Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
980 27 101
980 29 801
98 03 5301
(50 ml)
98 02 6901 (4 m)
98 02 7001 (6 m)
16 mm
8 mm
13 mm
4-16 mm
30 mm
Klemens Müller,
Qualität & Prozessbeauftragter
Quality & Process Representative
Wolfgang Auch,
Technischer Leiter
Technical Director
6
7
DE
SiO
2
2
50 / 60 Hz
220 - 230 V ~
700 W
2,7 kg
42 mm
43 mm
6
n
0
= 0 - 1.050 min
-1
5.200 min
-1
700 PSE
Technische DatenSonderzubehör
Sicherheitshinweise
= 22,2 m/s
2
a
h,HD
= 1,0 m/s
2
K
= 17,1 m/s
2
a
h,CH
= 2,2 m/s
2
K
L
wA
= 101 dB(A)
L
pA
= 90 dB(A)
L
wA
= 100 dB(A)
L
pA
= 89 dB(A)
K = 3 dB(A)
CE:
TF:
EN 60 745-2-6,
EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2006/42/EG, 2004/108/EG
KRESS-elektrik GmbH & Co. KG, Postfach 166, D-72403 Bisingen
Bisingen, im März 2011
CE Prohlášeni o shodě
Prohlašujeme, že výrobce posoudil
shodu výrobku s technickými požadavky
na el.bezpečnost a EMC a jsou v
souladu s normami: viz CE
Technická dokumentace u: viz TF
Oświadczenie o zgodności
norma bezpieczeństwa CE
Niniejszym oświadczamy na nasza
wytaczna odpowiedzialność, że niniejszy
produkt spelnia wymogi następujacych
norm lub dokumentów normatywnych:
zob. CE
Dokumentacja techniczna: zob. TF
CE deklarácia o zhode
deklarujeme, že tento prudukt je v súlade
s nasledujúcimi štandardmi dokumentov,
viď CE
Súbor technickej dokumentácie sa
nachádzajú na adrese: vid' TF
CE Izjava Dobljavača
Mi izjavljujemo i potvrđujemo pod punom
odgovornošću sukladnost proizvoda s
sljedećim harmoniziranim normama ili
specifikacijom: vidi CE
Tehnička dokumentacija kod: vidi CE
Declaraţie de conformitate
Declaram pe propria răspundere că
acest produs este în conformitate cu
urmatoarele standarde sau alte
documente normative: vezi CE
Documentaţie tehnică la: vezi TF
СЕ декларация за съвместимост
На собствена отговорност декларираме,
че този продукт съответства на следните
норми или нормативни
документи: виж CE
Подробни технически описания ири: виж TF
CE Declaration of conformity
We declare under our sole responsibility
that this product is in conformity with the
following standards or standardization
documents: see CE
Technical file at: see TF
CE Konformitätserklärung
Wir erklären in alleiniger Verantwortung,
dass dieses Produkt mit den folgenden
Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmt: siehe CE
Technische Unterlagen bei: siehe TF
CE Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre propre
responsabilité que ce produit est en
conformité avec les normes ou documents
normalisés: voir ce CE
Dossier technique auprès de: voirce TF
CE-Vastavusdeklaratsioon
Me tunnistame kogu vastutust võttes, et
see toode on vastavuses järgmiste
standarditega või normatiivsete
dokumentidega: vt CE
Tehniline toimik saadaval aadressil: vt TF
CE-Apstiprinājuma deklarācija
Uzņemoties pilnu atbildību, apliecinām,
ka šis produkts pilnībā atbilst visiem zemāk
norādītajiem standartiem vai standartizācijas
dokumentiem: skatīt CE
Tehniskais pamatojums no: skatīt TF
CE- atitikimo deklaracija
Mes su pilna atsakomybe pareiškiame, kad
šis gaminys atitinka visas normas šių
normatyvinių dokumentų: žiūr. CE
Techninė byla laikoma: žiūr. TF
CE Uygunluk Beyannamesi
Ürünün ilgili normlarla veya normatif
dokümanlarla örtüşğünü kendi
sorumluluğumuz altında beyan ederiz. CE
Teknik belgelerin bulunduğunu beyan
ederiz: TF
Сертификат соответствия CE
Мы заявляем со всей ответственностью,
что данное изделие соответствует
нормам следующих нормативных
документов: смотри CE
Техническая документация у: смотри TF
DE
EN
FR
EE
LV
LT
PL
CZ
SK
SB
RO
BG
RU
TR
KS
CN
TH
12.2.013.0-91 ( 745-1-82),
12.2.013.1-91 ( 745-2-6-89),
12.2.030-2000 17770-86,
P 51318.14.1-99,
P 51317.3.2-99 P 51317.3.3-99.
O-37514_a
W16
W27
17
28
39
50
61
72
82
93
104
117
130
-
-
140
EN
FR
EE
LV
LT
PL
CZ
SK
SB
RO
BG
RU
TR
KS
CN
TH
W13
W23
13
24
35
46
56
68
79
89
100
112
126
-
-
137
DE
EN
FR
EE
LV
LT
PL
CZ
SK
SB
RO
BG
RU
TR
KS
CN
TH
DE
Technical data
Caractéristiques techniques
Tehnilised andmed
Tehniskie raksturojumi
Techniniai duomenys
Dane techniczne
Technická data
Technické údaje
Tehničke pojedinosti
Date tehnice
Технически данни
Технические данные
Teknik veriler
Safety instructions
Consignes de sécurité
Ohutustehnika eeskirjad
Drošības tehnikas noteikumi
Saugaus darbo taisyklės
Wskazowki odnosnie bezpieczenstwa pracy
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostné informácie
Upute za bezbednost
Instrucţiuni de siguranţă
Указания за безопасност
Правила техники безопасности
Emniyet talimatları
Originalbedienungsanleitung
Mode d`emploi original
Original instructions
Instrukcijām oriģinālvalodā
Alugpärane kasutusjuhend
Instrukcją oryginalną
Originali instrukcija
Pôvodný návod na použitie
Původním návodem k použivání
Instrucţiuni de folosire originale
Originalno uputstvo za rad
Одлинник руководства по эксплуатации
Оригинално ръководство за експлоатация
Orijinal işletme talimatı
EN
FR
EE
LV
LT
PL
CZ
SK
SB
RO
BG
RU
TR
KS
CN
TH
DE
EN
FR
EE
LV
LT
PL
CZ
SK
SB
RO
BG
RU
TR
KS
CN
TH
10
Special accessories
Accesoires spéciaux
Lisatarvikud
Īpašie piederumi
Specialūs priedai
Wyposażenie specjalne
Zvláštní příslušenství
Špeciálne príslušenstvo
Specijalni dodaci
Accesorii speciale
Специални аксесоари
Специальные комплетующие
Özel aksesuar
2,3 J (ETPA 05/2009)
W20
W32
21
32
43
55
65
76
86
97
109
122
134
-
-
143
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
O-37514_a_700PSE_aussen_1103.ai 08.03.2011 16:44:28O-37514_a_700PSE_aussen_1103.ai 08.03.2011 16:44:28
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  O-37514_a_700PSE_aussen_1103.ai 08.03.2011 16:44:28

