmā izmantošanu visās mūsu kurtuvēs ir aizliegta. Iekurinot krāsni ar oglēm jebkurā gadījumā tiek zaudēta garantija. Klientam paziņojot par defektu ar derīgu garantiju būs
  pienākums parakstīt deklarāciju, par to, ka ogles vai jebkurš cits aizliegt kurināmais materiāls
  nav bijis izmantots kurtuvē. Ja ir aizdomas par iepriekš minēto kurināmā veidu izmantošanu,
  kamīns tiks nodots ekspertīzei, lai pārbaudītu jebkādu aizliegto vielu klātbūtni kurtuvē. Ja
  analīzes gaitā tiek konstatēts, ka šīs vielas ir izmantotas klients zaudē garantiju tiesības un ir
  pienākums segt visas izmaksas saistībā ar prasību (arī ekspertīzes izmaksas).
  Šī garantijas karte kalpos kā pamats garantijas remontam bez maksas. Garantijas karte bez datuma,
  zīmoga, paraksta, kā arī grozījumiem, kas ieviesti ar neautorizētām personām vairs nav derīga.
  Garantijas kopijas neizsniedzam!!!
  Sērijas numurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ierīces tips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  DROŠĪBA KAMĪNA KURTUVES AR UDENS KREKLU DARBĪBAS LAIKĀ
  Izmantojot kamīna kurtuvi ar ūdens kreklu ir jaievēro sekojošie principi:
  - kamīna kurtuve ar ūdens kreklu nevar darboties bez ūdens;
  - neliet ūdeni kamīna kurtuves dedzināšanas kamerā;
  - ugunsizturīgā keramika priekšējā sadaļā kamīna kurtuves degšanas laikā var sasniegt temperatūru
  virs 100°C;
  - brīva gaisa ieplūde ir nepieciešama priekš degšanas un gaisa ventilācijas, kurai būtu jābūt nodrošinātai telpā, kur tiek uzstādīta kamīna kurtuve.
  - pārlieki nepiepildīt degšanas kambari ar kurināmo, īpaši ar pārāk sagrieztiem gabaliem, jo tā var
  sabojāt priekšējos elementus un traucēt darbībai kamīna kurtuvē.
  PRET KURTUVES PĀRKARŠANU (ŪDENS VĀRĪŠANĀS) RAŽOTĀJS IESAKA PIELIETOT SEKOJOŠAS
  IERĪCES:
  - Sistēmas vadīšanu ar mikroprocesoru
  - Sistēmas vadīšana ar mikroprocesoru sūkņiem
  - Avārijas bloks ZZA-400-S
  - Avārijas bloks ZZA-300-A
  9. Jaunākā versija- kamīni ar siltummaini
  Lai novērstu ūdens pārkaršanu centrālapkures sistēmā tiek uzstādīts siltummainis, kas tiek ražots no
  vara caurules ar diametru 12mm. Tas atrodas kurtuves korpusā, abi cauruļu gali ir izvadīti no kurtuves
  korpusa. Lai siltummainis strādātu pareizi, vienlaicīgi tiek uzstādīts siltuma aizsardzības process
  pašam kamīnam (ūdens sidīšanas process kamīnā) drošības vārsts. Tam tiek izmantots STS 20 tips.
  Drošības vārsta darbība nav atkarīga no spiediena, bet no ūdens temperatūras. Vārsts tiek ielvietots
  caurulē, kas savieno piegādāto ūdeni ar siltummaini. Drošības vārsts savienojas ar temperatūras
  rādītāju vara caurulei, kuras garums ir 1,3 m. Temperatūras mērītājs atrodas uz speciālas trubiņas (23)
  pateicoties kurai tas iegrimst tieši ūdenī - ūdens kreklā, bet drošības vārsts, kurš atrodas vara caurules
  otrā galā vadās pēc ūdens temperatūras. Kad ūdens temperatūra kamīna sasniedz 97oC, vārsts atveras
  un aukstais ūdens no cauruļvada nonāk siltummainī. Tādā veidā, ūdens , kas atrodas kamīnā atdziest.
  Vēl viena būtiska lieta šim risinājumam, drošības vārstam nav nepieciešama elektrība.
  Aukstā ūdens kustība, nonākot aukstā siltummainī no cauruļvada var būt abos virzienos, kas nekādi
  84 • Page 85

