Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
10
Wij danken u voor de aanschaf van een
apparaat uit het Krups assortiment. Dit
apparaat is uitsluitend bestemd voor het
wegen van voedingsmiddelen en is bedoeld
voor huishoudelijk gebruik.
Beschrijving
a Kom/deksel
b Grote kom (afhankelijk van het model)
c Plateau
d Bedieningspaneel:
d1 : display
d2 : Aan/Uit
d3 : ml/
d4 : kg/
d5 : Tarra/set («Tare/set»)
Veiligheidsvoorschriften
- Lees deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door voordat u het apparaat
in gebruik neemt: als het apparaat niet
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing
wordt gebruikt, vervalt de
aansprakelijkheid van Krups.
- Houd het apparaat buiten bereik van
kinderen. Het gebruik van het apparaat
door kinderen dient uitsluitend onder
toezicht plaats te vinden.
- Met uitzondering van reiniging, gebruikelijk
onderhoud en vervanging van de batterijen
dienen werkzaamheden aan het apparaat te
worden uitgevoerd door de Krups reparatie-
service.
Ingebruikneming
Plaats 4 ronde batterijen (R6 AA 1,5 V) in de
ruimte aan de onderkant van het apparaat.
. Wegen
Plaats de kom (a of b) of een andere schaal
op het plateau van de weegschaal.
Zet de weegschaal aan door op de Aan/Uit
toets te drukken: het getal «8888»
verschijnt op het display, dit verandert een
seconde later in «0».
Plaats de ingrediënten in de kom; het
gewicht verschijnt op het display.
Als het gewicht meer dan 2000 of 5000 gr.
(afhankelijk van het model) bedraagt, dan
verschijnt de melding van overbelasting:
«Err».
Zet de weegschaal uit door op de Aan/Uit
toets te drukken.
Opmerking: als u de weegschaal 5 minuten
niet gebruikt, schakelt deze automatisch uit.
Tips:
Als u uw weegschaal aanzet zonder vooraf de
kom te plaatsen, kunt u tarreren (het display
terugzetten op «0») door op de Tarra/Set
toets (d5) te drukken.
. Als u meerdere ingrediënten wilt wegen
zonder de kom te legen:
Druk op de Tarra/Set toets nadat u het eerste
ingrediënt hebt gewogen: het display geeft
«0» aan.
Weeg de andere ingrediënten, tot een
bedrag van de maximale capaciteit van de
weegschaal: 2000 of 5000 gr. (afhankelijk
van het model), door op de Tarra/Set toets te
drukken na ieder nieuw ingrediënt.
. Functie ml / gr.
U kunt een hoeveelheid water of melk wegen
door op de « ml/
» toets te drukken: de
aanduiding «ml» verschijnt op het display
boven het laatste cijfer.
Om terug te keren naar het wegen in
grammen, drukt u op de « kg/
» toets: de
aanduiding «g» verschijnt op het display
boven het laatste cijfer.
Nederlands
Balance.841/839- Eu11+Gr 16/10/00, 14:2510
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Krups SCALECONTROL 2000 F841 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Krups SCALECONTROL 2000 F841 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info