  DE
  EN
  FR
  EE
  LV
  LT
  PL
  CZ
  SK
  SB
  RO
  BG
  RU
  TR

  C

  Sonderzubehör
  Special accessories
  Accesoires spéciaux
  Lisatarvikud
  Īpašie piederumi
  Specialūs priedai
  Wyposażenie specjalne
  Zvláštní příslušenství
  Špeciálne príslušenstvo
  Specijalni dodaci
  Accesorii speciale
  Специални аксесоари
  Специальные комплетующие
  Özel aksesuar

  10

  DE

  W20

  EN

  W32

  FR

  21

  EE

  32

  LV

  43

  LT

  55

  PL

  65

  CZ

  76

  SK

  86

  SB

  97

  RO

  109

  BG

  122

  RU

  134

  TR

  Technische Daten
  Technical data
  Caractéristiques techniques
  Tehnilised andmed
  Tehniskie raksturojumi
  Techniniai duomenys
  Dane techniczne
  Technická data
  Technické údaje
  Tehničke pojedinosti
  Date tehnice
  Технически данни
  Технические данные
  Teknik veriler

  700 PSE

  6
  W16
  W27
  17
  28
  39
  50
  61
  72
  82

  220 - 230 V ~
  50 / 60 Hz
  700 W
  LwA = 100 dB(A)
  LpA = 89 dB(A)
  LwA = 101 dB(A)
  LpA = 90 dB(A)
  K = 3 dB(A)