  neietekmē siltummaiņa darbības efektivitāti.
  Tehniskā apkalpošana
  Ja drošības vārsts nav hermētisks, ūdens no cauruļvada pastāvīgi padodās caur siltummaini neatkarīgi no ūdens temperatūras kamīna kurtuvē. Pie normālas darbības apstākļiem nepieciešams laiku
  no laika attīrītvārsta galvu un ligzdu no netīrumiem un nosēdumiem, nospiežot vairākas reizes
  sarkano pogu. Bet, ja aršo darbību ir nepietiekoši, tad nepieciešams:
  1. Aizvērt krānu, bloķējot ūdens padevi no rauruļvada. Krāns parasti atrodas zem cauruļu savienojuma ar vārstu (precīzi zem trubas, kas pievada ūdeni siltummainim).
  2. Atskrūvēt seškantes skrūvi uz izņemt vārsta konusa galvu.
  3. Attīrīt visus elementus, bet jo īpaši vārsta ligzdu.
  4. Salikt atpakaļ vārstu un pietiekoši stipri pievilkt seškantes skrūvi.
  Kondensāta veidošanās
  Kondensāta veidošanās kamīna kurtuvē ir rezultāts nepareizai kamīna lietošanai.
  Pazīmes, kad veidojas kondensāts:
  - ūdens tecēšana gar kamīna iekšējām sienām, tecēšana ārā no kamīna kurtuves,
  - dūmošana, kad dūmi nokļūst telpā,
  - iekšējais degšanas kambaris un stikls kļūst izteikti netīrs,
  - šībera piesārņojums (nav iespējams regulēt vilkmi).
  Lai izbēgtu no augstākminētajām pazīmēm rekomendējam ievērot noteikumus zemāk :
  - noregulēt ūdens temperatūru apkures sistēmā 70-75 oC,
  - ūdens sūkņa ieslēgšanās temperatūru noregulēt uz 55 oC
  Uzstādot pārāk lielu temperatūru sūkņa ieslēgšanai noved pie sistēmas ātras uzkaršanas. Starpība
  starp ūdens darba temperatūru un atgriezenisko ūdens temperatūru jābūt aptuveni 20 oC vienlaikus
  ievērojot prasību, ka atgriezeniskā ūdens temperatūra nedrīkst būt mazāka par 50 oC. Tas saistīts ar
  “rasas punktu “ kas tiek atbrīvots tvaika veidā , no malkas mitruma pie 20 % sastāda 48 oC. Obligāts prasījums ir lietot pareizu malku , kā piemēram ozols vai bērzs ar mitrumu līdz 20 %. Regulāra degšanas
  kameras tīrīšana, dūmvada tīrīšana.

  85 • Page 86

  86
  1. Kamīna kurtuve ar ūdens kreklu
  2. Izplūdes atvere
  3. Elektriski kontrolējama gaisa ieplūde
  4. Atvērts izplešanās trauks
  5. Automātisks ūdens dozators (no ūdensvada)
  6. Sūknis
  7. Vadības bloks MSK
  8. Piegāde no ūdensvada
  9. Centrālapkures izplatītājs
  10. Radiators
  11. Drošības caurule 25 mm iekšpusē.
  12. Izplešanās caurule 25 mm iekšpusē

  Pieslēgšanas shēma kamīna kurtuvei ar ūden kreklu gāzes katlam
  13. Drenāžas caurule kanalizācijai
  14. Pārplūde uz notekcauruli.
  15. Katls
  16. Ūdens padeve centrālapkurei
  17. Centrālapkures notece
  18. Atgriezeniskais vārsts
  19. Drošības vārsts
  20. Caurteces pievadi
  21. Siltummaiņa pievads
  22. Pievads drošības vārsta rādītājam
  (1/2 iekš.)
  23. MSK procesora ligzda
  24. Lokšņu siltummainis • Page 87

  Pieslēgšanas shēma kamīna kurtuvei ar ūden kreklu atklātā sistēmā.