  93

  ah,HD
  K
  ah,CH
  K

  104
  117
  130

  KS

  -

  KS

  -

  CN

  -

  CN

  -

  TH

  143

  TH

  140

  = 22,2 m/s2
  = 1,0 m/s2
  = 17,1 m/s2
  = 2,2 m/s2

  n0 = 0 - 1.050 min-1
  2,3 J (ETPA 05/2009)
  5.200 min-1

  8 mm

  2,7 kg

  M

  Y

  CM

  42 mm

  13 mm

  43 mm

  MY

  CY

  16 mm

  CMY

  K

  30 mm

  DE

  Sicherheitshinweise

  2

  EN

  Safety instructions
  Consignes de sécurité
  Ohutustehnika eeskirjad
  Drošības tehnikas noteikumi
  Saugaus darbo taisyklės
  Wskazowki odnosnie bezpieczenstwa pracy
  Bezpečnostní pokyny
  Bezpečnostné informácie
  Upute za bezbednost
  Instrucţiuni de siguranţă
  Указания за безопасност
  Правила техники безопасности
  Emniyet talimatları

  W13

  FR
  EE
  LV
  LT

  6

  980 29 801

  PL
  CZ
  SK
  SB

  7

  980 27 101

  RO
  BG
  RU
  TR

  98 03 5301 (50 ml)
  98 02 6901 (4 m)
  98 02 7001 (6 m)

  W23
  13
  24
  35

  Originalbedienungsanleitung

  46
  56
  68
  79
  89
  100
  112
  126

  KS

  -

  CN

  -

  TH

  137

  SiO2

  Original instructions
  Mode d`emploi original
  Alugpärane kasutusjuhend
  Instrukcijām oriģinālvalodā
  Originali instrukcija
  Instrukcją oryginalną
  Původním návodem k použivání
  Pôvodný návod na použitie
  Originalno uputstvo za rad
  Instrucţiuni de folosire originale
  Оригинално ръководство за експлоатация
  Одлинник руководства по эксплуатации
  Orijinal işletme talimatı

  DE
  CE Konformitätserklärung
  Wir erklären in alleiniger Verantwortung,
  dass dieses Produkt mit den folgenden
  Normen oder normativen Dokumenten
  übereinstimmt: siehe CE
  Technische Unterlagen bei: siehe TF

  Oświadczenie o zgodności
  norma bezpieczeństwa CE
  Niniejszym oświadczamy na nasza
  wytaczna odpowiedzialność, że niniejszy
  produkt spelnia wymogi następujacych
  norm lub dokumentów normatywnych:
  zob. CE
  Dokumentacja techniczna: zob. TF

  RU
  Сертификат соответствия CE
  Мы заявляем со всей ответственностью,
  что данное изделие соответствует
  нормам следующих нормативных
  документов: смотри CE
  Техническая документация у: смотри TF

  EN
  CE Declaration of conformity
  We declare under our sole responsibility
  that this product is in conformity with the
  following standards or standardization
  documents: see CE
  Technical file at: see TF

  CZ
  CE Prohlášeni o shodě
  Prohlašujeme, že výrobce posoudil
  shodu výrobku s technickými požadavky
  na el.bezpečnost a EMC a jsou v
  souladu s normami: viz CE
  Technická dokumentace u: viz TF

  TR
  CE Uygunluk Beyannamesi
  Ürünün ilgili normlarla veya normatif
  dokümanlarla örtüştüğünü kendi
  sorumluluğumuz altında beyan ederiz. CE
  Teknik belgelerin bulunduğunu beyan
  ederiz: TF

  FR
  CE Déclaration de conformité
  Nous déclarons sous notre propre
  responsabilité que ce produit est en
  conformité avec les normes ou documents
  normalisés: voir ce CE
  Dossier technique auprès de: voirce TF

  SK
  CE deklarácia o zhode
  deklarujeme, že tento prudukt je v súlade
  s nasledujúcimi štandardmi dokumentov,
  viď CE
  Súbor technickej dokumentácie sa
  nachádzajú na adrese: vid' TF

  EE
  CE-Vastavusdeklaratsioon
  Me tunnistame kogu vastutust võttes, et
  see toode on vastavuses järgmiste
  standarditega või normatiivsete
  dokumentidega: vt CE
  Tehniline toimik saadaval aadressil: vt TF