  1. Kamīna kurtuve ar ūdens kreklu
  2. Izplūdes atvere
  3. Elektriski kontrolējama gaisa ieplūde
  4. Atvērts izplešanās trauks
  5. Automātisks ūdens papildinājums (no akvedukta)
  6. Sūknis
  7. Vadības bloks MSK
  8. Piegāde no akvedukta
  9. Izplatītājs c.o.
  10. Siltuma uztvērējs c.o.
  11. Drošības caurule 25 mm iekšpusē.
  12. Izplešanās caurule 25 mm iekšpusē
  13. Drenāžas caurules, kanalizācijas
  14. Pārpilde uz notekcauruli.
  15. Ūdens cirkulācijas izvade
  16. Spirālveida caurules izvade
  17. Termiskais sensors izvades ventilis.
  18. Izvades temperatūras sensors priekš MSK.

  87 • Page 88

  12. Kurtuves AQUARIO
  Kamīna kurtuves shēma ar ūdens kreklu. Zīm. 6
  Galvenā kamīna kurtuves ar ūdens kreklu sastāvdaļa ir tērauda ūdens krekls (16), kurš atrodas virs degšanas kameras (1). Degšanas kameras (1) priekšējo daļu veido tērauda durtiņas (2), kuras aprīkotas
  ar karstumizturīgo stiklu (3) kā arī slēdzeni ar rokturi (4). Durtiņas ir iemontētas stenderē (5). Degšanas
  kamera (1) ir aplikta ar Acumotte apšuvumu (27). Kurtuves pamatni veido divu apvalku grīda, kuras
  konstrukcija vienlaicīgi veido gaisa pieplūdes kameru (6). Gaisa pieplūde tiek realizēta ar ārpuses pieplūdes savienojumu Ø 125 mm (8) aprīkotu ar regulēšanas mehānismu (7). Degšanas kameras gaisa
  padeve tiek realizēta arī caur aizmugures sienas atverēm – izplūdes gāzu sadedzināšana. Kurtuve
  AQUARIO ir bez režģa. Degšana notiek uz plāksnes t.s. sadegšana līdz pelniem. Degšanas kameras
  pamatni veido grīda – Acumotte plāksne degšanas kameras apšuvuma elements (27), uz kuras notiek
  degvielas sadegšana. Tērauda nožogojums (9) aizsargā kvēlojošas degvielas izkrišanu no degšanas
  kameras ārpus durtiņām. Degšanas pārpalikumus: pelnus un nesadeguša koka paliekas likvidējam ar
  lāpstiņu un birsti, kamīnu putekļu sūcēju vai rūpniecības putekļu sūcēja aprīkojumu.
  Gaisa regulēšana notiek ar rokturi (7). Regulēšanas rokturis (7) pārbīdīts maksimāli pa kreisi nozīmē
  atvērtu primārā gaisa padevi, turpretim pārbīdīts pa labi nozīmē ka gaisa padevi ir aizvērta. Virs
  degšanas kameras atrodas apakšējai vermikulīta deflektors (26). Virs tā atrodas augšējais tērauda
  deflektors (25). Vertikālā sildītāja degļi (17) piemetināti pie augšējā ūdens sildītāja (18) sienām.
  Tērauda deflektors (25) un vertikālā sildītāja degļi veido dabīgo konvekcijas kanālu priekš izplūdes
  gāzu plūsmas, intensificējot siltuma apmaiņu. Degšanas laikā kurtuvē izplūdes gāzes aptver degšanas
  kameras (1) sienas pēc tam izejot zem apakšējā un augšējā deflektoriem un plūst caur vertikāliem
  degļiem (17) un aptver ūdens sildītāju (18), atdodot intensīvi ūdenim temperatūru. Tālāk plūst uz
  dūmvadu un pa dūmu vadu nokļūst skurstenī. Dūmvadā ir uzstādīts regulējams šīberis (11). Šībera
  uzstādīšanas stāvokli var regulēt ar šībera mehānismu (12). Izvilkts šībera mehānisms ar šībera roktura
  (13) palīdzību nozīmē, ka izplūdes gāzu dūmvads (11) ir atvērts. Kurtuves integrālā daļa ir apakšējais
  šīberis (14). Viņš atrodas tieši virs degšanas kameras (1) un visā tā garumā veido augšējā tērauda
  deflektora (25) pagarinājumu. Tā atvēršana degšanas sākuma stadijā rada, ka izplūdes gāzēm ir īss
  ceļš uz skursteni, automātiski veidojas labāka velkme. Aizvēršana ar apakšējā šībera rokturi (15) rada,
  ka izplūdes gāzes tiks virzītas starp diviem deflektoriem apakšējo (26) un augšējo (25) (dūmu plaukts),
  kas rada izplūdes gāzu ceļa pagarināšanos. Zīm. 7. Pateicoties kam telpā izveidotā starp deflektoriem
  un virs tērauda deflektora notiek degvielas daļiņu galīgās sadegšanas process, kuras iepriekš nebija
  sadedzinātas degšanas kamerā (1). Tādā veidā iegūtais papildus siltums tiek atdots vertikālā sildītāja
  degļiem (17) un ūdens kreklam (sistēmai) (16). Šīberu rokturiem (13), (15) ir pakāpeniskā šīberu
  stāvokļa regulācija. Ūdens krekls (sistēma) ir aprīkota ar pastāvīgi uzstādītiem savienojumiem, kuri
  paredzēti sildītā ūdens centrālapkures sistēmas, termisko devēju kā arī pārmērīgā siltuma aprites –
  siltummaiņa (24) pievienošanai. Centrālapkures pievienošanai paredzēti savienojumi (20) un (19) ar
  1 collas (G1”) iekšējo vītni (labā un kreisā kurtuves puse – ieteicamais krustveida pievienojums priekš
  barošanas/atpakaļgaitas). Ūdens krekla (sistēmas) (16) apakšējā daļā uzstādītais savienojumi (19) ar 1
  collas (G1”) iekšējo vītni paredzēti atpakaļgaitas ūdens pievienošanai pie centrālapkures sistēmas.
  Sasildītā ūdens izejas pievienošanai pie centrālapkures instalācijas paredzēti savienojumi (20), kuri
  atrodas krekla augšējā daļā (labā un kreisā kurtuves puse - ieteicamais krustveida pievienojums priekš
  barošanas/atpakaļgaitas). Savienojumi ar ārējo (G1/2”) (23) vītni ir siltummaiņa (24) gali. Termiskā
  ventiļa devēja savienojums (22) ar iekšējo vītni (G1/2”) ir paredzēts termiskā drošības ventiļa kapilāra
  devēja pievienošanai, kurš vada ūdens plūsmas atvēršanu caur siltummaini (24). Siltummainis (24) ir
  elements, kurš aizsargā ūdens kreklu no pārkaršanas. Ja siltuma uztvere caur centrālapkures sistēmu
  ir mazāka no kurtuves radītās jaudas, temperatūra ūdens kreklā var bīstami paaugstināties. Tādā
  gadījumā pārsniedzot 95°C +/- 2°C temperatūru termoplastiskais ventilis atver ūdens plūsmu caur
  siltummaini, kurš dzesē ūdeni ūdens kreklā (sistēmā). Elements (21) ir kamīna vadības temperatūras
  devēja montāžas ligzda, kurš regulē sistēmas (centrālapkures sūkņu) kā arī opcionālā gaisa aizbīdņa
  darbu. Tāds aizbīdnis tiek montēts gaisa padeves kanālā mājas ārpusē un tas vada kamīnam nepieciešamo gaisa daudzumu optimalizējot degšanas procesu.
  88 • Page 89