  SB
  CE Izjava Dobljavača
  Mi izjavljujemo i potvrđujemo pod punom
  odgovornošću sukladnost proizvoda s
  sljedećim harmoniziranim normama ili
  specifikacijom: vidi CE
  Tehnička dokumentacija kod: vidi CE

  LV
  CE-Apstiprinājuma deklarācija
  Uzņemoties pilnu atbildību, apliecinām,
  ka šis produkts pilnībā atbilst visiem zemāk
  norādītajiem standartiem vai standartizācijas
  dokumentiem: skatīt CE
  Tehniskais pamatojums no: skatīt TF

  RO
  Declaraţie de conformitate
  Declaram pe propria răspundere că
  acest produs este în conformitate cu
  urmatoarele standarde sau alte
  documente normative: vezi CE
  Documentaţie tehnică la: vezi TF

  LT
  CE- atitikimo deklaracija
  Mes su pilna atsakomybe pareiškiame, kad
  šis gaminys atitinka visas normas šių
  normatyvinių dokumentų: žiūr. CE
  Techninė byla laikoma: žiūr. TF

  BG
  СЕ декларация за съвместимост
  На собствена отговорност декларираме,
  че този продукт съответства на следните
  норми или нормативни документи: виж CE
  Подробни технически описания ири: виж TF

  PL

  KS

  CN

  TH

  DE
  EN
  FR

  CE: EN 60 745-2-6,
  EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
  2006/42/EG, 2004/108/EG

  EE
  LV
  LT

  TF: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG, Postfach 166, D-72403 Bisingen
  Bisingen, im März 2011

  PL
  CZ
  SK
  SB
  RO
  BG

  12.2.013.0-91 (
  12.2.013.1-91 (
  12.2.030-2000
  P 51318.14.1-99,
  P 51317.3.2-99

  RU
  TR
  KS
  CN
  TH

  4-16 mm
  O-37514_a

  745-1-82),
  745-2-6-89),
  17770-86,
  P 51317.3.3-99.

  Klemens Müller,
  Qualität & Prozessbeauftragter
  Quality & Process Representative

  Wolfgang Auch,
  Technischer Leiter
  Technical Director • Page 2

  O-37514_a_700PSE_innen_1103.ai 08.03.2011 16:49:35

  700 PSE
  DE
  EN
  FR
  EE
  LV
  LT
  PL
  CZ
  SK
  SB
  RO
  BG
  RU
  TR

  Betriebsart wählen
  Select operating mode
  Sélectionner le mode d'emploi
  Töörežiimi reguleerimine
  Darba režīma regulēšana
  Darbo režimo reguliavimas
  Wybierz tryb roboczy
  Volba režimu práce
  Zmente operačný mód
  Izaberite operativni način
  Selectaţi modul de utilizare
  Избор на режима на работа
  Регулировка режима работы
  İşletim türünün seçilmesi

  II

  III

  9

  8

  W19

  W18

  VI

  I

  W30
  19

  DE

  EN

  EN

  FR

  FR

  EE

  EE

  LV

  LV

  LT

  LT

  PL

  PL

  CZ

  CZ

  SK

  SK

  SB

  SB

  RO

  RO

  BG

  BG

  RU

  RU

  TR

  TR

  -

  KS

  KS

  19
  30

  2

  41

  V

  53

  1

  64

  40

  2

  52
  63

  1

  74

  74

  85

  84

  96

  95

  107

  106
  119

  120
  132

  1

  132

  2

  / Aus

  DE

  W29

  31

  Ein

  On / Off
  Marche / Arrêt
  Sisse / Välja
  IESL. / IZSL.
  Įj. / Išj.
  Włącz / Wyłącz
  Zap / Vyp
  Zapnutie / Vypnutie
  Uključeno / Isključeno
  Pornit / Oprit
  Вкл. / Изкл.
  ВКЛ. / ВЫКЛ.
  Açma / Kapama

  Arbeitshinweise
  Operating tips
  Recommandations pour le travail
  Tööjuhised
  Darba norādījums
  Darbo nurodymai
  Wskazówki dotyczące pracy
  Pracovní pokyny
  Pracovné pokyny
  Napomene za rad
  Indicaţii de lucru
  Указания за работа
  Практические указания
  Çalışma uyarıları