  Zim.2

  Zim.1

  89 • Page 90

  ANTEK 8

  ERYK 10

  MAJA 12

  WIKTOR 12

  FELIX 14

  ZUZIA 15

  ZUZIA 19

  1.

  8

  10

  12

  12

  13

  15

  17

  2.

  7

  9

  10

  8

  11

  11

  13

  3.

  677x600
  x380

  701x652
  x421

  677x600
  x416

  703x738
  x421

  792x750
  x421

  869x652
  x496

  869x652
  x496

  4.

  180

  180

  180

  200

  200

  200

  200

  5.

  ~72

  ~72

  ~75

  ~71

  ~71

  ~75

  ~75

  6.

  0,69%

  0,69%

  0,29%

  0,69%

  0,31%

  0,29%

  0,25%

  7.

  116

  116

  98,9

  116

  116

  51

  79,8

  8.

  240

  240

  330

  240

  322

  278

  234

  9.

  96

  112

  115

  122

  130

  156

  161

  10.

  17

  17

  18

  17

  17

  38

  40,5

  11.

  80-100

  80-100

  70-130

  100-120

  120-140

  110-190

  140-200

  12.

  8,86

  8,86

  10,56

  8,86

  14,2

  15,3

  13,95

  13.

  330

  450

  330

  450

  450

  500

  500

  14.

  15.

  17.

  18.

  Tabula 1

  *
  **

  mg/Nm3
  atkarībā no ēkas siltumizolācijas

  *** degšanas kamera oderēta ar vermokulītu
  PL 1. Nominālā jauda (kw)
  2. Ūdens jauda (kw)
  3. Izmēri A x P x D (mm)
  4. Dūmvada diametrs (mm)
  5. Lietderības koeficients (%)
  6. Emisija CO pie (13 % O2)
  7. Putekļu iz oC meši (putekļi)
  8. Izplūdgāzes temperatūra ()
  9. Svars (kg)

  90

  10. Ūdens tilpums (L)
  11. Apsildāmā platība (m2)
  12. Izplūdgāzes massa (g/s)
  13. Malkas garums (mm)
  14. Kurtuves materiāls
  15. Apkures katlu tērauds, čuguna klase 200
  16. Katla tērauds
  17. Degvielas veids
  18. Lapu koksne (maksimālais mitrums 20%), brūnās briketes • Page 91

  ZUZIA
  NP 24

  OLIWIA
  17

  OLIWIA
  22

  AMELIA 24

  AMELIA 30

  NATALA 14

  MILA 24***

  24

  17

  22

  24

  28

  14

  24

  21

  13

  13

  19

  22

  13

  16

  1138x652
  x496

  868x738
  x496

  868x738
  x496

  960x750
  x496

  960x750
  x496

  1118x764
  x499

  1034x1132
  x448

  200

  200

  200

  220

  220

  180

  200

  ~81

  ~75

  ~75

  ~78

  ~75

  ~76

  ~77

  0,30%

  0,26%

  0,30%

  0,3%

  0,3%

  0,56%

  0,27%

  95

  44,2

  60,9

  98,4

  105

  84,7

  53,2

  227

  325

  328

  301

  315

  274

  334

  217

  171

  181

  187

  200

  156

  220

  95

  35

  46,5

  57

  60

  40

  72

  190-240

  110-200

  160-240

  170-260

  220-320

  120-140

  160-260

  17,44

  18,89

  22,9

  33,35

  47,43

  10,42

  22,65

  500

  500

  500

  500

  500

  500

  700
  16.