  10
  W20
  W31
  20
  32
  42
  54
  65
  76
  86
  97
  108
  122
  133

  KS

  -

  CN

  -

  -

  CN

  CN

  -

  TH

  142

  142

  TH

  TH

  144

  II

  III

  III

  II

  4
  8

  Drehzahl/Schlagzahl ändern

  C

  W18

  0

  M

  1.050

  Y

  W30
  19
  30

  CM

  0

  5

  MY

  3

  26

  5.200

  41
  52
  63

  VII

  74

  CY

  84
  CMY

  95

  68

  107

  K

  VIII

  26

  Werkzeug wechseln

  9

  DE

  Changing the tool
  Changement d'outil
  Töötlusotsaku vahetamine
  Instrumenta nomaiņa
  Įrankio keitimas
  Wymiana narzędzia
  Výměna nástroje
  Výmena nástroja
  Zamena alata
  Schimbarea accesoriului de lucru
  Смяна на инструмента
  Замена инструмента
  Alet edevatın değiştirilmesi

  W19

  EN

  W31

  FR

  20

  EE

  31

  LV

  42

  LT

  54

  PL

  65

  CZ

  75

  SK

  86

  SB

  96

  RO

  108

  BG

  121

  RU

  133

  TR

  KS

  -

  CN
  TH

  DE
  EN
  FR
  EE
  LV
  LT
  PL
  CZ
  SK
  SB
  RO
  BG
  RU
  TR

  120

  Tiefeneinstellung
  Depth setting
  Réglage de profondeur
  Sügavuse reguleerimine
  Dziļuma regulēšana
  Gylio reguliavimas
  Ustawainie glębokości
  Nastavení hloubky
  Nastavenie hĺbky rezu
  Podešavanje dubine
  Reglarea adâncimii
  Настройка на дълбочината
  Регулировка глубины
  Derinlik ayarı

  132

  EN
  FR
  EE
  LV
  LT
  PL
  CZ
  SK
  SB
  RO
  BG
  RU
  TR
  KS

  -

  CN

  142

  TH

  7

  8
  W19

  W28

  W30

  18

  19

  29

  30

  40

  41

  51

  53

  63

  64

  73

  74

  84

  85

  94

  95

  106

  107

  VII

  DE

  -

  W17

  118

  Changing the speed/impact rate
  Modification de la vitesse de rotation/de la fréquence de frappe
  Pöörlemissageduse/löögisageduse muutmine
  Apgriezienu skaita/triecienu skaita mainīšana
  Apsukų / smûgių skaičiaus keitimas
  Zmiana obrotów/liczby uderzeñ
  Změna otáček/počtu příklepů
  Zmeni˙ počet otáčok/úderov
  Promena broja obrtaja/broja udara
  Modificare turaţie/număr de bătăi
  Промяна на оборотите/броя на ударите
  Регулировка числа оборотов / количестваударов
  Devir sayısı/Darbe sayısı değiştirme

  120

  Drehrichtung wählen
  Selecting the rotary direction
  Sélectionner la direction de rotation
  Pöörlemise suuna reguleerimine
  Griešanās virziena regulēšana
  Sukimosi krypties reguliavimas
  Wybierac kierunek obrotow
  Volba pravý/levý chod
  Zvoľte smer otáčania
  Izbor okretaja
  Alegerea sensului de rotaţie
  Избор на посока на въртене
  Регулировка направления вращения
  Dönüş yönünü seçme

  -

  DE

  DE

  EN

  EN

  FR

  FR

  EE

  EE

  LV

  LV

  LT

  LT

  PL

  PL

  CZ

  CZ

  SK

  SK

  SB

  SB

  RO

  RO

  BG

  BG

  RU

  RU

  TR

  TR

  Wartung
  Maintenance
  Entretien
  Tehnohooldus
  Tehniskā apkope
  Techninis aptarnavimas
  Konserwacja
  Údržba
  Údržba
  Čuvanje
  Întreţinere
  Поддръжка
  Техобслуживание
  Bakım

  11
  W21
  W33
  22
  33
  44
  56
  66
  77
  87
  98
  110
  124

  131

  132

  KS

  -

  -

  KS

  KS

  -

  -

  CN

  -

  -

  CN

  CN

  -

  142

  TH

  141

  142

  TH

  TH

  144

  135

  2


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kress 700 PSE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kress 700 PSE in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info