  91 • Page 92

  Zim.3

  PL 1. degšanas kamera
  2. durvis
  3. stikls
  4. slēdzene ar rokturi
  5. stendere
  6. gaisa pieplūdes kamera
  7. primārā gaisa regulēšana
  8. ārpuses gaisa pieplūdes savienojums
  9. nožogojums
  10. dūmvads (izplūdes gāzu izeja)
  11. dūmvada aizvēršana (šīberis)
  12. šībera mehānisms
  13. šībera rokturis
  14. apakšējā šībera mehānisms

  92

  15. apakšējā šībera rokturis
  16. apvalks (ūdens sistēma)
  17.sildītāja degļi
  18. ūdens sildītājs
  19. savienojums centrālapkures sistēmas
  20. savienojums
  21. temperatūras devēja ligzda MSK
  22. termiskā vārsta devēja savienojums (G1/2”)
  23. siltummaiņa savienojums (G1/2”A)
  24. siltummainis
  25. augšējais deflektors – tērauda
  26. apakšējais deflektors - vermikulīta
  27. degšanas kameras apšuvums (Acumotte) • Page 93

  1.
  9.

  9.

  2.

  3.

  4.

  10.

  4.
  5.

  5.

  6.

  6.
  7.

  8.
  Kamīna aizdedzināšana

  11.
  Primārā degšana

  Zīm. 4 Gaisa plūsma AQUARIO kurtuvē

  1. augšējais šīberis atvērts
  2. ertikālie degļi
  3. apakšējais šīberis atvērts
  4. augšējais deflektors
  5. apakšējais deflektors
  6. tīrā stikla gaiss
  7. degšanas kamera
  8. primārais gaiss (pilnīgā atvere)
  9. ūdens apvalks
  10. apakšējais šīberis aizvērts
  11. primārais gaiss (pieplūde pēc nepieciešamības)

  93 • Page 94

  F

  A
  C

  B

  E

  94

  D
  A

  B

  C

  D

  E

  F

  AQUARIO/A/14/W

  605

  448

  1273

  790

  524

  Ø200

  AQUARIO/A/18/W

  605

  448

  1427

  790

  524

  Ø200

  AQUARIO/M/8/W

  464

  334

  1001

  637

  442

  Ø180

  AQUARIO/M/12/W

  464

  334

  1201

  637

  442

  Ø180

  AQUARIO/Z/10/W

  519

  358

  1181

  692

  524

  Ø200

  AQUARIO/Z/14/W

  519

  358

  1335

  692

  524

  Ø200

  AQUARIO/O/12/W

  605

  358

  1181

  778

  524

  Ø200

  AQUARIO/O/16/W

  605

  358

  1335

  778

  524

  Ø200 • Page 95

  AQUARIO
  /A/14/W

  AQUARIO
  /A/18/W

  AQUARIO
  /M/8/W

  AQUARIO
  /M/12/W

  AQUARIO
  /Z/10/W

  AQUARIO
  /Z/14/W

  AQUARIO
  /O/12/W

  1.

  14

  18

  8

  12,3

  10

  12

  12

  AQUARIO
  /O/16/W
  16,1

  2.

  9,8

  12,5

  5,5

  8,1

  7,1

  10,6

  8,4

  10,8
  11-18

  3.

  8-16

  10-18

  5-10

  8-14

  5-11

  7-14

  8-16

  4.

  58

  88

  37

  47

  52

  83

  58

  88

  5.

  200

  200

  180

  180

  200

  200

  200

  200

  6.

  84,3

  86,5

  81,7

  86,7

  82,5

  86

  83,1

  84,4

  7.

  0,08%

  0,07%

  0,1%

  0,09%

  0,1%

  0,08%

  0,08%

  0,1%

  8.

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  9.

  220

  207

  227

  198

  221

  250

  186

  204

  10.

  290

  331

  213

  236

  250

  283

  280

  312

  11.

  80-160

  100-180

  50-100

  80-140

  50-110

  70-140

  80-160

  110-180

  12.

  500

  500

  450

  450

  550

  550

  550

  550

  13.

  30 mg/mn3

  26 mg/mn3

  38 mg/mn3

  31 mg/mn3

  36 mg/mn3

  35 mg/mn3

  34 mg/mn3

  37 mg/mn3

  14.

  15.

  16.

  17.

  1. Nominālā jauda (kW)
  2. Vidējā jauda no ūdens (kW)
  3. Sildīšanas jaudas diapazons (kW)
  4. Ūdens tilpums (l)
  5. Dūmvada diametrs
  6. Lietderības koeficients
  7. CO emisija (pie 13% O2) ≤
  8. Darba spiediens (bar)

  9. Izplūdes gāzes temperatūra (C°)
  10. Svars (kg)
  11. Apsildāmā platība (m2) – atkarībā no mājas izolācijas
  12. Malkas garums (mm)
  13. Putekļu emisija
  14. Izgatavošanas materiāls
  15. Katlu tērauds 5mm, degšanas kameras apšuvums – Acumotte
  16. Degvielas veids
  17. Lapu koksne (mitrums maks. 20%), brūnogļu briketes

  95 • Page 96

  Rejestr przeglądów przewodu dymowego

  96

  Przegląd przy instalacji wkładu

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza

  Data, podpis i pieczęć kominiarza • Page 97

  Sprzedający
  Nazwa:

  Pieczęć i podpis sprzedawcy;

  Adres:
  Tel/fax:
  Data sprzedaży:

  NABYWCA WKŁADU
  Wkład kominkowy powinien być zainstalowany zgodnie
  z obowiązującymi w kraju przepisami i regułami, z postanowieniami instrukcji obsługi przez instalatora posiadającego
  stosowne uprawnienia.

  Data i czytelny podpis nabywcy;

  Oświadczam, iż po zapoznaniu się z instrukcją obsługi
  i warunkami gwarancji, w przypadku niezastosowania się do
  postanowień w nich zawartych producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

  INSTALATOR WKŁADU
  Nazwa firmy instalatora:
  Adres instalatora:
  Tel/fax:
  Data uruchomienia:
  Potwierdzam, iż zainstalowany przez moją firmę wkład kominkowy, spełnia wymogi instrukcji obsługi, zainstalowany
  jest zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi,
  przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż.

  Pieczęć i podpis instalatora;

  Zainstalowany wkład jest gotowy do bezpiecznego
  użytkowania.

  97 • Page 98

  Register of smoke duct inspections

  98

  Inspection during the insert installation

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper

  Date, signature and seal of the chimney sweeper • Page 99

  SELLER
  Name:

  Seller’s seal and signature;

  Address:
  Tel/fax:
  Date of sale:

  INSERT BUYER
  The fireplace insert should be installed in accordance with
  the rules and regulations valid in the country, the manual
  provisions by the installer having required qualifications.

  Date and legible signature of the
  Buyer;

  I hereby declare that having read the operating manual and
  the guarantee conditions in case of failure to observe the
  provisions included there the producer bears no liability for
  guarantee.

  INSERT INSTALLER
  Name of the installer’s company:
  Installer’s address:
  Tel/fax:
  Date of commissioning:
  I hereby declare that the fireplace insert installed by my
  company meets the requirements of the operating manual is installed in compliance with the appropriate relative
  standards.

  Installer’s seal and signature;

  99 • Page 100

  Kratki.pl Marek Bal ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland
  tel. 00 48 48 389 99 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106
  www.kratki.com

  100


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kratki WIKTOR 12 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kratki WIKTOR 12 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info